3 BIJVOEGSEL, behoorende tot de Rollerdamsche Courani yasi Dingsdag den 15 February 1848, n° SO. 4 sGRATENHAGE den 13 februarij. Donderdag laatstleden is bij Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden familie-diner gehouden. H. M. de Koningin, H. K. H. de Prinses van Oranje en andere leden van het Koninklijk Gezin waren daarbij tegenwoordig. Denzelfden dag heeft er een groot diner plaats ge- had bij Z. Exc. den baron van Doom van IVestcapelle minister van stoat, vice-president van den Raad van State, dat vereerd werd met de tegenvvoordigbeid van Z. M. den Koning en van Z. K. H. den Prins van Oranje, en dat voorts werd bijgewoond door de leden van den Raad van State en andere aanzienlijke personen. Gisteren middag ten half een ure heeft er eene buiten- gewone zitting van den Raad van State plaats gehad die door Z. K. II. den Prins van Oranje is bijgewoond. Die vergadering heeft zeer lang geduurd. Gedurende de geheele week hebben gelijke zittingen van dat Staatscollegie plaats gehad, waarbij Z. K. II. insgelijks is tegenwoordig geweest. Deze drukke bijeenkomsten staannaar men vernecmtin verband met de ontwerpen van wet tot herziening der Grondwet, die op dit oogen- blik bij den Rar.d van State aanhangig zijn. Z. M. heeft bcnoemd tot commandettr der orde van de Eikenkroon den luitenant von Stein, in dienst van Z. K. H. den Keurvorst van Hessen. Bij Koninklijk besluit van den 5 dezer is de graaf J. van Zuylen van NyeveJt, secretaris van Zijner Majesteits gezantschap te Weenen van daar teruggeroepen met Deputing dat hij, in afwachting eener nadere bestemming, dienst zal verrigten bij het departement van buitenland- sehe zaken zijnde bij hetzelfde besluit de secretaris van lcatie J. P, baron van Aerssen Beijeren van Voshoi, thans tijdelijk dienst verrigtende bij gemeld departement, benoemd tot secretaris van bovengemeld gezantschap. Bij besluit van den 8 dezer heeft Zijne Majesteit aan den luitenant-kolonel J. D. Barreadjudant van Z. K. II. prins Frederik der Nederlanden vergunning verleend tot het aannemen en dragen van het kruis der orde van St. Anna ade klasse ir, diamanten hem door Z. M. den Keizer van Rusland geschonken. Zijne Majesteit heeft bij besluiten van den 9 dezer goedgevonden: 1°, aan den isten luitenant J. D. van der LVijckvan de escadrons jagers te paard van het tide regement lansiersop het daartoe door hem gedaan ver- zo°ek in den rang van ridmeester, te rekenen met den laatsten dezer, een'eervol ontslag uit de militaire dienst te verleenen met vergunning tevens om de activiteits- uniform der voorsehreven escadrons voortdurend te blijven dragen en 2°, aan den isten luitenant E. J. L. Sassen, van het iste regement artillerie ingevolge het daartoe door hem gedaan verzoek het pensioen toe te leggen onder toekenning tevens van den rang van kapitein en met vergunning om de activiteits-uniform van het wapen der artillerie te blijven dragen. Zijne Majesteit heeft, bij besluiten van den 9 dezer, goedgevonden: i°,aan den isten luitcnant-kwartiermeester J. C. Thielvan het 3de regement infanterie, het trac- teme'nt van non-activiteit toe te kennen in afwachting dat nader over hem zal worden beschikt, en 2°, te be- noemen: tot isten luitenant-kwartiermeesterden 2den luitenant-kwartiermeester R. Poelmanvan het /de rege ment infanterie en tot 2den luitenant-kwartiermeester bij het 5de regement infanterie, den schrijver met rang van .wachtmeester L. M. A. Rant, van het 2de regement dragonders. Door Z. M. zijn, bij besluit van den 4 dezer, goed- gekeurd de volgende beroepingen van Predikanten als: van de Hervormde gemeente van Hardinxveld, onder de classis van Dordrecht, op T. L. van