A? 1851. W! T5. ftK 'A v™ d"„"g®s xs bs;ey2'r Fr"rt"X Dingsda den 24 Junij. X 0> par,li d=be,Je n tz L0N]D A den 21 junij avonds). BeIgf" 611 zijne drie ki"deren zijn den dezer alhier aangekomen en hebben den volgenden morgen, door koningin Victoria en prins Albert vergezeld een bezoek in het gebouw der tentoonstelling afgelegd' Gisteren herhaalden zij dat bezoek. &<-lcgu. Woensdag 11. heefc het Lagerhuis de artikelen overwogen van het wetsontwerp wegens het ve rigten van arbeid op zondag. - Eergisteren werden de vo Jr- naamste artikelen goedgekeurd van het wetsontwerp hnnfUr n v®rp tSen der veemarkt naar buiren de Sir I een voorstel, om de behandeling van ontwerp zes maanden uit te stellen, met 6± tetren 2(5 stemmen was verworpen. In den verderen loop der zitting verk aarde de heer Laboucherein antwoord op eene tot hem gerigte vraagdat de Regering er aan denkt maatregelen te nemen om ongelukken in de stoomfabrieken fA ffi a"' Vverlangde de heer Hey wood de afschaffing der eeden vqpr hen die naar hooge ran*en b.j de universiteiten staandit voorstel werd door lord Russell bestredendaar geen genoegzaam aantal leden r aanwezig was, haddeti de beraadslagingen hierover geen voortgang Gisteren beraadslaagde het Huis in commtttfe over de wet betrekkelijk de kerkelijke titels en verwierp verscheiden voorgestelde amendementen. De hertog van Wellington heeft den 18 dezer weder zijn gewone Waterloo-banket gegeven doch het getal deelnemers daaraan wordt van jaar tot jaar minder en bedroeg thans 70. ~nLaalSt,ev,d?,n donderda.g heept de stad Birmingham aan de verschillende commissien voor de groote tentoon stelling een linsterrijk feest gegeven. De genoodigden kwamen des morgens met den spoorweg van Louden in die stad aan en werden aan het stationsgebouw door den en ee'\e deputatie uit de aanzienlijken der stad ontvangen. Na een dejeuner werd een bezoek in de voornaamste fabneken afgelegd in eene van welkedie van den heer II infielddoor de werklieden een vocaal concert werd gegeven. Na een landelijk banket in den botanischen turn en eene sotrde op het stadhuis, keerden de genoodigden naar de hoofdstad terug.' Maandag den 16 dezer werd in de Hannover Square ooms alhier, eene vergadering gehouden van eeni-ge aanzienlijkq Nederlanders, die de tentoonstelling hadden bezocht. Doordrongen van het nut der tentoonstelling, en overruigd dat er nooit beter leerschool voor den practischen man kan geopend worden wanneer hij zijn eigen belang en den bloei van het Vaderland wenscht te bevorderen heeft deze vergadering zich ten doel gesteld middelen te beramenten einde den Nederlandschen uit' oefenaar van eenig bedrijf in kunsten handwerken of zx} meester of werkman zij, den weg het kelijk teemakenbeZ°ek d" gr°°te tentoonste"ing ge'mak- X,In.de bijeenkomst van de Britsch-Mexicaansche bonshouders op eergisteren is, behalve meer punten van ondergeschikt aanbelang, onderanderen ook het voor stel goedgekeurd om, ten behoeve van de achterstallige d'ylde"den' dfj.2* millioen dollars van de Amerikaansche schadeloosstellings-gelden, eerst ontvangbaar met mei H'52 thans te disconteren. Berigten uit Mexicovan den 17 meibevestigen ten voile, dat de toestand van de schatkist dier Republiek zeer kritiek is; doch blijken er tevens bij het Mexi- caansche Congres verschillende mifatregelen onder beraad- te Zljn' "I1 elnde de treui"ige positie dier schat kist te gemoet te komen. KEULEJf den 22 junij De Deensche minister van buitenlandsche zaken von Rheedz is den 18 dezer op Sanssouci bij den Koning van Pruissen ten gehoore toegelaten en wel in tegenwoor- igheid van den heer von Manteuffeldie daarna beiden aan de Koninklyke tafel