MALAGA CITROEIM HUIS MET TUINTJE. VLAS-HEKELS. WINTERKOREN. V I E T S LA PRESERVATION VOOR MIJM GfiLIEFDE GEMEE\TE!V M MUM VRIEMEV, f. a it b: a t: a e a PERSOYNELLE te be I; omen bij YOttA." li tA.ft it: It 11, tV Z OV te Rotterdam Wijnhaven A n.° 245 tot J'H tic KKt van ongeveer 650 Stuks. Ieder die iets te vordereti heeft van wijlen den Ileer ADAM GOUDE, in leven Korenfactoor en Mr. Zeilmaker te Schiedamen aldaar overleden den 3oJanuarij 1848, gelieve daarvan schriftelijk opgave te doen ten zijnen Sterfhuize, vvijk B, n.° 50, binnen genoemde Stad, en uiterlijk v66r den eersten Maart eerstkomende. Men verlangtmet primo Mei of Augustus 1848, een welingerigt BOYEY HU1Sniet beneden den Huur- prijs van 400, aan de Wijnhaven, Leuvehaven, Wolfs- hoek of Blaak gelegen. Opgave van Stand en Huurprijs bij IV. A. BOVIVM EESTER en ZOON, Mrs. Metselaarsop de Nieuwehaven te Rotterdam. Voor een Persoon uit den Boerenstand Gehuwd en van de Protestantsche Godsdienstverlangt men tegen Mei of eerder eene plaats als KO EASIER. Goede informatien zijn te bekomen onder letter L, Brieven franco, bij den Boekverkooper H. A. KRAMERS, te Rotterdam. V EAT It i: Ml A A Mi TBC MOOS* een Te bevragen bij den Boekhandelaar K. A. ENKLAAR, Kleine Draaisteeg, De Twee HUISJES, elk bevattende Twee WON INGE N, OPEN GROND'en ERVE, aan den Schiedamschensingelop den hoek van de Laurierlaan, en de Twee HUIZEY en ERYEY, aan de zuidzijde van de Peperstraat en oostzijde van de Jaapk wakersteeg, alien te Rotterdam, welke op Woensdag den 9 Februarij -Haatstleden door den Notaris VAN DER HOOP, in het Locaal der Publieke Verkoopingenaan de Gel- derschekade aldaar, zijn geveildzullen op MORGEN den 16 Februarij 1848, des namiddags ten 4 ure, ter _zelfder plaatseworden afgeslagen. V Het WIYKELHUIS, BOYEYHUIS, KELDER en ERYE, staande en gelegen aan de noordzijde van de I-Ioogstraat op den noordhoek van de Goudsche- wagenstraat wijk L, n.° 358, nieuw wijk 11, n.° 420, te Rotterdamhetwelk laatstleden Woensdag door de Notarissen DALEN en LAMBERT, in het Locaal der Notarissenaan de Gelderschekade te Rotterdamis geveild zal op MORGEN den 16 Februarij 1848 des namiddags ten vier ure door voornoemde Notarissen ter zelfder plaatse worden afgeslagen. V Het HUIS, PAR HUIS en ERYE, aan de Nieuwehaven, wijk 12, n.° 288, en het PAKHUIS, ZOLDERS en ERYE, in de Jaapk wakersteeg, wijk 12, 11.0 282, door de Notarissen BORDE/VJJK en KLET geveild op Woensdag den 9 Februarij 1848in het - Decaal voor Publieke Verkoopingen te Rotterdam, zullen aldaar op MORGEN Woensdag den 16 Februarij 1848, des namiddags ten vler ure eerst ieder afzonderlijk en daama gecombineerdworden verkocht. V VERKOOPING van YPEYBOOMEY en RIJS van WILGEY HOOFDSTOYEY en van 1 PEY- BOOMEY, op HEDEN den 15 Februarij 1848, des middags ten twaalf ure op het Stads-Timmerhuis te Rotterdam volgens de Notitien aldaar verkrijgbaar. Zegt het voort. Op MORGEN zullen aan de Vlasmarkt worden verkocht eenige V OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notaris JAN VAN DER HOOP Jac. Zn., residerende te Rotterdam, als last hebbende van deszelfs Principalen, is voornemens om op MORGEN den i<5 Fe bruarij 1848, des namiddags ten 4 ure, in het Locaal der Publieke Verkoopingen, aan de Gelderschekade al daar, in het openbaar te veilen en te verkoopen: N.