BOTTERMMSCIII A? 1848. Salurdag Bij deze Courant behoort ecu Bijvoegsel. c on LOUDEN den 8 maart. De Graaf en Gravin van Neuilly, welken titel de voor- malige Koning en Koningin der Franschen thans hebben aangenomen legden eergisteren een bezoek bij H. M. af. Prins Albert had satnrdag de doorluchtige bannelingen te Claremont bezocht en zondag bragt de Hertogin van Kent, moeder der Koningin van Engeland, een geruimen tijd bij hen door. De generaats Dumas en de Rumigny, adjudanten van Lodewijk Filips, hebben hem, sedert zijne vlugt uit de Tuilerien nog niet verlaten. Men is algemeen zeer benieuwd naarden uitslag der beraadslagingen in het Lagerhuis over den korteren of langeren duur der voortgezette belasting op de inkomsten. Denkelijk zal de motie van den heer Humedat die duur sleehts ddn jaar zou zijn de goedkeuring der meerder- heid niet verwerven. Ook sir R. Reel heeft zich aan de zijde der Ministers geschaard welke de belasting voor den tijd van vijf jaren willen verlengd hebben. Lord G. Bcntinck behoort onder hen welke de motie van den heer Hume ondersteunen. Gisteren verkregen sir lV*Somerville en de heer Lewis verlof tot het indienen van wetsontwerpenop de debi- teuren in Ierland betrekkelijk. De zitting van het Hoogerhuis leverde weinig belang- rijks op. De onrustige bewegingen in'Trafalgarsquare alhier zijn, tegen verwachting, gisteren morgen vroegtijdig her- nieuwd. Nadat eene groote menigte daar was zainen- geschoold onder den schijn van naar een gevecht van straatjongens te zien is men begonnen het hek rondom het aldaar opgerigt gedenkteeken voor Nelson te ver- iiielen en de politie uit te tarten die zich daardoor echter niet liet afschrikken ,"maar eenigen in hechtenis nam, en anderen, die wederstand boden, slagen toebragt. Het vierkant plein werd ontruimd, maar tegen den middag ving men weder aan met steenen te werpen hetwelk tot het nemen van meer gestrenge maatregelen en het stremmen van al de toegangen verpligtte. Ten negen ure des avonds was alles rustig en hoopte men dat de zaak geeindigd zou zijn. Het getal der naar het hospi- taal gebragte gekwetsten is zeventien, dat der in hechtenis genomenen meer dan veertig. Aan de Morning Herald is een brief gerigtde schrijver waarvan meent datindien de politie de brandweer had opgeroepen, deze, met hare goed ingerigte brandspuiten, de Belialsmannen weldra uiteen zou gedreven hebben. Gisteren is ook te Edinburg eene.groote menigte volks in beweging geraakt, en heeft vele lantarens en'vensters vernleld. De Lord-Provoost en de Magistraat hebben on- verwijld een groot aantal konstabels in dienst gesteld. Te Glasgow was het gisteren namiddag betrekkelijk rustig. Men vreesde echter dat het oproer tegen den nacht op nieuw uit zou breken maar achtte de bijeen- gerukte militaire rnagt genoegzaam om het te dempen. Een honderd en vijftigtal der onruststokers op den vorigen dag was in hechtenis genotnen. Het getal dergenen welke aan de plundering van geweerwinkels, victualie-, bakkers- en andere winkels deel namen wordt op ruim vijfduizend geschat. Meestal waren het werklieden zonder arbeid die sedert lang morden dat de commissie tot ondersteuning hun geen werk verschafte. Die commissie had echter nog sleehts twee dagen geleden ruime uitdeelingen van meel aan alien die het begeerden gedaan en de leden van het gemeentebestuur waren met het in gereedheid brengen van soepkaarten bezig toen het volk hunne vergadering stoorde door met onstuimigheid voedsel of werk te komen eischen. Niet voldaan met het antwoord, dat hun binnen weinige uren voedsel verschaft zou worden, gingen de woeStelingen tot het onvruchtbaar werk der vernieling over. Vele Engelsche werklieden die tot hiertoe in Fransche fabrijksteden werk vonden, maar nu afgedankt zijn, worden aan boord van Engelsche stoombooten van Havre naat-Portsmouth overgevoerd, voor Gouvernements rekening naar hunne woonplaatsen overgebragt, en van voedsel en geld voorzien. Zij betoonen zich zeer erkentelijk voor deze tegemoetkoming. Nadere berigten uit de Vereenigde Staten tot 21 februayj, blijven nog zeer tegenstrijdig omtrent het al of niet