ROTTERDAISCHE £|mK C (I I' R A A A? 1848. Saturdag den 26 February. Bij deze Courant behoorf ecu Bijvoegsel. LOJADEN den 23 februarij. H. M. heeft het kapittel der hoofdkerk van Canterbury vrijheid verleend tot het kiezen van een nieuwen Aarts- bisschop, in de plaats van den overledenen dr. Howley, en daartoe den tegenwoordigen bissehop van Chester, dr. John Bird Sumneraanbevolen. Gisteren deed de Kanselier van den Exchequer in het Lagerhuis de motie dat twee speciale Commissien be- noemd mogten vvorden de eene otn de uitgaven voor het leger, de artillerie en de zeemagtde andere om de gemengde uitgaven te onderzoeken. De uitgaven van welke het onderzoek aan de eerste dier Commissien zou zijn toevertruuwdbeliepen, zeide hijin 1835 de som van 11,700,000 ponden sterling, en waren in het tegen- vvoordig jaar tot 17,300,000 ponden sterling gestegen dit kwam hem voor een onderwerp van het hoogste belang tot onderzoek te zijn, ofschoon hij niet geloofde dat het laatst afgetreden of tegenwoordig Ministerie verant woordelijk voor die aanzienlijke vermeerdering was. Zij was toch het gevolg der jaarlijks toenemende be- lioeften des Landsen had de bekrachtiging van het Lagerhuis erlangd. De benoeming van zoodanige speciale Commissien hadin soortgelijke gevallenmeermalen plaats gegrepen en tot zijn voorstel behoorde dat de nu te benoenicn Commissien, ofschoon in den eigenlijken zin des woords geene geheimeechter het regt zouden hebben om datgene geheim te houden waarvan zij de openbare mededeeling ongeraden achtten, enomalleper- soncn uit te sluiteu welke geene leden der Commissien zijn. Terwijl lord G. Bentinck thans zijne toestemming aan het voorstel schenken zou, nu de Ministers van de be noeming van een volstrekt geheim committd hadden af- gezien verzette de heer Disraeli er zich tegen omdat hij geen voorbeeld van zoodanige Commissien tot onder zoek naar 'sllijks uitgaven kende, ten zij het plan daar toe alvorens in de troonrede was aangekondigd. Onder de sprekers over de motie behoorde sir R. Peel. Deze dacht zich daartegen niet te verzetten maar geloofde echter dat geene speciale Commissie de verpligtingen be- hoorlijk vervullen kondie eigenaardig op de Regering rusten, of juist bepalen welke uitgaven de openbare dienst vereischte. Wat de hoofdzaak betrof, reeds dadelijk toonde hij zich bereid om de verlangde uitgaven 00k zonder voorloopig onderzoek, in te willigen; want de staat der zaken, onderanderen in Noord-Amerika, billijkt, zijns inziens het doel der Regering, om het leger en de marine dit jaar op geen verminderden voet te brengen. Na nog eenige woordenwisselingging de motie tot benoeming der Commissie door. De heer Hutt stelde daarna voor, dat eene speciale Commissie benoemd zou worden tot onderzoek der beste middelen die Engeland aan kan wenden om de ijselijkheden des slavenhandels te verminderen en dien handel eens geheel te doen ophouden. Volgens hem hadden de tot hiertoe tot dat einde aangewende middelen meer kwaad dan goed te weeg gebragt. Lord Palmerstun ontkende dit laatste maar verzette zich niet tegen de motie die dan 00k door het Huis goedgekeurd werd. Het budget en vooral de voorgeslagen verhooging der belasting op de inkomsten, veroorzaakt eene alge- meene beweging. Te Liverpool, te Manchester, in deze hoofdstad zelve bereidt men vergaderingen voor, om over deze aangelegenheden te beraadslagen. In eerst- genoemde stad hebben reeds ruim tweehonderd der eerste handelaars den Maire te kennen gegeven dat zij zoo danige vergadering houden willen en het verlangen is terstond ingewilligd. Een ander adres te Liverpool roept gegoede ingezetenen op, om de verwerping van het budget of de aftreding der Ministers te eischen. Volgens de Dublin Medical Press zou het Parle- ment, gedurende de vorige Zitting, 41682 verzoekschriften, alleen betreffende de herziening der geneeskundige staats- regeling, ontvangen hebben. Dr. Meggisonte Whickhamdeelt eene onge- lukkige uitwerking van de chloroform mede bij een meisje van vijftien jaren, hetwelk men door dat middel bedwelmde, om haar een der teenen te exstirperen. On- middellijk na de narcotisering verbleekte zij zonk de pols weg en stierf zijtoen nog geene twee minuten na de eerste inademing verloopen waren. Na een advies der geregtelijke