ROTTERDAMSCHE C 0 II R A IV A0 1848. /w Dingsdag den 29 February. ft Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. ROTTERDAM den 28 februarij. De berigten uit Parijs wordeu nog zeer ongeregeld ontvangen en blijven ten deele hoogst onzeker. Te Brussel verspreidde zich saturdag avond het ge- rucht dat de generaal Lamoriciire 40,000 man troepen rondom Parijs verzameld had daarmede die stad was binnengerukt zich meester had gemaakt van het voor- loopig bestuur, en den Graaf van Parijs tot koning had uitgeroepen onder het regentschap der Hertogin van Orleans. Verder zeiden die geruchten dm: de Hertog van Nemours gedood ofgewondwas; dat de'ieer Guizot, als nationale garde vermomd zou zijn gearresteerd en dat de heeren Thiers en Odilon Barrot het oogenblik af- wachttenwaarop het regentschap der I-Iertogin van Orleans zou zegepralen, om zich alsdan van het bestuur meester te maken. Die geruchten bevestigden het berigt van den dood van den generaal Sebastiani en voegden daarbij dat 00k de maarschalk Bugeaud gewond was. Deze geruchten hebben zich echter niet bevestigd en gisteren mid dag ten twaalf ure schreef men het vol- gende uit BrusselMen is zonder stellige berigten. De gisteren avond ontvangen tijding omtrent de ver eeniging van het leger en zijn binnentrekken in Parijs heeft zich niet ■bevestigd. Nadat men daaraan een ge- deelte van den avond geloof had geslagen is er niet meer van gesproken. Men zegt thans dat de orde her- steld en de voorloopige Regering gevestigd is. De heer Odilon Barrot zou beproefd liebben eene dynastieke voorloopige regering te vormen maar zonder goed ge- volg. Eene constituerende Vergadering, gisteren met alge- ineene stemmen verkozenzal worden bijeengeroepen en beslissen over den regeringsvormdit is de laatste en zeer zwakke hoop welke aan de JV^onarchale partij over- blijft. Lodewijk Filips is in Engeland ontscheept. Men weet niets omtrent de overige leden der Familie welke nog te Parijs zijn gebleven maar denkt niet dat zij iets te vreezen zullen hebben van de volkswoede. De Mi nisters zullen.in staat van beschuldiging gesteld worden. De heer Lamartine schijnt de held der beweging te zijn." Vier uren later, en dus gisteren zondag namiddag ten vier ureis het volgend berigt uit Brussel afge- zonden: Geen enkel courier is aangekomen. Dit zijn, naar men verzekertde laatste berigten welke men aan de ambassade heeft ontvangen. De orde is hersteld, de burgerwacht en de nationale garde handhaven die de beweging is in bijeenkomsten veranderd. De algemeene stemming is te Parijs aangevangen en alle burgers haasten zich daaraan deel te nemen. De Monarchale meening wint veld vooral onder de nationale garde. Een groot aantal protestatien is geteekend tegen de Republiek en om den Prins van Joinville tot mede-regent te verlangen. De voorloopige Regering houdt zich onzijdig. Men weet niets met zekerheid omtrent de verblijfplaars der Hertogin van Orleansmaar men denkt dat zij zich naar het fort Aurdlien heeft begeven waar zij geheel in veiligheid is. Hier te Brussel is alles rustig. De burgerwacht is onder de wapenen en de Regering waakt. In den afgeloopen nacht hebben groote bewegingen van troepen naar de grenzen van Frankrijk plaats gehad velc vreetndelingen zijn reeds verwijderd." De berigten omtrent de gebeurtenissen te Parijs, in dit schrijven uit Brussel vervat, zijn nog niet zeer duidelijk; zij schijnen tot vrijdag middag te loopen. Een gerucht zegt echter, dat berigten tot vrijdag in den namiddag zijn ontvangen volgens welke het kasteel van Vincennes zich heeft overgegeven, waar zich evenwel de Herfcjg van Montperisier niet bevond, zoo als men gedacht p,au. Omtrent de droevige gebeurtenissen, welke donderdag plaats grepen, zijn echter eenige nadere be rigten ontvangen. De zitting van de Kamer der Gedeputcerden was op dien dag alleronstuimigst. Reeds dadelijk na den aanvang werd de aandacht getrokken door het plaatsen van een fauteuil en twee andere stoelen aan den voet van het spreekgestoelte. De heer Dupin beklom de tribune, en deelde de acte van afstand des Konings