waarschijnlijke van een spoedigen vrede met Mexico luiden. Nogtans zeide men dat de Pruissische Minister te Washington tijding ontvangen had, dat binnen weinige dagen aannemelijke vredesvoorwaarden derwaarts gezonden zouden worden en dat de generaal Scott den schout-bij-nacht Perry had doen weten dat hij een vaar- tuig gereed moest houden, om die voorstellen naar Nieuw Orleans of Pensacola over te brengen. Twee Noord-Amerikaansche schepen hadden den-ao October, het stadje Guayamain de Golf van California, ingenomenna het gebombardeerd en negenhonderd man Mexicaansche troepen daaruit gedreven te hebben. Het werk der verkiezing van een nieuwen President der Vereenigde Staten moest den 22 februarij aanvangen. Vele pogingen werden in het werk gesteld om den heer Polk door een Whig van gematigde beginselen te doen vervangen. LONDEN den 8 maart (des avondsj. Het Lagerhuis houdt zich heden in committd met het ontwerp tot bevrijding der Roomsch - Katholijken van sommige wettelijke bepalingen bezig. De heer Stanley verzette zich tegen het gemakkelijk maken der vestiging liier te Lande van personentot monniken-orden in ver- band staande, naardien hij zulks voor de rust des Lands gevaarlijk achtte ook uit hoofde der pogingen die zij zoud'en aanwenden om bekeerlingen te maken. De heer Gottlburn meende het beter te zijn het behandelen van amendementen op deze wet nog uit te stellen. Gedurende het eerste gedeelte van den afgeloopen nacht heeft de politie de Parlementshuizen en de naburige straten streng bewaaktmaar, dewijl alles rustig bleef werd zij ten twee ure op die punten afgedankt. Heden op den middag trok een vijfhonderdtal personen uit de laagste volksklasse, en ten deele zwaar beschonken, langs de Strand, en pleegde eenige baldadighedenmaar de politie joeg hen spoedig uiteen. Te Glasgow was het gisteren tegen den avond nog niet rustig. Bij het vertrek van den spoortrein verhaalde men zelfs dat op het opgeruid volk geschoten was, en dat verscheiden personen gedood of gekwetst waren. Uit Edinburg heeft men hier geene nadere berigten. PARIJS den 8 maart. Het officiSle dagblad van gisteren deelde de benoeming mede van den heer Gamier - Pagls tot minister van finantien, ter vervanging van den heer Goudchaux. Dat blad hield onderanderen ook nog een besluit in, waarbij de nationale vlag wordt hersteld zoo als die bij een decreet der Nationale Conventie was vastgesteld; de nationale kleuren zullen dus, in drie gelijke strepen ver- deeldin deze orde gerangschikt worden: het blaauw aan den stok gehecht, het wit in het midden, en het rood aan het einde. Verder behelsde genoemd dagblad een besluit, strekkende tot vernietiging der wet van 9 September 1835, omtrent de misdaden der drukpers en der andere middelen van openbaa-making, en eene procla- matie aan de werklieden, waarbij deze worden opgeroepen gedelegeerden te benoemen, ten einde met de Regerings- commissie over hunne belangen te onderhandelen; ieder beroep zal drie gedelegeerden verkiezen, en den iodezer, des middags ten twaalf ure, zal in het Luxemburg eene algemeene vergadering der gedelegeerden plaats hebben. Bij besluiten heden door de voorloopige Regering bekend gemaakt wordt de interest der door de burgers in de spaarkassen gestorte gelden te beginnen met den 10 dezer, op 5 per cent bepaalden wordt besloten tot het oprigten in alle fabrijk- en handelste'den van een kantoor van discontering. be Regering.moet voomemens zijn vele linantiele hervormingen in alle takken van be- stuur te brengenonderanderen zou het maximum van het inkomen der openbare beambten op 10,000 francs bepaald en het minimum tot 1500 francs verhoogd worden. Naar verzekerd wordt, moet de Regering voomemens zijn de bewaking van het graf van Napoleon aan diens broeder Jerome toe te vertrouwen, die tot gouverneur van het gebouw der Invaliden zou worden benoemd. De heer Lamartine heeft een onderhoud gehad met den Engelsclien Gezant over de betreurenswaardige gevechten te Havre en elders tusschen de Fransche en Engelsche werkliedenwaarbij de laatsten met geweld gedwongen zijn geworden naar Engeland terug te keeren. De heer Lamartine