UAMES - WINTER - CONCERT. CRESCENDO. GENERAL 4 HI! KONINKLIJKE ZUID H01LANDSCHE SCIIOnVBl'BG, Art. g wordt veranderd als volgt Voor icdere last Zandballast van tweeduizend Nederl. ponden zal liinnenbooms worden betaaldvail 1 April tot 3o September een gulden vijfen twintig centen 25), en van i October tot 5i Maart hen gulden vijf en dertig centen f l55). Wanneer de schepen buiten den havenboom gelegen zijn zestig centen (60 c.) per lading daar te boven. lndien een Scheepsbevelhebber verlangen mogt des nachls waardoor verstaan wordt van den ore na zons ondergang tot e'en ure voor zons opgang, ballast aan boord te neinen, zal de Ballasthaler, boven en behalve hetgene hem volgens de bovengemelde bepaling toekomtge- regligd zijn tot eene buitengewone belooning, te weten. van twee gulden [f 2) per lading, wanneer het schip binnende havenboomen ligt, en van drie gulden (/3) per lading, wanneer het daar buiten ol op' stroom ligt. Ook zal het in Art. 10 vermelde werkloonvoor het over- schieten van den ballast met de helft worden verhoogd zullende cchter dezebuitengewone belooning en verhooging van werkloon niet toepas- selijk zijn op die schuit, uit welke de overneming van den ballast reeds voor zons ondergang was begonnen. De Scheepsbevelhebber, die verlangt op eenen Zondag of wettig erkenden Feestdag ballast in te nemen zal daartoe een verlof bij den Burgemeestcr of den hem vervangenden Wethouder aanvragen en van de noodzakelijkheid der inneming op die dagen doen blijken. Op de bedoelde dagen zullen de Ballasthalers geregtigd zijn tot eene bui tengewone belooning van twee gulden 2) per ladiug, het zij het schip binnen of buiten den havenboom ligten de Werklieden tot eene verhooging als hierboven voor het ovcrschieten van ballast des nachts is bepaaid. De Bevelhebber zal, zoo veel mogelijk, zijn ver langen daags te voren aan den Commissaris kenbaar maken. De. prijs van den steenen-ballast zal telken reize in het belang der inrigting naar billijkheid met den Commissaris worden overeengekomcn. Art. 10 wordt veranderd als volgt: De ballast moet op begeerte van den Scheepsbevelhebber aan boord geschoten worden, en zal de Ballasthaler daarvoor genieten achttien centen (18 c.per last boven het bij Art. g bepaalde loon, wanneer dit door de poort geschiedt, en als die boven overgewerkt wordt nog achttien centen (18 c.) per last bovendien, voor elke twee Man die tot hetover- werken in dienst moeten genomen worden. Hij zorgt dat de ballast be- hoorlijk woidt bijgekort en zijne schuit goed geplaatst zij, op eene boete van zes gulden, ^Wanneer een Scheepsbevelhebber mogt verkiezen den ballast door zijn eigen Scheepsvolk of door andere daartoe door hem in dienst genomen Werklieden aan boord te doen schieten, zal hem zulks vrijslaan maar zal hij in dat geval verpligt zijn zorg te dragen dat daar- mede een aanvang wordegemaakt niet later dan uiterlijk den uur nadat de Ballasthaler van zijne aankomst zal hebben kennis gegeven, en dat het werk uiterlijk binnen twee uren nadat het is aangevangen zij alge- loopen. Bij lauger oponthoud is de Ballasthaler geregtigd lot eene vergoeding van- vijf en twintig cents (25 c.) voor ieder half uur dat het werk Janger dan twee uren, nadat het had moeten