ROTTERDAMSCHE C O U ft A IV te A? 1848. Saturday den 4 Maart. ft a r,'~ LOIDEK den I maart. Zoo als reeds gemeld iszullen de Prins en Prinses van Saksen Coburgde dochter en schoonzoon van Lodewijk Filips, vooreerst hun verblijf op het paleis van Buckingham houden. De Hertog van Nemours en de Ilertogin van Montpensier vertoefden tot gisteren avond in het hotel der Fransche ambassadeen namen toen hun intrek bij den heer van de IVeijer, aan de Belgische legatie, waar gisteren avond een courier uit Brussel aankvvam; men hoopte dat deze berigten aan zou brengen omtrent het lot van de overige leden der Koninklijke Familie maar werd bitter te leur gesteld; de depeches behelsden dienaangaande niets. De Hertog van Nemours bragt gisteren een bezoek aan de Koningin en ontving een aantal bezoeken. Prins Albert en al de Ministers ver- voegden zich gisteren aan het hdtel der ambassade. Her- haalde tnalen kwamen daar ook de Hertog en de Hertogin van Saksen Coburg D<j Hertogin van Montpensier heeft vermomd de Fransche hoofdstad verlaten en werd op haren togt herwaarts door den generaal Thierry en den heer de Sulpicc vergezeld. Gisteren in den namiddag kwam aan het hotel der Fransche ambassade een courier uit Parijs aan met depeches van de Regering. De graaf dejarnac, de geaccrediteerde minister, graaf Louis de Noailles de secretarisen de heer de Rabaudy besloten hun ontslag te nemen daar zij niet onder de Republiek wilden werkzaatn zijn. Nog gisteren avond keerde de courier met dit berigt naar Parijs terug. Prins Leopold van Napelsde neef van de Koningin der Franschenis ook uit Parijs alhier aangekomen. Een aantal stoombooten is naar de Fransche kust ver- trokken, oin de vele Engelschen, die uit Frankrijk naar hun Vaderland wenschen terug te keeren, af te halen. Gisteren avond laat wist men bier nog volstrekt niet, waar Lodewijk Filips en zijne Geinalin zich thans ophouden. Per telegraaf was van Southampton berigt ontvangen dat zondag op het eiland Jersey een schip was aange komen aan boord waarvan zich twee Fransche heeren van aanzien, eerie dame met twee kinderen en twee be- dienden bevonden, die terstond een bezoek hadden ont vangen van den Gouverneur van Jersey. Het was bijna zeker dat een der beide aanzienlijke heeren de generaal Lefebvre was; de dame met de twee kinderen hield men algemeen voor de Hertogin van Orleans met hare beide Zonen, terwijl men in een der bedienden den heer Guizot meende te herkennen. Veelvuldige malen zijn de Ministers in de laatste dagen vergaderd geweest. Morgen in den namiddag zal de Koningin op het paleis van Buckingham een Geheimen Raad houden. In de belangrijke zitting van het Lagerhuis van laatst- leden maandag van welke reeds gewag is gemaakt, deelde de Kansclier van den Exchequer ook mede, dat de Regering had afgezien van de voorgeslagen verhooging der belasting op de inkomsten, maar de bestaande be- lasting voor den tijd van drie jaren wilde vernieuwen. Ook werd in die zitting de wet op de geconsolideerde fondsen ten derden male geiezen en aangenomen. In de zitting van gisteren deelde lord Palmerston mede, dat hij dien morgen van den markies van Normanby een afschrift had ontvangen eener mededeeling, door den heer Lamartine aan de te Parijs residereiide Gezanten der vreemde Mogendheden gerigt, waarvan de inhoud wasdat de nieuwe regeringsvorm geene verandering zal maken in de stelling van Frankrijk tegen over de andere Mogendheden van Europa, en dat steeds dezelfde begeerte zal worden betoond, om de vriendschappelijkste betrekkingen met al die Natien te handhavenwelke even als Frankrijk bereid zijn de regten van anderen te eerbiedigen. Deze mededeeling werd met veel genoegen aangehoord. Vervolgcns sloeg kolonel Dunne voor, dat eene speciale commissie zou worden belast met een onderzoek naar de uitwerkselen der armwet in Ierland, welke, naar zijne meening, zeer ongelijk werkte, dewijl de inwoners in sommige uitgebreide districten van ge- brek omkomen. Na vele woordenwisselingen werd dit voorstel met 164 tegen 101 stemmen vervvorpen. Men wil weten dat de Ministerszoo zij eene andere houding tegen over Frankrijk hadden wiflerf aannemen dan zij nttvolgens de verklaring van lord Russell in het Lagerhuis, hebben gedaan, genoodzaakt zouden