ST00S11I00TVAART op SGHOTLAND. v ST001I BOOT V A ART icsmen EENE BEKWAME KElfflMEID, PAKSIU1S oe WIMELMJIS, KOMMLIJKE IIOLLANDSCIIE SCUOLWBIRG Voor Passagiers en Goederen. ROTIEROAll! en HULL, Bank of England. UNCLAIMED STOCK. TmtZ,r ,85.. L' v- VAN ROSSEM- Vue den 29 november. De wind N. Binnengekomen H. J. de Boer en J. C. Rozenbeek van St. Petersburg; G. T. WildermanO. H. Meijer en H. J. Korter van RigaP. van Dierendonck van Windau, als bijiegger; M. R. Klein van Memel; R. A. Arnold, H. S. Bakker, J. J. Legger en J. M. de Jonge van Dantzig; P. D. Andreasen van Stralsund; A. R. Lukkien van OdenseeP. G. Brouwer, J. Jonker en H. J. Olthoff van Neustadt; R. Kroger van SudwesthornP. Scliuldc van Mittelfahrt, G. C. Fiscber van Altona en Stoomvaart (st.) van Hamburg. De schepen Anna Mariakapitein Schulte, en Aurora kapicein van Reen, beiden van Makkum naar Hamburg, zijn, volgeus brief van Ameland van 23 november, benoorden dat eiland gestraud en zullen weg zijnhet volk is gered en men was bezig van liec laatste schip de lading te bergen. Vlissingen den 30 november. Voor Antwerpen bestemd zrjn aihier ter reede gekomen LouisaFlannery, van St. DomingoAtlantic Lamb, van New-York; Udonia, Eiits, benevens drie Fransche sclic- pen, alle vier van Bordeaux: Marchina, Legger, en Unie, Posta, van Riga; voor Brussel Alberdina, Lodewijks, van Bordeaux. Van Antwerpen vertrokken eergisteren J. H. SlepherdAinsworth, met 256 landverhuizers naar New-York, en gisteren Karel, Larnot, naarde Kust van Afrika. A ANGEKOMENTe VALPARAISO 10 September Theresia M. A. Smits, van Panama, en CeresF. Melleinavan Rotterdam. Te CALLAO 18 September Stad ZierikzeeD. Oclitman, van Pisco (is den 29 dito naar Engeland vertrokken)en 24 dito JaparaL. van Haften, mede van Pisco. Te ACRA Gouverneur van der Eb J. Muller, van Rotterdam, laatst van Axim en St. George d'Elmina en is den 5 September naar de Benedenkust vertrokken. Te St. EUSTATIUS 16 October Gouverneur Elsevier, Jan Kuyt, van Rot terdam (liebbende 35 dagen reis), en is den 25 October naar Curasao vertrokken. Te SURINAME 12 Antonie en Eugenie, C. Meijer, v. Amsterdam. Te GALATZ 13 november Anna Elisabeth, de Jonge, van Londen. Te NANTES 25 F. Groult, mede van Amsterdam. Te ROUAAN 26 E. Robert van Rotterdam. Te HAVRE 27 festa Halewijck, van Batavia. VERTROKKEN: Van VALPARAISO 25 attgustus de Schelde. Claeys, naar Oost-Indie; 31 dito Diana J. O. Kluin naar Buenos- Ayres; 19 September Everd'tna ElisabethC. J. Tonjes naar San Francisco. Van CURASAO 18 October RafaelL A..Buykes, naar Amsterdam. Van TRIEST 20 november Ida IVubbina J. Fijn, naar Cephalonia en Rotterdam. Van BORDEAUX 25 dito Aurora, Smit, naar Amsterdam. Van NANTES dien dag J. B. Goosens naar Rotterdam en H. S. Vos naar Amsterdam. Van KROONSTAD 8 IJ. P. G. Konter, mede naar Amsterdam 17 H. J. Polter en G. R. Glim naar Elseneur, C. A. Brouwer naar Flensburg, C. O. de Groot en P. Franken naar Amsterdam. Het schip Susanna, kapitein G. D. Visser, zou den 31 September van SURINAME naar