mm Nwsr BIJVOEGSEL, beliooreiule tot de Rolterdanische Couvant vau Dingsdag den 21) February 1848, n° 27. 'H- - ^*ai" om«tr»n j", Ruvkute XL r,„ 's GRA4 EJfHAGE den 27 februarij. Heden is er bij Z. M. een Kabinetsraad gehouden. Bij Koninklijk besluit van den 31 januarij jl. is het aantal miliciens, hetwelk over het jaar 184b zal worden geligt, bepaald op Sard manschappen, waarvan het aandeel der provincie Zuid-Holland is bepaald op 1510 manschappen. Bij besluit van den 18 dezer heeft Zijne Majesteit, in plaats van vvijlen den heerD. Janssen, tot secre- taris-generaal en adviseur bij het departement voor de zaken der Hervormde eeredienst enz. benoemd den heer J. Roozeboomen zulks met ingang van den 1 april aanstaande. Door Zijne Majesteit zijn, bij besluit van den 18 dezer, goedgekeurd de beroepingen van predikanten, uitgebragt door de kerkeraden der Hervormde gemeenten hierna genoemdals: van Nieuwland onder de classis van Brielle, op A. G. van Anrooycandidaat bij het pro vinciaal kerkbestuur van Zpid-Hollandvan Itoorn op Texel onder de classis van A'Ikmaar, op L. Rietberg candidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Zeeland; van Ried en Boer, onder de classis van Harlingen op J. P. E seller, th. dr. en predikant te Wijnaldumvan Oostcrbierum onder de classis van Harlingen op F. JF. Zimmerman candidaat bij het provinciaal kerkbe stuur van Gelderland; van Grootegast en Doezum, onder de classis van Groningen, op/, van Waning Bolt, can didaat bij het provinciaal kerkbestuur van Vriesland; van Niehove, onder de classis van Groningen, op E. H. Groenmancandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Groningen; van Jukwert, onder de classis van Appin- gadam op P. 11. J. Roos Schregarduscandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Overijssel en van Deurne c. a., onder de classis van Eindhoven, op A. Pitlo predikant te Someren. Bij Koninklyke besluiten van den 23 dezer is bepaald, dat het kantoor van registratie te Oldenzaal wordt ver- plaatst naar Enschedd hoofdplaats van het 3de kanton van het 3de arrondissement der provincie Overijssel; dat het 2de kanton (Delden), van het derde arrondisse ment der provincie Overijssel van dat kantoor wordt afgescheiden en met het kantoor van registratie te Alinelo vereenigd; terwijl voorts zijn benoemd i°, tot ontvangers der registratie, te Almelo de heer mr. G. B. Fisscher, thans te Noordwijk te Enschedd de heer mr. H. D. Graaflaud, thans surnumerair der registratie in Noord- Holland te Nijmegen de heer L. R. van Ouwenaller, thans inspecteur der registratie te Breda; te Zevenaar de heer van Peer, thans surnumerair der registratie te Groningen; te Bcrgen-op-Zoom deheer G. B. L. Wilkens, thans te Oosterhout; te Oosterhout de heer E. Maertens, thans te Terborg te Terborg de heer van Assert, thans te Goorte Goor de heer A. G. F. Koltrop, thans sur numerair der registratie in Limburgte Tholen de heer Z). L. Heykoop, thans te Texelte Venlo de heer [I. van Nouhuysthans te Gennep; te Elst de heer F. H. van de Poll, thans te Ommen; te Ommen de heer van Sonsbeeckthans surnumerair der registratie te Groningen te Oss de heer T. IVildeboer, thans te Box- meer te Boxmeer de heer L. A. Alder, thans te Holvverd; te Holwerd de heer G. JJacobson