lijkschouwersverklaarde de Jury, tot wier kennis dit ongelukkig voorval gebragt was, dat het meisje was overleden aan de gevolgen eener con- gestie naar de longen te weeg gebragt door de in ademing van chloroform maar tevens dat deze nood- lottige uitkomst geene blaam kon werpen, noch op den heer Meggison noch op diens adsistent Lloyd. De berigten uit de Vereenigde Staten bevestigen het gerucht wegens onderhandelingen over vrede. De eisch der Mexicanen voor het afstaan van grondgebied was zeide men vijftien millioen dollars. Tusschen de Indiaansche stammen van Delawar en Camanche waren vijandelijkheden uitgebroken die men vreesde dat zich 00k tot andere stammen zouden uitstrekken. PARIJS den 23 februarij. Op het einde der zitting van de Kamer der Gedepu teerden van maandag voerde de minister Duchatel het woord. Hij verklaarde dat de Regering besloten had zich niet met geweld tegen het banket te verzetten, maar de zaak later aan een geregtelijk onderzoek te on- derwerpen; bij dit besluit kon men het nu echter niet laten berustenna het maandag raorgen uitgevaardigd manifest, waarbij de burgers niet tot een banket, maar tot eene manifestatie werden opgeroepen, hetwelk eene aanranding is der wetten op de handhaving der openbare rust; de nationale garden werden daarbij opgeroepen, de studenten aangezet hunne scholen te verlaten. Eene zoodanige handelwijze was in strijd met de wetten op de nationale garde en de zamenscholingen; het is de handelwijze eener opgeworpen regering tegenover de wettige en constitutionele Regering des Landsde Minister herhaalde aan het einde zijner rede, dat de Regering dus genoodzaakt was haar eerst genomen besluit te laten varen en de manifestatie met kracht van wapenen te beletten. Nadat de zitting geeindigd was, verscheen nu maandag avond een bevelschrift aan de nationale garden, waarbij hun door hunnen opperbevelhebber hunne pligten werden herinnerd als mede eene proclamatie van den prefekt van politie aan de bewoners van Parijs, in welke deze bekend werden gemaakt met het besluit der Regering, om de manifestatie te verhinderen, dewijl daardoor de wetten zouden worden verkrachten de inwoners ten slotte tot orde werden aangemaand. Verder werd het besluitwaarbij het banket verboden wordtnog uitge vaardigd, benevens eene herinnering aan de wet omtrent de zamenscholingen. Inmiddels hadden de Gedeputeerden der Oppositie 00k niet stil gezeten; na den afloop der zitting waren zij bij den heer Odilon Barrot vergaderden besloten daar hun voornemen tot het houden van het banket te laten varen, dewijl anders eene botsing tusschen de burgers en de Openbare Magt onvermijdelijk werd, en zulks aanleiding kon geven tot een strijd, even noodlottig voor de orde als voor de vrijheid. Zij zouden evenwel hunnen strijd tegen de verderfelijkegewelddadige en anti-nationale staatkunde, zoo als zij die noemenmet volharding en te meer kracht voortzetten; terstond gingen zij over tot het opmaken eener acte van beschuldiging tegen het Ministerie, welke door drie en vijftig leden der Kamer werd onderteekend. Deze acte luidt aldus: „Wij stellen voor, het Ministerie in staat van beschuldiging te stellen, als schuldig: i°,aan het verraden van de eer en de belan- gen van Frankrijk buitenslands; 20, aan het vervalschen van de grondslagen der Constitutie het verkrachten van de waarborgen der vrijheid en het aanranden van deregten der burgers; 3°, aan het pogen om door eene stelselmatige omkooping de vrije uitdrukking der openbare meening door de berekeningen van het bijzonder belang te doen vervangen, en dus de vertegenwoordigende Regering te bederven; 40, aan het handel drijven, in een ministerieel belang, met openbare ambten en al de attributen en voor- regten der magt; 50, aan het verbruikenin hetzelfde belangvan de finantien van den Staaten het daardoor in de waagschaal stellen van de nationale krachteti en grootheid; 6°, aan het gcwelddadig berooven der burgers van een regt, tot elke vrije Constitutie behoorende en waarvan de uitoefening hun gewaarborgd was door het Charter, de wetten en het vooraf gebeurde, en 70, aan hetdoor eene geheel contra-revolutionnaire staatkunde, twijfelachtig maken van al de veroveringen onzer twee omwentelingenen het sterk beroeren des Lands." Gisteren