ROTTERMMSOIE \S\ A0 1848. Donderdag den 9 Maart. »TJ c o u I. 0 If D E II den 7 maart. (per Aitiroofl.) Het Lagerhuis hield zich gisteren hoofdzakelijk met de wegen en middelen en wel met het overwegen van den verderen duur der belastjng op deinkomsten, bezig, maar is daaromtrent nog tot geen besluit gekomen. Gisteren zijn re Glasgow ernstige ongeregeldheden uitgebroken. Een volkshoop, uit Chartisten bestaande, heeft een aanval op eene menigte drankwinkels gedaan. Velen hunner waren van wapenen voorzien, en schreeuw- den als razendenWeg met de Koningin!" Hun getal beliep eenige duizenden, zoo vrouwen als mannen. Men zeide dat twee politiebearabten gedood en verscheiden anderen gekwetst zijn. De nacht werd met angst te ge- moet gezienhoewel detachementen troepen op ver- schillende punten der stad waren geplaatst. Tegen den avond heeft het graauw, na al de drankwinkels inwendig vernield te hebben, de plundering tot verscheiden koop- manspakhuizeu en juwelierswinkels uitgestrekt. Zoodra het oproer uitbarstte werden alle winkels gesloten Het volk was ook begonnen met het opbreken der rails van twee spoorwegen. Toen deze treurige tijdingen Edinburg bereikten zijn terstond honderd en vijftig dragonders en zeshonderd man voetvolk van daar naar Glasgow opgerukt. Niet in z66 hevige mate, maar echter vrij ernstig, is de rust dezer hoofdstad gisteren verstoord. De heer G. Cochrane had eene volksbijeenkomst in de open lucht voorgeslagen, cm over de belasting op de inkomsten te be- raadslagen. Op aamnaning der overheid zag hij hiervan af, en ontraadde zelf de zamenkomst, door biljetten te doen aanplakken maar men bekreunde zich daaraan niet, en eenige duizenden menschen grootendeels uit de uiindere volksklasse hoorden twee redevoeringen aan die zeer hevig tegen den gevallen Koning der Franschen gestemd waren en in den lof der Fransehe Republiek eindigden. Hierdoor nog meer opgewonden, viel het volk de politie- beambten aan en raakte met hen slaagszoodat weder- zijds gekwetsten vielen. Het gespuis brak de palissade rondom de Nelsonkoiom af, en verbrijzelde de gaz- lantarens. Na in eenige huizen de vensters ingeworpen te hebben trok men naar het paleis der Koninginen koelde daar zijne vrijheidsliefde aan eenige groote lan- tarens. Eindelijk, nadat nog veletlei baldadigheden ge- pleegd waren behield de talrijke politie tegen midder- nacht de overhand. Het eindigen van den oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Mexico is thans weder zoo zeker niet. De president Polk deswege den to dezer in het Congres ondervraagd heeft geantwoord dat geen nader berigt omtrent vredes-voorstellen der Mexicaansche autoriteiten was ingekotnen na het negenontwerpreeds den 7 sep- temberdoorde Mexicaansche aan de Noord-Amerikaansche Commissarissen overgeleverd. De troepen der Vereenigde Staten hebben Orizaba bezet, San.Luis Potosi en andere binnenlandsche Staten hadden een promtnciamento uitge- vaardigd, waarbij zij het te Queretaro gevestigd Gouver- nement verwierpen en voorstelden den oorlog kracht- dadig door te zetten. PARTJS den 6 maart. Door den heer Lamartine is als minister van buiten- landsche zaken eene circulaire gerigt aan de diplomatieke agenten der f ransche Republiek, opdat zij spoedig aan de Regeringen bij welke zij geaccrediteerd zijn de grondbe- ginselen en bedoelingen kenbaar inaken, welke voortaan de buitenlandsche staatkunde der Fransehe Regering zul- len besturen niet omdat de Republiek behoeft erkend te worden om te bestaan maar dewijl zij in de familie der gevestigde Regeringen wenscht te treden als eene geregelde Mogendheid en niet als een verschijnsei dat de orde van Europa verstoort. Zulks wordt in den aanvang der circulaire gezegd, en daarna het wettig regt om eene Republics uit te roepen nog verder aangetoond. Vervolgens wordt de omwenteling van 1848 met die van 1792 vergeleken en vooral daarop gewezen dat de tegenwoordige tot broederschap en vrede de vroegere tot oorlog leiddehetwelk in het breede ontvouwd wordt. Niettemin zal de Republiek krijg voeren, zoo men haar dagrtoe uitlokt; want Frankrijk zou gelukkig zijn, wanneer men het den oorlog verklaarde en het dus dwong in kracht en roein aan te groeijen in wedrwil van zijne gematigd'neidmaar zware verantwoording zou op Frankrijk rusten wanneer het den oorlog verklaarde, zonder daartoe