thans surnumerair der registratie in Overijssel; te Raalte«jonkhA.C. LAV. Treussart ridder van Rappardthans te Horst en te Horst de heer L. R. van Roermondthans surnumerair der registratie in Limburg; 2°, tot bewaarder van de hypotheken en het kadaster te Amersfoortde heer C. M. van Hnek, thans ontvanger der registratie te Oost- burg, en 30, to't inspecteurs der registratie, de heer D. H. van der Poel, thans ontvanger der registratie te Elst; jonkh. Stern, thans ontvanger der registratie te Oss, en de heer II. van der Fen thans ontvanger der registratie te Maarssen. Zijne Majesteit heeft bij besluit van den 23 dezer, goedgevonden aan den eersten luirenant B. F. J. A. baron van Ferschaer, van het iste regement artillerie, op het daartoe door hem gedaan verzoek het pensioen te verleenen onder toekenning van den rang van kapitein zonder bezVvaar der schatkist, en hem tevens te vergunnen de activiteits-uniform van het corps waartoe hij heeft behoord te blijven dragen. Bij Koninklijke besluiten van den i<5 en 17 dezer zijn pensioenen verleend aan mr. D. C. F. Kratzsc/ivoor- malig raadsheer in het provinciaal geregtshofin Vriesland, en zulks op grond van art. 3, in verband met art. 43, der wet van den 9 mei 1846 Staatsblad n.° 24); aan G. Webber, voormalig geregtsdienaar te Nijkerk op de Veluwe, en zulks op grond van art. 5, in verband met art. 43, der wet van den 9 mei 1846 Staatsblad n.° 24), en aan W. A. van Dam afgetreden pastoor der eerste klasse te Vlissingen provincie Zeelandvroeger aal- moezenier bij het leger, en zulks op grond van art. 2, in verband met artikelen 6 en 19, van het reglement, vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 5 mei 1838 Staatsblad n.° 14). Uit het Weekblad van het Regt ontleenen wij de volgende berigten Men schrijft uit Arnhem, dat door den heer A. F. Bouricius hooger beroep is aangeteekend van het vonnis, waarbij hij is veroordeeld ter zake van hoon en laster jegens den heer Nedermeijer van Rosenthal c. s. Men schrijft uit Zwolle van den 24 dezer: Het Provinciaal Geregtshof in Overijssel, in raadkamer, heeft op den 16 februarij jl. naar de openbare teregtzitting van het Hof verwezen 11. K. de Haan, 24 jaren oud, land- bouwer te Sraphorstter zake van rnoordmet voor- bedachten rade, gepleegd in den nacht van den 4 op 5 October 1847 op zijne wettige huisvrouw Marije van Leussen. De acte van beschuldiging is dien ten gevolge bereids beteekend en de teregtzitting voor de behandeling dezer verschrikkelijke en belangwekkende zaak bepaald op den 21 maart eerstkomende." Men verneemtdaj op dingsdag 22 dezer de af- deeling Westland der Hollandsche maatschappij van land- bouw reeds d'e eerste vergadering na de vestiging dezer I Van Monte-Video is den it december gezeildjeande Loaiuengbie* afdeeling heeft gehouden te Monster, in de herberg A- van Diependael, naar Santa Cathxrina; van Koustantinopel vdde Overheyde. In deze vergadering, waartoe een aantal leden L(e" f.''™ PrimusJ. G. Swesdelin, (jv.m Odessa J n.iar het Rxnxali was opgekomen, waaronder er zich bevonden uit andere van Ltssabon den uden FortuneM. D. Noordlioekmir Messina afdeeliagen der iu.rt.pp,«rdm oVsch.k.