ROTTERDAMSCHE 0 U R A IV T. A? 1848. N? 24. \Mir-J Domlerdag <len 24 Februarij. A'if- x-y- c LOIfDEI? den 22 februarij. Per stoomboot Atticoofl.) Het Hof is gisteren van Claremont in deze hoofstad teruggekeerd. Gisteren namiddag is weder een Kabinetsraad aan het bureau van buitenlandscbe zaken gehouden. In het Hoogerhuis kondigde lord Stanley gisteren aan dat hij donderdag de aandacht van het Huis op zeker oproerig geschrift zou vestigen dat dezer dagen te Dublin is uitgegeven. Vervolgens werd het rapport wegens de wet op de diplomatieke betrekkingen met Rome uitgebragt. In het Lagerhuis deed de Kanselier der Schatkist de mode dat het Huis tot de behandeling der wegen en middelen zou overgaan, en weidde daarbij over sommige misvattingen uit, ten opzigte der finantiele mededeelingen ontstaan laatstledcn vrijdag door den eersten minister Russell gegeven. Ten onregte^zeide hij,. hield men het er voor, dat de Regering door sommige gedeelten van het budget toonde den oorlog te willen. Het grootste gedeelte toch der gevraagde sommen had op vreedzame, niet op oorlogzuchtige plannen betrekking. Hij zou de benoeming van eene spetiale geheime commissie voor- stellen tot onderzoek der begrooting voor het leger, de artillerie en de zeemagtuit hoofde er vele punten, hiermede in verband staande waren wier behandeling op deze wijze verkieselijk was. De beer Hume gaf daarop toe aan het verlangendoor den Kanselier der Schatkist geuitdat hij van zijn voornemen terug zou komen om de behandeling der begrootingswetten uit te stellen; maar zeide dat het hoog tijd was om het geheele belasting-systhema te herzien. Het Huis ging toen in committd tot de behandeling der begrooting voor de zeemagt over, en wel eerstelijk van het voor- stel tot verleening van 245,000 ponden sterling tot dekking der meerdere uitgaven in het voorgaand jaar. Na vele tegenbedenkingen door verscheiden leden ge- maakt stemde de Kanselier van den Exchequer toe in het intrekken van het voorstel. Andere sommen, waar- onder die van 1,800,000 ponden- sterling, voor de kosten der landmagt werden ingewilligd. Voorts is de wet op de openbare gezondheid ten tweeden male gelezen, als rnede die betrekkelijk de passa giers naar Noord - Amerika en de Engelsche kolonien aldaar. Het logement the Red Lion, in Fleetstreet alhier, is in den afgeloopen nacht door brand vernield. Met veel moeite hebben de bewoners bun leven kunnen redden. Per Overland-mail zijn bier berigten van het Vaste- land van Indie, tot 16januarijontvangen. Te Hyderabad had een oproer plaats gegrepen, waarbij twintig men- schen omkwamen. Met uitzondering van eenige ongere- geldheden te Goomsor, was het overige van Indie rustig. Te Bombay wilde men lord Hardinge een srandbeeld oprigten. De finantiele tijdingen luiden ongunstig wegens den staat van onderscheiden handelhuizen. PARIJS den 21 februarij. De hertog de Broglie bevindt zich nog altijd in deze hoofdstad, en heeft in den laatsten tijd veelvuldige con- ferentien met den Koning gehouden. Morgen zal nu eindelijk het reformistisch banket waarvan reeds zoo lang sprake is geweestvoortgang hebben. De Gedeputeerden de Pairs en de overige ge- noodigden zullen des morgens ten elf ure in de gewone vergaderplaats der Oppositie op het Magdalena-plein, bijeenkomen de nationale garden en de studenten zullen voor de Magdalena-kerk vergaderen ten half twaalf ure zal de optogt zich in beweging stellen