Rijn, candidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Utrecht; van de Her vormde gemeente te Babilonienbroek en den Hill, onder de classis van Heusden, op F. JC. Schookcandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Utrecht; van de Evangclisch-Luthersche gemeente te Harlingen, op J. D. Siegmund Jr. candidaat bij het Evangelisch-Luthersche kerkgenootschap, en van de Remonstrantsche gemeente te Haarlem, op IF. van Oordepredikant te Alkmaar. Uit eene door den Minister voor de zaken der Iler- vormde Eeredienst enz. aangeboden nominatie, tot ver- vulling der predikantsplaats" in de Hervormde gemeente van Enter (Overijssel)zijnde eene Koninklijke collatie, heeft Zijne Majesteit, bij besluit van den 29 januarij 11., tot predikant aldaar benoemd den heer E. Lasonder, candidaat tot de Heilige Dienst te Raalte. Bij Koninklijk besluit van 2 dezer is de heer Gouverneur der provincie Noord-Holland gemagtigd om de Provinciale Staten van dat gewest tegen den 22sten dermaand buitengewoon bijeen te toepen, ten einde over te gaan tot het opmaken eener voordragt van drie candidaten, tot vervulling der betrekking van raadshecr in het Ilof van Noord-Holland, opengevallen door de benoeming van mr. Hanlotot raadshecr in den Iloogen Raad der Nederlanden. Z. M. de Koning heeft, bij besluit van 21 January, bepaald dat de administratie van het Staatsblad bij het departement van binnenlandsche zaken zal worden oyer- gebragten dat de nommers tegen een vast tarief zullen worden verkocht. Bij dit tarief is onderanderen de prijs van het abonnement voor een jaar, gesteld op f 2. 50 voor uitgeversen op f 3. 5° voor anderen dan uitgevers. In deze residentie is aangekomen de luitenant-generaal O. J. H. graaf van Limburg Stirumcommandant der iste divisie infanterieoppelbevelhebber van de vesting Maastricht. Hij is afgestapt aan het Hdtel de FEurope. De Minister van Finantien., gczien *s Konings be sluit van 14 maart 1839 n.° 91 en willende zoo veel mogelijk in het belang van den landbouw den afkoop van de tienden bevorderenheeft ter kennis gebragt van alle eigenaren van gronden, tiendpligtig aan 'sRijks do- mein dat zij tot den afkoop van de tiendpligtigheid zullen worden toegelatcn gedurende de maanden maart, april en mei 1848, mits zich daartoe aanmeldende ten kantore van den ontvanger, met het beheer der tienden belast; zijnde voor den afkoop geene andere bepalingen in acht te nemen noch 00k eenige andere maatstaf voor den afkoopprijs te volgen dan die bij art. 799 en 8co van het burgerlijk wetboek voor de nieuw gevestigde tienden zijn bepaald. De eigenaren worden gewaar- schuwd hunne aanvragen binnen den vermelden termijn in te dienen naardien na den 31 mei tot den openbaren verkoop van de niet afgekochte domaniale tienden zal worden overgegaan. De Minister van Finantien, in aanmerking ncmcnde, dat het voor de belanghebbenden nuttig kan zijn kennis te bekomen van de veranderingenwelke van tijd tot tijd in de gelegenheden ter verzending van versehillende soor- ten van briefwisseling over Engelaud naar onderscheiden Kolonien of Overzeesche Landenwaarvan 00k voor de verzending van brieven uit dit Rijk gebruik te make 11 is, ingevoerd zijn, heeft ter algemeene kennis gebragt, dat er^thans in het bedoelde opzigt de volgende vaste gelegenheden ter verzending bestaan: Naar Lissabon, MaderaSpanje en Gibraltar, met paketbooten van Southamptonop den 7deu, i7den en 27sten van elke maand. Naar Gibraltar, MaltaGriekenlandde Ionische EilandenEgypt aCeylon, Indie en China, als voren over Southamptonop den 3den en aosten van elke maand; zijnde de paketbooten van den 20Sten die waarvan bij voorkeur voor de verzending naar den Indischen Archipel, Ceylon en Chinabepaaldelijk 