ten behoeve van zijnen kleinzoonden Graaf van Parijs, mede. Naatiwelijks had hij hiermede geeindigd, of de Hertogin van Orleans door hare beide Zonen den Hertog van Nemours en eenige dames vergezelden door een groot aantal nationale garden gevolgd, verscheen in de zaal en zette zichmet hare Kinderen neder. De president Sauzet ving toen aan te sprekenmaar kon niet meer dan deze woorden uiten: Volgens het voorstel van den heer Dupin, ten gevolge van den afstand des Konings, hebben de algemeene toejuichingen, dieopzijne woorden volgden...." Ter linkerzijde schreeuwde men: Neen, neener is niets gedaan! Gij kunt niets doen. Het Volk is meester, het Volk moet beslissen!" De President schorste toen de zitting en alles drong zich rondom de plek, waar de Hertogin gezeten was. De generaal Oudinot gaf te kennen dat de Prinses, die te midden der Gede- puteerden gekomen was, zich haar vertrouwen niet be- klagen zou. Sommigen stemden dit toe, anderen riepen: „Vergunt haar dendoortogt! Laat haar vertrekken Dit wilde de Vorstin doen, maar vond den uitgang gesloten, en zette zich op eene bank in een hoek der zaal neder, waar de Hertog van Nemours zich nevens haar plaatste. Terwijl het kanon- en geweervuur zich buiten hevig hooren liet, herstelde de rust zich binnen in zoo ver, dat de heer Marie aan het woord kon komen. Iloofdzakelijk zeide hij dat het onvermijdelijk was een Gouvernement te vormenhetwelk maatregelen nemen kon. Het was nu de vraag niet eene nieuwe wet te maken. Het Volk moest dit doen, en dit wilde de vestiging van een provisioned Gouvernement. De heer Crimieux beves- tigde dit. In 1830 had men zich., zeide deze, te veel gehaast, en nu zag men waartoe het in 1848 gekomen was. Tevens verhaalde hij hoe hij de KoninklijkeFamilie naar rijtuigen gebragt had, die haar ver van Parijs zouden brengen. Ook de heer de Genoude eischte dat de regten des Volks erkend zouden worden, dat thans op de been was om de gelijkheid der staatkundige regten te her- winnen en om een provisioned Gouvernement te be- noemen hetwelk een beroep op de Natie doen moest. De Kamer kon evenmin eene provisionele Regering als een Regentschap benoemen. Hemieuwt (zeide hij) de fout van 1830 niettoen men op het stadhuis een Gouvernement benoemd heeft, zonder Frankrijk te raad- plegen De heer Odilon Barrot sprak ten voordeele van de handhaving der beginselen op welke de Julij-revolutie rustte en noemde dengenen hoogst schuldig die de ver- antwoordelijkheid van een burgeroorlog op zich durfde nemen. De heer de Larochejacquelin beschouwde de medegedeelde acte als zonder waardedewijl koning Lodewijk Filips afstand gedaan had was hij voor deze Vergadering niets meer. Nog sprak hij, toen een hoop menschen, onder welke zich nationale garden en kweeke- lingen der Polytechnische school bevonden de zaal binnenstormdeterwijl de wachthebbende nationale garden zich schaarden om desnoods, de Nationale Vertegenwoordiging te beschermen. De heeren Ledru Rollin en de Lamartine wilden gelijk-tijdig het spreek gestoelte beklimmen. Het volk riep: leve de Republiek! vele Gedeputeerden beantwoordden dit metleve de Charter! De Voorzitter zeide dat het, in zoodanigen toestand wel niet doenlijk was. te beraadslagen. De menigte riep dat de heer Ledru Rollin moest optreden. Anderen wilden den heer de Lamartine hooren, maar toen deze begonnen had te spreken, luisterde men in den aanvang ook naar hem niet. Eindelijk gelukte het hem toch zijne meening te doen begrijpen die hierop nederkwam dat onverwijld een provisioned Gouvernement benoemd moest worden en dat dit zich tot eerste taak zou achten de gemoederen tot bedaren te brengen den vrede te herstellen die voor de binnenlandsche rust zoo onmisbaar is, maar, nadat dit gedaan zou zijn ook eene nieuwe wet voor- bereiden over welke het geheele Land geraadpleegd worden moet. In nagenoeg gelijken zin was de heer Ledru Rollin begonnen te sprekentoen een tooneel ontstond dat ruirn veertig minuten duurde en alle be- schrijving te boven gaat. Een groot aantal nationale garden en werklieden van driekleurige vaandels voor- zien