ROTTERMMSCHE C 0 D R A IV T. A? 1848. B28. Domlerdag (leu 2 Maart. 1$ ■yi- ^5*^. ROTTERDAM den 29 februarij. Wij hebben heden morgen brieven uicParijs ontvangen, welke saturdag avond van daar zijn verzonden. DeBeurs te Parijs is saturdag nog gesloten geblevenin de Passage de l'Opera was men bijeen, maar dreef geen handel. Parijs was saturdag rustig. Er waren vele wandelaars in de straten, maar nog slechts weinige winkels geopend. bingsdag "opgenomen) In de hoofdstraten is een gedeelte van iedere barrikade weggenomeiiom de rijtuigen door te laten. Talrijke patruuilles trokken door de stadzamengesteld uit nationale gardes en gewapende mannen uit .het volk. Saturdag morgen is eene proclamatie der voorloopige lingen, grootendeels met dolken gewapend, is aldaar in den nacht van zondag op maandag gearresteerd. Uit Londen schrijft men dat prins Napoleon naar Frankrijk is vertrokken. [De bovenstaandc berigten zijn reeds grootendeels in een gedeelte der dfdrukken onzer Courant van laatstleden PARIJS den 28 februarij. Deze hoofdstad is thans weder rustig, de winkels zijn weder geopend de straten zijn overal begaanbaar en eenige schouwburgen hebben hurine voorstellingen x ft qw ii v ta i Regenng uitgevaardigd waarbij aan de bakkers wordt j hervatde eerste was geheel ten voordeele van de ge bevolen een vijfde van hunnen voorraad aan het volkjwonden der februarij-dagen; men behoefde geen billet uit te deelenhout kunnen zij bij de kooplieden halen, te nemen maar gaf eene gift naar goedvinden. Het die naderhand schadeloos zullen worden gesteld. D e Th da t r e- F ran cai s ga f gi s t e re n .rfr/.rrcicrtff/er e n le Midee in leerlingen der Polytechnische school moeten voor de malgti lui; tusschen de bedrijven zong de beer Brindcau, uitvoeting van dit besluit waken. ais nationale garde gekleed den Marseillaanschen marsch. De voorloopige Regenng heeft een aantal verzoeken Eergisteren heeft de voorloopige Regering zich op en verzoeksehriften ontvangen, en men verzekertdat, het bordes van het stadhuis aan het volk en de nationale had de heer de Lamartine zulks met beletzijne mede- garde vertoond. De heer de Lamartihe trad met een leden in net bestuur zich reeds zouden hebben verwij- papier in de hand tot voor de borstwerina en rigtte de derd. De leden van de voorloopige Regering bevonden volgende woorden tot de vergaderde menigte: Burgers! zich nog altijd op het stadhuis, en waren daar sedertjde voorloopige Regering der Republiek komt het volk zestig uren onafgebroken wcrkzaam. Zij waren genood- tot getuige van hare erkentelijkheid nemen voor die zaakt geworden eene proclamatie uit te vaardigen heerlijke nationale medewerking, welke deze nieuwe in- waarbij men aan de werklieden veroorloofde zich te stellingen aanneemt. (Langdurig gejuich van de menigte vereemgen ten einde eene billijke beloomng voor hun en de nationale garde.) De Provisioned Re^erin^ der werk en hun -J en nun wettig deel in de voorregten der nijver heid te erlangen. Bij andere door de voorloopige Regering bekend ge- maakte stukken wordt bepaald dat de gewezen Kamer der Pairs niet meer bijeen mag komen; dat de Kamer der Gedeputeerden is ontbonden; dat spoedig eene na tionale vergadering bijeen zal worden geroepen; dat de Republikeinsche Regering is aangenomen; dat alle burgers een gedeelte uitmaken der nationale garde, en ten spoe- digste vier en twintig bataillons in Parijs moeten worden gevormd; dat de kolonel Dttrnoulin is belast met het opperbevel over de Louvre; dat het bevel over het paleis der Tuilerien aan den heer St. Amand is opge- dragen en het bestuur der schoone kunsten en der museums tot het ministerie van binnenlandsche zaken zal behooren. Het provisioned Gouvernement heeft nog verscheiden Republiek heeft niet dan gelukkige tijdingen aan het vergaderde volk mede te deelen. Het koningschap is vernietigd. De Republiek is uitgeroepen. Het volk zal zijne staatsregten uitoefenen. Nationale werkplaatsen zijn voor de zonder arbeid zijnde werklieden geopend. Onophoudelijk gejuich.) llet leger wordt gereorganiseerd. De nationale garde vereenigt zich onlosmakelijk met het volk om spoedig de orde te vestigen met dezelfde hand welke de vrijheid heeft verwonnen. Nieuw gejuich.) Eindelijk mijnheeren heeft de voorloopige Regering zelve u het laatste besluit willen mededeelen dat in deze gedenkwaardige