Naar men verneemt is de soirde dramatique et mu- sicalewelke wederom ten paleize van Z. M. zal plaats hcbben acht dagen uirgesteld; de voorstelling zal alsdan bestaan uit Act/Son, Lit vie du pe'cheur en 11 feint qu'une forte soit ouvcrte ou fermfe. Sfaten-Aieneraiil. Morgen zal de Tweede Kamer in de afdeelirigen over- gaan tot het onderzoelt van het vvetsontvverp nopens de onteigeningen ten algemeenen nutte. Bij het onderzoelt in de afdeelingen der Tweede Kamer van het vvetsontwerp, ten doel hebbende de re- geling der ontvangsten en uitgaven wegens verstrekkingen van materieel van onderscheiden aard, tot ultimo december 1851, door de Departementen van Marine en vanOorlog, gaf men zijne verwondering te kennen, dat de voorgestelde wetin weerwil der gedane belofte wederom sleehts een overgangs-maatregel bevat om inde behoefte te voor- zien men betuigde zijn leedwezen, dat zoo veeltijd was verloren gegaan, zonder de geheele zaak aan een einde te brengen en zijne bevreemding dat zoo groote be- zwaren eene definitive regeling konden in den weg staan; dat uitstel scheen tevens de oorzaak te zullen zijn, dat een crediet worde geopend tot het doen van uitgaven uit gelden die sedert drie jaren uit verstrekkingen zijn voortgevloeidwaardoor dienstvermenging zal worden te weeg gebragt. Daar het onderwerp der verstrekkingen een onderdeel zal uitmaken der wet tot regeling van 's Rijks comptabiliteit, achtten eenige leden, in afwachting daarvan, het meer wenschelijk, dat de wet van 29 augustus 1848 tot ultimo december 1851 van kracht bleef. De voordragt scheen onaanneraelijk, omdat eene bedekte ver- hooging der begrooting daarvan het gevolg zou kunnen zijn, en was dit, volgens een groot aantal leden, temeer, omdat het niet zoo uiterst moeijelijk voorkwam het onderwerp der verstrekkingen eenvoudig te regelen 00k onafhankelijk van de wet tot regeling van 's Rijks comptabiliteit. 's GRAYENHAGE den 3 maart. Men verzekert dat Z. 1C. H. de Prins van Oranje die tot nu toe hier ter stede onderrigt erlangde eerst- daags vertrekken zal 11 tar het instituut van den heer Pde Raadtte Noorthey, om daar verder te worden opgeleid. Z. K. H. zal derwaarts worden vergezeld door Idoogstdeszelfs gouverneur, jonkh. de Casembroot. lot hiertoe zijn de wetsontwerpen tot wijziging van het belastingstelsel nog niet gedrukt en aan de leden der 1 weede Kamer rondgedeeld. Intusschen wordt in den Nederlander het volgende medegedeeld over de ver- moedelijke uitkomst dier wijziging: Vermindering: 1°, afschaffing der belasting of) de brand- stofFen 2,391,9502°, vermindering van het tonnegeld f 200,000 3°, vermindering van kanaal- en sluisgeiden /i85,ooo, en 40, verbetering van het patentregt, Memorie, te zamen 2,776,950. Vermeerderingi°, 3 per cent belasting op de renten f 2,063,59120, inkomend regt op de steenkolen f 100,000; 3°, verbetering in de suikerwet ^600,000 40, verbetering op de zoutbelasting f 100,000; 50, verbetering op het gedisteleerd 115,000, en 6°, verbetering in het zegel- regt 100,000, te zamen 3,078,591. Naar men verneemt is door het Ministerie van Oorlog besloten, geen