uitgelokt te zijn. Vervolgens verklaart de Minister, dat de verdragen van 1815 voor de Fransehe Republiek niet meer bestaan; het bij die verdragen be- paalde omtrent het grondgebied wordt echter als grondslag voor hare betrekkingen met de overige Volken aange- nomen. Hierdoor wordt de rust van Europa niet in gevaar gebragt, maar wanneer men de inwendige her- vormingen in Zwitserland en Italie met geweld tegenging, zou de Republiek het als pligt beschouwen zulks door kracht va'n wapenen tegen te gaan. Ten slotte wordt nog gewag gemaakt van de woorden vrijheidgelijkheid en broederschapwelke de Republiek bij hare geboorte uitsprak. De zin dezer drie woorden (dus luidt de circulaire), toegepast op onze buitenlandsche betrek kingen, is deze: bevrijding yan Frankrijk van de ke- tenen welke zijn beginsel en zijne waardigheid drukten; herneming van de plaats welke het op de lijn der groote Europesche Mogendheden moet beslaaneindelijk, ver- klaring van bondgenootschap en vriendschap met alle Volken." Omtrent de zoo veel besproken Spaansche huwelijken komt in de circulaire nog de volgende zinsnede voor: Eene enkele oorlogsquestie had zich een jaar geleden tusschen Frankrijk en Engeland opgedaan. Het Repu- blikeinsche Frankrijk had die questie niet doen ontstaan, maar de dynastie. De dynastie neemt met zich dat ge vaar voor oorlog weg, hetwelk zij voor Europa had ver- wekt door de geheel persoonlijke eerzucht harer familie- verbiitdtenissen in Spanje. Deze huiselijke staatkunde der I gevallen dynastie welke sedert zeventien j'aren onze nationale waardigheid druktedrukte te gelijker tijd, door hare aanspraken op eene kroon te meer te Madrid, onze liberale verbindtenissen en den vrede. De Republiek kent geene eerzucht. De Republiek kent geen nepotismus. Zij erft geene aanspraken eener familie. Laat Spanje zich zelve besturen laat Spanje onafhankelijk en vrij zijn. Voor de hechtheid dezer natuurlijke verbindtenis rekent Frankrijk meer op de gelijkvormigheid van beginselen dan op de opvolgingen van het huis van Bourbon." Het officiele dagblad van heden behelst een belangrijk besluit hetwelk de voorloopige Regering heeft uitge vaardigd dewijl zij zoo spoedig mogelijk de magt welke zij in het belang en op last des Volks uitoefent, aan eene bepaalde Regering wil ter hand stellen. Daarbij wordt bepaald, dat de kiesvergaderingen van ieder kanton tegen den 9 april zijn bijeengeroepenom de vertegen- woordigers des Volks te verkiezen voor de Nationale Vergadering welke de Constitutie moet uitvaardigen dat de verkiezing de bevolking tot grondslag zal hebbetv; dat het geheele getal vertegenwoordigers 900 zal zijn met inbegrip van de Fransehe Kolonien en Algerie; dat de stemming direct en algemeen zal zijn; dat alle Franschen kiezers zijn die 21 jaren oud sedert zes maanden in de gemeente woonachtig en niet regterlijk van de uit- oefening der burgerregten beroofd of daatin geschorst zijndat alle Franschen kiesbaar zijn die 25 jaren oud en niet van de uitoefening der burgerregten beroofd of daarin geschorst zijn; dat de stemming geheim zal zijn; dat niemand tot vertegenwoordiger kan worden benoemd, zoo hij niet 2000 stemmen op zich vereenigt; dat elk vertegenwoordiger eene schadeloosstelling van 25 francs per dag zal ontvangen zoo lang de Zitting duurt, en dat de Constituerende Nationale Vergadering den 20 april zal worden geopend. Verder heeft de voorloopige Regering eene commissie benoemd, welke zoo spoedig mogelijk eene acte moet in gereedheid brengen strekkende tot onmiddellijke in vrijheid stelling der slaven in de kolonien der Republiek. Ook is nog eene commissie voor de nationale belooningen gevestigd en de burger Albert tot voorzitter daarvan be noemd. Op verzoek van den heer Armand Marrastdie met de liquidatie van de goederen der gewezen civiele lijst was be.lastis tot dat einde eene Commissie benoemd. De voorloopige Regering heeft zich verpligt gezien, de beslissing der vraagstukken omtrent de organisatie van den arbeid uit te stellen, en daaromtrent eene proclamatie aan de werklieden uitgevaardigd waarin onderanderen gezegd wordtdat te veel ongeduld van de zijde der werklieden en te veel oVerhaasting van den kant der Regering alles in de_ waagschaal zou stellen; dat men dus wetsontwerpen dienaangaande in gereedheid zal bren gen, welke aan de Nationale