HUIS met fraajjen TUIX, WQ0I1UIS, REURS- en MARKTBERIGTEIf. Te Parijs is we«ens tie omwenteling gcdurende vcrscheiden dagen geen Beurs gehouden. De Madridsche beursnotering is niel onlvangen. Te Anlwerpen heet't men saturdag geen handel gedreven. I den 3d FebruargDe 3 per cents Geconsolideerden 87J a contant, en 88 voor rekening; de Gereduceerden 88; de Actien van de Bank 198 a ig9i; Spanje, 5 per cents, aoj dito, 3 per cents, 32j voor rekening Portugal, 3 per cents, 23; Brazilie 83*Mexico 19 a contant, en i8| voor rekening; Grenada, Uitgestelde, 4; Holland, jj per cents, 53|, en dito, 4 per cents, Certific.84®. De Wissel op Amsterdam 12 a ij; op drie maanden 12, 3|, en op Rotterdam 12, 4. Den n6sten. De 3 per cents Geconsolideerden 83| a contant, en 84J voor rekening; de Gereduceerden 85jde Actien van de Bank ig5; Busland 108; Portugal, 4 per cents, 22I; Mexico 17J; Holland, 2! per cents, 5o a 5i. AAlSTIlfoliAlii den 38 Februarij. Door den drang der omstan- digheden is door hct Bestuur en Commitd der beidc Effeclen-Societeitcn besloten en dringend verzocht, om heden en morgen hoegenaamd geen handel te doen waaraan eenpariglijk gehoor is gegevenen is er dus heden geen notering. Van den Wiss*lkoers was insgelijks geen notering. Ook zegt men dat de maae.delijksche rescontre ecne maaud uit- gesteld zal worden. <4 ROTTKRDAX1 den 25 Februarij. Er was heden geen handel in de fondsen. ROTTKRD AM den 28 Februarij. Hamburg 2 maanden f 34/^,, kort/34fJ; Parijs 2 maanden f 56, kort j 56j; Bordeaux 2 maanden f 55iS, kort f 55ts i Frankfort 6 weken f gSjj. k AMtfTHRRAM den 38 Februarij. Poolsche TARVVE weinig ter veil ep daardoor 20 hooger afgegaan andere Soorten mede hooger gehouden, doch niet in omgegaan; er is verkocht: 127, 128 f§ bonle Poolsche /38o,/385. Gedroogdc ROGGE merkelijk hooger ge hnuden, doch niet in omgegaan; N. Inl. /'12 hooger 122 g 1 i85 verkocht. GEHST/5 hooger112 Deensche/160.HAVER f j4 hooger: 76 8? Voeder90. BOEKWEIT/ 10 hooger: 118 ffi Hoist. 202; J1 8 fg Vries.205, aan de Zaan; 117 tS Amcrsf./2oo. KOOLZAAD op 9 Vat, dadelijk 39 in April 38 Sept. en Oct. bj\. LIJNZAAD in een doen; 111 f§ Libau f 220. RAAPUL1E: op 6 w. f 33; Vlieg. f 34; in Mei 3aj-a 35; Sept. f 3aja33; Oct. 33; Nov. /'35j; Dec. f 5bi. LIJNOLIE op 6 w. 24; Vlieg. /a6. - HENNEPOLIE: op 6 w./3o. RAAP- KOEKEN/68 a 70. - LIJNKOEKEN/'g a f ioj. ROTTKttn.tlt den 38 Februarij. TARWE: Zeeuws., Vlaams. en (Jverm. bij kleineren aanvoer tot ruim vorige prijzen aan Consuintie; gocde en pnike Nieuwe f 7. 80 a f 8. 5oMindere j j a 7. 60 Pools, bij gerijven als voren N. Boone f 3 a 7 hooger aan benoodigden; i55 £8 witbonte Poolsche/38o; 157 Odessa P00IS./280; i35, 160, 162 ig Cubanca f 213, /260,/3oo, naar kwaliteit160, 161,162 fg N. lloogl. Kleefs. f 3o5-, 307, 010 i38 N. Bovenl. Bis f 290; 160 fg N. Kleefs./'3oo; >57, 160 fg N. Bovenl. f 3~jo,f acjo. In publ. Veiling: 160 ffi Cubanca/ 202, f abb. ROGGE: Overm., Zeeuws. en Vlaams., minder aan en ruim vorige prijzen,/ 5. 5o a/6. 3o; andere Soorten f 10 a 15 hooger Irtj uitslijting147, i48 ffi N. Rijn /'175, /180,/i85; 117 ffi N. Bovenl./185 148, 14g fig N. Overijss. /THo; z4i f§ Archangel f 180, f 1 83. In publ. Veiling117, 118 Amst. schaal) min of meer Itesch. Odessa van f i4g tot f 136110, 112® (Amst. schaal) dito Pelersb. /i4o,/]46. Voorts te Schiedam14 t¥ Poolsche 190; 14i143 ffl Archangel/1 187, f 189, J' 190; 1 41 Riga/' i85,190. GERST Zeeuws., Vlaams. en Overm. Winter /3. go a /'4. 4odito Zomer /5. 80 a/ 0. 