Amsterdam vertrekken. Het kofschip Aurora, kapit. R. K. de Boer, met stukgoederen van Amsterdam naar St. Petersburg, is den 18-november zwaar lek en met gebroken roer te Baltisbport binnengeloopenmoest lossen 0111 te repareren. Dantzig den 24 november. Het Nederlandsch kofschip Vriend- schap, kapitein Bruns, den 18 dezer met eene lading hout van liief naar Bordeaux vertrokken, is in den nacht van den 23sten op heden bij I-lela op strand geraakt; de bemanning is gered. Rostock den 25 november. Het Groninger schip Gesienajantina, kapitein R. A. Alberts, met sinker, lijnzaad enz. van Dantzig naar Lubeck bestemd, is den 21 dezer bij Arendsee, eene mijl van Neubuckow, gestrand en zal bezwaarlijk weder af te brengen zijn, daar bet hoog op strand gedreven isde ladingvoor een gedeelte beschadigd is reeds geheel gelost en in veiliglieid gebragt. Het Nederlandsch kofschip Fenneginakapit. H. B. de Jonge, met rogge van Riga naar Lubeck, is, volgens brief van Nykjobing (F,lister) vail den 23 november, in den morgen van den 2tstcn bij Bottoe ge strand. Het volk is gered en men hoopie 00k de lading, hoewel be schadigd, te bergen. Het schip Hoop op IPelvaart, kapit. 0. W. de Vriesmet erwten en gerst van Odensee naar Amsterdam bestemd, is, volgens brief van Hoekzijl van den 25 november, met verlies van zwaard en andere schade aldaar in de haven gekomen. De lading is overgeslagen, en de kapit. vreesde dat ztj nat zou zijnmoest lossen om te repareren. Uit treks el uit de Lloydslijsten van den 27, 28 en 29 november: Te LONDEN aangekotnen 28 Ettina de Jonge, van Groningen; 2y P. W. de Vries van Livorno, J. Spanjer van Groningen, S. J. Zult en C. Kaspersma van Workum in lading Amboina Rijken, naar Batavia en Soerabaija, fertrouwenMeetcren uitgeklaard Janr/na. Vos, beiden naar Amsterdam. Te DEAL 28 IFaverleyMorgan, v. Batavia, en' MonnikendamFlik van Livorno, beiden naar Londen. Te HULL 26 G. A. Jackson van Rotterdam en L. R. Leeuwes van Stettin. Te STOCKTON 24 H. C. Jongebloed van Rotterdam. Te SUNDERLAND 26 E. Kros van Amsterdam. Te SHIELDS dien dag A. E. Koning v. Zwolle en J. Klein van llarlingen27 A. Clare van Rotterdam. Te GRANGEMOUTH 26 A. Bruce en 27- W. Walker van Rotterdam. Te DUNDEE 26 F. J. Frankena van Har- lingen en 27 D. Brown v. Rotterdam. TeBEAUMARIS 26 Catharina, Hansen, van Liverpool naar Antwerpen, lek. Te LIVERPOOL dien dag Albatross (st*) van Rotterdam; vertrokken 27 T. D. Hitman n. Hamburg. Van NEWPORT uitgeklaard 27 M. J. Regoort n. Malta. Het schip Mary Smith, kapitein W. Smith, van Rotterdam naar New-Orleans, te Portsmouth binnen, heeft den 28 november de reis voortgezet. Het schip Richard Francis, kapit. B. Robinson, van Rotterdam naar Newcastle, is den 25 november met verlies van zeilen te Yarmouth binnengebragt, hebbende over zijde gelegen. Hartlei>ool den 25 november. Het Nederlandsch schip frouw Sophiakapitein B. L. Brongers, van Lubeck naar Macduff, deni7den nabij deze haven gestrandis wrak geworden en verkochtals 00k een gedeelte der lading, in bescbadigden