v LIT DE HAND TE KOOP '1 exei. den 12 deztr. Binnengekomen Delta, G. Crnns, v. Bntavin; Goeite I'erwachting, F. II. Zeylstra, van Packing; Marco Bozzaris, P. de Boer Cz., v. Panaroekan Foska Helena, E. IJ Post, vanNew- York Orn, P. Astrom, en Fides, G. Hillebrandt, v. Odessa, deeerste Latst van Port MahonOcean, L. Wold, v, Venetie, en Gouverneur liaron van Zuylen van NjeveltM. J. Regoort, van St. Ubesde wind koinpasrond. Tkr chellino den 6 dezer. Gearrriveerd den 2den Lord John Russell Cst.), van Louden, doch is heden derwaarts teruggekeerd. 'J exel den 13 dezer. Oe wind Z. W. Niets gepasseerd. Vlie den 12 dezer. De wind W. Niets gepasseerd. Terschblling den 11 dezer. Gisteren binnengekomen Twee Gebroeders, Drewes, van Bergen, laatst van Harwich; dewindN. O. Heden n ets gepasseerd. Vere den 11 dezer. De Deensche schoener Ilelene, kapitein J. Mahncke, den 4 dezer bier van Monte Video, met hidden, als bijlegger binnengekomen is Itedeh naar Antwerpen opgezeild. Vlismngen den 12 dezer. Voor Antwerpen bestemd zijn albier ter reede gekutnen J. Mahncke van Monte Video, A. Claeys v. Nuevitas, J. I.ams van Rio-Janeiro, P. C. Audiens van Havanna, J. Ainsworih van New-York P. la Croix en Suttora van KertchJ. P. Asberg van Marianopel, R. F. Kramer van Odessa, G. Cosenza van Napels VV. de Groot van Marseille, R. Guisthau van Nantes, G. J. van der VeldeC A. van Overlaet en H. Swart van Louden en B. Cornelius v. Bergen; voor BrusselT. J. Wever v. Bordeaux en H. C. ltoskainp van Bergen. Te Ostende zijn den to dezer binnengekomen Petronella Fierman, stunnnan Haasnoot, van Katwijk, en Twee Guurtjes, K. Reus, van Schev. ningen. Van Ron: an is den 7 dezergezeild Industrie,]. Lefieux, 11. Rotterdam, en van Lynn den gden FetwachlingJ. T. tie Boer, naar Sunderland. Het scbip George, kapit. N. Clodius, van Archangel naar Zaandam, te Xrom-oe binnenheeft, na volbragte reparatie, den ai december de Tos voortgezet. De schepen Maria Betty, kapit. H. J. F. Allwardt, v. Rotterdam, en dnna Margaretha, H. Niemann, v. Amsterdam, beiden n. Rostock, zijn v<4t5r den 21 januarij te Arendal binnengeloopen. Aalesund den 24 januarij. De schooner Hanna Christensen, kap. N. M. Pedersen, met traan en dursch van Bergen naar Amsterdam be stemd, is heden met schade aan zeilen, gebroken boom en verlies eener boot alhier binnengeloopen. Hamburg den 11 dezer. De vleten zijn tatnelijk vrij van ijsder- haive zal men morgen met de uitijzing der haven voortgaanopdat de schepen lossen en laden mogen. De ijsbrug bij het veerhuis te St. Pauli is heden ingenomen. Uit den omtrek van Haarburg kwam men dezen morgen nog met paard en slede over den Kohlbrand hierheen morgen zal men er slechts met handsleden over kunnen. De wind Z. Z. VV., Joohveder en regen. Te Cuxhaven is het vaarwater vrij van ijs; zoo mede in de voorhaven van Gluckstaat. Het schip dlkanna Hendrika kapitein J. C. Westerbrink van Corsoer naar Schiedam, te Grimsby binnen, heel't den 9 dezer de reis \oortgezet. Het schip Neptunus, kapitein S. W. de Boer, van het Nieuwe Diep 11. Havanna, is den 26 januarij gepraaid op 13 gr. tomin. westeriengte. Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 9, 10 en it februarij Op de Rivier zijn aangekomen den gden Wave, Appleton, den ioden Mary Ann, Can ha in, beiden v. het Nieuwe Diep, en den uden Ocean Cst.) van Scheveningen te Portsmouth den ioden Adonis, Thurinnn, van Odessa naar Antwerpen te Cowes den Bsten Active, Christie, van Alexandria in Egypte, 0111 order; te Bristol den gitnjava, Pickering, v. Batavia te Yarmouth den 8sttn Jonge Albert, Pronk, en den gden Adriana Petronella, Spaans, beiden van Scheveningen. Het schip Aura kapit. J. F. Hatnberg, v. Odessa 11. Amsterdam, is den 7 dezer te Falmouth binnengeloopen. Het schip A'trora kapitein G. M. Gnodde, van Amsterdam naar Bordeaux, te Yarmouth binnen, heeft, 11a van de geleden schade her- steld te zijnden 8 dezer de reis voortgezet. Het schip Jufer Grietje, kapitein P. S. Kliphuis, van Londen naar Antwerpen, is den to dezer te Harwich binnengeloopen. Den 8 dezer was de wind te Falmouth VV. Z. VV.den pden W., hard, en den trden VV.te Deal den 8sten VV. N. VV., later W. Z.W., den gden Z. VV.zeer hard met hevige vlagenen den ioden VV., later Z. Z. VV. Uittreksel uit de l.loydslijst van den 12 februarij Te Gravesend den uden aangekomen Camilla (st.) van Harlingen; te Cowes Canondah, Moundon, van Rio-Janeiro, otn order, en te Portsmouth Nordskov, Kruse, van Batavia naar Bremen. C A R C A - L IJ S T. NEERLANDS KONING, J. F. Klomp, van Batavia 4288 b. Kollij, ig63kanass. Suiker, 1000 stuks Huiden, 680 sehuitj. Tin en 541 boss. Bindrotling, Ned. Ilandel-Maatsehappij. OSIIUS, G. J. Stam de Jonge, van Batavia. 6657 b. Kollij, 3126 kanass. Suiker, 582 schuitjes Tin en 5597 boss. Bindrolting, Ned. Ilandel-Maatsehappij. VRIENDSCHAP, F. W. E. Schuchard, van Batavia. 12612 b. Kollij, 202 k. Indigo, 979 bl. Tin, 45* leg;*. Foelie, 35 fust. Notemnusknal en i555 boss. BindrottingNed. Ilandel-Maatsehappij. KENAU HASSELAAK, P. S. Schuil van Batavia. 5799 b. Kollij, 1 8-a6 kanassers Suiker, 448 k. Indigo, 000 stuks Iluideu., 775 schuitjes Tin en 1183 bossen Bindrolling, Nederlandsche Ilandel-Maatsehappij. EDOUaRD, C. Ouwehasd van Nicherie 523 v. Suiker, A. Campbell en Co. KOOPHANDEL, M. T. Bemmers van Nicherie. 267 v. Suiker en 10 b. Katoen, A. Campbell en Co. MARIA MAGDALENA D. Smit, van Neiv-Yorh. 562 kistj. Suiker, C. Balguerie enZn.; 100 vlj. Potasch, F. IV. C. jflornlG v. Ktaverzaaii Eckstein en v. d. fettle; 26 vtj. Koopin., TV. P. Knaepen; 100 b Piment, Nijghen Montauban v. Swi/ndregt; 10 vaatj. Bloem, C. L. Ringro.se en Co.; 299 b. Kaloen, Hoffman en Dorrepaal; 25 vaatj. Potasch, Gebr. Nottcbohm; 10000 Pijpduigen, S. Rijnbende en Z1.; 18 vaaljes Vleesch, 1 k. inhoudende 1 Schilderij, 67 vaaljes Bijst en 12 halve vaatjes Bloem, Order; 202 b. Katoen en 5o b. Tabakslelcn Order buiten de Stad. WOLF, P. II. Haubuss, van Marseille. 