° 1. Een hechtsterk en wel gesitueerd HUIS, met TUIY en ERY E, staande en gelegen aan de zuid zijde van den Binnenweg te Rotterdam, oud wijk T, n.° no, nieuw vvijk 15, n.° 475Kadaster sectie A, n.s 258, 259, 260 en 261. Verhuurd in 10 Percelen, te zamen voor f 460. 20 in het jaar. N.° 2. Een fraaijen TUIY, beplant met Vrucht- boomcn en ander Planfsoeuvoorts STEENEN KOEPEL met KEUKEN, en ERYE, gelegen en staande nevens het vorige Perceel, mede oud wijk T, n.° no, nieuw wijk 15, 11.0 476, Kadaster sectie A, n.s 256 en 257. Zijnde dadelijk te aanvaarden. En N.° 3. Eene MAYEGE, STALLING en ERYEY, staande en gelegen nevens het voorgaande Perceel, ins- gelijks oud vvijk T, n.° no, nieuw wijk 15, n.° 476, Kadaster sectie A, n.s 254 en 255; kunnende worden aanvaard den 1 Mei 1848. Welke 3 Percelen in de Grondbelasting over 1847 te zamen zijn aangeslagen tot 75. 50; 'zullende eerst ieder afzonderlijk en daama gecombineerd worden geveild. Inmiddels zijn nadere onderrigringen te bekomen ten Kantore van den voornoemden Notaris, terwijl de te veilen Percelen nog HEDEN en MORGEN kunnen worden bezigtigd, mits voorzien zijnde van een Permissie- biljet, daartoe door den gezegden Notaris af te geven. V OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notarissen SCHADEE en KLET, residerende te Rotterdam als last hebbende van hunne Principalen, zijn van meening om op MORGEN den 16 Februarij 1848, des namiddags ten vier ure, in het Locaal voor Publieke Verkoopingen, aan de Gelderschekade binnen deze Stad, in het openbaar te veilen en aan de hoogstbiedenden of eerstmijnenden te verkoopen: N°i. Een hecht, sterk en zeer logeabel HUIS, waarin diverse Ruime Hamtrs, Kantoor, Broog- zolder, Kciakcti, Holder en verdere Commoditeiten, mitsgaders PAKHUIS en ERYE, staande en gelegen aan de zuidzijde van den Houttuin en achter uitkomende met een Gang tot op de Nieuwehaven te Rotterdam oud wijk L, n.° 176, nieuw wijk IIn.° 180, Kadaster sectie N 11.0 512. In de Grondlasten over het jaar 1847 aangeslagen geweest tot 86. 94, en doende jaarlijks in Huur f 800. Zullende de Kooper van dit Perceel drie vierde gedeelten der Koopsom daarop als Hypotheek gevestigd kunnen laten, tegen zoodanigen Interest en Aflossing, als bij de Conditien zal worden opgegeven. N.° 2. Een hechtsterk en zeer goed gesitueerd YFIYKELH UIS en ERYE, waarin thans de Affaire van Mioeh- en BBtmUet hale leer wordt uitgeoefend, staande en gelegen aan de oostzijde, omtrent de bogt van het Hang te Rotterdam, met een vrijen Uit- en Ingang door een gemeenen Gang, oud wijk C, n.° 261, nieuw wijk 2 11.0 379, Kadaster sectie O, n.° 438. In de Grondlasten over het jaar 1847 aangeslagen geweest tot f 53- 66, en doende jaarlijks in Huur f 500. De te veilen Panden zijn nog HEDEN en MORGEN voor een ieder te zien, op vertoon van een Permissie- biljet, af te geven door de voornoemde Notarissen, ten welker Kantore, aan de Gelderschekade, wijk 2, n.