staat. Het schip IVillem en Henirik, kapitein K. K. Hangelbroekvan Londen naar Amsterdam, te Ramsgate binnenr heeft de reis voortge zet, doch is den 28 november uit zee teruggekomen. Het schip Katharina, kapitein J. G. Flik, van Shields naar Cette, was den 25 november op de hoogte van Ramsgate. Het schip Frouw Geertjekapit. B. J. Bakker, van Bordeaux naar Amsterdam was den 24 november op de hoogte van Swanage. GESEIND, op 25 gr. ZB. en 5 gr. OL., eene Nederlandsche bark, van Batavia naar Rotterdam bestemd, toonende n.° 6359 (2den onder- scheidingswimpel). GEPRAA1DDen 25 September, op 30 gr. ZB. en 38 gr. OL. Admiraal Piet IieinJ. van der Linden, en den 17 October, op 9 gr. NB. en 23 gr. WL. Cornelia, T. S. Deinumbeiden van Batavia naar Amsterdam. CARGA-LIJST. WILLEM, C. Vermey, van Batavia. 2436 b. Koffij, 4i k.Schildpad, 46821 paren Paarlemoeren Schelpen, 1 k. gebroken dito, 1 parlij Sapanhout, 1 partij Geelhout en4i8b. Bindrolting, Nederl. Ilandel-AIaatschappij. MACAO, K. II. DE Groot, van Batavia. 0974 pic. Koffij3oo6 pic. Suiker, o5o pic. Tin en 60 pic. Rotting, Nederl. Handel-Maatschappij. JOHN RAVENAL, K. A. S. Pitman, van Baltimore. 456 v. Tabak en 20 v. Stelen, Mees en Mo ensi38 v, Tabak en 1 parlij Duigen, Kreglinger en Co.; 55 v. Tabak, GebrNottebohm; i4ov. dito, If. A. Fuchsen Co.; 07 v. dito, Hoffman en Dorrepaal; 3o v. dito If. Bunge en Co. 28 v. dito Minderop en Zn. 5i v. ■dito, E. CRuys; 48i zakken Sehors, Sturenberg Cankrien en Co i5o v. Tabak, IF. Beckeringte Amsterdam; 2 v. Meel en 1 v. Tabak Order HERMANN, Th. 15. Skinner, van Baltimore. 178 v. Tabak en i parlij Duigen, Gebr. Nottebohm; 100 v. Tabak en 4o v. Stelen, Mees en Moens200 v. Tabak, Sturenberg Cankrien en Co.; 100 v. dito, Gebr. van Rossem en Co.; 100 v. dito en 5o v, Stelen, Bus en de Critter, en 27 v. Tabak, E. C. Ruys. RaINBOW, S. Frost, van Londen. 4 b- Haar, C. L Ringrose en Co.48 k. Thee Mees en Moens 5 v. Specie, Grohe en Sander3i p. Koopm., Diversen; 5o gezouten Huiden, 2 b. Cochenille, 7 ccr. Sehors, 63 v. Inkt1 Ezelin en Veulen en 1 Ezel Order. EAUL OF AUCKLAND, W. Wiktle, van Londen 53 k. Goederen van de Tentoonstelling en 2 PloegenC. L. Roechling en Co.; ig4 z. KolTij, TVenzel en Leupold; i3 v. dito, Thormann en Co.; 60 z Piment, P. van Rossem; 2 k. Koopm., J. Hirsch2 Koperen Boderos, 18 Koperen Platen, 36 Metalen Bladen en 25 Metalen Roeden TV. van Hout en; 25 staven IJzer, Minderop en van Heel1 v. Boter, Ph. van Ommeren 1 k, Koopm., G. Gunn 1 p. dito Krap en vDuymibo z. Kijsl, C. L. Hollertt en Kolff; 4o b. Krenten C. TV. v. Dam en Co.;' 1 v. Koopm., J. Rensburgte 's Hage; i5 z. Piment, 1 z. Horen- platen en 2 v. Koopm, Order ANNEGIENA ENGELINA, H. II. Smit, van Stettin. i5i b. Divi Divi, i48z. en 1275 s. (gestort) Erwien en 120 Garnier- matlenS. A. le Vino en Co. IN LA DIN CrLIGG Elf Dig SCHEPEfl. 