roerfge benden de stad door. Op vele plaatsen ver- woestte men de spoorwegen en de stationsgebouwen. Vrijdag avond na het ontvangen van tijdingen uit Parijsis de stedelijke raad van Valenciennes door den Maire bijeengeroepen en heeft het bestuur zijn ontslag genomen uadat de Maire de volgende proclamatip had bekend gemaaktBevvoners van Valenciennes! De eerste pligt van elken burger is het handhaven der orde; oin dien pligt te vervullen heb ik de nationale garde en al de invvoners onzer stad doen bijeenkomen ten einde gezamenlijk te beraadslagen over de, openbare rust; die kan niet verstoord wordenwanneer zij onder de be- schermingder vrijheidisgesteld." Na het uitvaardigen dezer proclamatie kwam de bevolking voor het stadhuis bijeen en verkoos een voorloopig bestuur; demuzijk dernatio- nale garde voerde inmiddels den Marseillaanschen marsch uit, en eene illuminatie vond plaats. De nationale garde kwam bijeen, maar hare tusschenkomst was gelukkig niet noodig, daar men zich vrij bedaard gedroeg. Het voor- loopig bestuur heeft daarop de volgende proclamatie uitgevaardigd Bewoners van ValenciennesIn de tegenwoordige omstandigheden hebben wij gemeend eene daad van vaderlandsliefde en gehechtheid aan de belangen der stad te verrigten, door voorloopig de stedelijke betrek- kingen aan te r.emen welke ons zijn opgedragen. Tot dat bevelen der voorloopige Regering voorzien hebben in de dienst van het gemeentebestuur, zullen al onze pogingen strekken tot het handhaven der openbare orde, tot het doen eerbiedigen van personen en eigendommen, en tot het bewaren der vrijheden welke de Natie op nieuw verworven heeft. Wij rekenen op de medewer- king van de nationale garde en van al de burgers om dat doel te bereiken." Aan de Kamer der Belgische Representanten is een wets-ontwerp aangeboden, strekkende tot het doen uit- voeren van verschillende openbare werkenen daarmede in verband het aangaan eener leening van 25,000,000 fr. De beide Belgische Kamers hebben saturdag bewilligd in de uitschrijving eener gedwongen leening van acht twaalfde gedeelren van het bedrag der grondbelasting. Het officiele dagblad deelde gisteren die wet mede. Tot de verdere maatregelen door het Belgisch Gouver- nement gertomen, zou het in staat van beleg stellen der vestingen Bergen in Henegouwen en Doornik, en het trekken van een cordon langs de grenzen, tot wering van alle verdachte personen, behooren. Het officieel Belgisch dagblad le Moniteur Beige zeide gisteren het volgende „Wij vernemen dat de kapitein van een Engelsch schip, hetvvelk gisteren te Ostende gearriveerd is, aangekondigd zou hebben dat koning Lodewijk Filips in Engeland is ontscheept. Dit nieuws schijnt door berigten, welke wij van onderscheiden kanten ontvingen bevestigd te worden." 6 Moge zulks 00k waar zijn, het schijnt saturdag avond te Louden nog niet bekend te zijn geweest. Althans wij lezen in de Globe van dien avond; Ileden morgen verhaalde men dat Lodewijk Filips aan het hotel der F.ansche ambassade was aangekomen. Bij aldaar gedane navraag bleek het ons echter dat dit verhaal ongegrond was. Geen nader berigt werwaarts hij zich begeven had was ontvangen, maar men dacht dat hij nog in Frankrijk vertoefde." Daarentegen zegt weder een dagblad van Douvres, dat de Koning vrijdag morgen te Rye aan wal is gestapt. Na het I'ransche nieuws in een gisteren uitgekomen nommer van de Noord-BrabandertreflFen wij de vol gende regels aan De Koninklijke Familie is dezen nacht te Brussel aangekomen. Een reiziger uit Brusseldezen (zondag) morgen alhier te 's I-Iertogenbosch gearriveerd, verzekert ons ooggetuige te ziin geweest van het arrivement der Koninklijke Familie." Denkelijk wordt hiermede de Familie des Konings der Franschen bedoeld van wier aankomst de Brusselsche bladen nogtans geen ee- wag maken. 