° 48, te Rotterdam, nadere onderrigtingen zijn te bekomen. V OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notarissen BORDE IVIJK en VAN KERCKHOFF, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen zijn van meening om op MORGEN den 16 Februarij 1848, des namiddags ten vier ure, in het Locaal voor Publieke Verkoopingen, aan de Geldersche kade te Rotterdamin het openbaar tg veilen en te verkoopen N.° 1. Een hecht, sterk HUIS, bestaande in BENEDEN- HUIS en BOVENHUIS, en ERYE, staande en gelegen aan de westzijde van den Oppert, binnen de stad Rotterdam, oud wijk F, n.° 102, nieuw wijk 6, n.° 121, bij het Kadaster bekend sectie K, n.° 925. In de Grondbelasting over het afgeloopen dienstjaar 1847 aangeslagen geweest tot eene som van 27. 11. Zijnde het Benedenhuis verhuurd tot 1 Mei 1849 voor/ 110 'sjaars, en het Bovenhuis in eigen gebruik. N.° 2. Een hecht, sterk H UIS, bestaande in BENEDEN HUIS en BOVENWON1NGEN, en ERYE, staande en gelegen aan de noordzijde van de Vierwindenstraat, binnen de stad Rotterdam, oud wijk E, n.° 544, nieuw wijk 5, n.° 566, bij het Kadaster bekend sectie I, n.° 572. In de Grondbelasting over het afgeloopen dienstjaar 1847 aangeslagen geweest tot eene som van 30. 15. Zijnde hetzelve Pand verhuurd in vijf Percelen, tot een geza- menlijk bedrag van 317. 20 'sjaars. De te veilen Percelen zijn nog HEDEN en MORGEN, op de gewone uren voor een ieder te bezigtigen; zijnde inmiddels alle nadere informatien te bekomen ten Kantore van de bovengenoemde Notarissen, in den Oppert, wijk F, n.° 27, te Rotterdam. V OPENBARE VERKOOPING, op MORGEN, Woensdag den 16 Februarij 1848, des na middags ten edn ure, binnen de Koopmansbeurs te Schiedam, van circa 5 A Last en li ft G G E minder of meerder beschadigd van Petersburg alhier aan- gebragt per het Kofschip Hendrika MarchinaKapitein G. G. Bakker. De gemelde Rogge zal liggen in Ligters, bezijden de Beurs. Nadere informatien te bekomen bij den MakelaarP. GOETZEE, te Schiedam, en bij fVA en ALB. SMALT, te Rotterdam. V OPENBARE VERKOOPING, op MORGEN, Woensdag den 16 Februarij 1848, des na middags ten den ure, binnen de Koopmansbeurs te Schiedam, van circa 44 Lasten ft E IS ST en 7 dito K ft ft ft E minder of meerder beschadigd van Corsoer aangebragt per het Schip GesinaKapitein R. H. Smit. De gemelde Gerst en Rogge zal liggen in Ligters, bezijden de Beurs. Nadere informatien te bekomen bij den Makelaar BAKKER, te Schiedam en bij IVA en ALB. SMALT, te Rotterdam. Men is van meening, ten overstaan van den Notaris Mr. J. HKNOTTENBELT, residerende te Vlaardingen, op Woensdag den 23 Februarij en den 1 Maart 1848, in het Logement de Hollandsche Tuin, aldaar, des namiddags ten drie ure, in het openbaar te veilen en te verkoopen: Vier Bunders 69 Roeden 90 Ellen Best YVEILAYD, gelegen in den polder Aalkeet, binnen onder de gemeente Vlaardinger- AmbachtKadaster sectie C, n.s 74 en 85. Grondlasten 41. 82; Polderlasten 29. 89. Kunnende dadelijk worden aanvaard of verhuurd Legen 300 'sjaars. Nader onderrigt te bekomen ten Kantore van voor noemden Notaris. V OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notarissen BORDEIVI]K en VAN KERCKHOFF, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, zijn van meening om op Woensdag den 23 Februarij 184.8, des namiddags ten 4 ure, in het Locaal voor Publieke Verkoopingen aan de Gelderschekade te Rotterdam, in het openbaar te veilen en te verkoopen: Een hecht, sterk en welgelegen HUIS en ERYE, met een TUIY, en nog twee HUIZEY en ERYEdaar- achter, staande en gelegen binnen de stad Rotterdam, aan de westzijde van den Opperten doorloopende tot aan de Slijkvaart, oud wijk F, n.