zitting overwogen en geieekend is, de afschaffing van de doodstraf in staatkundige zaken Eenstemmige bravo's.) Dit is het schoonste besluit mijnheeren hetwelk ooit is uitgegaan van den mond eens volks den dag na zijne overwinning. Ja! Ja!) Dit is het karakter der Fransche Natie, dat luid en plot andere mededeelingen gedaan; onderanderen dat het fort seling uit de ziel harer Regering uitgaat. (JaJa1 van Vincennes en al de overige forten welke Parijs om- Bravo!) Wij brengen het u; ik zal het u voorlezen' nngen, als mede tie kasernen, dat Gouvernement erkend j Voor het volk bestaat geen waardiger hulde dan het hebben dat de proviandering der hoofdstad, van allerlei schouwspel zijner eigene grootmoedigheid." levensmiddelen, verzekerdlis; dat de Republiek te Dyon Na deze manifestatie hief de op het plein voor het is uitgeroepen, dat te lours, Rouaan en in andere stadhuis vergaderde menigte een luid gejuich aan, en steden, departementale of municipate commissien gevormd wenschte de voorloopige Regering op nieuw te zien. Zijn om het Republikeinsch Gouvernement aldaar te De heer Dupont de I'Eure verscheen toen leunende op in IiaL' te haf /Irmlf l - 1 r vestigen. Ook is het driekleurige vaandel, zoo als het tijdens de vorige Republiek gevoerd werd als dat der tegenwoordige Republiek aangenomen. De eerste verrigting des nieuwen Ministers van Binnen landsche Zaken is geweest door middel der telegraaf te bevelen, dat alien, die om politieke reden in hechtenis zaten, op vrije voeten gesteld moeten worden. den arm van Louis Blanc en gevolgd door zijne afnbt genooten op het balkon van de zaal der Republiek, welke vroeger de troonzaal heette. Het gejuich her- nieuwde zich en breidde zich van het plein tot in de aangrenzende straten en kaaijen uit. Saturdag middag begaf de heer de Lamartine zich van het 'stadhuis naar zijne woning, om een paar uren rust te verder is bekend gemaaktdat ieder die rooft of nemen; hij werd steeds door eene opgetogen menigte be- brand sticht terstond zal worden gefusilleerd en dat de geleid, welke aanhoudend riepLeve de Lamartine! Leve lijken met een opschrift, de reden van hunnen dood ver- de Republiek Leve de orde! De geestdrift klom ten top; ineldende zullen blijven liggen. Dit is uitgevaardigd na het verbranden van het kasteel van Neuilly, hetwelk in den nacht van vrijdag op saturdag plaats vond. Ook het Elysde Bourbon is eene prooi der vlammen geworden. De octrooihuizen zijn verbrand. Saturdag kon men Parijs vrij verlaten en vrij daar binnenkomen. Het paleis der Tuilerien moet laatstl. donderdag slechts weinig verdedigd zijn en het volk zou het vertrek der Hertogin van Orleans zelfs niet geopend hebben. Som- migen houden het er voor, dat de Hertogin nog teParijsis. De vroeger ontvangen berigten schijnen over het ge heel wel wat overdreven te zijn geweest. Geen enkel Generaal is gedood in het geheel zouden vijfhonderd personen zijn omgekomen. De heer de Lamartine heeft, in den loop van saturdag, het volk, dat onder de vensters van het stadhuis zamen- schoolde, tot vijf malen toe aangesproken, onderanderen om het uit den waan te brengen dat het driekleurig vaandel door het roode vervangen moet worden. Het driekleurig vaandelzeide hij heeft met de Republiek en het Keizerrijk met onze vrijheden en onzen roem de wereld rondgewandeld, maar het roode vaandel heeft alleen het veld van Mars rondgewandeld, door stroomen van volksbloed gesleurd." Het volk is naar de scholen van Saint Cyr getogen om de jongelieden den val van het Koningschap en de afkondiging der Republiek mede te deelen. De zeshon- derd leerlingen zijn naar buiten gekomen, en hebben zich ter beschikking van het provisioneel Gouvernement gesteld. Volgens een dagblad zal het millioen francs, hetwelk de Natie op het einde van iedere maand aan Lodewijk Filips gaf, voortaan onder de behoeftige strijders der drie Februarijdagen verdeeld worden. De heer Rothschild heeft den maire van Parijs vijftig- duizend francs voor de gekwetsten toegezondenen aan de voorloopige Regering kennis gegeven dat hij voort zou gaan zijne verbindtenissen jegens den Staat, ten opzigte derjongste leening, gestand te doen. Gedelegeerden van de voorloopige Regering hebben Amiens en Rijssel bezocht en zijn "gisteren tot de Bel- gische grenzen gekomen; zij hebben in last de circulatie langs den noordelijken