™land- ontwerp van wet voor de maatschappij in overwe.1nn.011,T,,. A'vauert. was genomen. Eenige leden verklaarden zich bereid 0111 op de volgende vergadering welke te Naaldwijk zal gehouden worden mededeeling te doen over het een en ander, hetwelk hun ten onderzoek werd opgedragen, als: omtrent de wijze, van gebruik van bijzondere mest- soorten en op de verschillende gronden daarvan ver- kregen uitkomsten, omtrent de doelmatigste wijze om de verbetering van het horenvee bij de afdeeling te bevor- dcrenbenevens eene raming van de uitgaven-, welke aanvankelijk daartoe benoodigd zouden zijn en de ge- schiktste wijze om die te kunnen bestrijden. Na het sluiten der vergadering werd de avond verder genoegclijk doorgebragt. De dagcljjVJt^ie tpetrefling van lifeuwe leden tot die afdeeling doet verwachten dat het 00k daar niet aan medewerking zal ontbreken zoodat deze bijeenkomsten voor den landbouw en vecteelt in die streek 00k vee! goeds beloven. De opmaling van het water, ter verversching van den Hofvijver alhier, met de stoommachine van Z. M. bij Hanenburg welke op woensdag en donderdag 11. plaats had, heeft wederom de zekerheid opgeleverd van de goede werking van dit stoomgemaal op de Beek tot binnen deze stad en ten bewijze gestrekt, dat de verbeteringen, door Z. M. en de stad in den loop en diepte der Bee! nog sedert december 11. aangebragt (waarvan echter de geheele voltooijing door de langdurige vorst nog is ver traagd geworden), eene veel spoediger afstrooming van het opgemalen water hebben ten gevolge gehad; zijnd het in den tijd van slechts drie uren in den Vijver 12 duimen opgemalen. Jammer was het, dat de hooge stand van het boezeinwater dezen keer niet heeft gedoogd den Vijver lager te doen afloopen, en alzoo eene grootere hoeveelheid water daarin te doen opmalen. ROTTERDAM den 28 februarij. Hf.llevoetsluis den 26 dezer. Gisteren na den middag arriveerden uit zee Agnes, R. Greenfield, van Leiih; Sarah[.Davenport, v. Aberdour, en stooinde in zee Attwood, H. Cheesinan, n. Louden. Heden morgen zeilden Suffolk, W. Holdsworth, 11. Hull, en Vinccntius, R. D. Nielsen, naar Hartlepool. Her barkschip Formosa, kapitein H. Reiniersen, van Passaroeang naar Rotterdam, is doorde stooinboot Kinderdjk binnen door van lirouwershaven alhier op de Reede »e- sleept. In de Noord Zee hel-freaatscliip Menado, kapit. It. Rijken, van llatavia naar Rotterdam; zijnde deze bodem voorzien van eenen loods der loodsboot nommer 4schipper B. Hansen; allcs was wel aan boord. De wind Z. Z. VV. Ill overweglllg 1 van Amsterdam; heden Norma, N. de Haan, van Am wet] en, oil 8 Geschwister, M. Meislahii, vat.. Aijistetdam de beide eersttti laatst van Cuxhaven. Hellevoetslijis den 27 dezer. Heden morgen stoomden in zee MagnetJ. Boxer, en Ocean, j. C. Ilast, naar Londen Sea Gull VV. Boucli, naar Hull, en zijn binnengekomen Girafe sc.), r! Stranack, en Magnet (st.T. Goodburn,'v. Londen de w. VV. z, VV.' Brielle den 37 dezer. Qisteren niets genassecrd. Hede'11 voor posttijd is binnengekomen Enterprise (scO, J. Palmer, v. Yarmouth- de wind gisteren Z. en heden Z. Z. VV. Maassluis den 27 dezer. Gisteren en heden is alhier voor posttijd niets gepasseerd; de wind gisteren Z. VV. en heden VV. Z. W. Hellkvoetsluis den 28 dezer. Heden morgen is binnengekomen Prinses van Oranje (stj D. L. Geest, van'Duinkerkende