in den vroegen morgen bevond zich reeds een groot deel der bevolking in de straten der hoofdstad; overal op de hoeken van straten stond eene talrijke menigte om de uitgevaardigde proclamatien te lezen telkens groeiden de volkshoopen aan, en weldra moesten de troepen ter hulp Snellen om de stedelijke garden in het handhaven der orde behulpzaam te zijn. Men achtte het noodzakelijk het paleis van de Kamer der Gedepu teerden en het hotel van den heer Guizot sterk te be- zetten om daar wanordelijkheden te voorkomen want herhaalde malen hoorde men de kreten IVeg met Guizot! Leve de Hervorming Een duizendta! studenten trok onder het zingen van den Marseillaanschen marsch de boulevards langs, terwijl de winkels van eenige wapensmeden werden geplunderd; vele winkels waren gesloten. Men trok nu naar het paleis van de Kamer der Gedeputeerden dan naar het hdtel van den minister Guizot, maar overal werd de toegang tot de deuren aan het volk door de gewapende magt belet; men vergenoegde zich dus met het inwerpen der glasruiten en deed eenige Gedepu teerden uit hun rijtuig stappen en niet eerder hunnen weg te voet vervolgen voor dat zij hun naam gezegd en eene soort van onderzoek ondergaan hadden. De meer en meer opgewonden volkshoopen trokken 00k naar het Palais-Bourbon waar de Pairs zitting hielden eenige mannen drongen zelfs tot in de vergaderzaal door, maar werden weldra verdreven door de troepen welke door het volk met een hagelbui van steenen begroet werden. Van twaalf tot vier ure woedden de oproerlingen het hevigst in de voorstad St. Hopord in de straat St. Honord tot aan het Palais-Royal en in de aangrenzende straten. Verscheiden barrikades werden nu 00k opgeworpen; in de Champs Elysdes had men er eene gevormd door het omverwerpen van eene omnibus en eenige andere rijtuigen, welke de oproerlingen zelve bij het naderen der kavalerie in brand staken. In de straat Rivoli werden de straat- steenen uitgebroken en twee barrikades opgeworpen een nabij het ministerie van finantien hetzelfde geschiedde op drie plaatsen in de straat St. Honord, en in verschei den aangrenzende straten. De kolonel Bilfeldtde be- velhebber aan het paleis der Tuilerien, is daarop met twee compagnien uitgevallen en heeft de oproermakers op die punten uiteengedreven waarbij hij met een steen op de borst werd gewond. Allerlei geweldenarijen had den verder in den loop van den avond van gisteren plaats het hekwerk aan verscheiden kerken werd uitgebroken straatlantarens werden verbrijzeld en rijtuigen oniverge- worpen. De stedelijke garden en de linietroepen gingen steeds met veel gematigdheid de woedende menigte te keer. De nationale garden boden op sommige punten het volk 00k hevigen tegenstanddes avonds werden verschillende pleinen door regementen infanterie en escadrons kavalerie bezet; het plein van het Carousel was vooral opgevuld met troepende Hertog van Nemours vertoonde zich daar te paarden de Koning hield bij fakkellicht eene revue over de troepen op het plein der Tuilerien. Te middernacht was alles rustig en waren de meest bezochte straten geheel verlaten; men zag daar alleen de rondtrek kende patrouilles. Gedurende den nacht van dingsdag op woensdag kwam eene groote menigte van alle kanten ontboden troepen zich nog bij de reeds aan- wezige 120,000 man troepen van alle wapenen voegen. Ileden was de geestdrift des volks nog grooter dan gisteren. Reeds vroegtijdig werden barrikaden opge worpen en met het .aanbreken van den dag riep men de nationale garden onder de wapenenslechts weinigen gaven daaraan gehoor. Ten tien ure in den morgen ving het eerste gevecht aan in de straat du Petit Careau waar het volk van achter eene barrikade zich tegen de troepen verdedigde verscheiden personen werden daarbij gedood zoowel daar als op andere barrikades wapperde eene roode vlag; het volk had verscheiden straten geheel ontoegangelijk gemaakt voor de troepen te paard en te voet. De nationale garden verdedigden op vele plaatsen het volk, steeds onder het geroep van: Leve de Hervorming Weg met Guizot! De troepen werden overal door het volk met vreugdegejuich begroetverbroederden zichhier en daar met de nationale garden en schenen met dezelfde gevoelens bezield; van toen af beschouwde men de zaak van het Ministerie als