spoorweg te herstellen. De admiraal Baudin is den 25 dezer naar Toulon ver trokken, om het bevel over de vloot in de Middellandsche Zee op zich te nemen. Te Brussel is gisteren eene proclamatie uitgevaardigd deze klapte in de handengene strekte met tranen in de oogen de arrnen uit als om den held van den dag te omarmen, en uit de vensters wuifde men met zakdoeken. Aan zijne woning gekomen klom de heer de Lamartine op een stoel en sprak daar de menigte nogmaals toe. Gisteren heeft op het plein der Bastille, aan den voet der julij-kolom, de inhuldigiirg der omwenteling plaats gehad. Des morgens ten tien ure had zich reeds eene groote menigte naar het plein der Bastille begeven en zich langs de kaaijen en in de straat St. Antoine ge- schaard waar de voorloopige Regering moest door- trekken. Ten twaalf ure schaarden zich de verschillende legioenen der nationale garde op genoeind plein en langs de boulevards; in het geheel waren omtrent 30,000 man- schappen tegenwoordig. Boven op de koloin was een bundel driekleurige vaandels geplaatst. Ten een ure naderde de trein. Het roeren der trom kondigde de kornst der provisionele Regering aan; de muzijk speelde daarop den Marseillaanschen marsch welke terstond door al de nationale garden en door de duizenden toe- schouwers werd aangeheven. De heer Dupont de I'Dure steeg nu uit het rijtuig; hem volgden te voet de heeren Arago Marie, Ledru-Rollin Crimieux de Lamartine, Armand MarrastLouis BlancFlocon en Albert benevens de heeren Garnier-PagisCarnot, Bethmont en Subervie; zij werden met den kreetLeve de Republiek! begroet. Al de leden der voorloopige Regering waren in het zwart gekleed, en droegen in het knoopsgat eene roode roos en om hun midden eene driekleurige sjerp. Zij plaatsten zich aan «en voet der julij-kolom met het gelaat naar de straat St. Antoine. Het weder, dat den ganschen morgen zeer ongunstig was geweest, helderde nu op, en eensklaps brak de zon door. De heer Arago voerde het eerst het woord; door db aanhoudende toejuichingen was hij niet goed te verstaanmaar onderanderen zeide hijIn 1830 hadden onze broeders het bewustzijn hunner regten; wij zullen er de wijsheid van hebben." Ook de heer Crimieux sprak tot de vergaderdenhij riep de schimmen der helden van julij op, en sprak als of zij daar rondom hem stonden en hunne broeders van 1848 toejuichten. Hij eindigde dus: Indien de julij- omwenteling roemrijk was de onze is nog roemrijker geweest; zij zal ons tot de verovering der ware vrijheid, der Republikeinsche vrijheid geleiden." Na de rede van den heer Crimieux defileerde de nationale garde, hetwelk twee uren duurde. Men ging daarna zingende uiteen. l;; aii-- j •"<- D g,hig, uuuiiia uiii-vii. £.ijuu v.1.1.11tei_11 111u11ticicjiuFe Valence toonen de ,.J i L V:Jn meer 1:1311 yjf personen Al de kerken der hoofdstad waren gisteren geopend bevolking en de overheden vertrouwen. Te Perpignan uor ver oien, een dertigtal personen, alien vreemde-len er werden missen gevierd voor de gedooden. Op is de prefect vertrokken. Te Angoul£mc schijtu de verzoek der Regering heeft de Aartsbisschop bevel ge geven dat voortaan in de kerken het Domine salvum fac populum zal worden gezongen. Gisteren is nog eene plegtige manifestatie door vrouwen, huismoeders en kinderen gedaan. Een groote treinza-^ mengesteld uit dames inspectrices en patronessen der creches, bewaarscholen en werkplaatsen van Parijs, waarbij men een groot aantal kinderen gevoegd had, trok lang- zaam de meest bevolkte gedeelten der stad door en rigtte zich naar den zetel der Regering, om de regeling te verhaasten van de instellftigen, welke voortaan aan de kinderen de moederlijke zorgen en de opvoeding zullen verzekeren. Aan het hoofd van den optogt gingen de prinses de Beauveau, de hertogin de Marmier, mevrouw de Lamartine en mevrouw Mallet. Gewapende werklieden en nationale gardes vergezelden den trein door welke be- halve de vlag der Republiek, ook banieren werden rondge- dragen, op welke men las: Opvoeding voor alle kinderen des Foiks. Crbchesbewaarzalenscholen onderwijs. Heilig beginsel der fami lit. Laat de kinder kens tot mij komen. Achteraan kwamen leeraren der verschillende eeredienstende opperrabbijn der Israelieten, Roomsch- Katholijke priesters en een Protestansch leeraar. Voor hen uit werd een vaandel gedragen, waarop deze woorden