6 Lord Duncan vroeg in dat Huis verlof, om een wets- ontwerp tot geheele afschaffing der belasting op de vensters in te dienen. De Jaardoor te weeg gebragte vermindering der inkomsten wilde hij dekken door de begrooting voor het leger en de zeemagt niet te ver- hoogenhet eskader op de kust van Afrika terug te roepen en een goed deel der Koninklijke bosschen te verkoopen. Nadat de minister Russell den sprekeren verscheiden anderen die dezen ondersteunden weder- legd en het onvermijdelijke der belasting op de vensters betoogd had is de motie met 160 tegen <58 stemmen, verworpen. Gisteren deed de heer Hume de motie, dat het Huis de noodzakelijkheid verklaren zou om de openbare uit- gaven te verminderen ten einde voor het tegenwoordige eene vermeerdering van belasting voor te kornen en dat de uitgaven verder zoo spoedig mogelijk verminderd zouden worden opdat het tegenwoordig hoog bedrag der belastingen daardoor moge worden verlaagd. Slechts 59 stemmen verklaarden zich v66r157 tegen de motie. Het Huis ging dus tot de behandeling in committe van verscheiden posten der begrooting over, en willigde de som van ten hoogste 1,100,000 ponden sterling tot bestrijding der kosten van den oorlog tegen de Kaffers in als mede de som van ruim 245,4.10 ponden sterling voor meerdere uitgaven voor de zeemagtin het afge- loopen dienstjaar. Uit Lissabon zijn berigten Tot 15 dezer. Het leger was met verscheiden duizend man vermeerderden zou denkelijk tot op dertigduizend man gebragt worden. In de Kamer der Pairs duurden de discussien over het adres nog voort, en hadden verscheiden leden aanklagten tegen de Ministers en tegen de partij der Cabrals doen hooren. Door den Engelschen gezantsir H. Seymourwas op nieuw eene nota ingediend om zich te beklagen dat de Portugesche Regering de bepalingen van het protocol inzonderheid ten opzigte der verkiezingen op den duur ontweek en om te eischen dat de Kamer der Gedepu- teerden, als onwettig verkozen, ontbonden zou worden. Men zeide dat bevelen ontvangen waren om het Engelsch eskader binnen eenige dagen den Taag te doen verlaten hetwelk als eene ingewikkelde bedreiging werd aange- merkt, dat Engeland Portugal aan zijn lot zou overlaten. Berigten van de Kaap de Goede Hoop tot den 24 december, bevestigen het onlangs door den minister Russell in het Iloogerhuis beweerde niet, dat de oorlog met de Kaffers zoo goed als geeindigd was. Nogtans voedde men hoop dat het opperhoo'fd Pato zich zou onderwerpen zoodra sir H. Smith zijn grondgebied naderde. In Natal zag men eene ernstige crisis te gemoet. LOJfDEY den 26 februarij. Ter Beurs liep vrij algemeen het gerucht dat lord J. Russell en zijne Ambtgenooten naardien zij zich buiten staat bevinden om de finantiele moeijelijkheden des Lands het hoofd te biedenbesloten hebben hun ontslag in te dienen. 0 Volgens zijn vroeger daartoe iiangekondigd voornemen, vestigde lord Stanley woensdag de aandacht van het iloogerhuis op het eerste nommer van het te Dublin uitkoinend dagblad the United Irishman, hetwelk de blijkbare strekking heeft om het volk tot opstand en tot uitroeijing van alles wat in Ierland Engelsch is aan te zetten. Zijn Lordschap wenschte te' weten of dat dagblad aan het onderzoek van de regters der Kroon onderworpen was, en hoe men voornemens is daarmede te handelen. De President van den Raid meende dat de Regering zich niet mengen moest in zakenwier behandeling aan den Lord Luitenant van Ierland was toevertrouwd. Graaf llardwick deed gisteren in het Hoogerhuis de motie tot benoeming van eene speciale commissie om de werking der navigatiewetten te onderzoeken. Nadat hij lang over dit onderwerp had uitgeweid werd die motie