wind VV. Z. VV. Den 28 dezer, voor posttijd is in de Maas en te Maassluis niets gepasseerd de wind W. Z. VV. en VV. Volsens brief van kapitein E. Bergman, voerende het fregatschip Amboina, op de reis van Rotterdam naar Batavia, den 14 december uit Hcllevoetsluis in zee gegaan, was hij den 14 januarij in den besten staat zeilende op o gr. 10 mill, zuiderbreedte en it; gr. jg min. westerlengte van Greenwich. De passagiers en bemanning genoten den volmaaktsteti welstarid. Door dezen gezagvoerder was den 29 december, bij het eiland Madera, en nog eenige volgende dagenin goedeil staat zeilende gezien het barkschip Antoinetta Maria, kapitein J. J. Day, v. Rotterdam naar Batavia. Brouwershaven den 2s dezer. Binnengekomen Sourabaija, A. M. Swarts, van Batavia naar Rotterdam. Door dezen gezagvoerder is onder de Sjngels ten anker liggende gezien de bark Celebes, kapitein J. 11. N. J. Bijl, van Rotterdam naar Batavia. Brouwershaven den 26 dezer. Heden binnengekomen Menado, R. L Rijken, van Batavia naar Rotterdam. De wind Z. VV. ten Z.', met vliegenden storm. Door'dezen gezagvoerder is den 18 januarij te St. Helena ontmoet de brik Alida IVillemina, kapit. K. Lntjes, benevens de bark Christina, kapit. VV. C. Ran, beidenv. Tiilatjap n. Amsterdam, en de Fransche bark Adllekapit. Bnymd, v. Pondichery 11. Nantes; op 20 gr. zuiderbreedte en 22 gr. 17 min. westerlengte het Bremer schip President Smidtkapitein H. Milken, van Bremen naar Port- Adelaide (Zuid-Au.stralie)en op 3 gr. 3 min. noorderbreedte en 24 gr. 48 min. westerlengte de Engelsche schooner Cockatrice van Plymouth naar Valparaiso. Texel den 25 dezer. Binnengekomen de Snelheid, D. Vis«er, van Havanna, en Homer, J. Moffattvan Odessa, laatst van Malta de wind VV. Texel den 26 dezer. De wind Z. Z. VV.hard. Binnengekomen IVillem de ClercqC. Hoek en Christina Agatha, O. P. Lap, van Batavia; Nicolaas IPitsenP. F. Lange, van Suriname; Plata, J. H. Denning, van Havanna, laatst van Covves, en kreutibergC Backlund van Newcastle naar Barcelonaals bijlegger. Uitgestoomd Lord John Russell en Sir Robert Peel naar Londen. Texel den 27 dezer. De tvin.i Z. tot VV. Z. VV. Niets gepasseerd. Vlie den 26 dezer. De wind \V, Niets gepasseerd. Terscuellino den 25 dezer. Niets gepasseerd. Den 22sten binuen- gekomen Elisabeth Maria, H. B. Drok, van Riga. Kapitein O. P. Lap, voornoemd heeft den 6 januarijop 14 gr. 55 min. zuiderbreedte en 6 gr. 50 min. westerlengte, gepraaid het schip Mercuriuskapit. VV. Veeneman van Batavia iiaar Middeiburg; den 16 dito, op 3 gr. 4 min. noorderbreedte en I9gr. 15 min. westerlengte, het schip Anna en Elisakapitein C. f. Jaski, van Amsterdam naar Batavia, en John Scottvan Liverpool, als 00k den 25 januarij, op' 9 gr. 29 min. noorderbreedte en 27 gr. 15 min. westerlengte, het schip Acliillevan Havre. St. Helena den 8 januarij. Aangekomen Diligence, L. Smit, van Batavia, en heeft de reis naar Amsterdam voortgezet. Het schip de Vrouv) Mariakapitein W. J. Kuipers, van Harlingen naar Londen, is, volgens brief van Harlingen van den 25 dezer, den vorigen ochtend met schade aldaar uit zee teruggekomen00k de lading was zwaar beschadigd, en zou gelosc worden, om te repareren. Vlissingen den 26 dezer. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter reede gekomen C. Ipland van Monte-Video, S. E. Jartnan van New- York R. Drysdale van Rodosto, J. H. Weijercs en J. A. Schottey van Liverpool, j. Hill en doorgestoomd City of Rotterdam, beiden van Londen. Uitgezeiid VV. Bell van Antwerpen naar Londen cnl. Dieckmann van Gent naar Hamburg. Ijiltreksel ttic de Lloydslijstcn van den 23, 34 en 25 febrttarij Te Rochester is den 23 dezer ^gigekonico Esther, |ordjn, van Rotterdam; te Falmouth dien daWare, van'Kertch naaf Antwerpen; te Leith den josten fijeitjL. Afan'is. te Shields den sasteil Chance, Taylor, jjeiden van R,„iflKFcn Adrima, van Gent, vail Maassluis; te Yarmouth den 20stei) Adfiatta PietcrnHltl, Sjxians. v. Rotterdam, den atsten Neirlcin'.s Koning, deGrnaf, en Q ode running, Roeleveld, v. Schevcningen te Lissaboiulen Bsten Foriutia, Noordhoek, en den laden Friendschap, Kwakkelstein, beiden van Vlanidingen vai't Monte Video den 18 december Othello, van Rio-laneiro den 2 januarij Sir!, Norelius, endenyden Commodore, St. Ctoix, a I led 1 ie n. Antwerpen; te Thomas den 24 dito MaracatboCorner, van Rotterdam, en den ir.sten Jan. DriestVis.ser,, van Amsterdam; te ll vrnua den 24 dim Ceres, van der Haak van Rotterdam j en den 20'sceri Louise Hetty, Thomsen, van Amsterdam. TniNtDAD den 20 januarij. De Jan tVillem, kapit. N. Anderson, van Hartlepool naar Konstantinopel, is op 47 gr. brcedte en 1gr. lengte voorbijgezeild door een alhier aangekomen Gngeisch schip, zijnde van bet volk verlatcii en liebbende booten, verschansingenrnsten en luiken verloren. f Aangnaitde dit tiederlandsch barkschip is reeds in ons noMmer Van 4 januarij 11. uit Madera gemeld, d t het den 30 november door het volk in zinkenden staat Verlatcn werd, het welk te Madera is aangebragt. De schepen Mercurius, kapitein \V. Kleindtjk, en Fenilia, H. Mepnelder, beiden van Dordrecht nnar Belfast, Zijn den 22 dezer' bin- nengeloopeni het eerste te Ramsgate en bet laatste te Portsmouth. De schooner Animo, kapitein A. van der Meyden, van Vlaardingeil naar Gibraltar, is den 23 dezer te Douvres blnnengeloopen. Het schip iFilmina, kapitein L. N. Baas, van Marseille, is den 23 dezer om order te Falmouth binnwigeloopen, en de Eendragt, kapitein M. Kleinhouwer, mede van Marseille aldaar binnen, deil volgenden dag op bekomen order naar Londen verzeiid. De bark Javakapitein L. Tuk van Amsterdam nitaf Batavia is den 22 Januarij gepraaid op 16 gr. zuiderbreedte eu 28 gr. westerlengte. Uittreksel uit de Lloydslijst van den ifi februarij l Te Hull den 24sten aangekomen iPalkington, T. Sadler, v. Rotterdam. De bark Harriet, kapit. f. Beens, van Havanna, is den 25 dezef met verlies van stengen in Duins aangekomen, docli op bekomen ordef naar Antwerpen gezeild. De wind te Faimomh en Deal VV. Z. \V., bard en ulctstormvla-'en, CAROA'IIJ ST. SOURABAIJA A. M. Swarts van Batavidi 4372 b. Kollij1^85 kanass. Suiker, 674 schuilj. Tin, loooslukd LI 11 iJen en 16G6 bnssen Birtdrolting Ned. Handel-Maatschappy. MENADO, K. J. Ruken, van Batavia. Gooo b. Kollij, 1142 kanass. Suiker, 441 k. Indi«{:>, 24 k. CochcniIle# 702 schuitj. Tin, 500 stuks Jiuiden en 2353 bossen Birtdrotling, Ned4 Uandel-Maatschappij. MAGNET, T. Goodburn, van Londent 4 Ankerschakels, J. It. Bdsboorrt; 20 kratten en 4 k. Gazmcters, I k. Koopmanschap, 3 v. dito en 62 b- dito, Order. GIRAFFE, R. Stranack., van Londen. 