BEITEIYGEWONE ROTTERDAMSCHE COERAIVT. Zondag den 27 February. A.01848. N.0,26. ROTTERDAM den 27 februarij. Wij 'liebben tijdingen mede te deelen zoo g-ewigtig en verschrikkelijkdat de meest opgewonden verbeelding zich die bijna niet erger had kunnen schildercn. De Fransche volksopruijers liebben een triomf behaald, die hen zelven, na den afloop, misschien verbaast en ontzet. De heklagenswaardige Lodewijk Filipsvoor bijna achttien jaren over de straatver- sperringen ten troon verlieven, is nu over de straatversperringen, van (lien vreed- zamen troon af, als in het stof geworpen, en vlugt, met sommigen der zijnen als .balling, men weet nog niet waar. De bloedige tooneelen, die in 1792 de eerste Fransche Omwenteling kenmerkten zijn, in de zoogenaamde hoofdstad der Euro- pesche beschaving, herhaald, ja ver over- troffen geworden. Zoo ver de verwarring, in welke alles te Parijs verkeerde, eenige geregelde mededeeling toeliet, weet men dienaan- gaande het volgende: Woensdag avond toen men meende dat de rust zich allengskens zou herstellen is de strijd eerst hevig be- gonnen en we I voor het hotel van den heer Guizot. Het volk loste eenige geweren op de daar geschaarde troepen; deze beantwoordden zulkswaardoor velen werden gedood en tevens het teeken werd gegeven tot een waren burgeroorlog. Het Journal des Dbbats van donderdag 24 februarij behelsde het volgend naschriftdes morgens ten tien ure gedagteekend Gisteren (den 23stenJ, in den namiddag en avond, heeftnadat de aftreding van het Ministerie in alle wij ken van Parijs bekend was, de kalmte zich van zelf hersteld. In den nacht doorliep een volkshoop, die toortsen droeg, de straten en de boulevards. Omstreeks tien ure was die menigte het hotel van het ministerie van buitenlandsche zaken genaderd. De soldaten die dat hotel bevvaakten meenden dat men hen kwam aanvallen en gaven, door een ongelukkig misverstand, vuur. Een twintigtal menschen werd getroffen, en de menigte sloeg, onder de kreten van woede en razernij op de vlugt. Deze ongelukkige gebeurtenis, weldra in alle wijken van Parijs verhaald aangevuld, uit haar verband gerukt, en als een verraad van het Bewind tegen het Volk voor- gesteld heeft den opstand onverwijld aangevuurd. Den geheelen nacht door zijn op een groot aantal punten verschansingen opgerigt. Sedert heden rnorgen is men in devvijk St. Martin aan het schieten. Eene proclamatie aan de inwoners van Parijs is afgekondigd om aan te kondigen dat de Koning den heer Thiers tot voorzitter van den Ministerraad be- noemd heeft en dat hij, toen de heer Thiers verlangde dat de heer Odilon Barrot hem zou worden toegevoegd, daarin heeft bewilligd. Op dit oogenblik vereenigt zich de nationale garde, en men zegt dat zij in al de legioenen geheel voltallig zal wezen. Daar alle voldoening geschonken is aan hen die gisteren den val van het Ministerie eischten be- staat er-heden alle reden om tegelooven dat de nationale garde zich vast besloten zal toonen om eene volksbe- weging te onderdrukken, die geen doel meer heeft. De linietroepen en de kavalerie trekken gezamenlijk met de nationale garde op." Zoo ver gaat het naschrift van het Journal des Dibats. De daarin" geuitte hoop js maar al te zeer verijdeld. In den nacht van woensdag op donderdag werden overal barrikaden opgeworpen; daaraan arbeidden ge- wapende mannen die als uit den grond schenen op te kovnen. Te Parijs werd op verschillende punten brand gesticht, en verstheiden mijlen in den omtrek der hoofd stad zag men de vlammen opstijgen. De strijd, welke des avonds voor het hdtel van den heer Guizot was aangevangen, breidde zich meer en meer uit en duurde den ganschen nacht voort. In den rnorgen van donderdag hadden de oproerlingen overal de bovenhand; twee regementen infanterie gaven hunne wapenen aan de dolle menigte over; de linie-troepen en de nationale garden boden het volk volstrekt geen wederstand meer, en de stedelijke garden waren alle bij de Tuilerien vereenigd, om dat gebouw te verdedigenzoo als de Zwitsers het etns in vroegeren tljd gedaan hadden. In den loop van den nacht had de heer Guizot zijn hotel verlaten en de Tuilerien weten te bereiken waar Lodewijk Filips donderdag rnorgen besloot afstand te doen ter gunste van zijn kleinzoon den Graaf van Parijs, hetwelk terstond