het middagmaal gebruikt hebben. Den volgenden dag had daarop een Ministerraad plaats in wel ken men zich hoofdzakelijk met de Sleeswijk- Holsteinsche aangelegenheden bezig hield. Eergisteren zou de heer von Rheedz naar Kopenhagen terugkeeren. Vooreerst wacht men nog geene delinitieve regeling van het Sleeswijk-Holsteinsche vraagstuk. Per eere van vorst Paskcwitsch heeft eergisteren te Berlijn, in tegen woordigheid van den Koning en de I nnsen wederom eene groote parade van de bezetting plaats gehad. Generaal von IVrangel gaf dien dag, medc ter eere van genoemden Vorst, een groot diner. Des avonds nam hij de terugreis naar Warschau wederom aan. Een Pruissisch dagblad de Publicist wil weten dat de politic sedert korten tijd geen gehuwden man meer een pas vvil verstrekken danyr>: bevilliging zijner vrouw. In ue omstreken van CharkofF in Rusland heeft den 13 dezer een vreeselijke storm van hevige stortregens en hagelbuijen vergezeld, gewoed. Al het graan ensile vruchtboomen werden omvergerukt meer dan vijftig bruggen op den grooten postweg werden vernietDd en groote aardklompen werden afgescheurd, zoodat op ver schillende plaat-sen doorbraken ontstonden. Het water stond op hooggelegen akkers zoo hoogdat achter- gebleven ploegen wegdreven; een knaap en een meisje, die vee hoedderi werden door dit weder overvallen en yerdronken. Behalve andere verwoestingen werden in de stad CharkofF meer dan 80,000 glasruiten door den hagel vermeld. Storm en hagel duurden slechts on^eveer een uur, maar de regen hield ej uur onafgebrokei^aan. j Hertog en Hertogin van Bordeaux hebben den 14. dezer VVeenen reeds weder verlaten en zijn naar Frohsdorf teruggekeerd. zeeroover Negro heeft thans eene bende van 80 koppen bijeengebragtwelke met vier schepen de wateren tusschen Stampari en kaap Grio onveilig maken; onlangs kwamen zij zelfs het eiland Rhodus zeer nabij. J'.ene lurksche brik en eene stoomboot hebben tot nog toe vergeefs jagt op deze lieden gemaakt. n n j pARrjS den 21 junij. De President der Republiek heeft heden vergezeld lrhr !a!sterr,Jken staf, aan het hoofd ^an vvelken zich de Minister van Oorlog en de generaal en chef jParaguay d Hi liters bevonden in het Veld van Mars eene revue gehouden over 20,000 man. Het wetsontwerp nopens de politie te Lyon is eergisteren door de Wetgevende Vergadering met 448 tegen 214 stemmen goedgekeurd. - Gisteren werd ver- slag uitgebragt betrekkelijk het wetsontwerp omtrent de fin" .fe c,ommlsslc vereenigt zich geheel met de bepa- lingen van dat ontwerp. De beraadslagingen liepen gis teren over het wetsontwerp betrekkelijk de ontginnmg der bossqhen. - Heden werd beraadslaagd over hit on werp strekkende om de bepalingen nopens de clubs en de openbare vereemgingen voor een jaar te verlengen. Nadat verscheiden amendementen waren verworpen, werd het ontwerp goedgekeurd. p De commissie voor de herziening der Constitutie heefr nog geen besluit geifomen zij zafin grootfmoefjeip heden komen daar zes harer leden geene herziening zeven leden eene gedeeltelijke herziening en de twee overige eene geheele herziening willen. Veel hangt ef Spanje en van den heer IVolowski tot gezant te Louden Dc gravin de Bocarmd is alhier aangekomen en zou voornemens zijn zich naar Zwitserland te begeven A„~ e" .V^eest te Madrid dat de minister Bravo Murillo de vele hinderpalen vyelke hem omringen niet zal weten te boven te komen; het door hem aangeboden ontwefp to regeling der schuld is van gelijken inhoud als dtit hetwelk in de maand april schipbreuk heeft geleden en zal dus dezellde tegenkanting dezelfde tegenstanders ontmoeten; bovend.en winnen die bestrijders het in woor denkracht en ondervindingwant