verzekerde dat deze geweldenarijen alleen de gevolgen waren eener eerste opwelling, en dat de Regering tusschen de werklieden en zeelieden der beide Landen terstond de betrekkingen van vrijheidveiligheid en vriendschap zou herstellcnwelke tusschen de beide Regeringen bestaan en zich bevestigen moeten. Een buiterigewoon courier is door den heer Lamartine van hier naar Weenen afgezondenmet depdehes voor den Franschen Gezant aldaar. Eene langdurige conferentie heeft tusschen de Gezanten der verschillende Italiaansche Staten en den heer J^amartine plaats gehad; omtrent den yitslag dezer conferentie is nog niets uitgelekt. Men verzekert dat de zaakgelastigde van Spanje alhier van zijne Regering bevel heeft ontvangen tot het opeischen van de diamanten der Hertogin van Montpensier, welke het persoonlijk eigendom dier Vorstin waren. Allerlei vreemde geruchten waren heden in omloop de een wilde weten dat uit Algiers ongunstige tijdingen waren ontvangen en dat de Prins van Joinville en de Hertog van Aumale weigerden zich aan de Republiek te onderwerpeneen ander sprak van nog meerdere veran- deringen in het Ministerie, welke op handen zouden zijn; zoo zou de heer Arago maire van Parijs worden en het ministerie van marine verlaten terwijl de heer Subervie wegens zijnen hoogen ouderdom de betrekking van mi nister van oorlog moet nederleggen bij ciit gerueht voegt men nog, dat de portefeuille van oorlog achtereenvolgens aan de generaals Bedeau en Lamoricih'e is aangeboden, maar dat beiden geweigerd hebben die te aanvaarden. Sedert den 24 februarij waren omstreeks 120 personen, meerendeels gewapend, in het paleis der Tuilerien ge- bleven; halstarrig weigerden zij dat gebouw te verlaten, in weerwil van de pogingendaartoe door de voorloo pige Regering in het werk gesteld. Zulks wekte de verontwaardiging der welgezinden opdie verlangden dit verzet tegen de overheid een einde te zien nemen, en eergisteren avond hadden in de straat Rivoli talrijke volksoploopen plaats. Gisteren is het der Regering ge- lukt deze weerspannigen het paleis te doen verlaten zonder dat men tot geweld de toevlugt behoefde te nemen. Zij werden naar het stadhuis gevoerd en daar ontwapend waarna zij met eenig geld naar hunne huizen werden gezonden. Een vrij groot aantal schilderijen en boeken is aan den brand ,en aan de roofzuchtige handen ontsnaptwelke het kasteel van Neuilly verwoestten. Ek: geredde schilderijen zijn naar de Louvre overgebragt. Van de 40,000 boek- deelenwaaruit de bibliotheek van den Koning en de Koningin te Neuilly bestondzijn omtrent 12,000 be- houden, maar velen deerlijk geliavend; zij zijn naar de Nationale Bibliotheek, in de straat Richelieu, overgebragt. Sedert een paar dagen is men bezig met het afbreken der gevangenis van het kleine Luxemburg. Gisteren heeft de jaarlijksche optogt met den vetten os geen plaats gehad; ook zag men geene gemaskerden maar des avonds hadden verscheiden bals plaats. De admiraal Baudin heeft aan den Minister van Marine berigtdat den 3 dezer zijne bevelhebbersvlag op het eskader is geheschen en door de troepen met den kreet: Leve de Republiek! is begroet. Men had gevreesd daar eenige tegenkanting te zullen vindenwegens de ge- hechtheid van de officieren en soldaten der vloot aan den Prins van Joinville. Bou-Mazadie uit Parijs ontsnapt en te Brest weder gevat isheeft aan de voorloopige Regering ge- schreven, dat hij niet gevlugt is met doel om naar Afrika terug te keeren en daar de wapenen tegen Frankrijk op te vatten maar om zich aan wraakzuchtige handelingen te onttrekkenwaarvan hij het slagtoffer vreesde te zullen worden. Uit Lyon schrijft men dat den 6 dezer een aanvang zou worden gemaakt met het sloopen der vestingwerken tusschen die stad en la Croix-Roussewaartoe door de Regering verlof is gegeven. Op last der Koningin van Spanje en der Spaansche Regering is de hertog Ahumada uit Madrid vert'rokken, ten einde aan de Hertogin van Montpensier voor te slaan, of zij zich naar Spanje wil begeven. De uit Parijs ontvangen berigten hebben den 1 dezer in de Spaansche hoofdstad tot eenige ongeregeldheden aanleiding gegeven; des avonds