Vergadering moeten worden aangebodendoch waarover vooraf het oordeel van ge- delegeerden der werklieden zal worden gevraagd. De opening der Beurs is heden weder uitgesteld; de droevige oorzaak daarvan is, dat het huis Gottin Co. zich verpligt heeft gezien voor het oogenblik zijne be talingen te staken. Reeds was eene groote menigte dezen middag bij de Beurs verzameld, toen de Commissaris der Beurs het besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken mededeelde om de opening der Beurs nog tot nader bevel te schorsen. Men sprak aan de Beurs van een twist welke tusschen de heeren Gamier-Pagtts en Goudchauxden maire van Parijs en den minister van linantien was gerezende eerste had in wedrwil van het gevoelen van den laatstebevel gegeven tot het openen der Beurs, waarop de heer Goudchaux zijn ontslag gevraagd had; men noemde den heer Gamier- Pages als zijn opvolger. Na deze woordenwisselingen over het al of niet openen der Beurs op hedenheeft men eindelijk besloten die opening nog niet te doen plaats hebben. Dat het huis Gouin zijne betalingen heeft gestaakt wordt toegeschreven aan de talrijke aanvragen om remboursementenmen zou aan den Minister van Finantien en aan de Bank nog hebben aangeboden de betalingen voort te zetten, mits men een voorschot van 25 millioenen erlangde, maar de Bank wilde slechts in een voorschot van 6 a 7 millioenen bewilligen; zulks was echter niet genoegzaam om aan de vele aanvragen te voldoen. Den 12 of 19 dezer zal, naar men verzekert, in het Veld van Mars een groot banket plaats hebbentot hetwelk ieder zonder onderscheid tegen een zeer geringen inschrij vingsprijs zal worden toegelaten. Men wil bier wetendat de voorloopige Regering geen oogenblik onkundig is geweest van de plaats waar Lodewijk Filips zich tijdens zijne vlugt ophield en dat zij zelfs vertrouwde mannen had afgezonden om hem des noods te beschermen, tot dat hij zich zou hebben ingescheept. Heden hebben de heeren Michelet en Quinet hunne cursussen weder geopendwelke op last der vorige Regering waren gesloten. Bou-Mazadie van de troebelen gebruik had weten te maken om te ontsnappen, is te Brest weder in hechtenis genomen. Uit Algiers zijn tijdingen tot den 29sten laatstleden ontvangen. Den 27sten had de Hertog van Aumale ter kennis van de bevolking en het leger gebragtdat de Koning afstand gedaan had en de Hertogin van Orleans tot Regentes benoemd was. De Hertog voegde daarbij deze woorden Daar de Gouverneur-Generaal de vader- landsliefde van alien kent, voegt hij niets bij deze tijdingen. Niets zou onze pligten jegens of onze gehechtheid aan Frankrijk kunnen veranderen." Den volgenden dag maakte de Hertog aan de bevolking en het leger bekenddat hij geene officiele mededeeling uit Frankrijk ontvangen had, maar dat aan al de prefecten en onder-prefecten de zamenstelling eener voorloopige Regering was berigt. Op deze mededeeling liet de Hertog nog volgen: De Gouverneur-Generaal kan slechts herhalen wat hij gisteren zeide niets is veranderd in onze pligten jegens Frankrijk. De bevolking en het leger zullen met de grootste kalmte de bevelen uit het Moederland afwachten." Van den Prins van Joinvilie maken de berigten geen gewag; men heelt ook nog geen antwoord ontvangen op den brief van den heer Arago aan dien Prins. De voorloopige Regering te Neuchatel heeft de leden der oude Regering in hechtenis doen nemenen eenige proclamatien uitgevaardigdom de burgers gerust te stellen, en de burgers-soldaten lof toe te zwaaijen, omdat zij het Land van de vreemde overheersching heb ben bevrijd. Mihimed-Ali was den t4 februarij van AlexandriS naar Napels vertrokken onder weg is zijne ziekte zoo verergerd dat het schip te Malta heeft moeten binnen- loopen werwaarts Ibrahim-pachadie zich te Napels bevond nu ook ontboden is. KEULE1V den 7 maart. De Senaat der stad Frankfort heeftden 4 dezer, bereids een deel der aan hem ingediende verzoeken ingewilligd,. door de drukpers vrij te verklaren met bijvoeging dat de censuur nooit weder ingevoerd zal worden. De mis- drijven, door de pers begaan zullen volgensde bestaande regten worden gestraft; ieder gedrukt geschrift moet de namen des drukkers en uitgevers ieder dagblad die des drukkers en verantwoordelijken redacteurs vermelden. Ook de Hertog van Nassau heeft zijn zegel aan inwilli- gingen gehechtwelke gedurende