vreemde deserteurs, van welken landaard 00k voortaan meer tot de dienst bij het leger in onze Overzeesche bezittingen toe te laten, en zullen, in verband daannededie deserteurs aan de grenzen worden afgewezen. Uit Maastricht schrijft men dat, ten gevolge van een besluit der commissie tot verevening der nalaten- schap van wijlen koning Willem II, de Kor.inklijke eigendom van Vaeshasseltnabij die stad, eerlang open- baar zal worden verkocht en dat de heeren de Flize en Nierstrasz notarissen te Maastricht met dezen ver- koop zijn belast. Staten-Gleneraal. tweede kamer. Zitting van maandag 3 maart. In deze zitting is ingekomen eene Koninkiijke boodschap, van den 1 dezer, ten geleide van een ontwerp-geineentewet. Dit ontwerp, met de daarbij behoorende memorie van toelichting, zal worden gedrukt, rondgedeeld en verzonden naar de Afdeelingen, Eenige ingekomen verzoekschrilten worden naar de commissie ad hoc verzonden. Zij zijn uit Amsterdam houdende aandrang tot ver- belerde wetsbepalingen nopens den waarborg van gouden en zilveren werkenvan zeepzieders, mede uit Amsterdam, lot afschaffing van den accijns op bun fabrikaateen ander tot afschaffing van den accijns op het geinaal en van landeigenaars in het kanton Zevenbergen, houdende het verlangendat ieder Kerkgenootschap zijne eigene armcn onderhoude. De twee volgende ontvangen boekwerken zullen in de boekerij worden geplaalst, als: Sc/iaap eenige bedenkingen over de wet op het zout, en Heringa, poslkaart van het Koningrijk der Nederlanden. De Voorzitler geefi kennis dat door de versrhillende Al'deelingen benoemd zijn tot rapporteurs over het ontwerp van wet nopens de ontcigenmg ten algemeenen nutte, de heeren Schooneveld, Dirks Huguenin, IVintgens en Jespers. Door de commissie voor de vcrzoekschriften wordt verslag uilge- bragt bij inonde der heeren Mackay en Huguenin als: l op een adres van P. Verbrug timmerman, en DDolmankleermaker, te Dordrecht, houibende verzoek tot vergoeding van vicr reeds ver- jaarde kansbiljetten griffie en verzending aan den Minister van Fi- nantien ,2°, °P tits t van A.Jacobste Zwolle, houdende verzoek tot verandering der wijze van procedure in koophandel grifiie 3°, op dat van H. J. Schonenberg en Zoon te Utrecht, over de regten op den waarborg der gouden en zilveren werken grillie en verzending aan den Minister van Finanlien 4°, op dat van Aug. Nijst en andere eigenaars van graanmolens, gelegen te Maastricht, ten aanzien der grondbelasting in Limburg grillie, en 5°, op dat van K. H. Talen en zes andere leden der Christelijke Afge- scheidene gemeente te Oiistwedde, prov. Groningen, over het onder- houden der armen door godsdienstige gezindheden grillie. Daarna is de Vergadering gescheiden. ROTTERDAM den 3 maart. Bij den burgerlijken stand der gemeente Kralingen zijn 111 februarij 1851 aangegeven 17 geborenen, 6 overledenen, gehuwd 1 paar. Van Ilellevoetsluis schrijft men dat nog op Zr. Ms. wachtschip de schelde aldaar geplaatst zijn de Untenants ter zee iste klasse van der Meersch en 2de klasse Roijer. Op Zr. Ms. stoomschip merapi hetwelk den 16 dezer in dienst wordt gesteld