geschiedde. Het berigt hiervan werd onmiddellijk naar de Kamer der Gedeputeerden verzon- den jtiist toen de zegepralende oproerlingen zich ge- reed maakten het paleis aan te vallem De Hertogin van Orleans begaf zich daarop onver wijld, haren Zoon aan d'e hand houdendeen vergezeld van den Hertog van Nemoursnaar het paleis van de Kamer der Gedeputeerden. De zaal was reeds door het volk overrompeld. Het binnenkomen van de Hertogin en haren Zoon bragt een oogenblik van stilte, van stomme verbazing te weegmaar gaf weldra tot de droevigste tooneelen aanleiding. Zonder een oogenblik hare ont- roering te doen blijken, zonder een oogenblik de hand van haar Kind los te laten, ging zij naar het spreek- gestoelte; zij wilde het vvoord voerenmaar het was haar onmogelijk zich te doen verstaan. Het lossen van vele pistolen en de onsttiimige houding der woestelingen, met hunne door bloed bevlekte handenbragten de gan- sche Vergadering er toe zich rondom de waardige Vrouw te scharen en haar te beschermen. Steeds door haar ge- liefd Kind vergezeld, verliet zij het paleis door een venster; de Hertog van Nemours volgde haar. De Hertogin zou daarop naar het hotel der Invaliden geleid zijn en de Hertog van Nemours Parijs met twee regementen ver laten hebben. Terwijl dit in de Kamer der Gedeputeerden voorviel was het kasteel der Tuilerien het tooneel van ver- schrikkelijke voorvallen en daden der meest woeste barbaarschheid. Het volk was in woede derwaarts °-e- stroomd. Met juistheid kan alles dienaangaande nog niet vermeld worden; maar men verzekert dat het kasteel door de linietroepen, troepen der municipale garde, jagers van Vincennes en artillerie verdedigd werd. De jagers van Vincennes de municipale garde en slechrs ee'11 gedeelte der artillerie zouden deel aan het gevecht genomen hebben terwijl de linietroepen weigerden op het volk te schieten. Toen zou eene ware slagting hebben plaats gegrepen. Na een verschrikkelijk gevecht in hetwelk de municipale garde bijna geheel omgebragt moet zijn heeft het volk het kasteel bemagtigd. Deze daadzaak is stelligmaar, toen het volk binnenstormde, heeft het daar, gelukkigniet een der leden van de Koninklijke Familie kunnen vinden. Het paleis is geheel uitgeplunderd. De troon werd zegt men, naar het plein gesleept en verbrand, en a! de meubelen werden vemield. Van daar zijn de opstandelingen naar het Palais Royal gegaanhetwelk, gelijk men weet, een particulier eigendom des Konings is. Zij hebben de koninklijke vertrtkken in brand gestokendie door de vlammen ge heel vemield zijn. Het hotel des Ministers van buiten landsche zaken is insgelijks verbrand. Terwijl in het paleis der Gedeputeerden deze tooneelen plaats grepen, en de Tuilerien reeds gedeeltelijk door het volk veroverd waren, toen, het was vier ure in den namiddag, bevonden zich daar nog de Koning, de Koningin en hunne Kinderen. Er was geen tijd meer te verliezenmen moest het paleis terstond verlaten. De Koning nam zijne Geinalin aan den arm, hunne Kinderen volgden hen. Gezamenlijk gingen zij te voet den tuin der Tuilerien door; op het plein de la Concorde gekomen, wilde Z. M. daar een oogenblik stilstaan, om zijne oogen over de volkshoopen te laten weiden; dit oogenblik had noodlottig kunnen zijn maar een lid van de' Kamer, de heer Delebecquebeschermde het leven des Konings. Hij deed de Koninklijke Familie in een rijtuig stappen, welke zich nu, door eene deels dreigende deels meer gunstig gezinde menigte omringd naar Neuilly begaf. Men ver- onderstelt dat de Koning weinige uren daarna den weg naar Eu heeft kunnen inslaan. Het eenige zoogenaamd officiele stuk hetwelk don derdag te Parijs rs aangeplakt, luidt als volgt iieen Siourbonit meer. Ijeve de Itegnblielc Nationale Vergadering. Armand Marrast en Ferdinand Flocon zijn de hoofd- redacteurs der dagbladen le National en la Reforms. Albert schijnt een fabrijkant of werkman te wezen. De verdere leden van het Provisioned Bewind zijn bekende leden van de Kamer der Gedeputeerden. De voorloopige Regering welke door eene op het Palais-Bourbon vereenigde vergadering is gevormd be- vond zich steeds in genoemd palei/, onder de bewaking des volks. De algemeene directeur der posterijen is door een ander vervangen. De generaal Lamoricibre zou tot bevelhebber der nationale garde