goedgekeurd. - In het Lagerhuis werd eergisteren de wet op de Gecoti- solideerde fondsen ten tweeden male gelezen. Daarna vroeg de heer Anstey het overleggen van zekere papieren en depechesop welke hij eenige gewigtige aanklagten tegen loru Palmerston gronden wilde. Dien staatsman vervveet hij den tegenwoordigen weerloozen toestanddes i^tindsden v;il der Poolsche N;itie, de inlijving van lvrakau, en vele andere zaken en gebeurtenissen, zoovvel op andere Landen als op Engeland betrekkelijk. Ta hij ging zoo ver, dat hij Zijn Lordschap van het bedriegen der Kroon en van het Huis der Gemeenten, door allerlei lage kunstgrepen beschuldigde. Lord Palmerston zeide, dat hij zijne kalmte bewaren zou, en zichzelven niet ver- nederen door het schenden dier vormen welke den fatsoen- lijken man kenmerken maar hij verklaarde al de tegen hem gedane aantijgingen voor onwaar, en zou er zich met tegen verzetten indien het Huis een onderzoek des- wege bevelen wilde. Zijne rede en de geheele zitting werd door den Voorzitter afgebroken dewijl de tiid te rer verscreken was. sGRAVENHAGE den 28 februarij. {De vroegere berigten uit 's Gravenhage worden in het Bijvoegsel gevonden.) De Kabinetsraaddie gisteren alhier bij Z. M. werd gehouden, is bijgewoond door HIT KK. HFI. dePrinsen van Oranje en Frederik'der Nederlanden. Ileden wordt de verjaardag van Z. K. II. prins Frederik der Nederlanden op de gebruikelijke wijze alhier gevierd. Des middags had er een familie-dejeuner bij Z. K. H. plaats en heden middag is er gala-diner ten Hove; voorts is er heden eene groote parade van de bezetting der residentie in de Maliebaan gehouden. Sommige dagbladen hefeben dezer dagen gemeld, dat de Regering aan den Ilertog van Arenberg, ondersliands domeinen van den Staat, in het 5de district der provincie Zeelandzou hebben verkocht. Volgens deswege inge- wonnen berigten bestaat dusdanige verkoop nietmaar wel eene transactie over een gesclii 1 dat gedurende tneer dan ddn derde van eene eeuw aanhangig is geweest. De acre van deze transactie, overgeschreven in de openbare registers der bewaring van de hypotheken, levert liier- van het bewijs, en doet verder ziendat niet, zoo als men, verkeerd genoegdoor omzetting van cijfers, heeft gemeld, 560 bunders schorren voor f 324 per bunder zijn verkocht, maar dat voor 146 bunders, waarop heteigen- domsregt van den Staat nog zelfs niet buiten tegenspraak wasdoor den Hertog van Arenberg eene som van f 423 per bunder is betaald geworden. Bovendien is door den Hertog van Arenberg, bij de transactie, afstand gedaan van de door hem gepretendeerde regten op belangrijke domeinen, mede in hetzelfdc district gelegen. De door de gedachte dagbladen voorgehouden gelijk- heid, tusschen deze 146 bunders schorren en de nabij liggende 200 bunderslater in het openbaar verkocht is naar deze informatien mede niet gegrond. Onder de grondenbij transactie aan den Hertog van Arenberg afgestaanbevond zich eene bevaarbare kreek en een zandachrig laag gedeeltedat niet voor bouwlatid ge- schikt is waarvoorniettegenstaande de veel mindere waardeevenzeer 423 per bunder is bedongen en be taald geworden. Aan den afstand is de verpligting tot indijking verbonden geweest, welke buitendien is geschied onder voorwaarde dat de Hertog van Arenberg op de geinelde 146 bunders ten genoege van het Bestuur van 's Rijks waterstaat eenen publieken weg der ide klasse, met oprellen in den polder voor eigen reletting zou aanleggen en onderhoudenen daarenboven nog^buiten den polder eene haven, met beschutdammen. De later in het openbaar verkochte schorren zijn, behalve hare voordeeliger ligging, betere geaardheid en het bij de transactie voorSehouden regt van aansluiting aan de liieuwe indijking, van de bezwaren