5 bl. Lood, Wed. G. Dooremans en Zonen2.5 v. Pijpzwavel, 3o,ooo kilo's en 10 v. Zwavcl, S.A.le Vino en Co.; 10,000 kilo's dito, F. 0<j,rp; 3H z. Kruidnagelen, JC. Rijks en Co.; 209 z. dito, IV- A. Fuchs en Co.; 3oz. Nagclen, Pluygers en Hauck 4 z. Goin, 2 v Zwavel en 5 kistj. Zeep, JM out on en Zn.; i k. Vruehtcn op Brandewijn, II. v. Rijckevorsel; 5 kistj. Zeep, F. v. d. Vijveren Co.; 1 b. Anijs, 3 b. Bloem \nn Zwavel en 3 b Zaad, II. Braakman en Co.; 5 v. Zout, A. T. Soiling en Co.; 8 kistj. Zeep, C. Difserinck en Zn..; 20 dllo dito, J. C. Liotard; 5o k Zwavel, A. F. Ebeling en Co.; So dito dito, F. IV. C. Blum; 1 k. Kleederen, Baron IVolterbeek; 6 v. Diversen, v. d. Helm en Zn.; 9 v. dito, v. Voorst en Andriessen te Amsterdam 5"} v. Meekrap, A. Multenbrodtte Elberleldt, en 10 b. Biaauwstl82 v. Meekrap, 1 k-Essence, 19 kn. Zeep, 7 collis en 2 k. Diversen, 10 v. Talk, 2 b. Lakmoes, 2 v. Brandewijn en 2 v. Olijfolie, Order. MARIA, G. A. de Jorgevan Cette. 17 b. Kurken, A. II. van de Garde; 4 fust. Wijn, 15 dito en 5 stukk. \oorloop, IV. P. Kna->pen 1 stuk dito, M. Varkevisser 2 fust. Wijn J. Ooms Ez. en Co 21 fust. Voor loop en 9 dito Wijn, F. Carp; 12 stukk Voorloop, Vink en Co.; 1 half fust Wijn van Overzee en Co.; 1 v. Spaansch-Groen, de Kuyper en Co 4 b. Tour- nesol, Lenersan en Co.; 1 oksh. Wijn, Sluytjermante Nijmegen; 12 b. Amandeien en 1 v. Kirschwasser, Order. RAPID, W. II. Smjth van Londen. 260 stav. IJzcren jo stukk. IJzerwerk, Ned. Stoomb.-Maatschappij; 2 b. Iluideu, C. L. Ringrose en Co 1 v. IJzerwerk, 233 IJzeren Pijpen, 8 dito Platen, 9 k. Indigo en 2 k. Koopmansch., A. T. Soiling en Co.; 1 k. Pleisler, J. van OmmereriYz. en Co 11 k. Indigo, J. C. Rifles en Co.; 2 b. Tapijten, Wed. G. v. Veen; 1 k. IJzerwerk, v. d. lloop) Thooft en Co.; 1 k. Pennen, de Vries; 1 p. Tapijten, Smith en Co.; 1 b. Manufacluren, 1 k. Band en i p. Koopmansch., J. B. Crol en Co.; 1 b. Zakdoeken en 1 b. Tapijten, P. A. van Es en Co.; 1 k. Band, Bout my en Co.; 2 b. Tapijten en 3 b. Koopmansch., Allan en Co.; 3 b. Kleederen, P. Gompertz1 b. Koopmansch., John Meadlyen Co.; 1 kralten'en 1 v. Koopmansch., C. Bernet en Zn.; 1 k. Koopmansch., Playgers en Hauck; 1 b. dito, C. JValger10 ceroenen dito, J oh. Ooms Ez. en Co.; 1 k. dito, Wed. Locke en Zn.; 1 b. dito, S.Mozes; 1 p. dito, Seligmann en Co.; 1 k. dito, G. Oppenheim Jr.; 2 b. dito, J. II. Smaaleen 3 Kettingkabels, 2 kistj. Diversen, 2 v. Amaril, 1 v. en 2 p. Koopm., Order. SIR ROBERT PEEL, S. Cook, van Londen. 7 k., 1 v., 25 b. en 5 flesschcn Koopm., J. J. Zeewoldt; 544 b. RijstC. Kolff en Zn.; 70 b. Katoen van Overzee en Co.; 20 b. dito en 8 bond. Koopm., C. L. Ringrose en Co.; 25o platen IJzer, 1 Koperen Pan en 4 1 b. Bouten, Minderop en van Heel; 2i3 bond, en 3 stukk. IJzer, Ned. Stoomb.