de heeren Bravo-Murillo en Bertran de Lis worden in de Spaansche hoofdstad d!fCrnr if i mann®n van, ,den tweeden rang beschouwd, die tot heden ondergeschikt zijn geweest aan hen door wie zij nu bestreden worden. Aan de Kamer der Gedeputeerden is ook de begrooting van 1852 aangebo- denin welke groote bezuinigingen zijn gebragt °z'oo- belooDt C> 6D«>C| ui,{S'veili milHoenen 'rea°en beloopt. Dc bevalhng der Hertogin van Montpensier wordt ui de eerste dagen der maand'augustus te gemoe gezien; tegen dien tijd zullen op verlangen der Koning°n een der Ministers, het buitenlandsch Corps Diplomatiek en de deputatie der grandes van Spanje uitJenoodigd worden zich naar Sevilla te begeven. Sen°°digd sGRAVEPfHAGE den 22 junij. V beslu'ten van den 20 dezer heeft Zijne Majesteit goedgevonden in het eerste schooldistrict van Drenthe bij continuatie tot schoolopziener te benoemen den heer dr. II. J. A as sou, en tot schoolopziener in de iste afdee- g van het "veede schooldistrict van Zuidhoiland ter vervanging van wijlen den heer A. Blussi de Jongete benoemen den heer L. Robbe. Door Zijne Majesteit zijnbij besluit van den 5 dezer, goedgekeurd de beroepingen van predikanten door de kerkeraden der Hervormde gemeenten hierna genoemd, n V/11 vVlI?kel' onder de Cassis van Alkmaar, op D. Hupkens, laatst predikant te Broek in Waterland van Vreelandonder de classis van Amersfoortop G. L Talma predikant te Hall van Middelburg, onder de classis van dien naam op B. J. H. Taats, predikant te Harderwijk, van Westcapelle, onder de classis van Mid- i elburg, °p J. Rijsdijk Takens Lambrechtspredikant te liiggekerkeen van Akkrum, onder de classis van Heeren- Vef" v0p Riikens> predikant te Appelscha. r> bes'u'c van den 19 dezer is aan den heer C. IV. Hoffmann een eervol ontslag verleend als ontvanirer der directe belastingen te Venlo, behoudens aanspraak op pensioen met bepaling dat de thans te Venlo bestaande f Antltl l-ln- hone 1J- 1 in de gemeenten, zoowel voor iedere gemeente op zich zelve, als met betrekking tot elkander. Z. K. H. prins Frederik is gisteren avond ten ii2 ure op Hoogstdeszelfs buitengoed het huis dePauw teruggekeerd. II. K. H. prinses Frederik wordt dingsdag ot woensdag van Berlijn aldaar insgelijks verwacht! 1^ p'XCi de generaal-majoor graaf Orloff is met zijn gevolg bestaande uit twee adjudantenna het merk- waardige alhier te hebben bezigtigd uit deze residentie tlaar Londen vertrokken. '^e Voorzitter der Eerste Kamer zal aanstaanden dingsdag op het groot stedelijk Badhuis te Scheveningen. aan de leden dier Vergadering e£n groot 'diner geven. Naar men vemeemt is de Eerste Kamer der Staten- Generaal gereed met het verslag houdende hare beden- kingen over het ontwerp der gemeentewet. Dat verslag is thans aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken toegezonden en zal spoedig worden beantwoord. j i. r tusst'hcn Nederland en Belgie wegens staking uer helling van Maasvaartregten gesloten tractaat, waarvan thans de goedkeuring aan de Staten-Generaal wordt ge- Vraagd, bevat slechts twee artikelen, welke dus luiden: Art. r. De scheepvaartregtengevestigd op dat ge- deelte van de Maashetwelk de grensscheiding vormt tusschen de Nederlanden en Belgie, en welke geregeld worden door art. 3 van de overeenkomst van 20mei 1843, zullen den i julij 1851 ophouden geheven te worden. Art. 2. Deze regten zullen niet hersteld mogen worden dan zes maanden na de opzegging der tegenwoordige over eenkomst, waarvan de bekrachtigingen zullen worden uitgewisseld te Brusselbinnen den tcrmijn van zes weken of zoo mogelijk vroeger. In de memorie^ van toelichting bij het wetsontwerp tot staking met i julij 1851 van de lieffina der scheep- vaarrrptrfpn At* i\/i.