° 186, nieuw wijk 6, n.° 246, in den Oppert, en wijk 6, n.° 266, aan de Slijkvaart, bij het Kadaster bekend sectie K, n.s 694, 695 en 696. In de Grondbelasting over het afgeloopen jaar aangeslagen geweest tot eene som van 84. 53. En voorts nog belast met eene Recognitie van 3 'sjaars, en behoeve der stad Rotterdam. Zijnde voorschreven Pand in eigen gebruik met uit- zondering der beide Achterhuisjes welke te zamen ver huurd zijn voor de som van f 119. 60 'sjaars. Hetzelve Perceel is te aanvaarden den 1 Mei aanstaande en zal op de gewone uren, twee dagen v66r en op den dag der veiling, door een ieder bezigtigd kunnen worden, mits voorzien zijnde van een Permissiebiljetdoor de voor noemde Notarissen af te geven ten wier Kantore in den Oppert, wijk F, n.° 27, te Rotterdam, inmiddels alle nadere informatien te bekomen zijn. V OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notarissen SANDER en PAATS en DALEN en LAMBERT, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hunnen Principaalzijn van meening om op Woensdag den 1 Maart 1848, des namiddags ten 4 ure in het Locaal der Publieke Verkoopingen, aan de Gelderschekade te Rotterdamin het openbaar te veilen en aan den hoogst- biedende of eerstmijnende te verkoopen: Een extra hecht, sterk en bijzonder voordeelig ge situeerd WIYKELHUIS, PAKKEUDER, OPEY PUAATS en ERYE, genaamd de li O O M O L E JT, waarin de AJJ'aire in Tubuk en SnaiJ' sedert on- heugelijke jaren is en nog met het beste succes wordt uitgeoefend, doth door den gunstigen stand tevens 00k geschikt tot alle andere TOIiikeincriiigstaande en gelegen aan de noordzijde van de Hoogstraat, nabij het Raadhuis, wijk I, n.° 391, nieuw wijk 9, n.° 485, te Rotterdam, Kadastrale sectie L, n.° 898. Aangeslagen in de Grondbelasting op/ 58. 77. Zijnde,in eigen gebruik en te aanvaarden met 1 Mei 1848. Nadere informatien te bekomen ten Kantoren van de voornoemde Notarissen, aan de Hoogstraat en aan de Zuidblaak te Rotterdam, en is het te Veilene twee dagen voor en op den dag der veiling te bezigtigenvan des voormiddags ten 10 ure tot des namiddags ten 2 ure, mits voorzien van een Permissiebiljetdoor een der voorn. Notarissen afgegeven. V OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notaris JAN VAN DER HOOP, Jac. Zn. re"siderende te Rotterdam, als last hebbende van deszelfs Principalen is voornemens om op Woensdag den 1 Maart 1848, des namiddags ten 4 ure, in het Locaal van Publieke Verkoopingen aan de Gelderschekade aldaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen Een kapitaalhecht, sterk en fraai gesitueerd HUIS, voorzien van vele Net ingerigte meest alle Behangen en Geplafonneerde Vertrekkcu, waaronder eene Groote Zaal en Suitemet Marmeren Schoorsteenmantels en Spiegels, twee Ruime keukenst, Kelder, Voor- en Aeliterzoldcr, vele Coiiimoditeiteii en hetgene tot een wel geordonneerdlogeabel Ileerenhuis behoort als mede een Spatieus, doorloopend PAKHUIS, boven den hoogsten Vloed OPEY PLAATS en ERYE alles staande en gelegen aan het westeinde van de Boompjes te Rotterdam, strekkende vo6r van de Straat tot achter in de Scheeptnakershaven, oud wijk A, n.