-Maatschappij58 b. Piment, P. van Rossem; 6 k. Metaal, TV. van Houten; 6 koff., 2 k. en 1 v. Koopm. en 2 IJzeren Suikerpanncn A. Campbell en Co.; 3 k. Indigo, J. C. Rijks en Co.; 2 v. Kokosnootolie, 3 k. Koopm. en 2 b. Jalappen, S. A. le Vino en Co.; 1 mandje Vernis, Berkeh Lehr en Co.; 4 IJzeren Pijpen en 1 kislje Koopm, R. Twiss; k. dito, S. A. Berlijn 1 pakje Boeken, II. AKramers; 2 k. cn 2 v. Koopm., 12 IJzeren Pijpen en 1 k. Stalen Pennen, P. A. van Es en Co.; 1 k. lJzerw. en 2 kratt. Koopm., Callings en Maingy 2 k. Boeken A. T. Soiling en Co.; 4 b. en 1 k. Koopm., A. Loeser; 5 b. en 1 k. dito, J. B. Crol en Co.; 2 pakk. dito, L. J. Enthoven en Co.; 1 k. dito, E. L. Jacobson; 1 pakje dito. Baron van JVestreenen van Tiellandt; 1 partij Blik, Gebr. v.d. Vliette Amsterdam; 1 k. en 1 stuk Koopm. en 2 Melalen Platen, P. van Vlissingen en D. van Heelte Amst.; 75 bondels IJzeren PijpenG. Mauritz, te Dordrecht; i33 b. Bijst, 80 k., 118 v. en 7 monsters Koopm., Order. MARIA ELIZABETH, J. A. Westerlikg, van Liverpool. 10 vaatjes Vet, E. Thornton; 2 b. Katoen, C. L. Ringrose en Co en i5o tonn. Zout, Order. CAROLINE MARGRETIIE, II. Sorersen, van Stege 386 tonn. Gerst en 322 dito Erwten J. R. Veder. 11ENRIETTE, J. P. Moller, van Holbeck 1296 tonnen Gerst, MetteniusReepmaker en Co, RIGA, P. Kuyt, van St. Petersburg. 5-j heele en 55 halve bonden Herinep en 210 Garniermatten, H. van Rijckevorsel; 1 v. Vischlijm, Outshoorn en v. d. Held; 344 tschetw. Rogge, j5o Garniermatten en 7 pakk. Zeildoek Order. IX LADING LIGGENDE SCHEPEN. Te Kotferdaafii 2 BALTIMORE het Amerikaansch Fregatschip Garonnekap. James Mijers. Adres bij IVarnbersie en Crooswijck. BELFAST, het Nederlandsch Kofschip Vriendschapkapitein F. F. Bieze. Adres ten Karitore van Kuypervan Dam en Smeer. HAMBURG, om binnen weinige dagen le vertrekken, het Nederlandsch Kolschip Gesienakapit. R. H. Smit. Adres bij Seeuwen en Co. LIVERPOOL, het Nederl. Kofschip Emma Obbinakapit. B. A Fotjer. Adres bij Kuypervan Dam en Smeer MAKASSER, mede voor Passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingerigthet snelzeilend Nederl. gckoperd Brikschip Harmonie kapit H. Bouma. Adres ten kanloren van Kuypervan Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen. NEWCASTLE, het Nederlandsch Kofschip Corneliakapit. H. A. Harms. Adres ten kantore van Boutmy en Co. NEW-YORK, mede voor Passagiers, het nieuw gebouwd Tweedeks Fregatschip F. J. IVichelhausen kapitein//. IVarnkenom ten spoedigste bij open water te vertrekken. Adres bij Kuypervan Dam en Smeer en IVarnbersie en Crooswijck. RIO-JANEIRO, otn dadflijk Iiij open water te vcrtrelcken het nienwr gebouwd en gekoperd Nederlandsch Barkschip Cornelia, kapitein D. B, Jonker. Adres bij Kuyper, van Darn en Smeer ST. THOMAShet extra snelieilerid Deensch Barkschip Ilelene Catharinekapit. /b Lassen. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. BEURS- en MARItTBERIG TEN. irnnnrn den 6 Februarij. Heden, zondag is geen Bettrs ge- houden. Gisteren waren de 3 per cents 27! op 5o dagen, na beurstijd f-lis Se'(' en 27! papier; de 4 per cents i6g papierde 5 per cents 17 op 5o dagen, na beurstijd i6| geld; Rentel. Schuld 5J papier; 11a beurstijd 64geld; Coupons 12 papier. I' l It I.IS den 12 FebruarijFrankrijk 3 per cents 74. i5 a contant en 74. 