en dienstbaarheden aan de afgestane gronden verbonden geheel vrijWaar- van het natuurlijk gevojg is, dat de verkochte schorren oneindig meer waarde hebbendan die in de transactie zijn begrepen. men dat vaartuig in de vaart te brengen en alsdan zoo veel mogelijk daarmede eene geregelde gemeenschap met den Hollandschen ijzeren spoorweg daar te stellen en te onderhouden, Vrijdag den 3 maart zal in den schouwburg te Delft een concert ten voordeele der afgemeene armen onder directie van den heer J. J. II. Ferhulstgegeven worden. Men zal daarin uitvoeren den 42sten Psalm van F. Mendelssohn-Bartholdy de yde symphonie van Beethovenen het oratorium Paulas (iste deel), van F. Mendelssohn-Bartholdy. Den 20 dezer had te Ophemert (Gelderland), bij de voormiddaggodsdienst eene zeldzame plegtigheid plaats, het toedienen namelijk van den II. Doop aan eenen jeugdigen Afrikaan, geboren aan de Kust van Guinea, circa 12 jaren oud. In julij 184(5 door een menschenvriend her- waarts gezonden werd hij als 'gewoon leerling in de dorpsschool opgenomen, waar hij weldra buitengewone blijken gaf van bijzondere vatbaarheid in het aanleeren van lezen, schrijven rekenen en verder noodzakelijke kundigheden, derwijze, dat hij een betrekkelijk zeer voldoend onderzoek ondergiltg in het godsdienstig 011- derwijs, op grond waarvan hem de II. Doop werd toe- gediend. Men leest in de Tijd, Noord-IIollandsche courant: Pater de Smetapostolisch-missionaris in Noord-Amerika, die reeds jaren met zoo gelukkig gevolg werkzaam is tot bekeering en beschaving van den wilden volksstam, de Plathoofden genaamd en andere omliggende volks- stammen bevindt zich op dit oo'genblik in onze stad. Hij staat op het punt van naar Noord-Amerika te vertrekkenen zal 25 missionarissen zijner orde, uit Zwitserland verjaagd, met zich nemenom in verschil lende statien te gaan arbeiden. Door het Committd-Generaal van Sicilie en den bevelhebber Tanch die door het Napelsche Kabinet met de noodige volmagt was voorzien, is een verdrag ge- sloten, waarbij de betrekkingen tusschen de beide Landen voorloopig worden geregeld. Te Palermo heeft men sedert het vertrek der troe-pen groote vreugde betoond. Reeds waren maatregelen genomen om de verwoestingen, door het bombardement aangerigt, te doen herstellen. Te Havre zijn berigten uit New-York van den 6 dezer aangebragt door welke het sluiten van een vredesverdrag tusschen den heer Trist en drie commis- sarissen der Mexicaansche Regering, bevestigd'wordt het Kabinet te Washington had daaraan zijne goedkeuring nog niet verleend. Te New-York verlangen velen het voortzetten van den oorlog. De zevende Synode der Zuid-Afrikaansche Gere- formeerde Kerk in het najaar van 1847 in de Kaapstad gehouden heeft besloten eene godgeleerde kweeksehool op te rigten in de Kaapkolonieten einde te voorzien in het reeds lang gevoelde gebrek aan geschikte en met de Hollandsche taal gemeenzame predikanten. Bovendien waren er ingekomen zeer gunstige berigten omtrent het gedrag en den ijver der lvaapsche jongeiingen, die aart de Hoogeschool te Utrecht zich tot het predikambt voor- bereiden; en met blijdschap werd medegedeeld dat twee of drie predikanten, in Nederland dienst doende, hunne bereidwilligheid hadden te kennen gegeven om aanstel- lingen bij de Ilervormde gemeenten in Zuid-Afrika aan te nemen. V Ee Heer Dr. \Y. MENSERT, Oculist van Z. M. den Koning enz. wordt Donderdag avond te Rotterdam verwacht en zal Vrijdag den 29 Februarij, in het Logement St. Bluettsop de Hoogstraat, vertoeven, en aldaar diegenen welke hem verlangen te spreken des voormiddags van 9 tot 12 ure afwachten. KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders der stad Rotterdam geven bij deae aan de Ingezetenen kennis, dat