25 pakk. IJzer, Ned. Stoomb.-MaatsChappij28 b. Ilout, W. Bunga en Cu.; 10 b. dito, 7 v. Potasch enz. en 6 k. indigo, Suerrnondt en Co.f 16 h. I low t1 v. Cochcnille en 1 k. Koopin., Grohe en Sander; 5o k. Zaad en i5 b. Koopm., St A. le Vino en Co.; 55 zakk. Piment, C. L. Holler!t en, KolJJ) 10 k. Indigo en 2 k. Koopm., J, B. Crol en Co.f II v. Wjjn enz., C. Walger; 7 k. Gom, Eckstein, v. d. Velde e,i Koch; 102 z. Guano, Mees en Moens; lfigb. Katoen, van Over7.ee en Co.; 13 pakk. Koopm., Dirersenj 4 t. en 11 Z. Cochenille en g pakken Koopmanschap, Order. JOHAN GEBaBD, J, T. IIuoes, van Liverpool. 244 stav. IJzer, Ned. Stoomb-Maatschappij2000 ps. Nicaragua*. Ilout, M. Retemeijer en Co.; 35 b. SchapenrcllenA. Ficq en Zn.f 5 v. Borax J. C. Rijks en Co.; 5o v. Potasch F. Moll; 4a r. Paim- olic, 1 v. Bichromate en 4o b. Kofiij, IV. A. Fuchs en Co.; 35 b. Piinent en i5 vaten Palmoiie, S. A. le Fino en Co.; 26 balen Kollij, C. Hemmannen Co.; 3z. Gelc llfssen, MeeS en Moens; 2.5 b. Kollij, L. Maijer en Co.; 112 bal. dito, Gil/ay en Pasche; 36 dito dito, Dwrselenen Co.; 2 balen Paardenhaar,/, Heukensfeldten 72 bal, Kollij Order. SARAH, J. Davenport, van Aberdour, 112 chaldrons Steenkolen, J. van Vollenhoven en Co. IJY LADING LIGGENDE SCIIEPEJf. Te llottcrdain BALTIMORE het Amerikaansch Fregatschip Garonneknp, James MijersAdres bij IVambersie en Grooswifck BELFAST, het Ncderlandsch Kotschip Vriendschapkapitein F. Ft Bieze. Adres ten Kantore Van Kuypervan Dam en Smeer. BEI.F AS Ihet Nederl. Kolsehip Afina Alberdinakapitein J, II. Nagel. Adres ten kantore van Kuyper, van Darn en Smeer. HAMBURG, het Blaiikenezer SLhoenerschip Triton, kapitein C, Knlper. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer. HAMBURG, bet Ncderlandsch Schip Gesiena, kapit. B. II. Smit; ligt };ereed. Adres bij Stieuiveiz en Co. LIVERPOOL, lie t Nederl. Kofschip Frnrna Ohbinakapit. B. A. I olier. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer, LONDONDERRY, het Nederl. Kofschip Ilarmina, kapitein P. S, Brouiver. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. N F. V K Y, het Nederlandsch Kofschip Vriendschap kapitein R. R. Sap. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. NEW-YORK, mede voor Passagiers, het nienw gebouwd Tweedeks Fregatschip F. J. IVic.helhausen kapitein//. IVarnken, om ten spoedigsle te vertrekken. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer en IVambersie en Croosivijck. NEW-YORK, het extra snclzeilend Deensch Barkschip Helena Catharine, kapit. F. Lassen, oin den eersten April te vertrekken. Adres bij Kuypervan Dam en Smeer en IVambersie e 'rt Crooswijck. St. PETERSBURG, het Nederl. Kofschip Anna Laitzia, kapitein II. M. Pott. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. RIO-JANEIRO, het nienw gebouwd en geknperd Nederlandsch Barkschip Cornelia kapitein D B. Jonker, om ten spoedNste te vertrekken. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. SI EI I1N, het Nederl. Kofschip Rocljina Gezina, kapitein J. K, Bolhuis. Adres bij Kuyp r, van Dam en Smeer. -TRIES r het Nederl. Kofschip Maria, kapitein G. A. de Jonee, Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 3