zijn geworden af te treden. Gisteren verklaarde de markies van Clanricarde in het Hoogerhuis, op eene vraag van den hertog van Richmond, dat men geen geloof moest slaan aan het verhaaldat een gedeeite der voor Indie bestemde brievenwelke den 24 februarij van hier verzonden warenin Frankrijk zou zijn verbrand. Alle voorname Engelsche dagbladen uiten eenstemmig hun genoegen over het besluit der Regering, om zich niet in de binnenlandsche aangelegenheden van Frankrijk te mengen en hunne hoop datvolgen alle Europesche Mogendheden die voorbeeld, en zijn alle Volken ver- standig genoeg om zich met hunne Regeringen aan te sluiten, bijaldien Frankrijk, tegen verwachting, ergens een inval wagen mogt, de algemeene vrede door de jongste gebeurtenissen niet verstoord zal worden, evenmin als dit na de Julij-revolutie het geval is geweest. Een dier dagbladen houdt de leden van het voorloopig Gouvernement in Frankrijk met hoe vele talenten ook begaafd, niet voor de vertegenwoordigers der meeningen van de invloedrijkste klassen. Het beschouwt zulks'als een goed voorteeken voor de Hertogin van Orleans en den Graaf van Parijs, en acht de kans voor deze gunstig, wanneer de nieuwe Nationale Vertegenwoordiging haren wensch met kalmte zal kunnen uitspreken. Volgens uit Palermo ontvangen berigtentot 17 februarij, zou het aanbod van lord Mintoom als bemiddelaar tusschen het voorloopig Gouvernement van Sicilie en den Koning van Napels tusschen beide te treden aangenomen zijn, hetwelk' te meer genoegen deed dewijl het Siciliaansch gepeupel zich aan moorden en allerlei andere wanordelijicheden schuldig maakte. Handelsbrie- ven uit Napelstot 19 februarijluiden niet zoo gerust- stellend. De pogingen van lord Minto zoudenvolgens deze brieven, door den invloed van het toen nog bestaand Fransch GouvernementgedvVarsboomd zijn. Van de Kaap de Goede Hoop zijn belangrijke tijdingen van den 30 december ontvangen. Pato en de overige opperhoofden hadden zich onvoorwaardelijk aan den kolonel Somerset overgegeven; er had eene bijecn- komst plaats gehad tusschen sir Harry Smith en de Kaffer-Opperhoofden en alle verdere vijandelijkheden waren gestaakt. PARIJS den 29 februarij. Door de voorloopige Regering is bepaald,, dat eene peTmanente commissie zal worden benoemd, welke Regerings-commissie voor de arbeiders heeten en zich inzonderheid met het lot der arbeidende klasse bezig houden zal. De heer Louis Blanc is tot voorzitter en de heer Albert tot tweeden voorzitter dier commissie benoemd; verder zullen werklieden tot feden daarvan benoemd worden. Gisteren begaven zich omtrent tweeduizend werklieden naar het pleiji van het stadhuis, om een verzoekschrift over te reikenwaarin zij op de regeling van den arbeid aandringen. Eene deputatie uit hen werd door de leden der Regering ontvangen waarop de heer Louis Blanc zich op de trappen van het stadhuis vertoonde en aan de petitionarissen het door de Regering genomen besluit mededeelde. Hij spoorde verder de arbeiders aan hun werk te hervattenvertrouwen in de Regering testellen en het voorbeeld van orde en gematigdheid te geven. Men hoorde zijne woorden met vreugde aan en ver- wijderde zich toen onder het roepen: Leve de Republiek! en het zingen van den Marseillaanschen marsch. De voorloopige Regering ontving gisteren officiele bezoeken van den Gezant der Vereenigde Staten en van de Ministers der Argentijnsche Republiek en der Repu bliek van Uruguay. Napoleon Louis Bonaparte heeft aan de Regering be rigtdat hij naar Parijs is gesneldom zich onder de vanen der uitgevaardigde Republiek te scharen. Op verzoek van den Minister van Openbaar Onderwijs, zullen de heeren Michelet en Quinet eerstdaags hunne lessen aan het Collegie van Frankrijk hervatten. Overmorgen zal het standbeeld van Armand Carrel van het kerkhof St. Mandd plegtig naar het Panthdon worden overgebragt. De diamanten der Kroonde gelden en zaken van waarde, welke men in de Tuilerien heeft gevonden, zijn naar het ministerie van linantien overgebragt. Men zegt dat de grondbezittingen der familie des gewezen Konings als nationale goederen zullen worden verkocht; zij wor den op eene waarde van 300 millioenen geschat. Bij het aantasten en in brand steken van het kasteel van Neuilly hadden vreeselijke tooneelen