20 tegen ultimo; de 5 per cents 116. 90 a contant en 116. 85 tegen ultimo; de Nieuwe 3 per cents 75. o5 tegen ultimode Actien van de Bank 3i85; Spanje Passive 4J. De fondsenwelke zich gisteren iets verbeterd hailden, ondergingen heden weinig verandering de 3 per cents sloten op 74.20, 5 centimes lager dan gisteren, en de 5 per cents op 116. 85, mede 5 centimes lager. tOiflfvi den Februarij. De 3 per cents Gcconsolideerden 8g a contant, en 8g| voor rekening; de Gerednceeiden 8gj; de Actien van de Bank 200; Spanje, 5 per cents, 2ij a contant en voor rekening Portugal, 4 per cents, 2Gj Braziiie 85$; Mexico i8J a contant, en i8f voor rekening; Grenada 4j; Holland, 2| per cents, 54f, en dito, 4 per cents, Certific., 85J. De Wissel np Amsterdam 12, a 1^; op drie maanden 12, 3J a J, en op Rotterdam 12, 35 a Den I uden. De 3 per cents Geconsolidcerdcn 8gj a contant, en 89J voor rekeningde Gerednceeiden 89!Spanje, 3 per cents, 32^ a contantMexico i8|Holland, 2J per cents, 54J, en dito, 4 per cents, Certilicatcn, 85|- .1 VTIII, It I* l> .V den 2 Februarij. Weinig handel. Spanje Week. Schuld, 5 per cents, wcrd geopend op 16J papier, en verhandeld tegen om >6J grld te nlijven dito Binnenl., 3 per cents, 26. ure. Spanje Werkel. Schuld, 5 per cents, blijlt 16J geld. A.flTs:»lI Wden J Februarij. Nederlanden, Werk. Schuld, 2j pc., 54tj a 54j, gebl. 54^; id., 3 pc., 65£ a G5Ts, gebl. 65J; idem, 4pc., 84^; Aartd. Handei-Maatsch., 4| pc., 162jj-. Kusland, bij Hope en Co., 5 pc., io4j; id. i8§|, 5 pc., io3|; Negot. 18JJ, 5 pc.. 945; id. i84o, 4 pc., 86; id. bij Stieglitz en Co., 4 pc., 85|. Spanje, bij Ardoini835, 5 pc., i6§ a iGJ; idem 5io, 5 pc., i5ia i5j9s, gebl. i5&; idem Onbep., 5 pc., i5^; idem Coupons, i2nt» Nieuwe, 3 pc., 53J Binnenlandsche, 3 pc., 25jj a 25£J. Portugal, te J.onden, 4 pc., 26J a 27. Oostenrijk Mctaliek, 5 pc 965; id., 2j pc., 48j a 48||. Braziiie, te Londen, 5 pc., 85|; id., 5 pc., 84. Peru, te I.onden 6 pc., 185 a 18J, gebl. i8ij. Koerp van het Geld: Beleening 4 pc. Prolongate 4 pc. AIISTKllIl.tyi den 14- Februarij. Parijs 2 maanden f 56|, zigt A 56J pap.Bordeaux 2 m./ 55§, id. i5 d./56; Madrid im. 232; Cadix 240Sevilie en Bilbao 3 m.f 238; Lissabon en Porlo 3 m. f4i; Genua a m. /46; Livorno 2 m. 38J Napels 2 m./78£ Petersb. 2 in. 1 84 j; Weenen en Augsburg 6 w. 35Frankfort 6 w. /98J; Hamburg 2 m. /34|, idem zigt f 34f^ Londen 2 m. f 11. 92 j pap id. zigt f 12. 02j pap.Kollerdam Disconto 4 pCt. HOT S'il ft It I W den 14 Februarij. Nederlanden, Werk. Schuld, 2j pc., 54^; id. id., 3 pc., 65j. Spanje, Ardoin, 170, 5 pc., t5f^; Binnenl., 3 pc., 26JJ; Coupons Ardoin, Oude, 13J. Busland, Certlic. bij Stieglitz en Co., 4 pc., 85j. Peru, 100. 