alle vedeelten van Zeeuwsche Ri/ke- daalderszijnde de halvenvierden en acht.'iten van die stukken, welke volfjeris de dagelijks in de Stciats-Courant voorkometide Bekendmaklng van Zijne Excellence den Minister van Finantien, met den 12 Maart aanstaande buiten omloop worden gesteld, en bij de Nederlandsche Bank en bij de Belaalmeesters in de Arrondissementen (met uitzondering van die te Amsterdam), als mede bij alle Rijks— Onlvangers, van Donderdag den gdsn tot en met Saturdag den Maart aanstaande, als mede nog op Maandag den 13den, en voorts bij de Nederlandsche Bank en bij de genoemde Bctaalmeesters 00k nog op Dingsdag den 14-den dier maandter inwisseling kunnen worden aangeboden, onk op Donderdag en Vrrjdag den cjderi en loden Maart aanstaandevan des voormiddags tien tot des namiddags een ure, ten Kantore van den lleer Stedelijhen Ont- vanger, op het Raadhuistegen voorloopig in omloop blijvende °ude Munten, of wel tegen nieuwe Zilveren Munten, of ook tegen Muntbiljetten, volgens de Wet van den 18 December i845 Staats- blad h.u go) daargesteld, zullen kunnen worden ingewisseld voor zoo veel zijne kas zulks zal toelaten. Rotterdam den 28 Februarij 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. F. HOFFMAN, Ter ordnnnantie van dezelve, STORM VAN 'SGRAVESANDE. ROTTERDAM den 28 februarij. Heden wordt alhier de verjaardag van Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden op de gebruikelijke wijze gevierd. Eergisreten morgen ten half tien ure is te Dordrecht, van de fabrijk der ondernemers van de Dordrcchtsche en Moerdijksche stoombooten met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren stoomjagt Johan de Witt. Dit vaartuig bestemd voor de dienst tusschen Rotterdam en Dordrecht, en gebouwd onder het opzigt en naar een plan en teekening van den heer Kelfkens munt zoo door geringen diepgang als door goede en doelmatige constructie uitzijnde hetter voorkoming van groote onheilen bij onvoorziene botsingenvoorzien van drie waterdigte schotten. In het begin der maand mei hoopt PUBLICATIE. Kurgemeester en Wethouders der slad Rotterdam brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat door den StedeLiiken Raad is vaslgesteld de navolgende ALTER ATIE en AMPLIATIE van eenige Artikelen der Ordonnantie voor de Ballasthalers te Rotterdam gearresteerd den Jo December 183a. Art. I wordt veranderd als volgt Om tot Ballaslhaler te kunnen worden benoemd, moet men ten mmste drie en twintig en niet meerder dan ten hoogste veertig jaren oud zijn, kunnen lezen en schrijven, in de Stad woonachtig en in het Register van Inwoning ingeschreven zijn. Art. 4 wordt veranderd als volgt: Geene schuiten zullen voortaan worden toegelaten dan de zoodanlge die ten mmste tien en niet meer dan ten hoogste zestien lasten kunnen inhouden j zij moeten voorzien zijn van eene losse buikdelling, ter hoo»te van ten minste een palm. Zij zullen door den CommissTrls moefen worden nagezien en goedgekeurd zijn, alvorens de Ballaslhaler tot de waarneming van zijne bediening of het genot van eenige verdienste kan worden toegelaten. Art. 6 wordt veranderd als volgt I)e schuiten moeten voorzien zijn van acht wit geschilderde bouten te weten: twee boven elkander aan icderezijde van den voor- en twee boven elkander aan iedere zijde van den achtersteven. Ter hoo«te van de bovenste bouten moet worden geschilderd eene witte streep.Deze slreep moet met het water gelijk komen als de schuiten voliaden zijn. Als de schuiten ledig zijn, moeten de onderste bouten met het water gelijk zi)n. Bovendien moet het getal lasten, waarop de schuiten geijkt zijn, op eene altijd zigtbare plaats, met duidelijke cijfers, daarop aangewezen zijn. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 2