ROTTERDAMSCHE fa 1 .V 23. C 0 E R A N T. A? 1848. Salurdag den 19 February. 15 TI TI ^PADEJ ^en 16 februarij. [staan, maar tegen betaling van eene aanzienlijke schade Het Hoogerhuis hield maandag eene korte en weinig vergoeding, die den president Polk te hoog zou voor belangrijke zitting en werd gisteren uitsiuitend bezig komen, maar nogtans den Senaat in overweging gegeven gehouden met de vvoordenwisselingen over eene door den Bisschop van Exeter ingediende petitiede benoe- ming en zekere aloude verpligtingen van de geestelijken der Gevestigde Kerk betreffende. In het Lagerhuis vestigde de heer B. Osborne eergis- teren de aandacht op de groote kosten die het bouvven der nieuvve Parlementshuizen veroorzaaktezonder aan eenige controle onderhevig te zijn en zonder dat het werk de verwachte vorderingen maakte. Lord Morpeth erkende dat de kosten van dit werk de raming ver te boven gingenmaar wilde zulks daaraan toegeschreven hebben dat de bouwmeesternaar mate de arbeid vor- derdede noodzakelijkheid van meerdere uitgaven gedu- rig ontdekte. Het gebouw zou vijfhonderd vertrekken en honderd en vijftig trappen bevatten, en vanzoodanig reusachtig werk was het hoogst moeijelijk al de kosten vooraf te bccijferen. Sir R. Inglis wedersprak dit wel niet, maar wilde ten minsteindien het plan van den architect Barry gevolgd moest worden dat de geheele uitgave over ddn jaar, en niet nog over een aantal jaren loopen zou. He heer Hume wilde weten dat de Parle- mentshuizen waarvoor de uitgaven op 707,000 ponden sterling geraarad waren1,781,000 ponden, en dus ruim een millioen ponden tneer kosten zouden. Dit werd later door graaf Lincoln eene uiterst overdrevene bere- kening genoemd. Intusschen verdedigde sir R. Peel den heer Barry tegen de beschuldiging van te spilziek te werk te gaan, en zeide dat men, bij een zoo grootsch nationaal werk, de uitgaven niet angstvallig moest be- snoeijen. Na nog eenige vergeefsche vragen van den heer G. Thompsonover de verantwoordelijkheid des architects, en naar den vermoedelijken tijd der voltooijing, bleef de zaak bij deze woordenwisseling berusten. Vervolgens handelde het Huis "in committd over de wetgeving voor Nieuw Zeelanden nam verschillende artikelen van het daarop betrekkelijk ontwerp aan. Gisteren vroeg dr. Bowring uittreksels der briefwis- seling wegens de handels-liguedie zich op het voor- Kpo 1 trn n 17 n nr a 1 on/! T 11 J 1n.. if 1_ worden zou. Ofschoon andere geruchten minder vrede- lievend luiden wordt hier echter aan het bovenstaande nog al geloof gehecht. In den Noord-Amerikaanschen Senaat is door den heer Cass, voorzitter der commissie van oorlog, erkend dat de generaal Scott teruggeroepen, of in het opperbevel over de troepen in Mexico ge- schorst is, en voor eene commissie van onderzoek ter verantwoording zal geroepen worden eene handelwijze die, door de vrienden van dien generaal, als de snoodste ondankbaarheid jegens den dapperen veroveraar van Mexico wordt uitgekreten. In het Huis der Representanten was een wetsontwerp ingediend tot het doen eener leening van een half millioen dollars, a pari, tegen den interest van zes ten honderd, tot dekking der uitgaven, net het einde van junij aan- staande. Of, althans zonder merkelijke verandering in de bepalingen zoodanige leening thans wel gesloten zou kunnen worden, werd sterk betwijfeld. PARIJS den 16 februarij. Eergisteren avond heeft de Koning de groote deputatie uit de Earner der Gedeputeerden, belast met het aanbieden van het adres in antwoord op de troonrede, bij zich ont- vangen. Verscheiden Gedeputeerden, bij het lot tot leden der deputatie benoemd, waren niet aanwezig, maar daar- entegen had zich een groot aantal andere Gedeputeerden bij de deputatie gevoegd. De Ilertogen van Nemours en van Montpensier stonden ter regter- en linkerzijde van den troon; de heet Sauzet, de voorzitter der Earner, las het adres waarop Z. M. dus antwoordde Mijnheeren de Gedeputeerden steeds ontvang ik elk jaar met dezelfde voldoening de verzekering van die wettige medewerking en van die otidersteuningwelke gij mij aanhoudend hebt verleend sedert de wensch des Volks mij tot den troon heeft geroepen. Door weder- zijdsch vertrouwen en de innige vereeniging van al de Magten van den Staat zieq wij het groote