en over het plein de la Concorde en door de Champs-Elysdes naardezaal van het banket trekken. Hoe zal de Regering nu morgen handelen dit is de vraag die op aller lippen zweeft en algemeen blijft men denken dat zij geen gebruik maken zal van de gewapende magt, dan wanneer wanorde- lijkheden zulks noodzak-elijk mogten maken; anderen zeggen echter dat morgen na zes ure in den ochtend niet de minste zamenscholing plaats zal mogen grijpen dat het lokaal, bestemd tot het houden van het banket, door militairen zal worden bezeten dat aan de nationale garden verboden zal worden bijeen te komen. De maarschalk Rugeaud heeft heden het bevel overde divisie van Parijs op zich genomen; al de troepen zijn in hunne kasernen geconsigneerd. Heden morgen is een Ministerraad gehouden; de heer Delessertprefekt van politie, de baron Pasquier, de hertog Decazes en verscheiden Gedeputeerden zijn daar ontboden. De Zwitsersche Landdag is uiteengegaan tot dat de Commissie tot herziening van het bondsverdrag hare werkzaamheden ten einde zal hebben gebragtdeze Com missie heeft reeds verscheiden zittingen gehouden. Uit Marseille schrijft men dat het Engelsche esquader in aller ijl van Malta naar Sicilie en Napels is vertrokken; terwijl drie schepen naar de Adriatische Zee gestevend waren, om te beletten dat Oostenrijk troepen naar Sicilie, Calabrie of Abruzzo doe vervoeren. In den nacht van den 12 dezer heeft men te Malta eene zware aard- beving gevoeld, waardoor echter geene schade is aangerigt. De onderhandelingen met Sicilie werden luidens gisteren uit Napels ontvangen berigten, ijverig voort- gezeten er bestond reden om te vermoeden dat zij weldra tot een gewenscht einde zullen worden gebragt. Eenige voorname steden van Sicilie zouden haar voor nemen hebben kenbaar gemaakt, om zich met de Napelsche Regering te verstaan zonder de zaken tot het uiterste te drijven, zoo als men te Palermo had willen doen. Na de demonstrate van den 8 dezer waren de gemocderen te Rome zoo geschokt dat de Paus zich genoodzaakt zag zijn volk eenige raadgevingen toe te voegen, hetwelk Z. H. bij eene proclamatie van den toden gedaan heeft. In deze proclamatie herinnert Pius IX eerst wat hij reeds voor zijn Volk verrigt heeft, deelt daarna het besluit mede om nog meer leeken in het Ministerie te doen treden vermaant vervolgens tot vertrouwen in hem, en spoort aan, geen gehoor te verleenen aan hen die wanorden willen verwekken. Het uitvaardigen dezer proclamatie werd in den avond van den 11 dezer door eene schitterende demonstrate gevolgd; het volk trok met driekleurige vlaggen naar het Quirinaalen deed daar den kreet: leve de liberale Paus! hooren; Z. II. ver- scheen op het balkonsprak de mcnigte hartelijk toe en schonk haar daarna zijnen zegen. Den volgenden morgen behelsde het officiele dagblad het ontslag van drie gees- telijke Ministers en de benoeming van drie wereldlijken in hunne plaats; de advocaat Sturbinetti is tot minister van justitie, de heer Pasiolini tot minister van koop- handel en de heer Teano tot minister van politie be- noemd. Dus bevinden zich thans vier leeken in het Ministerie; de geestdrift voor Pius IX is door deze belangrijke hervorming op nieuw ojuwaakt. Te Civita vecchia gaf men zich bij het bekend worden der procla matie aan allerlei vreugdeberooningen over; de bevolking trok juichende de stad door en des avonds had eene luister- rijke illuminate plaats. In de