3o 126 f§ Wtsll. Zomer te Delfshaven f i55; en te Schiedam: 120 Polder Zomer f 128; 129 ffl fijne Deensche18013o Nassaud./' 185. HAVER traag Zeeuws. en Inlandsche Korte f 5 a/4. 20 dito Range 2 a f'b.'io. BOEKWEIT, op i4"f8: N. N.-Brab./ 188,/190, 195 Roozcnd. 195, f 200'; Groot-Brab. 202, f 2o5. ERWTEN 25 cents lager; Zeenws. Graauwe f 7 a f-8. 75; dito Groenef 7. 25 a f 8. 25; dito Witte/6 a/7. 25; Oostzeesche dito, in Veiling j C a/6. 25. BOONEN prijshoudendZeeuwsche en Walch. Witte 8.5o a /11; dito limine/7. 5o a/9. 5o dito Paardenboonen /'4. 60 a/5. 10. KOOLZAAD puik Zeeuwsch in zakken 5g c<£vh NH. btegtnotterdt Or.wigtni der lioLUrd. rrmnrnzijn halve 8. Pan/ten per mud. /St'HIKnAM den 38 Februarij. Jenever, het Nederl. Vat, zonder fust,/18. 5oAmst. proef, idem idem, 1 g. 75- Zonder de belasting. Ten behoeve van het Prntcstanlsch lluisgezin (zie Rutterdarnscbe Courant van 24 Februarij jl.) was op den 28 Februarij ontvangen Bij Ds. Bocman eenc som van f 47. 5o, bij Ds. van Oosterzee cene som van f 17,5, waaronder eenc Bijdrage van eenige Jeugdige Vrienden a f 42, en bij den Heer Messing eene som van/4i; alles te zamen 263. 5o. Voor het oogenblik is het den Verzamelaars mogen geheoren daarmede lets van de drukkende zorg des Huisvadcrs te verligten; tot gehcebe wegneming daarvan men herinnert het zich was eene som van f boo van noode. Zou het onbescheidcn zijn, zoo wij, bij hunne oprcgle dankbetuiging aan de Chrislelijke Gevers de ver- wachting uitspreken dat ook anderen zich opgewekt gevoelen om die edele voorheelden onverwijld tevolgcn? Zoo zouden de Onder- geteekenden zich levens de smart bespaard zien van hun doel slechts ten halve bereikt le hebben. God neige de harlen W. P. R. BOUMAN. Rotterdam j j yAN OOSTERZEE. den 39 Februarg 184.8.M. C. MEKS1NG. TE HUUR, terstond of tegen 1 April aanstaande, een naar den Laatsten Sraaak aangelegde T U I If, met exquise VrgschtbooBMCii en Ilccstfcrs beplanten voorzien van eene WON I G bevattende een ruimen KOEPEL met Uitgestrekt Gezigt over de Landerijen eene KAMER en K.EUKEN alles onlangs nieuw op- gemaaktgelegen en staande aan de oostzijde der Schiekade nabij de Mooge Heulen te bevragen bij P. MOLIER, Mr. Timmtrmmaldaar. TE HU U R Twee Net GEMEUBELEERDE YOOBKAMERS, beiden voorzien van Nitook- en Slnapplaatscit en verdere Gemakken, er. naar verkiezing te atmvaarden. Adres bij H. T. I4ENDRIKSEN Kantoor-Boekhandel Hoogstraat ,iG<5a. T E HUUR op den Oostsitigelhebbende zeven Kaniers tegen 1 Mei aanstaande. Adres bij den Bewoner aldaar wijk N n.° 53A. TE HUUR, tegen Mei aanstaande, een voor een Klein Huisgezin gescbikt en van vele Gemakken voorzien aan de Korte Hoogstraat, wijk 5, n.° 294, en aldaar te bevragen. Men biedt TE HUUR aan, met primo Mei of eerder, Twee RENEDEIKAMERS, benevens eene KEEREN, waarachter een TUIN, in de nabijheid van Rotterdam, hebbende een aangenaam Uitzigt voor aan den Weg en achter aan de Vaart. Adres bij den Boek- handelaur K. LOOS, in de Westewagenstraat te Rotterdam. Brieven franco. Het HUIS en ERYE, met een TUINen nog twccHUIZEN en ER VE daarachter, staande en gelegsn aan de westzijde van den Opperten doorloopende tot aan de Slijkvaartoud wijk F, n.s 186, nieuw wijk 6, n.° 246, in den Oppert, en wijk 6, n.