^..„ _i 0 o tc vtinu ucaiaanue wee ontvang-kantoren der directe belastingen en van de 111- en uitgaande regten en accijnsen en der scheepvaart regten op de Maas, met den I augustus 1851, tot ddn Rijks kantoor zullen worden vereenigd; zijnde voorts benoemd tot ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen en der scheepvaartregten op de Maas te Venlo de heer B. J. R. Raschthans ontvanger der c.r) a"dere scheepvaartregten te Gorinchem terwijl eindelijk het afzonderlijk kantoor der Rijnvaartregten te Gorinchem met den 1 augustus 1851 wordt opgeheven en de werkzaamheden van hetzelve overgebragt ten kantore der directe belastingen en accijnsen te Gorinchem, onder beheer van den ontvanger C. J. Laarhaven. A- bes'll't van den 14 dezer is bepaald dat de officier van gezondheid der 2de klasse, laatst ter.kust van tTtiinea J. P. Eefsink, met ingang van den 20 mei jl. met behoud van zijnen rang en ancienneteit zal overgaan in het corps officieren van gezondheid der zeemam en dat hij voorloopig zal rang nemen onder den officier van gezondheid der 2de klasse H. Evertse. De Staatsbladen n.s 58 en 59 bevatten de werten van den 16 dezer, houdende de eerste goedkeuring, voor zoo veel de artt. 1—22 aangaateener met Belgie gesloten overeenkomst tot wijziging van art. 22 van het reglement omtrent de scheepvaart op het kanaal van Terneuzen en strekkende de tweede tot bekrachtiging van provi.iciale belastingen in Groningen. Het Stuats'blad n.° 63 behelst de wet van den 18 dezer, houdende nieuwe verordeningen omtrent de schatkistbiljetten. De Minister van Finantien heeft ter algemeene kennis gebragt dat de kantoren van de betaalmeesters 111 de arrondissementen krachtens resolutie van den d augustus 1850, moeten geopend zijn van 9 ure des ochtends tot minstens 2 ure des namiddags. De Minister van Justitie heeft eene circulaire uit- gevaardigd aan de hoofden van politie in de gemeenten waarbij hun wordt opgedragenom aan genoemden Minister jaarlijks, in de eerste dagen van januarijte doen ge- worden twee staten of tabellenvolgens opgegeven model, aanwijzendede eerste, de maatregelen, in de gemeente genomen ter voorkoming van aanranding der regten van den Siaat en van die van personen en eigen- dommen, en de tweede het getal en den aard der aan- randingen van personen en eigendommenbenevens de hoegrootheid der ontvreemde geldswaarde en zulks ten einde te eeren kennen de uitkomsten, die kunnen ge- acht worden door de handhaving der politie in hare onderscheidingen (van voorkomende en beteugelende) te yorden verkregen, en naar die uitkomsten te kunnen oor- deelen over den meer of min voldoenden staat der politie jj iiv-iiiutt uti acuccu- vaartregten op de Maasgeregeld bij reglement van 20 mei 1843 welk ontwerp in de zitting der Tweede Kamer van den 3 dezer is ingekomenwordt onder anderen gezegd dat deze maatregel niets anders is dan eene noodzakelijke aanvulling van het stelsel van vrijen door- voer en doorvaartbij de wet van 8 augustus 1850 in- gevoerd, bij de aanneming van welke wet, naar de Re gering meent tevens over het lot dezer voordragt beslist is. A11 een wil zij nog doen opmerken dat de belangen der schatkist bij deze nieuwe toepassing van een reeds eenmaal gehuldigd beginsel slechts in betrekkelijk geringe mate betrokken zijn. De voile opbrengst der Maasvaart regten aan de Nederlandsche kantoren was in de laatste jaren gemiddeld nog geen 10,000. Een deel dier gelden daarenboven jaarlijks gemiddeld op 2800 begroot wordt voor rekening van Belgie ontvangen. Hierte- gen staat wel over dat Nederland aandeel heeft in de ontvangst van het Belgisch