hadden verscheiden zamenscholingen plaats en deed zich de kreet Leve de Republiek! hooren het naderen van een escadron kavalerie was echter ge noegzaam om de volkshoopen uiteen te drijven, men behoefde geen geweld te gebruiken. De Regering heeft (sedert alle maatregelen genomen om de handhaving der orde te verzekeren. In de zitting van de Kamer der Spaansche Gedeputeerden van den 1 maart werd eene wet aangebodenwaarbij magtiging wordt gevraagd tot het heffen eener leening van 200 millioenen realen ten einde de buitengewone uitgaven door de tijdsomstan- digheden vereischtte dekken en tevens tot het ver- rigten van alles wat geschikt zal worden geoordeeld tot handhaving van rust en orde. Men spreekt van het vormen van een observatie-leger van 50,000 man nabij de Pyreneen. Het Siciliaansche Parlement is den 15 februarij te Palermo bijeengekomenen heeft de houding eener Constituerende Vergadering aangenomen. Acht bataillons en twee eskadrons nieuwe Siciliaansche troepen zijn te Palermo bijeen. Volgens ontvangen berigtenwelke echter nog nadere bevestiging behoeven2ou de stad Messina, op last van den Koning van Napels, gedurende 42 uren door de Koninklijke troepen gebombardeerd zijn, waar- door het entrepdt in brand geraakte en eene schade van bijna tien millioen francs werd aangerigt. De Jezuiten te Genua hebben zich verpligt gezien hun gesticht te verlaten. Terstond daarop is het volk naar binnen gestormd en heeft meubelen boeken enz. uit de vensters geworpen. Door de Oostenrijksche Regering zijn, naar men zegt, zoo vcel mogelijk voorzorgen genomen, om het verzenden van brieven uit Lombardye naar Frankrijk te beletten. Men meent alhier dat in genoemd gedeelte van Italie gebeurtenissen van ernstigen aard zullen'plaats grijpen. KEULEN den 9 maart. Tot de jongste belangrijke berigten uit verschillende Duitsche Landen behoort, dat de Erfgroothertog van Ilessen tot Mederegent benoemd en het Ministerie du Thil afgetreden isterwijl de heer von Gagern tot eersten Minister benoemd iswelk een en ander algemeene vreugde verwekt heeft. Te Hanau hebben de gezamen- lijke staatsdienaars zich met het verzoekschrift der burgers dier stad vereenigd. Eene deputatie van burgers had bij iiare terugkeering van Darmstadt, twee zwart- rood- en gouden vaande'ls bij zichwelke kleuren als die der voorstanders van Duitschlands ddnheid beschouwd wor den en leed daardoor overlast van eenige Frankforter burgers, die deze heeren als rustverstoorders aanmerkten, en hen in de wachtkamer der politie bragtenwaar zij echter zeer beleefd bejegend zijn. Zij hebben nu in het Frankfurter dagblad de verklaring doen plaatsen, dat zij die kleuren als de teekenen van de ddnheid en vrijheid der Duitschers, voortaan steeds voeren zullen. Uit Halle en andere steden zijn adressen aan den Koning van Pruissen afoezondenom de bijeenroeping der Ver eenigde Landstenden en het verwijderd houden der Russen, op een gewapend bondgenootschap met welke men niet gesteld schijnt, te verzoeken. Genoemde Monarch heeft den generaal vpn Pfuelthans te Munster, doen weten, dat hij, mogt de oorlog uitbreken, tot opperbevelhebber van het Rijnleger benoemd zal worden. Te Munster is bevel tot oproeping der reserven van het leger ontvan gen. De Hertogin van Orleans is, met hare beide Zonen, den 4 dezer te Berlijn aangekomen en heeft haar verblijf op het slot Bellevue genomen. Koning Lodewijk van Beijeren heeft toegegeven aan het zoo onstuimig uitgedrukt volksverlangenen bij procla- matie bekend gemaakt dat de Rijksstenden reeds tegen den 16 dezer zijn opgeroepen, om onderanderen, over de verantwoordelijkheid der Ministersde onbeperkte vrijheid. der drukpers, de invoering van gezworenen verbetering van den toestand der Israelieten, enz. te beraadslagen. Berigten uit Weenen zeggen dat het Oostenrijksch leger in Lombardije en Venetiehetwelk reeds 120,000 man sterk wasnog met 30,000 man zal vermeerderd worden. Aan eene oorlogsverklarin^ tegen de Fransche Republiek geloofde men niet, zoo lang de grenzen van Duitschland en Italie geeerbiedigd worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1848 | | pagina 1