en naar Batavia is bestemd, de luit. ter zee 2de kl. Osli en van flecking Colenbrander de officier van de administratie den Ouden en de scheeps- klerk ten Hoove; in de bovenrol de Untenants baron Gansneb, genaamd Tengnagel, ridder Huysscn van Kattendijke en vier adelborsten. Op Zr. Ms. transportschip prins willem frederik hendrik de luitenants ter zee Holtzapfel en van Coehoorn. De kapitein-luitenant J. C. dn Cloux is niet als kommandant, maar als eerste officier op de prins van oranje geplaatst. Men meldt uit Goedereede het volgende: Vrijdag den 28 februarij, des namiddags ten ij ure vertrok van Goedereede eene boot, om, als naar gewoonte, aan de inkomende schepen diensten aan te bieden, waarin gezeten waren, behalve den schipper Jan de Kiev itde navolgende vier personen A. Sc/iup, G. Kerseboom, IV. Ofynus en J. van Aalst. Het uitvaren der haven had zonder ongeluk plaats, tot dat op eenigen afstand daarvan eene windhoos komende uit het VV. N. W., de boot, waarvan bereids de schoten gevierd waren in het rond deed gieren, en tot driemalen het onderst boven keerde. Na ongeloofelijk veel inspanning, gelukte het der bemanning eindelijk, zich aan het vaartuig vast te klemmenom zoo mogelijk haar leven te redden. Drie vierde uurs hield zij het, in wedrwil der hoi staande zee manmoedig vol doch was op het punt te be- zwijken, toen Marinas Lokker het gevaar ontdekte en zulks aan Rokes Kanters mededeelde. Dadelijk begaf laatstgenoemde zich met Marinus Lokker en Frederik Roos, in zijne eigen boot, van Goedereede naar de plaats des gevaarsen had het geluk de vijf in doodsgevaar verkeerende mannen behouden te Goedereede terug te brengen; waar hun, behalve de gelukwenschen van velen, 00k de tranen van dankbaarheid der geredden in ruime mate ten deel vielen. In eene 11. vrijdag te Amsterdam door den notaris J. de Man belegde vergadering van belanghebbenden bij de Spaansche uitgestelde schuld is besloten, nieuwe pogingen aan te wenden tot handhaving hunner regten bij de regeling der Spaansche schuld. Aan boord van de stoomboot Gouverneur van Ewijckliggende in het Oosterdok te Amsterdam is eergisteren door het s'pringen van de stoompijp en het daardoor ontsnappen van stoom een der stokers gestikt, terwijl de machinist en de andere stoker eenigzins aan den arm zijn gebrand. De bekende kunst-, kaart- en lettergraveur Daniel Veelwaard is den 27sten 11. in bijna 85jarigen ouderdom te Amsterdam overleden. In eene algemeene vergadering van heeren studenten der Utrechtsche Iloogeschool is eergisteren bepaald, dat de dit jaar te houden gecostumeerde optogt, voorstellende acht groepen uit verschillende der meest belangrijke tijd- vakken onzer geschiedenis tot op detl bloei der Republiek, zal plaats hebben op woensdag den 25 junij. Zoo men zegttracht de commissie van den 23 tot den 30 junij eene feestweek te maken. Aan de Utrechtsche Iloogeschool is den 28sten laatstl. tot doctor in de regten bevorderd de heer L. A. T/iooft, van Zutphen met theses. De Kerkeraad der Evangelisch Luthersche gemeente te Tiel heeft den heer J. H. IV. Buckman, hulpprediker aldaar, tot predikant