plaats. Som- migen der boosdoeners ijlden naar de kamersanderen naar de keldersde laatsten vonden daar wijnen en rtttn, waaraan zij zich te buiten gingen. Een afschuwelijk schouwspei volgde numen sloeg elkander met de fiesschen ecnigen vverden gedood de anderen sliepen geheel bedwelmd in; inmiddels roofden anderen de vertrekken ledig staken het kasteel in brand en ver- wijderden zich de vlammen woedden zoo sterk voort dat men ze niet meester kon worden en alien .die zich nog in de kelders bevonden, kwamen deerlijk om; men heeft daar meer dan honderd lijken gevonden. Aanhoudend komen bij de Regering berigten in omtrent het uitroepen der Republiek in andere steden des Lands. Te Lyon verwekte het berigt der gebeurtenissen te Parijs groote gisting, maar de rust werd niet verstoord. Te Lyon en Toulouse heeft men eenige geestelijke gestichten aangevallen. PARIJS den 1 maart. Groote kalmte is op'de stormen gevolgd, welke deze hoofdstad beroerden. Parijs heeft bijna overal weder zijn gewoon aanzien herkregen; de winkels zijn heropend en de arbeid is hervat. Bijna uit alle plaatsen des Lands luiden de berigten gunstig voor de voorloopige Regering zij wordt slechts 1111 en dan verontrust door de tijdingen aangaande verschillende benden brandstichtersdie hunne verwoestingenvooral aan de spoorwegenvoortzetten; de spoorweg naar Rouaan heeft daardoor veel geleden. De Regering blijft inmiddels hare taak met ijver ver- vullen en heeft heden door het officiele dagblad der Republiek een aantal besluiten bekend gemaaktwaarbij wordt bepaalddat alle belastingen zonder uitzondering even als vroeger zullen worden geheven dat de goede burgers in naam der vaderlandsliefde worden verzocht niet te vertragen in het betalen hunner belastingen dat de voorloopige Regering aan de Nationale Vergadering een budget zal aanbieden, waarbij de belastingen op het zegel der dagbladen het octrooi en het zout worden afgeschaften tevens eene wet ingevoerd, welke het stelsel ddr indirecte belastingen geheel zal wijzigen; dat de oude adelijke titels zijn vervallen, en de benamingen daaraan verbonden verboden dat ieder, die geschriften zonder den naam van den drukker vporzien, aanplakt of uitdeeltten stre'ngste zal worden gestraftdat de heer Dupont de TEure het verblijf van den gewezen Kattselier op het Petit-Luxembourg zal betrekken dat de heer Armand Barbis tot gouverneur van het paleis van het Luxembourg is benoemd; dat de titels van divisie-generaal en brigade-generaal in het leger zijn hersteld, en dat de stedelijke Raad van Parijs is ontbonden. Ook de maarschalk Soult en de heer Sauzet hebben hunne goedkeuring aan de nieuwe orde van zaken ge- hecht. Door de voorloopige Regering is aan den aartsbisschop van Parijs en den abt Lacordaire dank gezegd voor hun gehouden gedrag en de ondersteuning welke zij aan de zaak der Republiek hebben verleend. Het besluit dat alle voorwerpen in de banken van leening, op welke niet meer dan tien francs zijn ver- pandkosteloos kunnen worden teruggehaald., is op meer dan 100,000 artikelenter gezamenlijke waarde van 700,000 francs, van toepassing. Gisteren hebben zich weder vele werklieden naar het stadhuis begeven; eenige leden der Regering begaven zich onder de menigte. De heer Louis Blanc sprak de vergaderden toe,- en werd vervolgens, daar alien hem wegens zijne kleine gestalte niet hadden kunnen zien onder luid gejuich, op de schouders van twee werklieden het plein rondgedragen. De tegenwoordige voorzitter van den Ministerraad de heer Dupont de I'Eure is reeds meet; dan tachtig jaren oud en nam ook aan de verrigtingen der eerste Fransche omwenteling deel. De heer Aragothans minister van marineen buiten tegenspraak een der grootste geleerden van Frankrijk, telt ruim een en zestig jaren. Het dagblad le National wijdt een uitvoerig ver- toog aan het onderzoek der stelling van de Fransche Republiek tegen over de vreemde Mogendheden, en stelt zich deze drie vragen ter beantwoording voor:,, Zullen wij aangevallen worden?" Zullen wij aanvaljen?" Zullen wij in een staat van afwachting blijven verkee- ren?" Wat het eerste betreft, van de drie zoogenaamde Noordsche Mogendheden zou dit het meeste te ver- wachten zijn; maar Oostenrijk heeft met zijne Staten in Italie te