ST0011B00TVAM SCHOTLANI). ORDE DER FEEST- en LIJUENSTEKSTEN, v.ROTTERDAM EE ITU, V KE11SCHE STOOBSLEEPVAART-MAATSCHAPPIJ. NATIONALS MSLITIE. Nieuwe Rotterdanische Courant, V MIIEIILA1SCIIE HANDEl-MAATSCHAPP1J. TABLEAU DES TEXTES W. SCOTT'S ROMANS. HERVATTING der STOOMBOOfDIENST De Ondergeteekende heeft de eer door deze kennis tusschen MMOTTEMMMMAM VMMEESit MJ Mi en j te geven, dat zij, ten gevolge van het overlijden van UU Mj E V MM O MMG vice versa, alle dagen behalve haren Echtgenootden Heer J. W. GE VLLMLiJb R, - de sedert vijf en twintig jaren door hem uitgeoetende TIMMERMAN S-AFFAIRE met den I Maart 1848 over- gedaan heeft aan den Heer MMMSO ftG MlN MM.8 MJr. Mr. Timmerman, aan den Goudschensingel alhier. Dank zeggende voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen, beveelt zij den gemelden Heer MMoogendam in de voortduring der begunstiging van het Publiek, niet twij- felende of Zijn Ed. zal alles aanwenden oin zich dezelve waardig te maken. Wed. t w. GEVELMEIJER, Rotterdam Westhoff. den 28 February 1848. des Zondags, van ROTTERDAM des natniddags ten 2 ure, des Maandags avonds door naar CULENBORG; van TREES WIJK des morgens ten 9 ure, en alleen des Dingsdags morgens ten 8 ure van CUUENBORG; aanvangende van MMOT VMS MM, MP MM op Maandag den 28 Februarij 1848 in correspondence met de Spoor- treinen van Utrecht naar Amsterdam, en Arnhem. NB. In geval van Lagcn Waterstandwordt de Correspondentie alleen tot Vreestvijk uitge- voerd en niet tot Culenborg, rnaar altijd zal er rijden eene Diligence op Utrecht. voor GOEDEltEN en PASSAGIERS het Engelsch Stoom-Schroefschip MMO MMMMEMM QUEEN, gevoerd door Alexander Kelt. Adres Kantore van GEORGE LEVINGSTON en ten van J. A. HOUWENS. De DIRECTIE heeft de eer aan den Haudcl te berigten dat, gedurende de maand Maart, de DIENST tusschen ROTTERDA Iff en KEULEN ge- regeld om de zeven dagen zal worden waargenomen. PH.s.VAN OMMERENAgent. V De COMMISSIE voor de RIJNVAART te ROTTERDAM berigt hiermede aan de belanghebbenden, dat, in overeenstemming met de Earner van Koophandel te Manheim de volgende BE PALING EN voor de Beurtvaart MM AN MM MEM M zijn vastgesteld: i.° Het tot dus verre buiten de Vracht betaalde Sleeploon ad 15 Centimes per Centenaar, voor den afstand van Rotterdam tot Lobith zal voortaan in de Vracht begrepen worden. 2.0 Insgelijks vervalt de Wintertoelage van 15 Centimes per Centenaar voor de Schepen die tusschen 15 November en 15 Februarij alhier in lading komenen zal slechts aan die Schippers, welke door invallenden winter aan hunne afvaart uit deze Haven verhinderd worden eene bijzondere vergoeding ten bedrage van 15 Centimes per Centenaar worden toegekend, voor de Goederen die wezenlijk gedurende den winter geladen zijn. Rotterdam den 25 Februarij 1848. De Commissie voor de Rijnvaart, F. BUNGE President. P. VAN GALEN, Secretaris. De Rangschikking der Schuldvorderingen, met de Bewijzen, ten laste van den Gefailleerden en Insolvent