aangevangen worden, zal hebben geduurd; het ingetreden half uur zal voor een half uur worden gerekend. Art. 12 wordt veranderd als volgt: Behalve het geval van oponthoud, in Art. 10 vermeld, geniet de Bal lasthaler, in alle gevalleri dat de lossing buiten zijn toedoen wordt ver- hinderd, het zij dit door gebrek aan eene goede en veilige aanlegplaats, het zij doorauderc redenen veroorzaakt wordtvoor de zes eerste uren dertig centen (3o cper uur, het ingetreden uur steeds voor een vol uur te rekenen, en boven dien tijd twee gulden 2) per dag of vier en twintig uren zullende mede de ingetreden dag voor een geheelen wor den gerekend. Bijaldien ccnig verzuim van den Commissaris totzoodanige vertra- ging aanleidinggeelt, is deze de genoemde vergoeding schuldig. Art. 10 wordt veranderd als volgt: De Ballasthalers en hunne Knechts moeten zich ordelijk gedragen de goede verstandhouding onderling onderhouden en zich onthouden van iemand, wie het ook zijn mogt, onbetamelijk of onbeschciden toe te spreken of te bejegencn, op verbeurle eener boete van zes gulden, en bij herhaling van Iwaa/f gulden. De Ballasthaler, die in zijn werk zich aan dronkenschap schuldig maakt, verbeurt voor de eerste maal twualf gulden en voordetweede maal vijf en twintig guldenbij verdere herhaling wordt hij van zijn post ontslagen. De fvnechts worden naar bevind van zaken geschorst of niet verder toegelaten. Art. 24 wordt veranderd als volgt De Ballasthalers moeten de losse buikdellingen hunner schuiten, ten minste om de vier ceizen, die zij zullen doen, ligten en schoonmaken, en die open latcn liggen tot dat de Commissaris die zal hebben nagezicn, op verbeurle eener boete van zes gulden. De Commissaris zal buitendien, ten minste eenmaal in iedere maand, de schuiten in haar geheel nazien zorg dragen dat zij digt, schoon en in behoorlijken slaat van onder- id worde.n ffehondpn 14fi 1 C IIO 1*0 01 I O/l I <k» If n I I n 1 I. n I .1 1* o -n -j -o-> wvuoou v.i ucuuuiujA.cn Maai v^ii onder- houd worden gehouden. liij is geregtigd den Ballasthaler, die te dien aanzien nalatig mogt zijn, in zijne dienst te schorsen, tot dat zijne schuit vveder in g'>ede orde zal zijn gebragt. liij voortdurende pa'latigheid zal hij die schnftelijk aan Burgeraeester en Wethouders kenbaar maken, en den naialigen liallaslhaler tot ontzetting van zyne bediening kunnen voordragen. Art. 25 wordt veranderd als volgt Behalve den voorraad ballast, welke altoos opde daartoe door Burge meester en ^Vethouders bepaalde plaats aan den wal moet voorhanden zijn, is de Commissarisverpligt te z jrgen, dat er bepaaid iedercn mor- gen, bij zonsopgang, en later gedurende den dag, zoo veel mogelijk, ten minste honderd lasten ballast tcngenoege desllaridels bij de Stad in de schuiten aanwezig zijn; bij gebreke daarvan zal hij verpligt zijn zich wegens de oorzaak bij den Aanvrager en des gevorderd bij Burgemeester en Wethouders te verantwoorden. Art. 26 wordt veranderd als volgt De Commissaris is belast met de ontvangst van al de gelden in den loop der week door de Ballasthalers verdiend en dcelt die aan hen uit elken Saturdag des voormiddags, volgens zijn bij Art. ig gemeld Register, waarin het werk en loon voor ieder afzonderlijk is aarwe- teekend. Die zich