van Parijs benoemd zijn. Donderdag avond had Parijs geheel-het aanzien van eene met geweld veroverde stad. De straten zijn bedekt met lijken; overal ziet men verbrijzelde rijtuigen en meubelen; bier en daar ontwaart men half veriiielde barrikades. De meeste straten zijn verlaten nu en dan ziet men af- schuwelijke in lompen gehulde menschen, die zich ver- heugen over* de verwoesting van die paleizenwelke den trots van Parijs en Frankrijk uitmaakten en waar zich zoo vele kunststukken en gedenkteekenen uit vroe geren tijd bevonden. Menschen uit de middelbare of hoogere klassen ontmoet men slechts zeldende meeste nationale garden keeren naar hunne woningen terug, een klein aantal blijlt zich nog onder de revolutionnairen vermengen. Al de boomen op de boulevards zijn om- gehouwep. Te Antwerpen is gisteren eene telegraphische depeche van den volgenden mhoud, uit Brussel ontvangen: Koning Leopuld is van Laeken hier aangekomen. Het schijnt zeker dat de Fransche Koninklijke Familie niet te Laeken is aangekomen, zoo als heden rnorgen verhaald werd. Men verzekert dat zij de wijk naar Eu genomen heeft. Valenciennes heeft de Republiek ge- proclameerd. Te Rijssel heerscht de sterkste gistiiw. De afsluiting van den spoorweg te Valenciennes is in brand gestoken. Kamerijk is in opstand. Men zegt dat de Hertog van Neinours aan het hoofd van een korps ruiterij stond. Al de inwilligingendoor den Koning aangebodenzijn verworpen. Brussel ver- keert in de grootste ontsteltenis. Twee leden van het provisioneel Gouvernement zijn te Brussel aange- komen, om den Koning kenilis te geven van de veran- dering der Regering in Frankrijk." Eene tweede telegrafische depeche, ten drie ure te Antwerpen ontvangen, zegt dat Parijs door een groot deel des legersmet den Hertog van Nemours aan het hoofd, omringd was, en dat de nationale garde zich bij hem had gevoegd. Een ander berigteergisteren namiddag uit Brussel naar Antwerpen verzonden, was van dezen inhoud: De tijdingen uit Parijs zijn te veel met elkander in tegenspraak om iets als stellig te kunnen verzekeren. De regeringloosheid is ten top. Zie hier wat z'ekcr is" De Hertogin van Orleans is met haren Zoon in het hdtel der Invaliden gevlugt. Men weet niet wat van Lodewijk Filips geworden is. Hier te Brussel is hedenin de Kamer der Represen- tanten, de uitschrijving eener gedwongen leenjng van acht twaalfden gedeelten van het bedrag der grondbe- lasting voorgeslagen. Men spreekt van eene buiten- gewone ligting van miliciens." Ook te Amiens zijn troebelen uitgebarsten. Bij de aan- komst van een buitengewoon afgevaardigde van het ministerie v<pi oorlog, die het onverwijld vertrek der bezetting kwam vorderen, ongetwijfeld om naar Parijs op te rukkenheeft een deel der bevolking zich daar- tegen met geweld willen verzetten. Gedurende den nacht zijn in het hotel der prefectuur, in de school der geestelijke broeders van de Christelijke leer, en op andere plaatsen, de glazen ingeworpen. Eenige arrestatien had den plaats, en aan de nationale garden ensoldaten schijnt het. gelukt te zijn de rust te herstellen. Koning Leopoldofschoon ten sterkste door de ge- beurtenissen geschokt, legt kalmte en koelbloedigheid aan den dag, en beraamtmet zijne Ministers, de maat- regelen welke zoo buitengewone omstandigheden vor deren. De Belgische minister van oorlog, generaal Chazal betoont ook groote werkzaamheid. Voorloopige Regering ARAGO. DUPONT DE •L'EURE. LAMARTINE. ARMAND MARRAST. FLOCON. BLANC. MARIE. LEDRU-ROLLIN. ALBERT. A mSTKBntn den d6 Februarij. Ncderlanden, Werlc Schuld» 2J pc., 5o| a 3ai, gebl. 5o|; idem, 3 pc.. 6ija 63, gey. 61 i- idem op resc 3 pc., 6.J idem, 4 pc., 79 a 80J, gebl. Aand. Handel- iuaatsch., 4* pc., i56£ a i58. Spanje, Ardoin5io, 5 pC .3' a i4i,gebl.i3J; idemOnbcp 5pc. i3J; Spanje, 3pc.,32; Bi'nnenl., n,Pr'' v L gf^- 241 0PortuSal- te Londen, 4pc.,23l. Rusland ublig. bij Hope en Co.. .798 en .8.6, 5 pc., .o.fa .02; Cert bij id. 4 pc., 84 a 8*| Oostennjk, Melal.ek, 2i pc., 4.4 a 42. Brazilie, 3 pc. 84; .dem .843, 5 pc., 82. Peru, 6 pc., i7|a 18,gebl. i7|. Grenada, 1 pc., 19J. Venezuela 2£pc., 354. Koers van het Geld: Beleening 4J pc. Prolongatie 4pc. Wissel-Disconto 4 pc., 'i Te Rotterdam, bij JAN ARRENBERG 6e Co.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1