kantoor Maaseyk maar dewijl de opvaart van veel minder belang is dan de af- vaartis dat aandeel van minder beteekenis dan dat van Belgie in de opbrengst van het Nederlandsch kantoor bysden en kan het dus gereedelijk aangenomen worden dat de Maasvaartregten nog op verre na geene 10,000 jaarlijks aan de Nederlandsche schatkist opleveren. De dezerzijds gedane pogingen om het Belgisch Gouver- nement te bewegen denzelfden maatregel op het gansche belgische riviergebied toe te passen, dien men hier voor- nemens was voor de geheele Nederlandsche Maas in te voeren zijn wel met belangstelling vernomen maar de Belgische Regering heeft gemeend op dit oogenblik geen zoodanig offer aan de scheepvaart te. mogen brengen. llet meer beperkt voorstel heeft zij echter, blijkens de overeenkomst, den 8 mei laatstleden te Brussel gesloten aangenomen. - Sedert de laatste dagen zijn aan het provinciaal gouvernement van Zuidhoiland onderscheiden commissien vergaderd geweest van leden der Provinciale Staten ten einde rapporten in gereedheid te brengen die bij de opening der vergadering van dat collegiein julij aanstaandeter tafel zullen worden gebragt. Gisteren heeft in eene plegtige algemeene vergade ring van den Hoogen Raad der Nederlanden de installatie plaats gehad van den nieuw benoemden raadsheer, mr. G. van 1Jsselstein. Vele leden van de magistratuur, de balie en van de beide Kamers der Staten-Generaal en'een talrijk publiek woonden deze plegtigheid bij. De procureur- generaal, de heer mr. van Maanen, heeft eerst den over- ledene herdacht, daarna den nieuw benoemden toegesproken en den Raad geluk gewenscht met deze aanvulling. Ver- volgens heeft de voorzitter, de heer Donker Curtius eene toespraak tot het nieuw benoemde raadslid gerigt is daarbij in eenige ontwikkeling getreden van de om- standigheden welke deze keus zijn voorafgegaan en die haar zoo lang hebben vertraagd; erkende daarbij hoe de I weede Kamer in geenen deele gehouden was aan de lijst van aanbeveling van den Hoogen Raad maar deed ook uitkomen dat de Koning evenmin gehouden was aan de volgorde der nominatie van de Tweede Kamer, doch integendeel daarbij geheele vrijheid behield. Hij wil ook in al het gebeurde volstrekt niet treden, veel min in be- schouwingen van politieken aard wil niet onderzoekert op vvelken aandrang de Kamer er toe is gekomen tot de handeling als hier heeft plaats gevoridenvvijst echter op de noodzakelijkheid dat er geene vermenging van attributen ooit moge plaats hebben in het belang des Vaderlands en na daarover nog in zeer krachtige be- woordingen te hebben uitgeweid sluit hij zijne rede met de herhaling der meermalen luiae geuite klagt over de slechte huisvesting van het hoogste regterlijk collegie in Nederland, iets dat ook niet aan den Monarch te wijten is die van zijne troonsbestijging af alles gedaan heeft om daarin te gemoet te komen maar dat blijkbaar afstuit op ministeriele onverschilligheia tot zekere hoogte door de Staten-Generaal blijkens het in acht genomen stil- zwijgeq, gedeeld. De uiterlijke waardigheid, de materiele behoeften van_ den Hoogen Raad worden zoo doende voortdurend raiskend. Ten slotte wenscht de Voorzitter den niepwbenoemde geluk die het voorregt had fen op de lijst van den Hoogen Raad fen op de nominatie der Kamer voor te komen fen daarenboven de voorkeur des Konings te verwerven. Bij de vrijheid van 's Konings keuze kan niemand zich daarover beklagen gelijk elk ander, door den Koning benoemd evenmin stof tot beklag kon geven. De nieuw benoemde neemt vervolgens zitting wordende daarna deze plegtige vergadering opgeheven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1851 | | pagina 1