00k naar Ncderlondsch Indiegebruik te maken is. Naar de Britsclie kolonien in de Westindien (behalve Honduras Nassau en Bermuda) naar alle niet Britsclie' kolonien in de IVestindien (beh.tlve liavanna)en naar Fenezuela als voren over Southampton, op den 2den en I7den van elke maand. Naar Bermuda, Nassau, Nieuw-Orleans Mexico, Honduras en liavanna als voren over Southampton op den 2dcn van elke maand. Naar MaderaJacmel, San-Juan-dc-Nicaragua, Nieuw- Grenada Chili en Peru als voren over Southampton op den I7den van elke maand. Naar Madera, Brazilie en Buenos-Ayresmet de paket booten van Falmouth op den 4den van elke maand. Naar geheel Noord-Amerika dat is zoo wel naar de Britsche bezittingen als naar de Vereenigde Staten van j Amerika, met de paketbooten over Liverpool, welke vertrekken gedurende de maanden december, januarij, februarij en maart om de andere week, en gedurende al de overige maanden van het jaar iedere week, desj vrijdags. Naar Sidney en Nicuw-Zuid-lVallis met eene paket- boot van Londenop den laatsten dag van elke maand.) Naar Sierra-Leona en andere plaatsen op de westkust van Afrika of in die rigting met een schip van de Engelsche marineuit versehillende havensop den eersten dag van elke maand. De hierboven opgegeveu dagen van vertrek zijn die van de expeditie uit Londen. De belanghebbenden hier te Lande behooren dus-zoo vroeg te schrijven, dat hunne brieven aldaar in tijds kunnen aartkomen, en daarbij te letten op de omstandigheiddat, wanneer de aangekon- digde dag op een zondag invaltde expeditie van Londen in enkele gevallen den vo/genden dag, doch 00k in vele andere reeds des daags te voren plaats vindt. Brieven naar de Kolonien, of plaatsen die niet hierboven zijn opgenoemd worden, of met eene van de daarbij gemelde paketbooten, wanneer zulks eene geschikte gelegenheid daarstelt, of anders met de eerstvolgende particuliere scheepsgelegenheid, uit Engeland naar de plaats van be stemming verzonden. Al de brievenin deze bekend- making bedoeld, dat is, die naar de Kolonien en Over zeesche Landen via Engeland, zijn onderhevig aan eene gedwongen frankering, waaromtrent de noodige inlichting op ieder postkantoor te bekomen is. Bij eene aankondigingvoorkomende in de Staats- Courant, heeft de Minister van Kolonien ter kennis van belanghebbende ouders of voogden gebragt, dat, krachtens het Koninklijk besluit van den 25 november 1845, n.°63, met den 1 September dezes jaars twee jongelingen zullen worden bestemd 0111 volgens een ddaromtrent vastge- steld reglementonder het oppertoezigt van den heer G. J. Mulder, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde aan 'sRijks hoogeschool te Utrechtte worden opgeleid tot apothekers bij het leger in Oostinuie, en dat wanneer zij hunne zonen of pupillen daarvoor verlangen in aanmerking te brengen deze op dingsdag den 13 junij 1848 en volgende dagen, des morgens ten 9 ure, in het scheikundig laboratorium te Utrecht zullen worden toegelaten tot het afleggen van een vergelijkend examen. De verzoeken tot deze toelating zullen op zegel geschreven en portvrijvo6r den 1 mei bij het Ministerie van Kolonien moetcn zijn ontvangenen daarbij moeten worden overgelegd eenige stukken, in de bedoelde aankondiging breeder vermeld. Gisteren heeft de Hooge Raad der Nederlanden eene openbare algemeene vergadering gehouden ter plegtige installatie van het nieuw benoemd lid in dat hoogste regterlijke collegie, mr.A.Z. Hanlo, laatstelijk raadsheer in het provinciaal geregtshof van Noord-IIolland. De Raad van Bestuur van het bij Koninklijk besluit van 4 dezer goedgekeurd Koninklijk Instituut van In- genieurs zalonder het beschermheerschap en honorair presidium van Z. K. H. den Prins van Oranje uit de volgende negen leden bestaan: F. IV. Conrad, ingenieur van den waterstaatte 's Ilage president; G. Simons direeteur van de Kon. akademie voor civ. ingenieurs te Delft, vice-president; L. J. A. van der Kunfung. hoofd-ingenieur van den waterstaatte 'sHage secretaris; M. D. graaf van Limburg Stirum, kapitein-ingenieur, te 'sHage, penningmeesterbaron Forstner van Dambenoy, luit.