op dien tijdbuiten wettige reden niet aanmelden ontvangen betaling op den eerstvolgenden Saturdag. Aldus gearresteerd door den Baad der stad Rotterdam, den 3 Februarij i848. Burgemeester en Wethouders der stad Rotterdam J. F. HOFFMAN. Ter ordonnantie van dezelvc, STORM VAN 'SGRAVESANDE. Zullende de bovenstaande Alteratie enAmpliatie, waarvan afschrift aan Heeren Gedeputeerde Staten dezer Brovincie is ingezonden den eersten Maart aanstaande ter executie worden gelegd. En ten einde niemand hiervan oowetend zij, zal deze worden gepubli- ceerd en aangeplaktwaar zulks gebruikelijk is. Aldus gedaan te Rolterdam den 8 Februarij "i 848. Burgemeester en Wethouders der stad Rotterdam J. F. llOFFMA N, Ter ordonnantie van dezelve STORM VAN >S GRAVESANDE. NATIONAL! MIL1TIE. ZRIJSTBLLINGEN. KENNIS G E V 1 N G. Burgemeester en Wethouders der stad Rotterdamgezien hebbende art. 77 der Wet op de Nationale Militie, in dato 8 Januarij 1817, houdende: Dat de bewtjzendie voor het verkrijgeri van Vrijstel- "lg,en, n°uu'g 2 Z1J"ten spoedigste moeten ingewonnen en door belanShebben(jenin behoorlijke orde, binnen de vijfeerstko- "leverd worden3," 6 l0"ng' M° de ReSeri'V 1,u,lner woon plaats inge- Hebben mitsdien goedgevonden te bepalen, dat de daartoe benoemde Commissie derzelver zittingen zal houden op de hierna te melden plaats dagen en urenten einde alsdan te onderzoeken naar de segrondhcid der reclamation van hen die, in krachte van art. 9t tot en met 04 van de gemelde Wet, en die van 27 April 1820, zullen vermeeueri aanspraak op Vrijstelling te kunnen maken, dewelke mitsdien worden opgeroepen om te compareren in het OUDEMANNF.NHUIS en wel in de volgende orde Maandag den 6 Maart 1848 van het Lotingsnommer 932 tot 1074 Dingidag den 7 Maart 1848 van het Lotingsnommer 1076 tot 1220' U oensdag den 8 Maart 1848 van het Lotingsnommer 1221 tot lads' Bonder dag den<) Maart 1848 van het Lotingsnommer 1366 tot 1410' Vrijdagdcn 10 Maart 1848 van het Lotingsnommer 1511 tot het einde' des voormiddags ten 10 ure. Onder deze oproeping zijn ecliter niet begrepen deaenen die uit hoofde van Iigchaamsgebrekenof otndac zij te klein zijn, redenen ™.c,. ^rystel|i"g vermeenen te hebben, alle dewelke zi'ch aan den JMnitieraad te dien einde zullen moeten vervoegen. Strekkende deze Kennisgeving zich alleen uit "tot degenen die in de volgende gevallen verkeeren, en dewelke, bij hunne verschijnino voor 1C .?1?tVunge,n?emde, C°mmissie' zicb zuUen voorzien van de btukken hier volgende genoemdte weten Tot het bewijs dier redenen yanVrijstelling wordt het volgende vereischt wflks ye~ Moeten hun Faspoort deswege gens Iigchaamsgebreken uit de inleveren. Land- of Zeemagt der Neder- l and en zijn gepasporteerd. 2. Geestelijken van alle Gezind- Een Certificaar van de Chassis Araplissimus, Opper-Rabbijn of ander Geestelijk Opperhoofd, naar gelang der Gezindheden. 3 .Alle eenige wettige ZoonsDe Trouwcedul hunner Ouders teyens eemge Kinder en zijnde. benevens drie Getuigen welke in j) persoon moeten compareren. 4.Bij overhjden van beide Ou- De Trouwcedul der Groot- ders, alle eenige wettigeKlein- Ouders en der Ouders de Dood- zonen, tevens Kostwinners ceduls der Oudersbenevens drie z,jnaeGetuigen, welke in persoon moeten compareren. 