verklaarden GIJSBEBTUS TAN DER SPRONG, Mr. Timmermangewoond hebbende in de Prinsenstraat te Rotterdam, zijn ter inzage gedurende 14 dagen, ter Griffie van de Arrondissements-Regtbank te Rotterdam, ingevolge Art. 864 van het Wetboek van Koophandel nedergelegd. De Curator, Rotterdam r r SCHEFFERProcureur. den 26 February 1848. J J Ingevolge vorenstaande'Circulaire neemt de Onder geteekende de vrijheid het Publiek kennis te geven, dat hij de TIMMERMANS-AFFAIRE van Mejufvrouw de Wed. J. iV. GEVELMEIJER heeft overgenomen en met den I Maifrt aanstaande in hetzelfde Huis in den Oppert, wijk 6, n.° 219, en met dezelfde Bedienden zal voortzetten onder belofte, ora door eene civiele en naauwkeurige bediening zich het vertrouwen waardig te maken, hetwelk zijn Voorganger zoo vele jaren mogt genieten; bevelende hij zich in de welwillendheid zijner Begunstigers en van het Publiek. Rotterdam H. HOOGENDAM, Jr. den 28 February 1848. 1EMAND grondig in het Vak bekend wenscht zich tegen Mei of eerder als MEESTERKNECHT geplaatst te zien in eene MM mod- en Mteseh ai tbak- kerij; van zijne Bekwaamheden is hij in staat de vol- doendste getuigenissen over te leggen. Adres, onder letter B, aan het Bureau dezer Courant. Brieven franco. Aan het Oadste Kaiitoor van Rcmplaccring, aan de KaasmarktII n.° 44, te Rotterdam, zijn te bekomen PLAATSTERTANGERS en NOMMEil- VERWISSELAARS bij den Ondergeteekende H. M. S L O 0 S. v W* SUMMUEMMMNG Courant-Ombrenger,te Rotterdam adres Kwakernaatn.° 32 als mede Bier- havenwijk 1, n.° 390, bij de IVed. BEERESTAL, heeft de eer te berigten dat men bij hem op allc uren van den (lag, ter LEZING kan bekomen de voor de navolgende geringe Prijzen: voor dagelijks 1 uur Lezing 8 Cents per week, 2 uren AO Men Abonneert zich voor niet minder dan Drie Maanden, terwijl de betaling per Week of per Maand moet geschieden. Hij durft zich vleijen, door eene accurate bediening, de gunst van het Lezend Publiek te zullen verwerven. V De VEILING van het HUIS, PAKHUIS, OPEN PLAATS en ERTE, in de Boompjes te Rot terdam, door den Notaris VAN DER HOOP aan- geslagen tegen MORGEN den 1 Maart 1848is tot nadere aankondiging uitgesteld. V De VEILING van het WINKELHUIS en ERTE, staande en gelegen aan de noordzijde van de Blaaknabij de Beurswijk D, n.° 133, nieuw wijk 4, n.° 132, ;e Rotterdam, door de Notarissen DALEN en LAM BERT aangekondigd tegen Woensdag den 8 Maart 1848, seal geen voortgang Iiebbcnals zijnde hetzelve Pand uit tie hand Uerkocht. Ten gevolge van het overlijden van onzen Broeder, den Heer Jan Steiqerivatd, is de ANKER-, SC HE E P S-, M 0 L E N-, HUIS- en R IJ TUIG- SMEP ER I[, benevens het Maken en Repareren van alle STOOMWERKTUIGEN, door hem een aantal jaren gedreven, overgegaan aan de Ileeren S. BOUWMEESTER en O. GRUNZIG, die dezelve voor hunne particuliere rekening, onder de Firma van A. STEMGEMMMVAMjMP, zullen voortzetten, zonder dat daaruit echter eenige aansprakelijkheid voor ons Ondergeteekenden zal kunnen ontstaan. Nemende wij Ondergeteekenden tevens deze gelegenheid waar, om aan de Begunstigers van onzen overleden Broeder onzen hartelijken dank te betuigen voor het vertrouwen, waar- mede hij door hen gedurende zulk eenen geruimen tijd is vereerd geworden. Rotterdam M. H. STEIGERWALD. den 29 Februarij J. W. STEIGERWALD. 