beroepen. De waterhoogte te Arnbem was den 28 februarij 9 palm 5 duim en den 1 dezer eveneens. Van de vverf de Herstellingvan den heer C. P. Bqkkeraan de Lemmer, is den 22sten 11. met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip Petersburg Packet, groot 90 lasten en gevoerd zullende worden doorkapitein T. Teensma. In den nacht van den 27 op den 28sten der vorige rnaand zijri in de gemeente Beek nabij Maastrichtacht huizen met het daarin voorhandene als mede 20 stuks vee door brand vernield. Ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog is bij de corpsen van het leger hier te Lande de vrijwillige werving voor het leger in Oostindie ge opend welke veel bij^al bij de militairen vindt; van het qde regement infanterie alleen hebben meer dan 100 man zich aangeboden. Men zal tot 1200 man aanwerven. Dc oploopen te Stockholm, die van geen politieken aard schijnen geweest te zijn maar eerder aan verregaande baldadigheid moeten toegeschrevcn worden, hadden vol gens de laatste berigten opgehouden maar in Noorwegen,- inzonderheid in het ambt Drontheim hebben meer emstige opschuddingen plaats gegrepen. Te Levanger heeft het arresteren van den demagoog Mikkelsen de laagste volks- klasse op de been gebragt, die, na vergeefsche pogingen aangetvend te hebben om den gevangene te bevrijden, verscheidene beambten beleedigd en met steenen geworpen, eenige gebouwen beschadigd en zich zelfs tegen de tot herstelling der orde aangerukte troepen verzet heeft. De ambtman was van Stordalen aangekomen, waar insgelijks onlusten ontstaan warenen eene proclamatie aan de bevolking was afgekondigd. Een berigt van Madera, gedagteekend n februarij, deelt mede dat aldaar door Zr. Ms. stoomschip ardjoeno, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee A.J.Voet, van Vlissingen (Iaatst van Falmouth) naar Batavia, aan- gebragt is de bemanning van het Portugesche brigantijn- schip Nova Olindawelke bodem op de hoogte van Lis- sabon verongelukt en welks bemanning door de ardjoeno opgenomen was. Het genootschap van kunsten en wetenschappen te Batavia heeft ds. A. Radijs, predikant te Doesborgh, dr. F. J.]. A. Junius, predikant te Tielen dr./. P. Arend tot corresponderende leden des genootschaps benoemd. Van ROTTERDAM uitgeklnard Adriana Pieternella, J.denDulk naar Yarmouth, en Emma ObbinaII. A. Potjer, naar Volgens brief van NEW-ORLEANS, van den 1 februarij, vverden aldaar beladen het Nederlandsch fregatschip Isiskapit. VV. B. Derks, naar Liverpool, en de Sumatranaar Amsterdam. Hellevoetsluis den 1 dezer. Gisteren 11a den middag niets gepas- seerd; de wind N. N. O. Heden moraen arriveerden Activ Ekman, van Charleston (A.)VEstafette fst.J, C. Sueur, v. Duin- kerken; MaescT. Moloney, van Hull, en Pursuit, Oliver, van Newcastle. En stoomden in zee Blarney, H. O'Reilly, n. Liverpool, en MagnetT. Colyer, naar Londen de wind N. W. Hellevoetsluis den 2 dezer. Gisteren na den middag stoomde in zee Sea GullG. Niciiol, n. Hull; de wind N. W. Heden morgen arriveerden Admiraal Per-Huell (St.), J. Mouthaan van Havre, en Rainbow (st.)S. Frost, van Londen. En stoomde in