° 266, aan de Slijk- vaartte Rotterdam, door de Notarissen RORDEIVIJ K en HAN KERCKHOFF, op Woensdag laatstleden in het Locaal voor Publieke Verkoopingenaan de Gelder- schekade te Rotterdam geveild, zal aldaar op MORGEN, des namiddags ten 4 ureworden verkocht. *4* OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notarissen SANDER en PAATS en DALEN en LAM BERT, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hunnen Principaalzijn van meening om op MORGEN den 1 Maart 1848, des namiddags ten 4 ure in het Locaal der Publieke Verkoopingen aan de Gelderschekade te Rotterdamin het openbaar te veilen en aan den hoogst- bicdende of eerstmijnende te verkoopen: Een extra hechtsterk en bijzonder voordeelig ge- situeerd WINKELHUIS, PAkKELDEROPEN PEAATS en ERYE, genaamd de Jl O O M OLE JV, waarin de Affaire in 'fahah en SmtiJ' sedert on- heugelijke jaren is en nog met het beste succes wordt uitgeoefend, doch door den gunstigen stand tevens ook gesehikt tot alle andere WIiikeltBerissgstaande en gelegen aan de nobrdzijde v&n ije Hoogstraatnabij het Raadhuis, wijk I, n..° 391, nieuw wijk 9, n.° 485, te Rotterdam, Kadastrale sectie L, n.° 898. Aangeslagen in de Grondbelasting op 58.77. Zijnde in eigen gebruik en te aanvaarden met 1 Mei 1848. Nadere informatien te bekomen ten Kantoren van de voornoemde Notarissen, aan de Hoogstraat en aan de Zuidblaak te Rotterdam; zijnde het te Vcilcne nog HEDEN en MORGEN te bezigtigen, van des voormiddags ten 10 ure tot des namiddags ten 2 uremits voorzien van een Permissie- biljet, door een der voom. Notarissen afgegeven. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notarissen IVILL EM KLET en ABRAM VAN RIJCKEVORSEL IV. Zn., residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver Principalen zijn van meening op MORGEN den 1 Maart 1848, des namiddags ten 4 ure, in het Notarishuis te Rotterdam, te veilen, en aan den hoogstbiedenden of eersrmijnenden te ver koopen Een kapitaal hecht, sterk en bijzonder goed on- derhouden P A N I) bestaande in een zeer logeabel WOONHUIS voorzien van diverse Ruime Luchtige VcrtrekkciaUiesikesifiieldes*, Z®I«Ier en ver dere OlPices, mitsgaders PAR.HUIS en ERYE, staande en gelegen op een aangenamen Stand, aan de zuidzijde van den lTaringvliet, binnen de stad Rotterdam, en achter uitkomende aan de rivicr de Maasalwaar hetzelve een riant Uitzigt heeftten Protocolle der stad Rotterdam geregistreerd op n.° 3974 A; vroeger in de Wijkver- deeling bekend wijk M n.° 27, en thans wijk 12 n.° 28; op den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger der gemeente Rotterdam voorkomende onder sectie F, 11.0 255. Aangeslagen in de Grondbelasting over den jare 1847 tegen f r37- 99- Dit Pand is verhuurd als volgtbet Woonhuis, tot den 1 Mei 1852, tegen 900, en het Pakhuis tot den 1 Mei 1848 tegen f 300, dus te zamen aan Huur opbrengende i2co in het jaar. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen SCHADEE KLEY, aan de Gelder schekade en VAN RIJCKEVORSEL aan de Wijnhaven, terwijl het Onroerend Goed nog HEDEN en MORGEN kan worden bezigtigd, des voormiddags tusschen elf en twee ure, mits voorzien zijnde van een Permissiebiljet af te geven door d(Sn der voornoemde Notarissen. *4* Ten overstaan van Mr. J. W. QUINTUS, Notaris, te Groningen, zal op Maandag den 6 Maart 1848, des avonds ten 7 ure ten Huize van den Logementhouder van der Laanaan de Grootemarkt aldaar, publiek worden verkocht Het sterk gebouwd en in ^46 geheel nieuw vertimmerd KOFSCHIP DE STAD GR OS INGE A, groot 130 Lastenliggende thans te Harling.en bevaren door den Kapit. B. JAssies, met coitBpIcctcea iBtvcaitnpas; om acht dagen na den toeslag te aanvaarden. Infor matien zijn te bekomen ten Kantore van de ITeeren H. RE PRO en Co., te Harlingeti. *4* VERKOOPING in de BANK VAN LEENING te MA ASS LUIS, op Donderdag den 9 Maart 1848, van ALLE PANDEN, welke in de maanden October, Novem ber en December 1846 zijn ingebragt. Degenen welke de verkooping hunner Panden willen voorkomen zullen daarvan den Interest- moeten voldoen v66r of uiterlijk op den 2 Maart. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notaris Mr. PIELllll5 GERARD DALEN, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijne Principalen, die daartoe zijn gemagtigd door de Arron- dissements-Regtbank aldaar, is van meening 0111 op Woens dag den 15 Maart 1848 des namiddags ten vier ure in het Locaal der Notarisssen, aan de Gelderschekade te Rotterdam, publiek te veilen en te verkoopen: N.° r. Eene hechre, sterke en goed gesitueerde PAAR DEN STALLING, HOOIZOLDER met daarne- vens staand HUIS, BOYENWONTNGEN, mitsgaders de HELFT in eene OPEN PL A ATS en ERYE, alles staande en gelegen zoo in een Gang, uitkomende aan de noordzijde van de Raamstraat, als in een Gang, uit komende in de lCikkersteeg, te Rotterdam, zijnde een gedeelte van oud wijk F, n.s 385 en 329, nieuw wijk 0, n-° 451 behoorende hierbij de voormelde Gang, uitko mende in de Raamstraatals mede de vrije In- en LTitgang in den mede voornoemden Gang in de Kikkersteeg, bij het Kadaster bekend sectie 1n.° 1295 en een gedeelte van n.° 177. Aangeslagen in de Grondlasten op f 12. 93. Zijnde hjervan alleen de PaardenstallingHooizolder en gedeehe Open Plaats verhuurd tot Kersmis 1848, voor f 60 'sjaars, cn het overige in eigen gebruik. N.° 2. Een hecht, sterk en goed" gesitueerd HUIS, STALLING en ERYE, mitsgaders de WEDERHELFT in de OPEN PLAATS, bij Perceel N.° r gemeld, staande het Gebouw op dezelfde Plaats, uitkomende met een Gang, bij dit Perceel behoorende, in de Kikkersteeg te Rotter- dam uitmakende een gedeelte van oud wijk F, n.s 385 en 329, nieuw wijk 6, n.° 452, bij het Kadaster bekend sectie I, n.° 1296, en een gedeelte van n.° 177. Aange slagen in de Grondlasten op 10. 38. Verhuurd in een Perceel, voor f 2 per Week. En N.° 3. Een hecht, sterk en goed gesitueerd PAKHUIS, ZOLDER, YLIERIN'G en ERYE, staande en gelegen aan de oostzijde van de Zwanenstraat te Rotterdam, wijk E, n.° 71, nieuw wijk 5, n.° 79, bij het Kadaster bekend sectie I, n.° 870. Aangeslagen in de Grondlasten op 20. 88. Zijnde in eigen gebruik. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen DALEN en LAMBERT, aan de Zuid blaak, en van den Notaris Mr. J. B. VAN DER VEN, aan de Hoogstraat te Rotterdam; kunnende de te veilen Percelen worden bezigtigd twee dagen v66r en op den dag der veilingvan des voormiddags ten 10 tot des namiddags ten 3 ure. V OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notaris L. C. DIJ X H O O R N, residerende te Overschie, is van meening op Woensdag den 8 Maart 1848, des namiddags ten 5 ure, in de Herberg de Verguide Valk, te Overschie voormeldin het openbaar te veilen en te verkoopen Een hecht, sterk en wel gesitueerd HUIS (waarin sedert eene reeks van jaren de fleeschhoiuver■*- Affaire met goed succes is uitgeoefend), TUIN, BLEEKYELD en ERYE, staande en gelegen te Overschie in de Dorpstraat, wijk 2, n.° 94. Als mede een hecht en sterk HUIS en ERY Estaande en gelegen aan de Zestienhovenschekadewijk 3, n.°(5i. Dezelve Goederen zullen twee dagen v66r en des voor middags van den dag der veiling kunnen worden bezigtigd terwijl inmiddels nadere onderrigtingen te bekomen zijn ten Kantore van den voornoemden Notaris D1JXHOORN. *4* OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. P1ETER SAMUEL SANDER en JAN CORNELIS PAATS, Notarissen, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen zijn van meening op Woensdag den 8 Maart 1848 des namiddags ten vier ure in het Locaal voor Publieke Verkoopingen, aan de Gelderschekade te veilen en aan de meestbiedenden of eerstmijnenden te verkoopen N.