-kolonel bij den gen. staf, te 'sHage; A. Greve ingen. van den waterstaat, te 'sHage; C. F.van Meurs, majoor der artillerie, te Delft; J. IV, L, van Oordt ingen. der marine te 'sHage en D. J. Storm Baysing, ingen. van den waterstaat bij de Kon. akademie voor civ. ingenieurs, te Delft. De volkomenOTganisatiedezer instelling en de aanvang van hare werkzaamheden zal binnen kort nader kunnen worden aangekondigd. De Raad van Administratie der Hollandsche ijzeren spoorweg-maatschappij heeft heereti deelhebbers in die maatschappij verwittigd, dat, uit hoofde van de epistige ongesteldheid van den heer F. IV. Conradingenieur- direeteur dezer maatschappij welke nogtans aliengs be- gint te herstellende algemeene vergaderingdie in den loop van deze maand behoorde te worden gehouden, onvermijdelijk tot later moet worden verdaagd. Mits- dien is aan heeren "deelhebbers kennis gegeven dat de algemeene-vergadering zal worden belegd en bij tijdige- annonce aangekondigd, zoodra de herstelde gezondheid van den heer F. IV. Conrad zulks zal veroorloven. Zijdie den nieuwen straatweg naar het Badhuis dezer dagen begaan of bereden hebben zullen met ge- noegen hebben kunnen opmerken het groot geta] werk- lieden, vaders van of zonen uit behoeltige huisgczinneit .van deze stad of het dorp Scheveningen wien aldaar op kosten der stad kruhverk verschaft wordten~di>7- ten getale van ruim tweelionderdde ten westen van gemelden straatweg gelegen duingronden ontginnen, zoo door langs den straatweg, tusschen twee dijkjes, eene breede strook voor hakhout tot dekking van dien weg aan te leggen als om de daaracliter gelegen gronden tot aardappelland door de stad dezen zomer uit te geven te nivelleren. Ook gedurende de strengste koude heeft men het geluk gehad met dit werk terwijl alle overige werkzaamheden in de open lucht stil stonden, te kunnen voortgaan en alzoo een wekelijksch daggeld aan die be- hoeftige gezinnen te kunnen verschaffan. Aan het Bad huis is men ook bezig eenige hinderlijke hoogtea- den kant der stallen af te graventer wegneming der verstuivingen. Ingevolge eene bekendmaking der Koninklijk- Deensche tolkamer wordt den zeevarenden uit Gluckstadc berigt, dat de ligging der volgende bakens in de vaar- waters aan de westkust der hertogdommen Sleeswijk en 11 olstein bij de aanstaande uitlegging zal worden ver- anderd en geschieden naar de volgende peilingen: De zwane ton nomraer 1 in de Noorder-Elve, v66r de noordspits van Groot Vogelzand, op 7 vademen diepte, met het Schaarhorner baken ten Z. 54 graden W.den grooten toren op Neuwerk ten Z. 22 gr. W. en het kogelbaken ten Z. 19 gr. O. p. C. De zwarte ton nomraer 1 in de Noorder-Elve, v66r de oostzijde van Groot Vogel zand, op 4 vademen diepte, met het Schaarhorner baken ten Z. 75 gr. W. den grooten toren op Neuwerk ten Z. 36 gr. W. en het kogelbaken ten Z. 17 gr. O. p. C. Het'in de vaart naar Hoijer, v6or de wcstzijde van Jord- zand, tusschen Jordzandtong en den Zuidwesthoek, uit- gelegd geweest zijnde witte drijfbaken met eene korf zal op 3 vademen diepte verlegd worden, met den zuide- lijken molen op Romoe ten N. 38 gr. O. en de- van Jerpsted over het zuideinde van Jordzand, en verder v66r de westzijde van Jordzand worden uitgelegd een nieuw wit drijfbaken met eene korf, op 2j vademen