5. Be eenige ongehuwde Broeder De Trouwcedul der Ouders van eene famlie, wanneer hij benevens drie Getuigen welke in namehjk by zijne Ouders in- persoon moeten compareren. woont, door zijnen handenar- beid in hun onderhoud voor- ziet en daartoe onontbeerlijk isen dc Ouders geene be- deeling of alimentatie uit pit- blieke fondsen genieten, of in het vorig jaar genoten hebben. 6' P" f.tud.enten de Godge- Een Certificaat van den Rector leerdheid, of Hoofd der Hoogeschoolin- houdendedat de Ingesclirevene is Student in de Godgeleerdheid, zijne studien in dat vak onafre- broken voortzer, meroogmerk om zich aan den geestelijken stand toe te wijdenvoor zoo veel betreft de Studenten bij het Evangel isch Lutheisch Kerkgenootschap, van de Curatoren van het Seminarium, en dat, wat aangaat de Israeliten, van de Rabbinale Commissie, in- gesteld bij Zijner Majesteits besluit 7fLKha'eRl-kginde°t k°j" A.ttest""U",ecl"oofdnvan60het van net Ityk, in de twee In- Inscituut. stitutentot opleiding van Onderwijzers in de lagere Scholenopgerigt bij besluit van den 31 Mei 1817, zoodanigen, welke in Voor hen die in dienst zijn een s Iiijks dienst ter Zee of tte Certificaat van den commande- Land, van v66r den eersten renden Officier van het Corns of UvtTnj' 7a",he*iaar der Vaartuig, tot betwelk zij behooren; ligttng ich bevtnden, daar- voor de Kweekelingeneen Ccni- onder begrepen de Kweeke.lin- ficirat van den Commandant-Direc- gen op de Mihtaire Scholenteur der Studien. 9. Be zooduntgenwelke ssdert Een Attest, waarop, behalve de de twee laatste jaren hunne gedane monsrering, ook het werke- professte van de Buitenland- hjk uitoel'enen van dat beroep op sche Zeevaart maken. getuigenis van drie bekende Getui- gen, is gecerti ficeerd, die in persoon r* ni j r v moeten compareren. to. Gehuwden v66r den eersten Trouwcedul, benevens drie Ge- u?,Tr'J 4 tuigen, dat de Vroiiw in leven is. frrnWhhhre1' K'"~ 1 Tr0llw" e" Ceboortecedul van deren hebbende. het Kind of Kinderen. 12. Zoodamge der Zoons van Trouwcedul der Ouders, Dood- H eduwenin regten gese- cedul van den Vader, of een af- pareerde, gedivorceerdeof schrifc van de ActC van Scheidin®. sedert vier jaren door hare zoo de Ouders gescheiden zijn, be- Mans verlatene Vrouwen, als neyens drie G-etuigen welke in dewelke voor haar door zijnen persoon moeten compareren handenarbcii den kosf, wint. t-5. Zoodamge der Kleinzoons van De Trouw- en Doodcedul van IVeduwen enz., die voor zijne beide Ouders en van den Groot- Grootmoeder door zijnen hun- vader, of afschrift van de Acte van Uenarbeid den host wint. Scheidiug, zoo de Groot-Ouders gescheiden zijn, benevens drie Ge tuigen welke in persoon moeten compareren. 14. Be Broeder of halve Broeder De Trouw- en Doodcedul van van ouderloozefamilien, wan- beide Ouders, benevens drie Ge- neer hij voor zijne Zusters of tuigen, welke in persoon moeten liroeaers den kost winten compareren. hunzander ditgeen middel van bestaan overblijft. 15. Be zoodanige wiens Broeder Certificaat van den commande- 0/ halve Broeder in minder renden Officier van bet Corps rang dan die van tweeden waarbij de Broeder dient, benevens Luitenant bij de Nationale drie Getuigen en de Geboortecedul Militie of Zrmee te Land of van den Ingesclirevene en van des- ter Zee dientzijn diensttijd zelfs in dienst zijnden Broeder, als ■volbragt heeftin de dienst mede de Trouwcedul der Oude'rs. is over led enof wel om gebre- ken in de dienst bekomen uit dezelve is ontslagen geworden. 