'STe 2&©U;cs*tl«im BATAVIA, mede voor Passagiers, waartoc hetzelve bijzonder is ingerigt, het extra snelzeilend Nederlandsch gekoperd Barkschip Jonge Jans kapitein II. B. L. Evers. Adres ten kantoren van Kuypervan Dam en S/neer en Hudig en Blokhuyzen- BELFAST, het Nederlandsch Kofschip TVendelinakapitein H. J. Mulder. Adres hi] Kuypervan Dam en Smeer. DUNDEE het Engelsch Schoenerschip City of Rotterdamkapitein J. Lee. Adres bij George Levingston en bij J. A. Houivens. HAMBURG, het Hanoversch Schoenerschip Argokapit. P. Pien. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. LONDONDERRY, het Nederl. Schoener-Kofscbip Maria Johanna kapit. IV. JAstra. Adres bij Kuypervan Dam en Smeer. MALTHA, SYRA en KONSTANTINOPELhet extra snelzeilend gekoperd Oostenrijksch Brikschip Meridianokapit. G. Beserick. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. NEWRY, het Nederlandsch Kofschip Klazinakapit. R. G. Kars. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. NEW-YOKK, het extra snelzeilend Pruissisch Brikschip Martin Friedrichy kapitein J, E. Krajft. Adres bij Kuypervan Dam en Smeer. PHILADELPHIA, het gezinkt Galjootschip Veniliakapit. II. Eddes om den 9 dezer slellig te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper van Dam en Smeer TRIEST, het snelzeilend Russisch gekoperd Barkschip Ilos^ kapit. J. II. Store. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. VALPARAISO, mede voor Passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingerigt, het snelzeilend Nederlandsch gekoperd Barkschip de Beurs van Rotterdamkapitein TV. C. Veenstra. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. I5EURS- en MAKKTBERIGTEN. den $5 November. Spanje 3 per cents 36J a 37dito 5 per cents i6f a J Rentel. Schuld Coupons 8$. JPARIJS den 2g November. Frankrijk 3 per cents 56. 5o a contant en 56. 35 tegen ultimo; dito 5 per cents 91.-45 a contant en 91. 35 tegen ultimode AcLien van de Bank 2117.50; Spanje 5 per cents Buitenl. 3g|dito Binnertl. 36^; Rusland 4§ per cents 102J; Holland per cents 6o£. A contant sloten de 3 cents Fransche fondsen even als gisteren en de 5 per cents 5 centimes lager dan gisteren. LOUDEN den 2Q November. De 3 per cents Geconsolideerden g8f a a contant en voor rckening; de Gereduceerden 97I a Rusland 4§ per cents, io5£ a io4 Spanje, 5 per cents,,2o| a 21 dito, 3 per cents, 3g£ a 4o: Portugal 54 a Brazilie, nieuwe 5 per cents, 92; Mexico 23^ a 2^ Peru, Uitgestelde, 45 a Holland 2^ per cents, 5gt a en dito 4 per cents, Certific., 90$. De Wissel op Amsterdam 11,173$; op drie maanden 11, 18$ a en op Rotterdam 11, 184 a 19* AWTWERPE^! den 29 November. Belgie 24 per cents 5o pap. Spanje Ardoin i5| geld dito Binnenl. 3 per cents 35| geld. A.tSS'ffJKliSJASt den J December. Nederlanden, VVerk. Schuld, 2$ pc., 58 a 58x,y; id., 3 pc., 67^ a 67$; idem, 4 pc., 88$ a 88-$ Frankrijk, Cert., 5 pc., 5i^. Rusland, bij Hope en Co.. 5 pc., io5; idem 1828-1829. 5 pc.io4; Negot. 