verdrong elkander op feet spreekgestoelte, en ieder hunner zeide iets zonder dat iemahd het verstond. In de doorgangen van de Kamer werden geweren gelost en al de tribunes door den volkshoop overrompeld. Van de algemeene beweging welke door het binnen- stormen des volks veroorzaakt werd maakte men ge- bruik om de Hertogin hare Kinderen en den Hertog van Nemours door de deur in wier nabijheid zij zaten, buiten de zaal te brengen. Het schijnt dat de Prinses toen zij in de Conferentiezaal was gekomendoor het gedrang gedurende eenige oogenblikkenvan hare Kinderen was afgescheiden. Met veel moeite kon zij, door den tuin van den President het gcbouw verlaten. De Hertog verloor zijnen hoed en zijne epauletten, maar het gelukte hem, door natiortale garden beschermd, een binnenplein te bereiken waar, naar gezegd wordteen rijtuig hem wachtte. Te midden der onbeschrijfelijkste verwarring beklom de heer Ledru Rollin de tribune weder, verzette zich tegen alle Regentschap, hetwelk door de Kamer zou worden benoemd, en riep uit, onder de bravo's 1 der menigte, dat het storten van bloed niet anders kon ophouden dan door het erkennen der volksregten. Men ging dan nu zoo ver de verwarring dit toeliettot het kiczen der leden van de provisionele Regering over. De namen werden door een der redacteurs van den Moniteur voorgelezen. Toen het volk de heeren Odilon Barrot en Thiers hoorde noemenschreeuwde hetIVeg met ThiersIVeg met Barrot! Leve de Republiek! De heeren de Lamartine, Ledru Rollin en Dupont de TEure ver- wierven daarentegen de goedkeuring der menigte. Nog eenige woelige tooneelen volgden. Onderanderen werden geweren op de schilderij gelost, die het afleggen van den eed door koning Lodewijk Filips voorstelt. Een werkman riep uit dat men eerbied voor de gedenkteekenen en eigen- domraen hebben moest hetwelk door de kreten van leve de Vrijheid! en leve de Republiekwerd beantwoord. Het werkvolk ging zingende weg en van lieverlede werd de zaal ledig. In de Kamer der Pairs was het kalmer, maar het getal der aanwezigen niet genoegzaam om geregeld te beraad slagen. Het gerucht liep daar, dat de Hertogin van Orleans en hare Zonen in de vergadering verschijnen zouden, en eene deputatie werd benoemd om hen te ontvangen maar men zag zich in die verwachting be- drogen en ten vier ure werd de zitting opgeheven. In den loop van donderdag werden verscheiden procla mation in de Fransche hoofdstad uitgevaardigdonder anderen eene van de voorloopige Regeringwelke dus luidt JU.au het fransche Volk Eene teruggaande en oligarchische Regering is door de heldhaftigheid van het Volk van Parijs omvergeworpen. Die Regering is gevlugteen bloedig spoor achter- latendehetwelk haar verbiedt ooit op hare schreden terug te keeren. Het bloed des Volks heeft even als in julij gestroomd; maar ditmaal zal dat edelmoedige bloed niet bedrogen wordenhet heeft eene nationale en populaire R.egering verworven, in overeenstemming met de .regten, den vooruitgang en den wil van dat groote en edelmoedige Volk. Eene voorloopige Regering, bij acclamatie en uit noodzaak ontstaandoor de stem van het Volk en van de Gedeputeerden der departementen in de zitting van den 24 februarijis voor het oogenblik belast met de zorg voor het organiseren en verzekeren der nationale over- winning. Het is zamengesteld uit de heeren Dupont, Lamartine Crimieux Arago Ledru RollinGamier Pagis en Marie. Deze Regering heeft tot secretarissen de heeren Armand MarrastLouis Blanc en Ferdinand Flocon. Deze burgers hebben geen oogenblik geaarzeld den vaderlandslievenden last op zich te nemen, welke hun door de noodzakelijkheid wferd opgelegd. Wanneer het bloed stroomtwanneer de hoofdstad van Frankrijk in opstand is, dan ligt de lastbrief der Regering in het gevaar en in het algemeene welzijn. Geheel Frankrijk zal haar hooren en haar de medewerking zijner vaderlandsliefde verzekeren. Onder de volksre- gering, welke de voorloopige Regering uitvaardigtis ieder burger overheid. Franschengeeft aan de wereld het voorbeeld het welk Parijs aan Frankrijk heeft gegeven; bereidt u, door orde