zee Ocean, J. C. Mast, naar Londende wind N. O. Hellevoetsluis den 3 dezer. Gisteren na den middag arriveerde Camerton (st.) H. Cross, v. Hull; de wind N. O. Heden morgen arriveerden Uambourg (st.), Maressal, van Havre; Endeavour, VV. Branch, van Glasgow; Gannet (st.), D. Sullivan, van Liverpool; Fijenoord (st.), A. H. Rolfe, en Earl of Auckland (st.), VV. VVintle, van Londen; Margaret Thomson, D. Galloway, "van Grangemouth, en Scaflower, v. Een schoener en brik in hetgezigtde wind VV. Z VV. ZE1LKLAAR te HELLEVOETSLUIS Boerhave, H. U. Visser, naar Batavia; Alkmaar, I. Heath, naar Londen,en Annechina Elsina, R. Kuiper, op avoutuur. Brielle den 1 dezer. Gisteren 11a posttijd niets gepa«seerd. Heden voor posttijd is binnengekomen Bold Buccleugh (st.), T. VVrighr, v. Goole. En stoomden in zee Giraffe, T. Goodburn, naar Londen; JupiterT. Blakestonenaar Gooleen Swanland, VV. Hoidsworth, naar Hull; de wind N. N. VV. Brielle den 2 dezer. Gisteren na en heden voor posttijd niets ge- passeerd de wind N. O. Brielle den 3 dezer. Gisteren na posttijd niets gepnsseerd. Heden voor posttijd stoomde in zee Bold Buccleugh, T. Wright, n. Goole; de wind W. Maassluis den 3 dezer. Eergisteren, gisteren, en heden voor posttijd, is alliier niets gepasseerd de wind eergisteren N. VV,gisteren N.N. 0. en heden N. W. Brouvvershaven den 1 dezer. De wind N. ten VV. Uit zee CalifornicG. van der Borden, van Palermo naar Vlaardingen. Naar zee Stad Dordrecht (st.), J. H. Stuit, (van Dordrecht) n. Londen. Texel den 28 februarij. De wind N. VV. N. N. VV. Binnen gekomen Diana (st.) van Londen. Vertrokken niets. Texel den 1 dezer. De wind N. VV. N. N. VV. Binnengekomen S. Ouwehand v. Hull. Vertrokken Japan, P. H. Willers, n. Batavia; BaltimoreK C. |aski, naar Valpaiaiso, Panama en San Francisco; de HoopJ. K, Schut, naar NapelsDiana (st.) en Roscommon (st.) naar Londen. Tf.xel den 2 dezer. De wind N. O. Binnengekomen niets. Ver trokken Clara Ilenriette, N. D. de Boer, naar Cardiff en Manilla. Vlie den 28 februarij. De wind N. O. Den 25Sten binnengekomen G. T. Teensma van Koningsbergen en C. M. Fe'nenga van Hamburg; eergisteren niets gepasseerd; gisteren binnengekomen H. Kroger van Hamburg; heden niets gepasseerd. Vlissingen den 1 dezer. Voor Antwerpen bestemd zijn alliier ter reede gekoinen f. P. Houssaije van Havre, VV. Burnitc van Newcastle en P. S. Kliphuis van Nyekidbing; voor Gent P. Bauwens van Messina en A. VV. van der VVoude v. Hamburg, en voor deze stad H. Meuldijk van Newcastle. Kapitein P. Scliaik voerende bet Belgiscli kofschip Dianavan Bergen naar Antwerpen bestemd, te Vlissingen ter reede gekomen lieeft aan boord de bemanning van bet Hanoversch kofscbip Aurora kapit. J. W. Forttnannwelke bodem, op de reis van Stettin naar Leith, onder de Noordsclie kust is gezotikeu. AANGEKOMEN: Te SURINAME 7 janunrij Antonie en Eugenie, C, Meyer, en 15 dito Adolf Frederik, G. Zwnnenburg, beiden van Amsterdam. Te NICKERIE 25 dito Koophandel, C. E. Hoeksma van Charlestownen Anna Alida H. J. Rortrijk, van Amsterdam? Te KONSTANTINOPEL 8 februarij J. Hoff en te TR1EST 22 diro