gebouw onzer constitutionele instellingen zich meer en meer bevestigen. Frankrijk vindt daarin den waarborg voor zijne rust en zijne toekomsten ik het geluk van te hebben kunnen medewerken tot het verwezenlijken van den dierbaarsten mijner wenschen dien win het in vrede de vrijheden te zien genieten welke het zoo roemrijk verworven heeft, en al de voordeelen welke de Voorzienigheid het heeft toegedeeld. Ik ben zeer getroffen geweest door de betuigingen van deelneming, met welke de Earner der Gedeputeerden mij omringd heeftbij het vernemen van den slag welke mij in eene mijner dierbaarsts betrekkingen heeft getroffen. Ik dank haardaarvoor van ganscher harteals niede voor de gevoelens welke zij heeft uitgedrukt in het adres, hetwelk gij mij in haren naarn aanbiedt." Luid gejuich volgde op deze woorden des Ronings; Z. M. stceg daarna van den troon af en naderde de Gedeputeerden, zeggende: „Ik ben diep getroffen Mijn heeren, u in zoo grooten getale rondom mij te zien, en zeer gevoelig voor die toejuichingen." Nieuw geroep van Leve de Koning! volgde op deze woorden. Heden liep ter Beurs het gerucht, dat de commisSa- rissen van het reformistisch ^anket zich naar den heer Delessert begeven hadden ten einde dien om magtiging Qbesf00tlnS voor "e nienst van het leger, van te vragen tot het geven van een banket; hun zou ge- J- aoflJoi t,0t m,;l.art '^49 's, in het geheelop antwoord zijn, dat geene magtiging kon worden verleend, 0,310,606 ponden sterling gesteld, hetwelk eene ver- en nu voegde het gerucht er bij, dat men het toch meerdering van 43,612. ponden sterling, in vergelijking voortgang wilde doen hebben. Deze en dergelijke ge- met het thans loopend dienstjaar, oplevert. ruchten omtrent het banket doen de Beurs voortdurend Dnder dedezer dagen gedane benoemingen behooren gedrukt blijven daar men nog altijd voor eene demon- uievan^den heer Gilbert tot consul van Engeland te stratie vreest waarbij de geweldenarijen van een oproer beeld van Engeland in Italie gevormd heeft. Hij trok die motie echter in na eenige mededeelingen van lord l'almerston, die, onderanderen zeide hoe de Engelsche Regering geen grond had om te gelooven dat Oostenrijk zich op eene vijandelijke wijze in de Italiaansche zaken mengen zou en dat graaf Minto zich van Rome riaar Napels begeven had, om, op verzoek der beide Partijen, als bemiddelaar tusschen de Sicilianen en de Napelsche Regering op te treden waarvan men zich het beste gevolg voorspelde. Lord Granby heeft, uit een gevoel van bescheiden- heid geweigerd de opvolger van lord G. Bentinck, als hoofd of leider der Behoudende Partij in het Lagerhuis, te worden. Hij en andere groote landeigenaars zullen nuieder naar gelang der omst'andigheden de belangen dier Partij aldaar voorstaan. •le Liverpool en elders worden door vele personen petitien aan de beide Wetgevende Iluizen geteekend, om te verlangen dat geene veranderingen in de navigatie- wetten gemaakt worden zonder voorafgegaan onder- zoek en dat zoodanige veranderingen, in geen geval strijdig zijn mogen met het beginsel waarop die wetten rusten. Alexandria, en van den heer Hedworth IVilliamson tot attachd bij het Britsch gezantschap te St. Petersburg. Sedert lang heeft men in Ierland geklaagddatenkele Roomsch-Eatholijke geestelijken aldaar hunne parochianen tot oproerigheden tegen de landeigenaars aanhitsten. Thans bestaat alle hoop dat dit op zal houden nu eenige dier priesters door hunne geestelijke overheden, wegens dit misbruik van invloed, in de dienst zijn geschorst. De heer D. O'Connell, die onlangs zijn ontslag als vertegenwoordiger van Waterford in het Parlement heeft ingediend, is, volgens een dagblad van Limerick, tot consul van Engeland te Boulogne benoemd welk con- sulaat een jaarlijksch inkomen van ongeveer twintig- duizend francs oplevert. Uit Lissabon loopen de berigten tot den 9 dezer. De heer Costa Cabral had de discussien over het adres in antwoord op de troonrede te baat genomen om zijn karakter en politick gedrag te verdedigen en daartoe niet minder dan drie zittingen van de Earner der Pairs besteed. De graaf Lavradio en anderen hebben zich van hunne zijde op de beschuldigingen door den heer Cabral tegen hen ingebragtverdedigd. Nogtans zijn de debatten met veel kalmte en waardigheid