16. Be zoodanige wiens Broeder Het Paspoort of Bewijs van Ont- zijnen diensttijd heeft vol- slag van zijnen Broeder of van des- bragtof wiens Broeder een zelfs Plaatsvervanger, of wel, bij Plaatsvervanger heeft ge- ontstentenis van deze stukken, steld, die zijnen diensttijd Extract uit het Stamboek van het heeft volbragt, of voor wien Corps waarbij zijn Broeder of des- hijovereenkomstig art. 33 zelfs Plaatsvervanger heeft gediend, der Wet van 27 April 1820, en, in geval de bovengemelde eene som van f 150 heeft storting heeft plaats gehad de gestortquitantie van de gedane storting, Voorts wordt een ieder hierin geconcerneerdgewaarscliuwddat de Getuigen, die niet behoeven te zijn Vaders van Lorelingen, voor derzelver al te Ieggen getuigenis personeel verancwoordelijk blijven, en dezelve met hunne naamteekening zullen moeten bekraclitigen, waarom zij te nicer worden gewaarscliuwd 0111 geene getuigenisseuals die in alles met de waarheid overeenkomcnaf te Ieggen vermits, krachtens art. 150 der meergemelde Wet, na den afloop der ligting, de nnmen der vrijgestelde Lotelingen, met opgave der redenen van vrijstelling, bij Publicatie zullen worden bekend gemaakc, en dan, wanneer zulk eene getuigenis ter kwader trouw zoude mogen zijn gegeven, hetzclve zeker zoude ontdekc en de valsclie getuigen naar de gestrengheid der wetten zouden gestraft worden. Tcrwijl eindelijk ecu iegeiijkdie bij eenige der bovengemelde Vnjstellingen belang heeft, wordt vermaand, om op de gestelde dagen en uren te compareren. Aldus gearresteerd en gepubliceerd den 25 Februarij 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd j. F. H 0 F F M A N. Ter ordonnantie van dezelve, STORM VAN 'SGRAVESANDE. NATIONALE MILITIE. De Wethouder der siad RotterdamAmbtenaar van den Burgerlijken Stand lirtngt dooi deze ter kennis van de Lotelingen der ligting van dezen jaie 1848, die toe het bewijzen hunner redenen van Vrijstelliiw Exttacten uit de Registers van den Burgerlijken Stand benoodigd hebben, dat tot de uicgifte dezer Extracten zal worden gevaceetd op Woensdag en Donderd.ig den 1 en 2 Maart eerstkoniende, des namiddaas ten vfif ure, aan het Bureau van den Burgerlijken Stand. En worden de belanghebbenden aangemaand, tot voorkoming van oponthoud, bij bet doen hunner aanvragen, zoo juist mogelijk de datums en jaartallen der Acien op te geven. Rotterdam De Wethouder voornoemd den 25 Februarij 1848. S C II A D E E. De Katner van Koophandel en Fabrieken heeft handelsberigten ontvangen van de Gezanten en Consuls te Hanover, Kopenhagen Lubeck Dantzig Windau Antwerpen, Parijs, Malaga, Tiiest en Washington, welke gedurende vier dagen op het Bureau van den Secretaris ter inzage der belanghebbenden zullen liggen. De Katner van Koophandel en Fabrieken, Rotterdam V. RIJCKEVORSEL, President. den 28 Februarij 1848. W. C. MEES Secretaris. V De COMMISSIE VAIvf LANDBOUW, in de 1 rovincie Z UID-HO LL ANDtnaakt hiermede ter voldoening aan Zr. Ms. Besluit van den 10 April 1822, TO Kolrtin^ Jn» J VI IN TT T» T HI n 1 n w -i»r te IZoorschoten, Gorinchem, Dirksland, Brielle, C k*1 111 vt V 1 1 X w Ip ill X U ^4. y 12 bekend, dat_ de REBRIRG der SPROG- dit jaar zal plaats hebben als volgt: rr op Maandag den 6 Maart, ten 11 ure; Donderdag 9 9 Dingsdag 14 10 Woensdag 15 9 Uud-Beijerland, Donderdag 10 9 zullende de PREMIE of TERCEL!IKEJXDE KEUR plaats hebben te Rotterdamop Woensdag den 5 April, des middags ten 12 ure. 