en door vertrouwen op u zelven, voor de krach- tige instellingenwelke gij geroepen zult worden u te schenken. De voorloopige Regering wil de Republiek, behoudens de goedkeuring van het Fransche Volk dat terstond geraadpleegd zal worden. Noch het Volk van Parijs, noch de voorloopige Regering willen hunne meening in de plaats stellen van het gevoelen der burgers over den regeringsvorm, welken de Nationale Souverei- niteit zal uitvaardigen. De eenheid van het Volk, voortaan gevormd uit alle klassen der Natie, welke haar zamen- stellen; het bestuur der Natie door haar zelve; de vrij- heid de gelijkheid en de broederschap tot grondbegin- selen; het Volk tot zinspreuk en tot wachtwoord; zie daar de volksregering welke Frankrijk aan zichzelven verschuldigd is en welke onze pogingen het zullen weten te verzekeren." De eerste benoemingen van de voorloopige Regering worden aldus vermeld Dupontvoorzitter van den Raad Lamartine buitenlandsche zakenLedru Rollin binnenlandsche zaken; Bedeau, oorlog; Michel Goudchaux, finantien; Arago, marine; Bethmontlandbouwen koop- handel; Marie, openbare vverken; Carnotopenbaar onderwijs en eeredienst; Cavaignacgouverneur-generaal van Algerie Gamier Pagis maire der stad Parijs. De overige maires worden voorloopig behouden even als de adjuncten onder den naam van adjunct-maires van arrondissementen. De prefectuur van politie staat onder bevel van den maire van Parijs; zij zal onder een anderen titel gevestigd worden. De municipale garde wordt afgedankt. Het bewaken der stad Parijs wordt aan de nationale garde toevertrouwdonder de bevelen van den heer Courtaisden opperbevelhebber der nationale garde van Parijs." Vrijdag morgen verscheen eene nieuwe proclamatie van de voorloopige Regering waarbij deze het volk en de nationale garde aanmaande tot het bewaren der krachtige houding en verder om onder de wapenen te blijven ten einde de Regering, welke zich den vorigen dag gevestigd had te handhaven. De redacteurs van het dagblad Dimocratie Pacifique hebben onderanderen een stuk doen aanplakken hetwelk de wenschen des Volks moet uitdrukken die gedeeltelijk zeer fraai klinken maar langs den thans ingeslagen weg denkelijk niet vervuld zullen worden. Dat stuk luidt als volgt Hervorming voor alien meene amnestie uitgezonderd voor de Ministersdeze in staat van beschuldiging. Regt van vereeniging door eene op handen zijnde manifestatie. Onverwijlde ont- binding der Kamers en bijeenroeping der grondvergade- ringen. Eene stedelijke wacht onder de bevelen der municipaliteit. Afschaffing der september-wetten. Vrij- heid van spreken vrijheid van drukpersvan petitie van vereeniging van verkiezing. Hervorming van kiesstelsel. Ieder lid der nationale garde is kiezer en verkiesbaar. Parlementaire hervorming. De Gedeputeerden ontvangen bezoldiging. De openbare ambtenaren nioeten op hunne posten zijn. Hervorming in de Kamer der Pairs. Evenmin Koninkl. benoeming als erfelijke adel meer. Hervorming in de administratie. Waarborg voor al de ambtenaren en geemploijeerden tegen het misbruik van gunsten en invloed. Eerbied voor den eigendora maar het regt op den arbeid gewaarborgd. Verzekering van arbeid aan het volk. Eensgezindheid en broederlijke vereeniging tusschen de fabrijkanten en de werklieden. Gelijkheid van regten door de aan alien gegevene ■opvoeding crdchestoevlugtzalen gemeentescholen stadsscholen geene verdrukking of exploitatie der kin deren meer. Valstrekte vrijheid der eerediensten. Onbepaalde vrijheid van geweten. De Kerk onafhankelijk van den Staat. Bescherming voor alle zwakken, vrouwen en kinderen. Vrede en heilig verbond tusschen al de Volken. Afschaffing van den ootlogin welken het volk tot voedsel voor het geschut dient. Onafhankelijkheid voor alle nationaliteiten. Frankrijk de beschermster der zwakke Volken. De orde op de vrijheid gegrond. Algemeene Broederschap Uit verschillende steden in het noorden van Frankrijk komen bij voortduring berigten in omtrent wanordelijk- heden welke daar plaats grijpen. Te Rijssel trokken op-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1