verloren. De strijd duurde op vele plaatsen inmiddels nog met hevigheid voort; nu en dan hoorde men het geweervuurwaardoor menigeen het leven verloor; 00k werd een agent van politie aan eene lantaren opgehangen. Sedert achttien jaren hadden dergelijke tooneelen als de tegenwoordige niet in deze hoofdstad plaats gegrepen. In den namiddag stelde de bevolking ondersteund door de nationale gardende gisteren in grooten getale gevangen gemaakte personen weder op vrije voeten. Middelerwijl waren de ministers Guizot en Duchatel des namiddags ten twee ure bij den Koning ontboden; na eene langdurige conferentie verzochten zij hun ontslag, welk voorbeeld door hunne ambtgenooten werd gevolgd. Ten vier ure deed Z. M. den chef der stad Parijs het ontslag der Ministers bekend maken; zoodra dit bekend werd had zulks eene gunstigc uitwerking op de on- stuimige menjgte, en heden avond ten acht ure werd in eenige afgelegen hoeken der hoofdstad nog gestreden maar in den omtrek van de Beurs en de TuileriSn, en op de boulevards, was alles vreugdede huizen waren daar gei'llumineerd. Ten zeven ure hadden de troepen bevel ontvangen om naar hunne respective kasernen terug te keerende generaal Friant heeft dit berigt aan de nationale garden inedegedeeld. Heden middag te gelijk met de heeren Guizot en Duchatel, was 00k de heer Mali op het paleis ontboden, die daarna met de zamenstelling van een nieuw Ministerie is belast; dit Kabinet zal waarschijnlijk dus worden zamen- gesteld: Moll, voorzitter van den Raad en minister van buitenlandsche zaken; Dufaurebinnenlandsche zaken; Vivien, justitie en eeredienst; Passy, finantien; de ge neraal Oudinothertog van Reggio oorlog; Billault marine en kolonien Lanyer, of de graaf Daru, openbare werken; Gouin, koophandel en landbouw, en de Tocque- ville, openbaar onderwijs. Op beide deze onstuimige dagen hebben de Kamers hunne zittingen voortgezet. In die der Pairs vroeg de heer Boissy gisteren verlof, omonverwijld interpellatien aan het Kabinet, wegens den toestand der hoofdstad, te rigten. Nagenoeg algemeen werd dit afgekeurd en de Kamer ging tot de behandeling van ingekomen verzoekschriften over. Heden vond eene soortgelijke poging van den heer Alton Shee evenmin genoegzamen bijval. De heer Boissy trachtte telkens te vergeefs aan het woord te komen om een nieuw voorstel te doenhij werd letterlijk overschreeuwd. Nu poogde men het wets- ontwerp over de gedwongen onteigening in de Kolonien te overwegenmaar vooreerst verklaarde de Minister van Marine zich uit hoofde van ongesteldheidtot het beantwoorden der hem gedane vragen buiten staat, ten andere maakten de onderlinge gesprekken alle geregelde beraadslaging onmogelijk en de zitting werd ten half vijf ure opgeheven. In de Kamer der Gedeputeerden waren gisteren slechts weinige leden opgekomen, maar nagenoeg al de Ministers waren daar tegenwoordig. Ten gevolge der geringe aan- dacht die men, om hetgene buiten voorviel aan de behandeling van het privilegie der Bank van Frankrijk wijdde, werd die zaak tot den volgenden dag uitgesteld. De heer Odilon Barrot verzocht toen dat de President het indienen van eenige voorstellen zou aankondigen die door een vrij groot aantal Gedeputeerden onder teekend waren. De President voldeed hieraan, en zeide dat die verschillende voorstellen donderdag aan het onder zoek der bureaux zouden worden miderworpen. Heden nadat de Minister van Buitenlandsche Zaken en verscheiden zijner ambtgenooten in de zaal verschenen waren, rigtte de heer Vavin eenige vragen tot hen onder anderen waarom de nationale gardebij het verstoren der rust te Parijs, niet onder de wapenen gekomen was? De heer Guizot achtte het niet raadzaam die vragen in dezen oogenblik te beantwoorden maar deelde tevens mede dat de graaf Moll bij den Koning geroepen was, om over de vorming van een nieuw Kabinet te spreken. Ilierop ontstond in alle gedeelten der zaal eene groote drukte. Toen de rust eenigzins hersteld was, werd over het al of niet verdagen der betaadslagingen gesproken. Onder de sprekers behoorde de heer Dupin die het ge- drag van een gedeelte der bevolking sterk laakteen wilde dat zij tot rust en orde zou worden vermaand. Nadat de heer Guizot gezegd had dat men dit aan de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1