Kamer der Spaansche Gedeputeerden van den 14 dezer interpelleerde de heer Borrego de Regering omtrent de laatste gebeurtenissen in Icaliena zijne groote belangstelling voor de Italiaansche aangelegen- heden aan den dag te hebben gelegd drong hij op de benoeming van een diplomatiek agent in Piemont aan. De hertog de Soto-Maycr verklaarde dat de Spaansche Regering de laatste veranderingen in Italie volkomen goedkeurde voegde daarbij dat eenige schepen naar Sicilie en Napels gezonden waren om in geval van nood de Spanjaarden te beschermenen zeide ten slotte dat zoo ten gevolge dezer gebeurtenissen een oorlog uit- barstte de Spaansche Regering besloten had zich geheel onzijdig te houden. Verscheiden sprekers voerden daarna nog het woord om hunne belangstelling in de zaken van Italie te doen blijken. De hertog de Rivas die tot heden den titel van minister van Spanje te Napels voerde is tot gezant aldaar verhevenmen ziet hierin een nieuw bewijs van genegenheid jegens het hervormd Italie. sGRAYENHAGE den 22 februarij. Bij Zijner Majesteits besluit van den 11 dezer is aan den heer Jacques Casaretto eervol ontslag verleend als consul der Nederlanden te Ancona, en in zijne plaats benoemd de heer Joseph Casaretto. Bij besluit van den 17 dezer heeft Zijne Majesteit goedgevondeni°, te benoemen: tot derden heemraad in denBenedenpolder'slands Ravenstein (Noord-Braband) M. van Huisseling, in plaats van H. Reys, overleden; tot secretaris en penningmcester bij het polderbestuur van de Nieuwe Zwaluwe (Noord-Braband) J. G. Beckingtot buitengewone heemraden voor het polder-district van Culemborg (Gelderland) J. Fugelzang llondius en N. de Klerktot poldermeester van de Oudendijksche en Boe- polders onder Woubrugge (Zuid-Holland) A. van Dam, in plaats van A. Kroon, overleden; tot lid van het pol derbestuur van Nieuw Mathenesse (Zuid-Holland), bij continuatie, het afgetreden lid A. Post Uiterweer; tot heemraad van den polder Oud-IIerkingen (Zuid-Holland) A. de Flieger, in plaats van L. van der Slttisoverleden; tot poldermeester in het polderbestuur van Stein (Zuid- Holland), ten gevolge van gewone aftreding, bij con tinuatie, F. Strengtot dijkgraaf van den Kiuiningen- polder (Zeeland) D. Sinke, in plaats van H. B. Nieuwen- huizeoverleden; tot weigraaf van den polder Hooge en Lage Weide onder Utrecht, jonkh. mr. J. C. Martens van Zevenhovenin plaats van mr. A. G. Smith, over leden; tot leden van het dijksbestuur van den Ouden- Liitdedijk (Vriesland) P. Bouwcr Hofstee, in plaats van G. J. Landman, overleden, en ten gevolge van gewone aftreding, bij continuatie, J. IF. de Butter; tot dijkregter van Kloosterburen (Groningen) F. J. Janssen, in plaats van H. II. Borgman, overleden; 2°, op het daartoe doorhen gedaan verzoek eervol te ontslaanmr. H/. L. F. C. ridder van llappard, uit zijne betrekking van dijkgraaf van de Dremptsche OldenhaafscheHooglurensche en Oldburgsche dijlten (Gelderland), en IV. Dekkerste Heilleuit zijne betrekking van lid der directie van de watering de Passluis (Zeeland). Bij Zijner Majesteits besluit van den 18 dezer zijn, i°, tot hunne tegenwoordige functien op nieuw benoemd en bij continuatia aangesteld: tot plaatsvervangend kanton- regter te Enkhuizen, P. G. Duker, en tot griffier bij het kantongeregt te Ridderkerk, J. H. Smith; 2°, be noemd tot plaatsvervangend kantonregter te Wageningen, mr. G. van Oosterwijk. In deze residentie is aangekomen