gevoerd. De Engelsche onderdanen welke in Portugal hun verblijf houden, zijn zeer verontrust door de aankon- diging, welke de Portugesche Minister in de Earner der Gedeputeerden gedaan had, dat eerlang een decreet ver zich zoo ligt met de staatkundige geschillen kunnen vermengen. De Regering heeft inmiddels velerlei voor- zorgen genomen, zelfs zoo, dat men, in geval van troebelen door middel der spoorwegen binnen weinige uren zestig- a tachtigduizend man linietroepen in deze hoofdstad kan doen aankomen. De Gazette de France zegt, dat de artillerie van Vincennes zich aaffstaanden zondag van tien ure des morgens af gereed moet houden om elk oogenblik te kunnen optrekken. De heer Guizotonderrigt dat een aantal vreemde- lingcnuit vrees voor eene oproerige beweging zich gereed maakte Parijs te verlaten heeft aan al de ge- zanten en zaakgelastigden van vreemde Mogendheden alhier eene nota doen toekomen om hen gerust te stellen en te doen weten dat alle maatregelen door de Regering waren genomen ora troebelen te vermijden. Verscheiden dagbladen hebben onlangs gemeld, dat een aantal Duitschers om staatkundige redenen Frankrijk, op last der Regering hebben moeten verlaten. Thans spreekt een ministerieel dagblad die berigten tegen, en zegtdat slechts twee Duitschers Frankrijk hebben moeten verlaten, maar volstrekt niet om staatkundige redenen. De Prins en Prinses van Joinville zijn den 9 dezer, aan boord van het stoomfregat Caciquete Algiers aangekomen. Nagenoeg al de leden van den Staatsraad te Genfeve schijnen zal, waarbij het Geregtshof vernietigd wordt, hebben hun ontslag ingediend, waartoe de hevige op hetwelk sedert vele jaren bestond tot beslissing van alle burgerlijke en criminele zaken, waarin Engelsche onder danen betrokken zijn. De influenza heeft 00k in Portugal sterk geheerscht en aan boord der Engelsche schepen op den Taag had de kinderziekte verscheiden slagtoffers gemaakt. —Volgens de tijdingen, door het stoomschip Cambria uit Noord-Amerika aangebragt sprak men daar van het sluiten van een voorloopig verdrag tusschen den heer Trist en het Mexicaansch Gouverneraentwaarmede het Bestuur der Vereenigde Staten zich nu bezig hield, en volgens hetwelk de Rio Grande Nieuw Mexico en Opper-California aan de Staten zouden worden afge- positie der Behoudende Partij hen genoopt schijnt te hebben. Uit verschillende steden van Italie zijn alhier brieven ontvangen welke hoofdzakelijk het volgende inhouden Te Florence wist men den 9 dezer nog niet dat koning Karel Albert de grondslagen had bekend gemaakt van de Constitutie welke hij aan zijn Volk beloofd heeft; men meende dat dit berigt wel eenigen invloed zou uitoefenen op de besluiten der Toskaansche Regering welke onlangs den staf der burgerwacht van Florence had bijeengeroepenom aan deze mede" te deelen welke gedragslijn zij meende te volgende Groothertog moet zich bij die gelegenheid niet afkeerig betoond hebben van het geven eener Constitutie na zich echter vooraf daarover met den Eoning van Sardinie en den Paus te hebben onderhouden. De groote manifestatie, welke den 3 dezer te Rome, bij gelegenheid der gebeurtenissen van Napelsheeft plaats gehad is in de beste orde afgeloopen; maar den listen deed men eene nieuwe demonstratiewaarbij de kretenLeve Pius IX alleen! weg met de Ministers! werden gehoord. Napels was den 7 dezer rustig en wachtte dagelijks de openbaarmaking der Constitutie, welke aan de goed- keuring des Eonings was onderworpen. De berigten uit Palermo loopen tot den 5 dezer; het stoomschip Palinure had aldaar den 3den het besluit omtrent de amnestie en de proclamatie betreffende de Constitutie aangebragt deze beide besluiten werden aan de Junta medegedeeld welke de voorstellen der Regering overwoog en ze ten slotte verwierp; op nieuw eischte de Junta de Constitutie van 1812 voor Sicilie. Een dagblad van Palermo Cittadino geheeten van den 4 dezer, behelst eene pro clamatie waarbij het algemeen committd van Palermo zich als voorloopige Regering voor geheel Sicilie vestigt en zich in vier committds verdeeltvan oorlog, van finantien, van justitie en ecredienst, en van binnenland- sche zaken, openbaar onderwijs en koophandel. De Voorzitter van de voorloopige Regering van Sicilie is de admiraal Ruggero Settimo. Deze