1831 cn i833, 5 pc., g4Jidem i84o, 4 pc., 87I; Nieuwe Eng., 44 pc., ioo£. Spanje, bij Ardoin i835, 5 pc.i6| a 16$; idem 5io, 5 pc., i6iai6|; id. Onbep., 5 pc., 164 a 16$; id. Coupons 8| a 8^-Binnenl., 3 pc., 35$ a 35$, gebl. 35$. Oostenrijk, Metaliek, 2$ pc., 56idem Nieuwe i84g, 5 pc., 76}. Philadelphia, Bank, 4f£ a 5$, gebl. 5. Mexico, te Londen, 5 pc., 22^ a 22$. den 1 December. Parijs 2 maanden f 55ff idem zigt f Bordeaux 2 maanden ^55$ idem i5 dagen f 55$; Madrid 3 m./ 242$ Cadix 3 mf 243$ Sevilie5 m.f 24o$; Bilbao 3 m. _/>24i$; Lissabon en Porto 3 m. 4i$; Genua 2 in. /46|; Livorno 2 m./'38^; Napcls 2 m. f 79Petersburg 2 m.f 182$; Weenen 6 w. f 27$; Augsburg 6 w. /\35£; Frankfort 6 w. 98$; Hamburg 2 mf 54$, idem zigt f 34y^; Londen 2 m. f 11. 75, id. zigt f 11. 82$ Rotterdam Disconto 2 pc. ROTTSSSID AM den 1 December. Hamburg 2 maanden f 34$, kort 34jf Parijs 2 inaanden /"56$, kort f 56$; Bordeaux 2 maanden f 55$, kort 55$ Frankfort 6 weken f 98$. ROTTERDAM den 1 December. Nederlanden, Werkel. Schuld, 2$ pc 58 idem idem, 3 pc., 67$; idem idem, 4 pc., 88$. Spanje. Ardoin85, 170 en 5io, 5 pc., 161% I. k., 16$ h. k.Binnenl. a /6000, 3 pc. 35$; Coupons Ardoin 8/5 I. k., 8$ h. k.. Busland, bij Hope en Co.y 1798 en 1816, 5 pc., io4$; Cert, bij Stieglitz en Co., 4 pc., 87$. Amerika, Bank-Actien, D. 100, 5 1. k., 5$ h. k. Oostenrijk, Metaliek, 5 pc.68$; idem, Nieuwe, 5 pc., 77; idem, letter B, 5 pc., 76$ idem, 2$ pc., 36^. Mexico, i846, 5 pc., 22$. Het Berigt der Amsterdamsche Graanmarkt is heden niet ontvangen. ROTTERIDAW den 1 DecemberTARWE: Zeeuws., Vlaams, en Overm. ging heden bij rui'mer aanvoer tot traag vorige prijzen moeijelijk van de hand; goede en puike Nieuwe f 8. 10 a 8. 5o; Mindere f 7. 3o a/8 goede en puike Jarige f y. 3o a/7. 80Mindere /6«5o a f 7.20; Roode soorten goed prijshoudend bij minder omgang; 165166 N. Hoog!. Kleelsche f 285; i64 fiP dito Bovenl. Ris f 275; 160 Jar. Kleefs. 270, 272; i52 dito Bovenl. f 23o. In publ. Veiling: 160 Cubanca van Kaiffa aangevoerd, f 221, f 206. ROGGE: Overm., Zeeuws. en Vlaams. 10 a 20 cents hooger, f 6. 4o a 7. 20andere soorten op de verhoogde prijzen met minder handel; i4g t§ Brab. f 202; i5o Fransche f 210147 6P N. Noordbrab. /198; i42 Archangel f\85; i5o Rostocker f i\b 149 Qg dito te Schiedam f 2i4. GERST: Zeeuws., Vlaams. en Overm. 10 cents hooger, Winter f 4. 90 a f 5. 3odito Zomer /4. 80 a/5 voorts te Schiedam; i38 ffi Deensche/177. HAVER: Zeeuws. en Inl. Korte f 2. 90 a 3. 5odito Larige 2. 20 a f 2. 90. BOEKWEIT 5 a /7 hooger, op i4o ft?N. Noordbrab. 168, 170, /172, f 175; dito Vlaams./'i67 O. Frans. f i35» »4o. ERWTEN Zeeuws. Groene 6. 3o a J 'j. 3ogroote dito 7 a 8. 10; dito Witte 6 a/7; dito Graauwe 6 a 7.50; Geldersche dito 8 a f 10. BOONEN; Zeeuwsche en Walch. Witte, ib cents hooger, 7.75 a/9. 5o dito Bruine f -j. 5o a9 5odito Paardenboonen 10 cents hooger, 4. 90 a 5. 