prijkten: Fereeniging der Godsdiensten. Algemeene broederschap Ileden is alles hier rustig gebleven; er worden vele pogingen in het werk gesteld om het vertrouwen te doen terugkeeren werk te verschaffen en het volk liefde tot orde en eerbied voor de wetten in te boezemen. De voorloopige Regering heeft tot de onmiddellijke vestiging van nationale werkplaatsen besloten; de Minister van Openbare Werken is met de uitvoering van dat besluit belast. Onder de gisteren uitgevaardigde stukken behoort ook het volgende: Aan de Nationale Garde. De vijand heeft ons niet kunnen overwinnen; hij wil onze overwinning onteerenBoosdoeners rigten rondom Parijs verwoestiug en brand aan. Dat het gewapende volk geheel en al opsta om hen te doen verdwijnen. Dat de vereeniging van de nationale garde en de held- haftige burgers, welke zich achter de straatversperringen bevonden om de dwingelandij te keer te gaan, de rege- ringloosheid verplettere. Dat de eerste dagen onzer Republiek even zuiver zijn als hare zegepraal groot is geweest. Burgers! kalmtegeestkracht, vertrouwen in de voorloopige Regering welke de Fransche Republiek heeft uitgevaardigd; en wij zullen krachtig genoeg zijn tegenover al de lage handelingen van de vijanden des Vader- lands. De nationale garde-neemt in hare rijen het ge- heele gewapende volk op. De jongelingschap der scholen, welke alles voor de zege heeft gedaan, is georganiseerd en onder de wapenen. Onze heldhaftige en bewonderenswaardige jongelieden der Polytechnische school staan aan het hoofd onzer kolonnes. Hunne jeugdige makkers der school van St. Cyr en de school van den staf hebben zich bij hen gevoegd. Wat ver- mogen binnen- en buitenlandsche vijanden dan tegen het gansche gewapende volkgeleid door de voorloopige Regering, bezield door de gehechtheid, het verstand en den moed onzer jeugdige officieren van het volk Burgers! kalmte, vereeniging; ons dierbaar Vaderland heeft zijne plaats aan het hoofd der Volken van Europa hernomen. De Belgende Italianen volgen ons na. Al de overige Volken zullen hen volgen en opstaan onder de heilige kreten van vrijheid, gelijkheid en broederschap De kommandant-generaalCourtais. De voorloopige chef van den staf, Guinard." De maarschalk Bugeaud heeft zijne diensten aan de Republikeinsche Regering aangeboden. Jirome Bonaparte heeft een brief aan de voorloopige Regering gerigtwelke dus luidt: De Natie heeft de verdragen van 1815 verscheurd. De oude strijder van Waterloo, de laatste broeder van Napoleon, treedt van dit oogenblik af weder in den schoot der grodte fa- milie. De tijd der dynastien is voor Frankrijk voorbij. De verbanningswet welke mij trof is met den laatsten der Bourbons gevallen. Ik verzoek dat de Regering der Republiek een besluit neme hetwelk verklaart dat mijne verbanning eene beleediging voor Frankrijk was en met alles wat ons door den vreemde werd opgelegd is verdwenen." Ook prins Napoleon Bonaparte heeft een brief gezonden waarbij hij de Regering zijne dien sten aanbiedt. De Vertegenwoordigers der buitenlandsche Hoven heb ben eene bijeenkomst gehouden en daarin besloten op hun post te blijven tot dat hunne respectiveHoven dien- aangaande beslissen. De leden van het Corps Diplomatiek hebben gisteren van den Minister van Buitenlandsche Zaken berigt ontvangen van deuitvaardiging der Republiek. De Pauselijke Nuntius heeft daarop terstond geantwoord, waarbij hij zijne .tevredenheid te kennen gaf over den eerbied, door de Parijsche bevolking te midden der groote gebeurtenissen voor de godsdienst betoond en tevens zijne overtuiging mededeelde, dat het vaderlijk hart van Pitts IX daardoor diep zal zijn getroffen, en dat Z. H. van ganscher harte den zegen van God over Frankrijk zal afsmeeken. Morgen zal de heer Bush, de gezant der Vereenigde Statenzich naar den zetel der Regering begeven, om de Fransche Republiek in naara der Ameri- kaansche te erkennen. Ilet Hof van appel van Parijs heeft verklaard dat er aanleiding bestaat om de gewezen Ministers in staat van beschuldiging te stellen wegens het beletten van eene daad welke niet door de wet wordt verboden. Per telegraaf is berigt ontvangen dat te Nismes, Avignon, Lyon, Narbonne, Perpignan, Limoges en Baijonne de Republiek is uitgeroepen. Te Besancon heeft de prefect zijne betrekkingen nedergelegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1