ZeevaartW. J. Bakker, beiden mede van Amsterdam. Te CETTE 20 A. Hoogendijk A. H. Oldenburger en J. B. Wirtjes van Genua. Te BORDEAUX 26 B. J. Bakker van Amsterdam, A. D. de [once en A. O. Hazewinkel van Grangemouth. Te HAMBURG 28 L van Peer en op de ELVE 1 dezer J. K. Pronk, beiden v. Amsterdam'. Te BREMERHAVEN 27 februarij J. D.Greven van Koningsber"en. Te AALBORG 17 dito L. de Vries en 18 G. A. Brouwer van Londen. in bet AGGER'-ILANAAL 16 L. J. Zoeler van Londen naar Nykiijbing. VERTROKKEN: Van CETTE 20 februarij Aurora, R. K. de Boer, naar Amsterdam. Van BORDEAUX 27 dito Sitka P. D. Douwes, naar Osrende. Van ROYAN 24 Twee Zusters', E. R. Huisman, naar Rotterdam, en Alida Elisabeth, Sclioon'naar het Noortlen. Van PAIMBCEUF 21 Rosina, I.adiges, liaar Rotterdam. Van BREMERHAVEN 27 de Roth, Heins, Klein en Lever, alle vier naar Amsterdam. De schepen Gesina, kapit. D. H. Ebeling, van Memel n. Harlingen, en de Trouw Mooivan Dantzig naar Bordeaux, benevens die, gevoerd door de knpiteins Stuiv'oet en Schuur, zijn vddr den 7 februarij te Gamle Hellesund biiuiengeloopen. Het scbip Elsina Johannakapitein B. Huizing, met tarwe van Dantzig naar Rotterdam, te Elseneuroverwinterd hebbende, heeft den 25 februarij de reis voortgezer. RENDSBURG gepasseerd den 27 februarij Alberdina Gesina G. A. Valk, van Lubeck naar Brugge, en Goede [Verwachting f'. F. Lieffijn, met gerst van Kioge naar Holland. Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 27 en 28 februarij en t maart Te LONDEN aangekomen 26 D. H. Tjakkes van Rotterdam; 27 K. II. Zuininga en I. Gatzen van Amsterdam; 28 W. Cunimin»s van Medemblik uitgeklaard IVeldaadB. H. Stubbe, naar Hamburg. Te SUNDERLAND 25 VV. Orwin en 26 R. Robinson v. Rotterdam. Te PORTSMOUTH 26 Carl EriedrichWoserow, v. Buenos-Ayres naar Antwerpen. Te FALMOUTH dien dag Gluckauf, Moritz, van Rio-Janeiro, 0111 order. Te QUEENSTOWN 25 ZeebloemZeilinga, v. Konsrnntinopel27 Concordia, Don, v. Alexandre, en Margare'tha en Maria, van Ketwitli, van Ancona. Op de CLYDE 26 Johanna Brons. Bonjer, van Varna. Te DUNDALK 24 J. B. Wijiers van Rotterdam. Te ARDROSSAN 23 L de fonge'van Belfast. Van BELFAST vertrokken 26 H. M. Berghiiis, E.' S. van der Wijk en J G. Bakker naar Bordeaux. Van DUNDEE dien dag H.T.Mulder naar Firth of Forth. Van SHIELDS uitgeklaard PetrusA. Stok- vliet, naar Manilla, en de Hoop, H. H. Smilde, naar Lissabon. Te LIVERPOOL aangekomen 1 dezer G. Douwes van Antwerpen; ver trokken 26 februarij A. P. Smit naar Hamburg; in lading C. van der Veer naar Triest. Het scbip Idee, kapitein Don, van Dordrecht naar Portsoy, is den 28 februarij te Cromarty binnengeloopen. Het scbip Mexican Packet, kapitein Hudson, van Beyruth naar Rotterdamwas v66r den 26 februarij op de hoogte van Falmouth. Het scbip I'rovidentiakapit. J. Lams, v. Marseille 11. Antwerpen is den 26 februarij en de llunderenkapitein A. Klok, van Lissabon naar Amsteglain, den 28sten te Plymouth binnengeloopen. Het spliip Piet Ilein, kapit. H. A. Harms, van Messina n. Rotter dam, was den 25 februarij op de hoogte van Dartmouth. Debark Jeannette, kapit. S. Halfweg, van Rotterdam n. Liv