6 pc., 19^; Coupons 2, 2. Mexico 1846, 100, 5 pc., 17^. ItOTI'l.ltS) l tl den 14 Februarij. Hamburg 2 maanden f 34|, kort/34J; Parijs 2 maanden/56j, kort/56|Bordeaux 2 maanden fb5|) kort f 56Fraukfort 6 weken g8j. AllNTIlItDA.tl den 1 JFebruarijVan TAltVA'F alleen verkocht; 126 ffl N. Vriesche f 265. BOGGE zondcr handel. Van GERST is verkocht: 96 fg N. Vriesche Winter f tub. In HAVER ging niets om. BOEKVVEIT merkelijk lager: 116 f§ N. Hoist, y 218. KOOLZAAD Polder ©£57; op 9 Vat, in April of 61 Sept. en Oct. c£ 58. I.IJNZAAD eendoen: 100 a 111 fig Archangel/332^. KAAPOLIE: op 6 w.y55|; Vlieg./344; per Volgbriefje f 34; in Met 33|, 34, f 33|Sept. 33j Get. y 33J a Nov. en Dec. y33JajJ. LIJNOL1E: op 6 w. f 28^; Vlieg. 27^ a/27. HENNEPOLIE: op 6w./32. RAAPKOEKEN 70 a f 74. LIJNKOEKEN 10 a/iij. ItOTTIAt 1)1 Jl den 14 FebruarijHeden had bij de pas her- opende scheepvaart een vrij volledige aanvoer van Granen plaats, welke, bij w einig kooplust, tot de verlaagde prijzen slechts tragelijk van de hand gingen. TAR VVEgoede cn puike Nieuwe Zeeuws., Vlaams. en Overm. 8. 20 a 9. 20 Mindere f 7. 5o af 8 Pooische en Rnode, bij gerijven: 155, i56 fg wilbnnte Pooische/'4oo,/420i58 ffi Odessa ditoy3oo i58 fig N. Bovenl. 3oo160 dito Risy33o160 fig Cubanca/260; 160 66 N. Kleefschc 336 160, 161, 162 fig dito Iloogi. dito f 34o, y 35o. In publ. Veiling; 160 fig Cubanca f 256; i5g fg N. Klcefsche y 025, bij enkele karelingen. ROGGE Overm., Zeeuws. en Vlaams. y 6. 20 a f 7 j52 fig N. Bovenl. f 210 14a fg Archangel f 1 85. In publ. Veiling: 147 ft! Odessa Pools./' 180,/'181GERSTZeeuws., V laams. en Overm. Winter f 4. 5o a f 5 dito Zomer4. 3o a/'4. go 13o fg hjne Deensche, te Schiedam, f 187. In publieke Veiling94 fig (Amsterd. schaal) ger. Turksche 100, 101. HAVER Zeeuws. en Inl. KorteyS a/ 4. 5o; dito Lange/"2 a/'3. 5o. BOEKVVEIT, op t4ofg: N. N.-Brab. y2t8, y22o,/'23o. ERW'l'EN Zeeuws. Graauwe J 8 a f to dito GroeneJ8. 5o a f 9. 5odito Witte f 7 a 8. 5o. BOONEN: Zeeuws. en Walch. Witte/'io a f 12. 5o dito Bruine/8 a /'to. 5o; dito Paardenbooneny5 a fb-bo KOOL ZAAD: Zeeuwsch zakmaat 61 c£v' dito gestort 62 a 62L cCvl. Sl'HlDltA.n den 14 Februarij. Jenever, het Nederl. Vat, zonder fust,/Y8. 5o; Amst. proef, idem idem, 19. 75. Zonder de belasting. De Commissie voor de Tentoonstelling van Vooribrengselen van Nijverlieid voor de provincien Zuid- en Noord-Holland brengt bij deze, naar aanleiding van Art. 12 van het Programroa voor de gemelde Tentoonstellingter kennis van de belnnghebbendendat de Neder landsche Stoomboot-Maatschappij heeft toeeestagn om den vervoer der Goederenwelke voor de voorschreven Tentoonstelling te Delft be stemd zijn van en naar de plaatsen welke door de Stoombooten dier Maatschappij aangedaan worden, vrachtvrij te doen plaats hebbenop dezelfde voorwaarden als gesteld zijn door de Bestnren der Ilollandsche IJzeren Spoorweg-Maaischappij en van de Rijn-Spoorweg-Maatschappij, vermeld en de aankondiging der Commissie voornoemd in de Neder landsche Staats-Courant van den as December 1847, n.° 3C5. 