zijne kortstondige afwezigheid door zijne Moeder, zijnen Broederen de Ministers gedaan waren. Hiertoe behoort de algemeene wapening en de vrijheid van drukpers. De Groothertog van Hessen-Darmstadt heeft insgelijks aan de algemeene beweging toegegeven: vrijheid van drukpers, burger- wachten in de stedenregtbanken van gezworenen enz. zullen aldaar ingevoerd worden. Prins Karel van Pruissen is gisteren te Dusseldorp naar Berlijn doorgereisd, terwijl prins Frederik van Pruissen, gouverneur der vesting Luxemburg zich dien dag naar die vesting begeven zou. UitDusseldorp en andere plaatsen van Rijn-Pruissen zijn verzoekschriften naar Berlijn ge- zonden, om wijzigingen in de volksvertegenwoordiging, gelijkstelling van alle godsdienstige gezindtenonbe- perkte drukpersvrijheid, invoering van gezworenen, ver- zekering der persoonlijke vrijheid een belastingstelsel in verhouding tot ieders vermogen, voorzorgen voor de arbeidende klassen het vrije regt van vereeniging en een Duitsch Parlement te verlangen. De Koning van Pruissen sloot den 5 dezer de Zitting der Vereenigde Commissie uit den Landdag, met eene treffende aanspraak. De periodieke duur dier Commissie wordt door Z. M. op den Vereenigden Landdag overgedragen. Hij vermaande de leden ernstig als boden des vredes der eensgezindheid en der kracht, naar hunne provincien terug te keeren omte midden van gebeurtenissen welke de maatschappelijke orde in hare grondvesten dreigen te schokken, tot de heilige pligten aan te manen, die zoodanige omstandigheden van Duitsche mannen vorderen om iedereen toe te roepen alle partijschap te laten rusten, en alleen op datgene te zien wat noodig is om den storm het hoofd te bieden. Als het Pruissisch Volk aan de overige Duitsche stammen het voorbeeld van eendragt en kracht geeftdan zeide de Koning, is een groote stap tot het groote doelde handhaving des vredesgedaan. Maar behaagde het God dat de ver dragen verbroken wierden, op welke het staatkundig ge- boitw van Europa rust dat een vijand het waagde des Konings eigen gebied of dat zijner Duitsche Bondgenooten aan te tasten dan zou hij aan de gevaren des krijgs de voorkeur boven een smadelijken vrede geven. Dan zou hij zijn weerbaar Volk te wapen roepen het zou zich dan rondom hem scharen en de heldenmoed der jaren 1813, 1814 en 1815 zou ook thans weder niet falen. Zoodra de maatregelenwelke hij voor Pruissens eer en Duitschlands veiligheid nemen moetden bijstand der Stenden vorderen ten laatste dan wanneer, wat God verhoede de algemeene wapenkreet moet schallenzal de Koning den geheelen Vereenigden Landdag weder bijeen roepen. Te Elberfeld verkeerde men eergisteren in onrust, dewijl aan de werklieden in de weverijen eene vermin- dering van loon was aangezegd. Maatregelen tegen mogelijke rustverstoring werden genomen, maar zij waren gelukkig overtollig. De fabrijkanten zagen van hun voornemen af, en de nacht verliep rustig. In Beijeren was menvolgens de berigten tot den 3 dezer, overal nog druk met het indienen van verzoek schriften tot verwerving of uitbreiding van regten, bezig. Intusschen heeft de Koning van dat Land de Fransehe Republiek erkend, en den Franschen gezant te Munchen als gezant dier Republiek bevestigd. Maar, niettegenstaande des avonds van genoemden dag de Ministers aan de op het raadhuis vergaderde burgers hadden medegedeeld, dat al de in hunne verzoekschriften verlangde punten door den Koning zijn ingewilligd en dat de Stendenvergadering reeds in mei bijeengeroepen zou worden, heeft de rust te Munchen niet bewaard kunnen bljjven maar is op nieuw ernstig verstoord. Des morgens van den 4den werd, namelijk, afgekondigd, dat de Kamer der Afgevaardigden ontbonden was, dat nieuwe verkiezingen waren uitgeschrevenen dat de Rijksstenden tegen den 31 mei zijn opgeroepen. Een zoo lang uitstel viel niet in den geest der gistende menigte. Men sprak terstond van eene nieuwe burger- yerzamelingen des namiddags ten vier ure brak .de storm los. De deuren van het burger-tuighuis werden opengebroken en ruim vierduizend geweren, zesduizend nieuwe sabels en vele oude wapenen geraakten in han- den van studenten burgers en werklieden. Militairen bezetten bij het afzenden van deze berigten, depleinen, de stormklok luidde het oproer was tot openbaren op- stand geworden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1