° 134, nieuw wijk 1, 11.0 115, Kadaster sectie G, n.° 844. Aangeslagen in de Grondbelasting over 1847 tot148. 34; zijnde bet Huis in eigen gebruik en te aanvaarden met den 1 Junij 1848, terwijl het Pakhuis sedert vele jaren is verhuurd per maand voor 600 in het jaar. Inmiddels zijn nadere onderrigtingen te bekomen ten Kantore van den voornoemden Notaristerwijl het voorschreven Pand twee dagen v66r en op den voor- middag van den dag der veiling zal kunnen worden bezigtigd mi's voorzien zijnde van een Permissiebiljet, daartoe door den gezegden Notaris af te geven. ftehcel fen Voordecle der Arnien van Het,f*haven is heden bij de Boekhandelaren en Drukkers MENSING VAN IVESTREENENte Rotterdam a 50 Cents te bekomen: GEZAAID IY LEDIGE U R E Y J DOOR .3 A .V VAX Mi AST. 6EBACHTE1VIS uitgesproken ter gelegenheid van mijne volbragte 50jarige Evangeliediensten ter Bevestiging van mijnen Zoon in de Gemeente van IVijk aan Zee en aan Duindoor J. C. YORSTMAY, PREDIKANT TE ROTTERDAM. Wordt a 90 Cents, ten voordeele van de Kerkekas van IVijk aan Zee en aan Duinuitgegeven bij M. W1JT ZONEN en is alhier alom te bekomen. uit de 4*eselliedenht van het Aederlandseh Zeiideliiii/-f*enootschnp, met E E Y WOORD tegen Mr. G. GROEY Y A Y PIUYSTERER; DOOR Mir. AO AAA MIS TMHENMAA. Wordt uitgegeven bij M. WIJT ZONENen is alhier alom a 40 Cents te bekomen. En vente chez H. T. HENDRIKSEN, Hoogstraat a Rotterdam B.E TARR1DE, Longue rue de I'ltcuyer, h Bruxellfs, et chez MAX KORNICKERPlace Verte, d Anvers (24c ddition, traduction en francais), avec 25 gravures coiorides.Prix 5 fr., sous enveloppe. Traitb midical sur le mariage et ses secrets disordres, sur les infirmitis de la jeuntsse et de Page murrisultats ordinaires des premieres annies de la vie qui tendent a ddtruire toute I'inergie physique et mentale, toute passion enfin tous les attributs de la viriliti,illustri de'25 figures color ides, sur I'anatomie, la physiologic et les maladies des organes de la giniration, expliquant clairement leurs structu res, usages et functions, et les diplorables effets produits sur eux par I'onanismeles exebs etc., avec les observations pratiques sur les habitudes secrbtes des collbges, la fai- blesse nerveuse la syphilis, le rbtricissement de Turbtre, les indigestionsThypocondriela folic, les druptions, les rhumatismes, la phthisic etc. par le docteur Samuel La'mert, mbdecin consultant,37Bedford-square, a Londres, membre de I'Universitb d' Edimbourg, membre honor aire de de la Sociitb mbdicale de Londreslicencib au Collbge des pharmaciens de la meme villeetc. etc. Incontestablement cet utile et curieux ouvrage devrait se trouver dans toutes les mains Trente mille exemplair.es vendus en Angleterre en peu de temps prouvent suffisam- ment en sa faveurj. {Zie verder het Bijvoegsel.) Te Rotterdam, bij JAN A R REN BERG Co.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 6