erpool, was den 27 februarij op de hoogte van Wight. Het schip <Egyr, kapitein Gam, van Alexandrie naar Amsterdam, was den 28 februarij op de hoogte van Portsmouth. Het schip Trijnije, kapit. T. M. Lieberg, van Amsterdam naar Sunderland, is den 25 februarij te Bridlington binnengeloopen. Volgens berigten uit SURINAME, gedagteekend 22 januarij, zoiiden binnen eenige dagen van daar naar Amsterdam vertrekken de schepen Koophandel, kapit. D. Steenveld, Anna Elisabeth, K. B. de VVcerd, en Phoenix, II. J. de Boer; als 00k binnen drie weken de Goede Vrede. kapit. J. 11. Witt. CARGA-IITST. RAINBOW, S. Frost, van Londen. 164 bl. Koper, 1 baal Leder en 2 k. Indigo S. A. le Vino en Co.; 07 cor. lluidenH. Braakman en Co.; 555 kistj. Biik en 1 k. Koop'- manschap Buutmy en Co 20 kistj. Blik en 1 bond. IJzer, IV. van Hoaten5y b. Wol8 b. Saffloer, 2 b. Koopmanschap, 2 cer. Guate mala Indigo 1 k. Linner, en 1 k Garen, C. L. Ringrose en Co. 1 b. lluiden en 1 pak. Koopmansch., F. Carp; 9 kistj. Staaf-Zilver, Grohe en Sander; 4i pakk. Koopmanschap Diversen20 k. Shawls r k. Flanel en 5 b. SponsOrder. EARL Ob AUCKLAND W. Wintle van Londen. 469 stukk. Nicaragua-HoutPh. van Ommeren; 20 ceroenen Sassaparilla en 1 b. Cochenille S. A. le Vino en Co. 4 k. Arab. Gom en 328 st. Palmhout, L. Maijer en Co. 6 bond.10 pi. en 160 bouten Koper en 3 k. Metaal IV. van IJouten1 k. en 1 p. Koopm.IV. P. Knaepen1 k. Medicijnen Smith en Co.; 2 k. Indigo en a k. Koopm., Boutmy en Co.; 1 b. dito, J. H. SmaaleJr.; 1 p. Boekbinders-LinneDPreston en Co.; 1 k. Koopm. J. van Heck; 1 p. BoekenWed. Krap en van Duym; 1 b. Koopm., Boas en Jacobson; 44 b. SchapenwolJ.B.Crol en Co.; 27 b. dito, C. L. Ringrose en Co.; 1 v. Verw, Wed. Houwens16 b Schapenwol en 2 p. Boeken, Order. GANNET, I). Sullivan van Liverpool 1 partij Ilorens 9 v. Sodaasch 25 b. Rijst en i k. Koopm., S. le Vino en Co.; 02 b. Wol, Minderop en van Heel; 45 b. Guano, R. Comely; 344 Slav, en 112 boss. IJzer, Ned. Stoomboot-Maatsch.| 1 k. SnuilC. Ilemmann en Co.; 100 b. Kijst, Kreglinger en Co.; ib-j b. Katoen, IV. Range en Co 5 b. Komijnzaad, H. van Rncke- vorsel; 122I ton Zout en 497 stukken Limahout, Order. ENDEAVOUB, W. Branch, van Glasgow. 1 lading Gietijzer, A T. Soiling en Co. ISABELLA HERON, G. II. Dixon, van Blyth. 1 lading SteenkolenOrder. HENRY ELISABETH, Ch. Innes, van Blyth. 1 lading Steenkolen, Order. I1V LADING LIGGENDE SCHEPEN. Tc iiottciMl.-Mii DANTZIG, het Nederlandsch Kofschip Vrouw Margarietha,\2p\ta Li Jy jjt ^Jjeboer. Adres bij Kuyper, van Dam en Srneer HAMBURG, het Nederl. Kofschip Magrietha, kapitein J.J.Paap Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Srneer- KAAP DE GOEDE HOOF en BATAVIA het snelzeiiend Neder landsch gekoperd Barkschip Maas, kapitein J.N.Lotzow. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Srneer. KONINGSBERGEN, het Nederlandsch Kofschip Vrouw Martha TTVPRPmr71' tdrr\ Kuyper, van Dam en Srneer. LIVER! OOL, het Nederl. Kofschip Geertruida Feminakapit. AfV* BakkerAdres ten kantore van Kuypervan Bam en Smeer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1851 | | pagina 2