's Gravenhage den 24 Februarij 1848. Uit naam der Commissie van Landbouw voornoemd, JOAN ^QUARLES VAN UFFORD Secretaris. Het Armbestuur der Nederl. Israelitische Hoofd- Synagoge te Rotterdam adverteert, met goedkeuring van Heeren Burgemeester en Wethouders dezer Stad dat de ;evvone Collects zal plaats hebben op MORGEN, Woensdag den 1 Maart 1848des voormiddags ten lOj ure; wordende de Israelitische Arnjen, die zoo vele blijken van weldadigheid van hunne Stadgenooten hebben ontvangen, op nieuw dezelve aanbevolen. Voor de vele bewijzen van deelneming bij het treffend verlies van onzen geliefden Z0011W. L. E1CKMA, betuigen wij, ook namens onze Kinderen en Aanbehuwd- kinderen, onzen hanelijken dank. A. EICKM A. Rotterdam C. A. EICKMA, den 28 Februarij 1848. Ma as. Heden beviel van een ZOON M. A. Neugebaur, Echtgenoot van J. A. CANTA. Rotterdam den 25 Februarij 1848. Mijne geliefde Echtgenoot, A. Boer, verloste heden van eenen ZOON. Rotterdam den 1% Februarij 1848. W. VAN TRAA. Heden overleed, na een langdurig lijden in den ouderdum van ruim zeventig jaren, onze hartelijk geliefde Moeder en BehuwdmoederVrouwe AGATHA CA1IIARINA BERG, Weduwe van den Edel Groot Achtbaren Heer Mr. Johannes Breur in leven Lid der Staten van Hollandvan den Stedelijken Raad der stad Dordrecht en President der Kamer van Koophandel en Fabrieken derzelvc Stad, enz. enz. enz. F. E. W. VAN INGEN. Dordrecht A. A. C. VAN INGEN den 22 Februarij 'Breur. 1848. P.G. J. HOOGVANTER AAR. E. 1100G VAN TER AAR Breur. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot, IAN PIE1ER VAN LOON in den ouderdom van 62 jaren. Rotterdam J. P R I N S den 25 Februarij 1848. Wed. J. P. van Lo'on. Geiieve deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen. Tot bittere smart van mij en mijne Dochter overleed heden', in den ouderdom van 64 jaren en 9 maanden mijne geliefde I-Iuisvrouw, KAATjE VAN WEELY, aan de gevolgen van een langdurend en droevig liiden. Rotterdam T TJ den 26 Februarij 1848. J" E O IT R. onder directie van den Heer A. d'elevs. Op Woensdag den 1 Maart 1848, een Tweede Voor- stelling van: EENE FAMILIE Tooneelspel, in vijf Bedrijven en een Nas'peldoor C. Birch-F/eifer, uit het Hoogduitsch vertaald, volgens haar door aankoop ver- kregen Manuscript door den Heer van der Sprang. Om de grootheid van dit Tooneelspel kan ergeen Nastulc gegeven worden, en zal de gewone Pauze zijn tusschen het vijfde Bedrijf en het Naspel. Aanvang ten zes ure op HEDEN, 0*Hgjsdi»g 29 Februarij 1848, des avonds ten 7 ure, in de Concertssaal, in de Bierstraat. Dienst tusschen HfiTTfflltSlAlfl en LOT/IKV. lie MilL-STOOnPAKETTEAI vertrekken met MMA S M AC! BC S en 4.' O E It JR Ml JE AT Maart) 'smorgens 7 ure, SATURDAG 4 9 Nadere inlichting bij de Agenten W. SMITH P. A. VAN ES.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 5