° 1. Een zeer hecht, sterk en welgelegen PAND, bestaande in WOONHUIS, PAKHUIS, KANTOOR ruimen PAKKELDER en ERYE, staande en gelegen aan de oostzijde van den Hoi van de Westewagenstraat, op den hoek van het Blindemanswater, te Rotterdam hebbende het ITuis diverse fraaije Vertrekkcn en eene Zaai, gestukadoord en voorzien van marmeren schoorsteen- mantels met spiegelsgroote Keuken Kelder, Dienst- boden-Mangel-en ProvisiekamersZolders en verder alle Gemakken en Inrigtingentot eene ruime Woning behoorende; belendende ten zuiden het volgende Perceel; in de Wijkverdeeling bekend oud letter E n.° 634, nieuw wijk 5, 11.0 655, Kadaster sectie I, n.° 380. Over anno 1847 in de Grondbelasting aangeslagen ge- weest op de som van 102. 21. Zijnde geweest in eigen gebruik except het Pakhuis, hetwelk is verhuurd tot 1 Augustus 1848. N.° 2. Een hecht sterk en welgelegen lYINIvEL- HUIS en ERYE, staande en gelegen mede aan den Hoi van de Westewagenstraat te Rotterdam naast en be lendende ten noorden het voorgaandein de Wijk verdeeling bekend oud letter E, n.° 633, nieuw wijk 5, n.°<554, Kadaster sectie I, n.° 381. Aangeslagen ge weest in de Grondbelasting als boven op de som van 3^- 33; laatstelijk verhuurd geweest voor/450 'sjaars, doch thans uit ter huur; te aanvaarden 1 Mei 1848. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van de gemelde Notarissen, op de Hoogstraat, wijk K, n.°8, te Rotterdam; en zullen de te veilen Percelen twee dagen v66r en ten dage van de veiling van 10 tot 2 ure kunnen worden bezigtigd, op vertoon van een Biljet daartoe door een der gemelde Notarissen af te geven. *4* OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notarissen DALEN en LAMBERT, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver Principalen, zijn van meening om op Woensdag den 8 Maart 1848 des namiddags ten 4 ure, in het Locaal der Notarissen, aan de Gelderschekade aldaar, publiek te veilen en te verkoopen N.° 1. Een extra hecht, sterk en goed gesitueerd YYINRELHUISBOYENHUIS en ERY'E, staande en gelegen aan de noordzijde van den Haringvliet wijk M, n.° 65, nieuw wijk 12, n.° 71, te Rotterdam, bij het Kadaster bekend in sectie F, n.° 13, met het regt op zekeren gemeenen Gang of Erf, sectie F, n.° 15. Aangeslagen in de Grondlasten over 1847 op 24. 05 zijnde het Benedenhuis verhuurd voor 110 's jaars en het Bovenhuis voor 150 'sjaars, beiden tot Mei 1849, te zamen dus in Huur doende 260 'sjaars. En N.° 2. Een extra hecht sterk en goed gesitueerd HUIS en ERYE, staande en gelegen aan de oostzijde van de Schiekade, even voorbij de Hooge Heul, wijk'Q, n.° 260, nieuw wijk 14, n.° 10, binnen de gemeente Rotterdam, Kadastrale sectie C, 11.0 1587. Aangeslagen in de Grondlasten over 1847 op 12.84; zijnde geheel in eigen gebruik. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van de voornoemde Notarissen DALEN en LAMBERT, aan de Zuidblaak te Rotterdam; kunnende de te veilen Panden worden bezigtigd twee dagen v6or en op den dag der Veiling, van des voormiddags ten 10 tot des namiddags 'ten 4 ure mits men voor het Perceel N.° 1 voorzien zij van een Permissiebiljetdoor een der voornoemde Notarissen afgegeven. Te Rotterdam, bij JAN A R R EN B E R G 6c Co,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 4