diepte, met den zuiJelijken molen op Romoe ten N. 42 gr. O. en de kerk van Emmerley over het zuideinde van Jordzand. Het v66r Hafzand in het Roinoe-Diep uit gelegd geweest zijnde witte drijfbaken wordt ingetrokken. ROTTERD.iM den 14 februarij. Hellevoetsluis den 12 dezer. Ileden morgen stoomde in zee Magnet, J. Boxer, naar Londen, en arriveerde uit zee Margaretha, P. N. Gram, van Messina, laatst van Vlissingen; de w. W. N. VV. Brielle den 12 dezer. Gisteren na posttijd niets gepasseerd. Heden voor posttijd uit de haven gekomen en opgezeild llenrietteE. P. Moiler, n. Kotterdam; in zee gestoomd City of London, W. Watts, naar Londen, en is binnengekomen Rapid (sx.j, W. H. Smith, van Londen; de wind W. ten N. De Mans met drijfijs. Maassluis den 12 dezer. Kapitein A. van der Meyden is naar Hellevoetsluis opgezeild de wind N. W. De stroom zonder drijfijs. Hellevoetsluis den 13 dezer. Gisteren na den middag arriveerde uit zee Provider, Wilcoeks, van Swansea, en stoomde in zee Rainbow, W. Norwood, naar Londen. Heden tnorgen zijn binnen gekomen Sheraton Grange, J. Bulmer, v. Eupatorin, laatst v. Cowes; Ocean (St.), J. C. Hast, van Londen: AudaciousJ. Cracknel], van Ipswich; Elizabeth, W. Mathias, van Shoreham, en.Ousc, J. Banks, van Chatham de wind Z. W. Briei.le den 13 dezer. Gisteren 113 en heden voor posttijd niets gepasseerd de wind Z. VV. De Maas zonder drijfijs. Maas-luis den 13 dezer. Kapit. T. van Vliet is naar Hellevoetsluis opgezeild. Er drijft ceti weinig ijs op den stroom de wind VV. Hellevoetsluis den 14 dezer. Gisteren na den middag zijn binnen gekomen IVilltmJan, L. Overslnizen, van Odessa, laatst van Douvres; tt'upp.rW. J. Pa trick, van Hull; Clara Maria, B. E. Schnieders, van Sunderland; Minerva, li. Wesley, van Grangemouth, en Anna Mario, L. Tiemann, v. Hadersleben, laatst van Harwich de w. Z. VV. Brielle den 14 dezer. Gisteren 11a posttijd niets gepasseerd. Ileden voor posttijd zijn binnengekomen Sir Robert Peel (st.), S. Cook, en Attwood (si.), H. Cheesman, van Londen; de w;;id Z. W. en VV. Maassluis den 14 dezer. ileden is n 1 hier voor posttijd niets ge passeerd de wind Z. W. Brouwersiiaven den 10 dezer. Heden binnengekomen Netrlands KoningJ. F. Klomp, van Java naar Rotterdam, en Osiris, G. Stain de Jonge, van Batavia naar Dordrecht. Gepraaid, den 11 dezer, door den Coinmissnris der Loodsen van de standplaats Hellevoetsluis, kruisende met de loodsboot nommer 4 in zee, Schouwen Z. O. ten 0., op de diepte van 12 vademen de Engelsche brik Rosetta, kapit. Fr. Lavvson, van Hull naar Middelbur®. Brouwersiiaven den 12 dezer. Heden niets gepasseerd; gisteren binnengekomen Kenau llusselaar, P. S. Schnilen Vr'tendschap, F. W. E. Schuchard, beiden van Batavia naar Rotterdam. Volgens brief van kapitein G. Evertsz, voerende het schoouerschip Drie Aurelia's, den 1 dezer van Amsterdam teTriest aangekomen had hij de putting-ijzers gehroken, den fokkeinast beschndigd, rtisten en stuttenbenevens de verschansing aan stuurboordzijdeverloren en tneer andere belangrijke sciiade bekomen; het schip was in 28 da»en tot op to tnijlen van Triest geweest, doch toen teruggestornid. Suriname den 11 januarij. Den 31 december is alhier aangekomen Anna ElisabethK. B. de Weerd, en heden Thetis, K. Poei, beiden Ivan Amsterdam; den Aden nog Jan ErnstH. Everts, van Curayao. Den 3 dezer uitgeklaard Nicolaas IVitsenP. F. Lange, de Anna en Maria,, D. Steenveld, JeanlineJ. H. Renken, AntoniaVV. A. ilendriks, Phan'tx, H. J. de Boer, en Susanna, G. D. Visser, alle j zes naar Amsterdam. Texel den 11 dezer. Binnengekomen Idogheten, A. Richard van Odessa, laatst van Faiinoutkde wind 0, Ni 0. tot N.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 3