1848. M. C. STEIGERWALD. Ingevolge bovenstaande Advertentiehebben wij de eer te berigten, .dat wij de SMIDS-AFFAIRE bestaande in Aiakci*-, Scbceps-, Molen-, Huis- en ltijitiiigsmcderij, benevens het Maken en Repareren van alle Stoomwerktuigendoor wijlen den Heer Aan Steigertvald sinds een aantal jaren gedreven, in hetzelfde Huis in de Zwanensteeg, aan de westzijde van de Leuvehavenwijk 3, n.° 30, binnen deze Stad onder dezelfde Firma, voor onze rekening zullen voort zetten waartoe wij ons beleefdelijk in de protectie der Begunstigers van den Overledene en verdere Stadgenooten aanbevelen. Rotterdam S. BOUWME ESTER. den 29 Februarij 1848. OTTO GRUNZIG. OPENBARE VR1JWILLIGE VERKOOPING. De Notaris Mr. CAROLUS ANTONIUS VAN KERC KII OFF, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijne Principalendie daartoe zijn geauto- riseerd door de Arrondissements-Regtbank te Rotterdam, is van meening om op Donderdag den 16 Maart 1848, des namiddags ten 4 urein het Locaal voor Publieke Verkoopingenaan de Gelderschekade te Rotterdam, in het openbaar te veilen en te verkoopen: N.° 1. Een hecht,, sterk en welgelegen HUIS, TUINTJE en ERTE, staande en gelegen aan de west zijde van de Schiekade, op den noordhoek der Kulkkade, binnen de gemeente van Rotterdam oud wijk R n.° 135, nieuw wijk 14, n.°49C, Kadaster sectie Bn.s 352611353. In de Grondbelasting over het loopende jaar aangeslagen voor de som van 38. 31. Zijnde verhuurd tot den 1 Mei aanstaande, voor de som van 300 'sjaars. N.° 2. Een hecht, sterk en welgelegen HUIS, OPEN PLAATS en ERYE, staande en gelegen aan de westzijde van de Schiekade binnen de gemeente van Rotterdam oud wijk R, n.° 133, nieuw wijk 14, n.° 488, Kadaster sectie B, n.°35t. In de Grondbelasting als voren aange slagen voor de som van 33. 20. Zijnde verhuurd tot den 1 Mei 1850, voor de som van 330 'sjaars. N.° 3. Een hecht sterk en welgelegen HUIS, OPEN PLAAT S en ERYE, staande en gelegen aan de westzijde van de Schiekade binnen de gemeente van Rotterdam, oud wijk R, n.° 132, nieuw wijk 14, n.° 487, Kadaster sectie B n.° 350. In de Grondbe lasting als voren aangeslagen voor de som van 33. 20; zijnde verhuurd tot 1 Men 1849 en nog een jaar in optie voor de som Van f 330 sjaars. N.° 4. Een hecht, sterk PAND, OPEN PLAATS en ERTE, bestaande in Acht WONINGEN, staande en gelegen aan de noordzijde van de Eerste Schielaan uitkomende aan de westzijde van de Schiekade, binnen de gemeente Yan Rotterdam oud wijk Rn.° 129, nieuw wijk 14, n.s 476 tot en met 483, Kadaster sectie B, n.s 295, en 295 a tot en' met 295 gyen n.