's Grayenhage den 9 Februarij 1848. De Voorzitter der voornoemde Commissie, A. L. VAN HETEREN GEVERS. De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft heden bandels- berigten ontvangen van de Gezanten en Consuls te Konstantinopel Koningsbergen en Havanna, welke gedurende v'er dagen op bet Bureau van den Secretaris ter inznge der belanghebbenden zttllen liggen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken, Rotterdam VAN RIJCKEVORSEL, President, den 12 Februarij 1848. VV. C. MEF.S, Secretaris. Er wordt TE KOOP gepresenteerd een KOPER SCHIP, zijnde eene E'rniitstisrlte ESurlcmet een Spilgeschikt om op eene Kerk of ander Gebotnv ge- brnikt te worden, lang 1 El 56 Dtiim. Te bevragen bij J01XIS WILLEKEN Mr. Zeilmuker, op het Fransche- watertje wijk 5, n.° 396-, en bij JAN WILLEKEN, op de Nieuwehaven te Rotterdam. de bij zonder welgelegen II ERR ERG en UITSPAiLVIiYG genaamd J) U JV IIO L I^i IV1) S CIIE JV T UIJv\ staande en gelegen te ljsselmonde in de Dorpstraat, waarin dit beroep sedert jaicn is en alsnog met het beste succes wordt uitgeoefend, en waaraan door het hmtden van Publieke Verkoopingen, de Vergaderingen van Pol- derbesturen als anderzins r een goed en zeker Bestaan verbonden is. Te bevragen bij CORNELIS PIETERS- ZOON DE LIJSTER, Bouwman te ljsselmonde, als mede bij den Notaris ZAN DER IV AT FORT te Ridderkerk. Door vertrclc von hier presenteert men TE KOOP of TE I1UUR eene EIKEURSTOKERII, met PAliHUIS en W01\L>G, dewelke nog en sedert een aantal jaren met goed succes is gedreven. Iemand hierop reflecterende adressere zich bij den Kantoor- Boekhandelaar H. T. UENDRIKSENschuins over de Wijde Marktsteeg, op de Hoogstraat alhier. Brievenyrr;/7co. lloor vertrele nttar Roorrt-Amerika is te Zuid-Beijerland (den Hitzert), om terstond te aan- vaarden TE KOOP eene Welbeklante TIMMER- MANS-AFFAIREmet Huis Winkcl en verdere Toebcliooren. Te bevragen bij B. VAN DER B1E Timmermau aldaar. Brievcn franco. Waarde Stad- en Biandgenooten Een I-Iuisgezin ter dezer Stedein een dier Standen der Maatschappij geplaatst, waardoor het onmogelijk is hulp van WijkmeestersArm- of Kerkbesturen te be- komen, neemt dit Blad tot middel te baat om UEd. Liefdadigheid in te roepen. Man en Vrouw hebben ge durende de jaren 1846 en 1847 met langdurende Ongesteld- heden geworsteld, en lioewel thans hersteld, zijn hunne finantien zeer ten achteren geraakt. Eene som van 125 is hun benoodigd om tot verhaal te komen. Dat in het tcgetuvoordig Saizoen meer armoede is en wordt geleden door sommigen uit den Fatsoenlijken Burgerstand dan door de Geringere Standen is te veel bekend dan dat dnarvan bijzonderheden hierbij gevoevd zouden behoeven te worden. Stad- en Landgenooten gellcven dan voor bovengemeld Huisgezin 00k eenigt^ Liefdegaven te doen bezorgen aan het Bureau dezer Courantwelker Uitgevers zich wel met de ontvangst hebben willen belasten. Iemand nadere bijzonderheden verlangende, wordt ver- zocht zich aldaar met franco Brieven aan letters A G te adresseren. Te Rotterdambij JAN A R R E N B E R G Co.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 4