en aan het Hotel de I'Europe afgestapt de heer de Seritre, oud gouverneur van de Molukkos en echtgenoot. Ter voortgaande vermindering der in omloop zijnde muntbiljetten van honderd gulden is op nieuw bij de Algemeene Rekenkamer overgebragt voor eene som van een millioen negenhonderd vijf en zestigduizend gulden aan zoodanige ingetrokken muntbiljetten, zoodat er thans, metinbegrip der bij vroegere aankondiging vermelde som van 9,900,000, voor een bedrag van elf millioen acht- honderd vijf en zestigduizend gulden aan muntbiljetten is ingetrokken. Al deze muntbiljetten zijn bij de Algemeene Rekenkamer volkomen onbruikbaar gemaakt en zullen aldaar blijven berusten tot dat hunne geheele ver- nietiging, overeenkomstig den inhoud van art. 7 der wet van den 18 december 1845 Staatsblad n.°9o), zal kunnen plaats hebben, als wanneer van die vernietiging op nieuw zal worden kennis gegeven. De Ashantijnsche prins Aguasio Boachidie, gelijk bekend is sedert eenigen tijd te Freiburg studeert heeft begeleid door den hoogleeraar Cotta de viering van den geboortedag van H. Keiz. II. de Groothertogin van Saksen-Weimar ten Hove aldaar bijgewoond. Gisteren avond heeft, in het venduhuis der notarissen, de openbare veiling plaats gehad van het hdtel van den afgetreden minister van finantien, den heer van Hall. Het is geveild voor eene som van/'32,500, door den heer Ferschoor. Aanstaanden maandag zal de finale verkoop geschieden. sGRAYENHAGE den 23 februarij. Gisteren is de markies van Ely, begeleid doorZ. Exc. den Britschen Minister aan het Nederlandsche Hof, bij Z. M. den Koning, en de markiezin aan H. M. de Koningin voorgesteld. Beiden hebben gisteren middag de eer genoten ten Hove te dineren. Men schrijft van Scheveningendat, ter gelegen- heid der verjaring van Z. K. H. den Frins van Oranje, aldaar van wege Hare Majesteit onze geeerbiedigde Koningin door mevrouw Maas eene belangrijke uit- deeling van levensmiddelenbrandstoffen en kleeding- stukken aan behoeftige huisgezinnen heeft plaats gehad. Gisteren avond heeft eene luisterrijke soirde dansante bij Z. Exc. den Minister van Buitenlandsche Zaken plaats gehad. HH. KK. HH. de Prins en Prinses van Oranje hebben deze soirde met hunne tegenwoordigheid vereerd. Ook de markies en de markiezin van Ely heb ben de soirde bijgewoond. Het getal genoodigden was zeer aanzienlijk. De gewone audientie van den Minister van Marine zal op vrijdag den 25 dezer geen plaats hebben. Dezer dagen heeft de heer staatsraad J. van Stralen reeds voor de tweede maal levensmiddelen brandstoffen enz. doen uitreiken aan behoeftigen welke zich in den loop van dezen winter tot Z. M. den Koning om onder- stand hadden gewend. Eergisteren heeft aan het Provinciaal Gouvemement van Zuid-Holland alhier de openbare aanbesteding plaats gehad van i° het maken en inhangen van een paar hooge en een paar lage vloeddeuren in de maalsluis van den stoom watermolen aan den Arkelschen Dammet de leverantie der daartoe benoodigde materirienen 20 de leverantie van 9000 mudden maatkolen voor de dienst van den stoomwatermolen aan den Arkelschen Dam voor het jaar 1848. Het eerste is aangenomen door J. C.van Limbeekte Vreeswijk voor eene som van 1760, en het tweede door A. van der Leeuw en Zoon en Comp., te Rotterdam voor eene som van 6350. Op 1 januarij dezes jaars bestond de sedert het vorige jaar met 982 zielen vermeerderde bevolking dezer residentie uit 69492 