° ,1294 gedeeltelijk. In de Grondbelasting als voren aangeslagen te zamen met het volgend Perceel. Verhuurd per Week in diverse Percelentot een gezarnenlijk bedrag van 609. 60 in het jaar. N.° 5. Een Sink NT F.I LAN D TUIN BOOM- GAARD en de zich op het Erf bevindende LOODS (zijnde voormaals geweest de Mlaarlenische Bilee- derbteekerij), strekkende met een In- en Uitgang, genaamd de Eerste Schielaan van de westzijde van de Schiekade binnen de gemeente van Rotterdam tot achter aan den Heer Frieop den Kadastralen Legger der ge- mtente Rotterdam bekend sectie B n.s 1292, 1293, 301 en gedeeltelijk 1294. In de Grondbelasting als voren aangeslagen te zamen met het vorige Perceel voor de som van 93. 16; zijnde geweest in eigen gebruik. N.° 6. Eene KLEEDERBLEEKERIJ, genaamd A E HALVE MA A A met de daarbij behoorende PAARDENSTALLINGLOODS en ERTE, mitsgaders den OPSTAL van het Spoclhuis, staande en gelegen aan den Coolsingel binnen de gemeente van Rotterdam op den Kadastralen Legger bekend sectie B, n.° 1290 en gedeeltelijk n.s 542, 543, 544 en 545- En voor zoo veel het Spoelhuis betreft ten name der stad Rotterdam, sectie B, n.° 541. In de Grondbelasting als voren te zamen met het volgende Perceel aangeslagenzijnde, met een gedeelte van het hierna te melden Perceel verhuurd tot 1 Mei aanstaande voor de som van 380 'sjaars. N.° 7. Een hecht, sterk en welgelegen PAND en ERTE (thans bestaande uit het WASCHHUIS der hiervoren gemelde Kleederbleekerij, en drie WOON- HUIZEN), staande en gelegen aan den Coolsingel binnen de gemeente van Rotterdam op den Kadastralen Legger bekend sectie Bn.s 54a,543» 544en 545. alien gedeeltelijk. In de Grondbelasting als vorente zamen met het laatst voorgaande Perceelaangeslageu voor de som van/72. 19. Het Waschhuis is verhuurd bij Perceel N.° 6 terwijl de drie Woonhuizen zijn verhuurd tot 1 Mei aanstaande voor de som van 324 'sjaars. En N.° 8. Een hecht en sterk HUIS, bestaande in BENEDENHUIS en zes BOVENWONINGENen ERTE, staande en gelegen aan de noordzijde van de Torenstraat binnen de stad Rotterdam oud wijk G n.° 195 nieuw wijk 7, n.° 187, Kadaster sectie K n.° 1232. In de Grondbelasting als voren aangeslagen voor de som van 48. 56. Verhuurd: het Benedenhuis tot 1 Mei aanstaande voor de som van 148 'sjaars, en de overige zes Percelen tot een gezarnenlijk bedrag van 322. 40, te zamen 470. 40 'sjaars. Alles bij Biljetten breeder omschreven. De voorschreven Percelen welke alle te aanvaarden zijn met den 1 Mei 1848 zullen op de gewone uren te bezigtigen zijn, twee dagen v66r en op den dag der veiling mits voor zoo veel de Percelen N.s t 2 en 3 betreft voorzien zijnde van een Permissiebiljet af te geven door de Notarissen BORDEWIJK en VAN KERCKHOFF, of door den Notaris JAN VAN DER HOOP Jac. Zn., ten wier Kantoren inmiddels alle andere informatien te bekomen zijn. DeDirectie maakt bekend, dat.de Voorjnars RofflJ- TciliMgcn der Maatschappij van 1818 zullen gehouden worden op de dagen en plaatsen en bestaan uit de hoe- veelheden hieronder gemeld Te Rotterdam, op Maandag 3 April 1848, 179,428 Balen Java KOFFIJ, liggende aldaar. 