vorming van eene voorloopige Regering voor geheel Sicilie is eene hoogst belangrijke zaakmen hoopt dat de goede verstandhouding tusschen dat eiland en Napels, welke Italie zoo zeer behoeft, spoedig zal worden hersteld; te Napels zeide men dat de Paus zijne tusschenkomst te dien einde heeft aangeboden. Na een hardnekkig gevecht heeft de kolonel Gross den 5 dezer het fort Castellamare aan het volk van Palermo overgegeven, en zich met de zijnen op drie stoom- fregatten ingescheeptwelke den vorigen dag van Napels waren aangekomen. Bij het door genoemden Eolonel aangegasn verdrag werd bepaalddat de bezetting met wapenen en bagaadje zou aftrekkenen dat de van beide zijden gevangen gemaakten zouden worden uitgewisseld. Alle Napelsche troepen'hebben dus den 5 dezer de hoofd stad van Sicilie verlaten. Volgens eene statistieke opgave bedroeg de bevol- king van Italie, op het einde des vorigen jaars, voor het Rijk der Beide Sicilian 8,566,900, Pieinont en Sardinie 4,879,000, Pauselijke Staat 2,877,000, Toskane en Lucca 1,701,700, Mofiaco 7,580, San Marino 7,950, Modena 483,000, Parma en Piacenza 477,000, Venetie en Lom- bardije 4,759,000, Italiaansch Tyrol 522,608 en Istrie 485,000, otaal 24,766,738 bewoners. De heer Henderson, de gedelegeerde der Engelsche houders van Spaansche fondsen was den 10 dezer te Madrid aangekomen, maar had nog geen onderhoud met den Minister van Finantien gehad. Sommige personen willen weten dat de heer Bertran de Lis, de minister van finantidn zijn ontslag zal nemenanderen zeiden, dat er thans geen questie is van eene wijziging in het Eabinet. De generaal Espartero was den 7 dezer te Logrono aangekomen en aldaar met veel geestdrift ont vangen. •sGRAYENHAGE den 17 februarij. Men verneemtzegt een der dagbladendat binnen weinige dagen eene bijeenkomst van Hunne Excell. de Ministers van Binnenlandsche Zakenvan Oorlog en van Finantien met den Gouverneur der provincie Noord- llolland zal plaats hebben ten einde de concessie der reeds zoo lang hangende zaak van den Noord-Holland- schen spoorweg te verleenen. Tot bewijs hoe veel belang deze provincie in de zaak steltkan men thans melden dat andermaal eene menigte verzoekschriften uit Noord-Holland tot bespoediging der zaak, bij Z. M. zijn ingekomen. Het Collegie van Raden en Generaalmeesteren der Muntgelet hebbende op artikel 19 der wet van 26 november 1847 (Staatsblad n.° 69)heeft ter kennis der ingezetenen gebragtdat gedurende het jaar 1847 aan 'sRijks Munt de volgende muntspecien zijn ver- vaardigd voor rekening van het Rijk: 9,387,175 rijks- daalders of stukken van 2I gulden 23,467,937. 50; 8,385>5i9 guldens; 1,100,882 halve guldens, 550,441 en 2,001,000 halve cents, 10,005dus gezamenlijk voor een bedrag van twee en dertig millioen vierhonderd dertienduizend negenhonderd en twee gulden vijftig cents C/32.4i3,9oa. 50). Bij besluit van den 14 dezer heeft Z. M. goedge- vonden aan den heer mr. A. van der Laaningevolge het daartoe door hem gedaan verzoek, eervol ontslag te verleenen als secretaris der grietenij Schoterland. Bij Eoninklijk besluit van den 6 dezer is goedgekeurd de keus, door de kiesvergadering van het Israelitisch rabbinaal ressort van Amersfoort uitgebragt op den heer L. B. Schaap, thans opperrabbijn -van het rabbinaat van het hertogdoin Limburgtot opperrabbijn van het synagogaal ressort van Amersfoort. Gisteren avond heeft het vierde concert Diligentia plaats gehad. De solo's werden uitgevoerd door mejufvr. Dellemijn (zang) den heer Faubel (clarinet) en den heer Paling (viool). De eerstgenoemde zangeres droeg de beroeinde aria met obligaat-clarinet uit Mozart's Titus voor. Hare zeldzaam fraaije stem vond daar gelegenheid zich in haren geheelen rijken omvang te doen hooren, en de toehoorders gaven haar, zoowel na het eindigen dezer aria als na de voordragt der liefelijke romance uit Spohr's Zemire en Azorherhaaldelijk de luide blijken van tevredenheid. De heer.Faubel droeg eene fantaisie van den heer Coenen op thema's uit Norma, met eene opmerkelijke virtuositeit en gevoel, voor; hij heeft daarbij zijnen roem gehandhaafd als een der eerste clari- netisten van dezen tijd. De compositie van dy/beer Coenen is aangenaam en voldeed algemeen. Het viool-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1