inwoners, waaronder zijn begrepen 6119 bewoners van het naburig Scheveningen. Deze bevolking was verdeeld in de volgende godsdienstige gezindheden, als: 41916 Hervormden (waaronder moeten worden geteld 2388 Waalschen 18r Afgescheidenen en 5 Engelschen), 20562 Roomsch-Katholijken, 3275 Israeli ten (te weten 3046 Nederduitsche en 229 Portugesche) 3074 Lutherschen (te weten 3058 Evangelische en 16 Herstelden)273 Remonstranten 178 Episcopalen 135 Jansenisten, 25 Doopsgezinden 2 Moravische Broeders en 52 tot geene gezindheid behoorende. Gisteren hebben de kinderen Neruda eene tweede en laatste voorstelling in den Koninklijken Nederduitschen schouwburg gegeven. Een aanzienlijk publiek woonde de voorstelling bij. Ook nu hebben zij den algemeenen bijval in ruime mate weggedragen. Herhaalde en wel- verdiende toejuichingen zijn hun ten deel gevallen. De heer Jaell, toonkunstenaar, die zich thans alhier bevindt is gisteren nacht ernstig ongesteld geweest doch met genoegen verneemt men dat hij zich heden veel beter bevindt. In de verleden week heeft een belangrijke diefstal plaats gehad ten huize van den heer majoor R.in de Zuilingstraat alhier. Zijn oppasser, L. G. de Bruin ge- naamd had aan mevrouw R. om den sleutel gevraagd van het turfhok ten einde brandstof te krijgen. In plaats van een enkelen sleutel van dathok stelde mevrouw hem een bos ter hand waaraan zich ook de sleutel bevond van het meubel waarin geborgen waren gouden en zilveren voorwerpen geld en effecten. De deugniet maakte van het in hem gestelde vertrouwen misbruik door, zijn meester van eene aanzieqlijke som gelds en van onderscheiden voorwerpen van waarde te berooven. Dadelijk van dit misdrijf aan de politie kennis gegeven zijnde, heeft deze zich beijverd den dader op te sporen, dat haar echter nog niet schijnt te zijn gelukt. Zijn wij wel onderrigt dan is het signalement als volgt: Lammcrt Gerrit de Bruin, oud 33 jaren, geboren te Utrecht, laatst woonachtig te Werkhoven jager bij het regement gre nadiers en jagerslang 1 el 615, aangezigt ovaal, voor- hoofd rond oogen blaauwneus dik mond ordinair, haar blond, kin rond, postuur tamelijk gezet, aangezigt en handen doorgaans vuilbij zijn vertrek was hij als volgt gekleed zwarte rok, dito vest, van boven digt- geknoopt, zwart katoenen sliphalsdoek met roode strepen, donker geruite broek, zwart lakensche pet. De gestolen voorwerpen zijn: 1 lange breede cantille gouden vrouwen halsketting, 16 gouden vrouwen handringen, waaronder 1 met 6 diamanten en 1 met een brilliant 1 mans ring, zijnde vijf ringen vereenigd met een plaatje, waarin haar gevlochten, met parelen omzet, 3 zware cantille gouden handringen, 1 paar cantille gouden oorbellen ieder met zes of zeven diamanten een nieuwerwetsche gouden armband, met blaauwe turquoisen en parelen, twee groote zilveren suikervazen, in den vorm van eene groote peper- bus, zestien tienguldenstukken en/41. 80 aan differente specie. ROTTERDAM den 23 februarij. Zijne Majesteit heeft, bij besluit van den 20 dezer, tot wethouder der stad Rotterdamin plaats van den ed. achtb. heer P. H. Tromp, uit die betrekking eervol ontslagen, benoemd den ed. achtb. heer mr. A. T. Prins, lid van den Raad dezer stad. Blijkens den staat van begrooting van ontvang en uitgave der stad Delft, voor de dienst van 1848, en welke bij den boekhandelaar W. Beets aldaar verkrijg-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1