97 9 Sumatra DITO, 24,158 Java DITO, te Dordrecht. Te Amsterdam, op Donderdag 6 April 1848, 265,448 Balen Java KOFFIJ, 3,667 Sumatra DITO, 23,897 Java DITO, te Middelburg. Onder deze hoeveelheden zijn begrepen de opgehouden 73558 Balen in de Najaars-Veilingen van 1847. De Dirdctie geeft de verzekeringdat zij voor hare gewone Najaars-Veilingen van 1848 geene andere Koffij, dan de bovengemelde partijen zal aan de markt brengen. De Monsters zullen op Donderdag den 2 Maart eerst- komende verkrijgbaar zijn terwijl de Notitien met de Veil-Conditien in tijds zullen worden uitgegeven. Amsterdam den 9 Februarij 1848. VAN DER OUDERMEULF.N, President. GOUDSWAARD Directeur, fung. Secret. liggende aldaar. EJI HE.T cm MORGEN AVOTO «cn ZES URE, dour en ten huize van den Boekverkooper Fli. S C H IV A ERE, in den Oppert te Rotterdam. V Bij Ml. V. VAN GOG MM, te Rotterdam, wordt uitgegeven en is alom te bekomen ltl lii op (leu vrocgeren cm tegenwoopdigen tocxtitud van Bet Eiland Uurapau. 40 Cents. HE COCHENILLE-TEELTHandleiding ten gebruike van Nederlandsche Planters; door een Zce- Officier. 50 Cent. Bij M. TTI.IT ZHNEN wordt uitgegeven en is mede bij alle Boekverkoopers alhier te bekomen: zoo als dezelve (te beginnen met dit Jaar) in de Nederd. Hcrv. Gemeente te Mtotterdam zullen eepredikt worden. De Prijs is: n j,i.renaaid0. 90. In Fransche Baud.../ 2. Half Maroq- 1.30. Sseel Maroquin - 3. Bij de Boekhandelaren A. VAN MM A A Mj EN en*hONEN is uitgegeven en verder alom te bekomen Ituar les Eetes Uhrelienncs et les Semaines de la M'assion, i l'usage de 1'figliseWallonne de Rotterdam. Prix/125. Mvanhoe3 deelen MMart v. JtMid-Mjothian. 3 d. de W erloofden, 2 d. de Talisman, 2 d.; SMohert MMoodhaar3 d.; de Oudheidskenner, 3 d BSedtjaunUet, 3 d.; Montrosede MMrnitl van Mjam'mermoor, 2d.; B.evens van de BMo- mansehrijvers2 d.; Woodstock, 2d.; GraaJ SMohert van S'arijs, 2d. Fen uitvoerig Berigt is alom gratis te bekomen. Bovenstaande Romans, in 28 Deelen, worden a./25 in plaats van./ 7 7.10 te zamen afgeleverd. Afzon- derlijke Romans voor de ^Xn'SeKEREn!" Bij IF. WAN MM O EKE MM EN is uitgegeven en alom te bekomen r. Het LEESGEZELSCHAP te BIEPEN- REEK, door 1'. van M.imburi/ MMrouiver s Tweede Druk a 3, 60, 2 UOTGETALLEN TAN EEN OFFICIER IN HOLLANDSCHE DIENSTin bet begin der i8de eeuw door II". Stork, a 3. 60. 3 NIEUWE EN TEKSPREIDE POLZIJ van Mr. MM. A. Spandaw, met Aanteekeningen over den aeest en de strekking van onzen tijd a 2. 50. 4. DE LEER DER 0 T ERE EN Iv 0 M ST EN EN TERRINDTENISSEN IN PRAKTIJK GERRAGT, met Mededeeliug van Forimilieren voor de meeste Huderliandsche Aktcu en Aanwtjzing der des- wege vcrseliuldigde Zegcl-, Registratle- en Uvputiirrk-ltegteniste Stuka./ 2. 40. 'Het 2de en laatste Stuk volgt in Maart. {Zie verder het Bijvoegsel.) Te Rotterdam, bij JAN ARRENBERG Co.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 6