veel te doenen de Zwitsers die over den Sonderbond gezegepraald hebben, zouden de stelling van een naar Frankrijk optrekkend Oostenrijksch leger in gevaar brengen. Pruissen zal langs hoe meer in moeije- lijkheden gewikkeld worden door de eischen van zijne Algemeene Stendenvergaderingen door de stem der open- bare meening in zijne Staten. Rusland ver in het Noorden gelegen kan zonder Duitschland niets doen, enzalbezig- heid genoeg vinden door het in bedwang houden van Polen waar de hoop op herstelling der nationaliteit door de stem die van de Seine klinkt zal aangewakkerd worden. Zal Frankrijk aanvallen? Dit ware, vervolgt de National, een groote misslag, die voedsel aan den laster geven en de Volken, thans zoo gunstig voor ons gestemd, van ons vervreemden zou. Frankrijk moet dus in een staat van afwachting blijven, den loop der gebeurtenissen gadeslaan, en door geene ontijdige tusschenkomst het werk der Natien verstoren wier strekking het is haren maatschappelijken toestand te hernieuwen. Ons voor beeldonze zedelijke ondersteuning, zijn genoegzaam om Europa te wijzigen; onze wapenen zouden alleen strekken om die wijziging te vertragen, en haren ge- regelden loop te stuiten." £dn geval wordt echter, ten slottegenoemd dat de gewapende tusschenkomst van Frankrijk noodwendig zou kunnen maken. Het zou zijn wanneer Oostenrijk, met zijne verdedigende stelling niet voldaan een aanval op Italie waagde. Om het even of dit Toskane, Rome, Napels of Pidmont gold zou de Fransche Republiek ver- pligt zijn die daad van geweld te keeren, door haar leger en hare vloot tot hulp der Italianen te zenden. Moge deze ook al in zichzelven sterk zijnhun strijd zou on gelijk wezen en zij zouden hunnen vrienden in Frankrijk raoeten vergunnen de schuld der erkentelijkheid te betalen, voor al het Italiaansch bloed dat in de rangen der Franschen vergoten is. De Zwitsersche Commissie tot herziening der Bonds- acte heeft eenparig het beginsel aangenomen dat de regten en vrijheden des volks door het Bondgenootschap gewaarborgd zullen zijn. Voortsdat de kloosters even als alle andere corporatien onder de Kantonale souvereiniteit staan zullen en dat de uitoefening der Evangelische en Katholijke eeredienst in alle Kantons gelijkelijk gewaarborgd zijn zal. BRUSSEL den 2 maart. In dei zitting van de Kamer der Representanten vail gisteren verklaarde de Minister van Buitenlandsche Zaken, dat de Regering nog geene officiele mededeeling van de voorloopige Fransche Regering had ontvangen, maar dat de prins de Ligne van den heer Lamartine het volgend schrijven had bckomen: „Mijnheer de Gezant, ik hebde eer u te berigtendat de voorloopige Regering der Fransche Republiek mij de portefeuille van buitenlandsche zaken heeft toevertrouwd. De republikeinsche vorm der nieuwe Regering heeft noch de stelling van Frankrijk in Europa, noch zijne wettige en opregte gezindheden ver- anderd, om zijne betrekkingen van goede verstandhouding met die Mogendheden te handhaven welke even als Frankrijk, de onafhankelijkheid der Volken en den vrede der Wereld .zullen verlangen. Het zal voor mij een geluk zijn door alle in mijne magt staande middelen mede te werken tot die overeenstemming der Volken in hunne wederzijdsche waardigheid, en aan Europa te herinneren dat het beginsel van vrede en het beginsel van vrijheid te gelijker tijd in Frankrijk geboren zijn." De Minister deelde verder mede, dat de Regering den Belgischen Gezant te Parijs heeft verzocht, dat hij den heer Lamartine terstond zou antwoorden en hem ver- klarendat de Belgische Regering met genoegen heeft vernomen welke gevoelens Frankrijk omtrent de onaf hankelijkheid van grondgebied en den vrede der Wereld bezielen. Op de vraag van den heer Castiau omtrent de wapening der grenssteden was het antwoorddat alles zich tot eenige maatregelen van voorzorg bepaalde. Door de Koningin der Belgen moeten dezer dagen verscheiden kisten met kltfederen naar Londen verzonden zijn voor de uitgeweken Fransche Prinsen en Prinsessen. Te Ostende zijn eergisteren zeven groote kisten uit Frankrijk aangekomen, welke aan de Koningin van Enge- land waren geadresseerdmen veronderstelt dat zich daarin bezittingen van Lodewijk Filips bevonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1