10. KOOLZAAD: Zeeuwsch van ©C 47 tot So. SCHSEDA.AI den 1 DecemberJenever, het Nederl. Vat, zonder fust, f 16; Amst. proef, idem idem,/17.25. Zonder de belasting. V CHRISTIAAN HENDRIK WILLEM OP TER. HEYDE, aan zijne opgegevene woonplaats, a.an de Kipstraat, wijk 10/141 niet gevonden zijndewordr, in zijn belang, uitgenoodigd zich ter Gemeente-Secretarie te Rotterdam te vervoegen. Het ARMBESTULJR der Nederl. Israelitische Hoofd-Synagoge te Rotterdam adverteertmet goedkeuring van Heerep Burgemeester en Wethouders dezer Stad, dat de gewone COLLECTE zal plants liebben op MORGEN, Woensdag den December 185/, des voormiddags ten 10$ ure; vvordende de Israelitische Armen, die zoo vele blijken van weldadigheid van hunne Stadgenooten liebben ontvangen, op nieuw dezelve aanbevolen. Voor de vele bewijzen van deelneming, bij gelegenheid van ons Huwelijk betoond betuigen wij 00k namens onze vvederzijdsche Betrekkingen, onzen hartelijken dank. B. VAN DORP. Rotterdam A. C. VAN DORP, den 28 November 1851Remy. Voor de veelvuldige en hartelijke blijken van deelne ming mij betoond bij het afsterven raijns onvergetelijken Echtgenoots, betuig ik door deze 00k namens de vveder zijdsche Betrekkingen, rnijnen opregten dank. Rotterdam C. M. D. NEURDENBURG, den 1 December 1851. Wed. B. F. van Nievelt. Bevallen van eene DOCHTER M. J. Jones, geliefde Echtgenoot van Rotterdam C. NEURDENBURG. den 29 November 1-851. Mijne geliefde Echtgenoote Berendina Hoffmann beviel heden door Gods goedheid van eene DOCHTER. Heden overleed plotseling, in den ouderdotn van 81 jaren, de Heer JOHANNES RIJSHOUWER, Weduwnaar van Adriana van der Sijde, diep betreurd door zijne Kinderen en Kindskinderen. Rotterdam den 27 November 1851. Eenige kennisgeving. Heden overleed ons geliefd jongste Dochtertje. ANNA JAC0J3A, ruim twee jaren oud. J. R. M E E S. Rotterdam J. MEES, den 29 November 1851. geb. Dunlop. Eenige kennisgeving. onder directie van den lleer NPETEIIS. Op Saturdag 6 December 1851; DE LASTED, beroemd Tooneelspel in vijf bedrijven, vrij gevolgd naar het Fransch (la Calomnie) van den Heer Scribe. Gevolgd door; EENE JALOERSCHE VROUW, Blijspel met Zang, in ddn bedrijf, naar het Fransch (Midi Quatorze Heures) van T. Barriere. Verwachtop Maandag den 8 December 1851, ter Benefice van M.w STOOP EN DA A LMOEDER- LIEFDE EPf HELDENMOED of de Gevangenis op het slot 's Gravesteinoorspronkelijk Geschiedkundig Tooneelspel (in vele jaren niet vertoond). Eerstdaags: HESRT HAMELIN, Tooneelspel, naar het Fransch van Ernile Soulvester, door Mr. A. de Bruin. De prijzen der Plaatsen zijn als naar gewoonte. Aan- vang ecs lire precies. De Plaatsen kunnen als naar gewoonte besproken worden tot drie ure 's namiddags. E R U M U I C A. DONDERDAG den 4 DECEMBER 1851: Sinfonie (2de) van R. Schumann. Ouvertures; Verhulst (Ut mineur). Beethoven CoriolanLindpaintner {Faust). Zang Mevrouw Jfnlian. van fielder. 'E'B-Ovisjscl de Heer Saehs.se. Van ROTTERDAM naar LEITSI, het Stoom-Schroef- schip IVJLWMIOE, Kapitein Thomas Robertson; ver- trekt Saturdag G December, des morgens vroeg. Adres ten Kantore van George LeviMgston en van Jl. A. Eloiiwcti^. voor PASSAGIERS, G0EDER1.N en AEE. De HMiA-fiHMjfjKapit. fieo. Niehol, vertrekt van Rotterdam naar Hull Woensdag den 3 December, des morgens ten 7 ure. De BHMjM'1, Kapit. St. 17f. Sawyer3 vertrekt van Rotterdam naar Hull Donderdag den 4 December, des morgens ten 7 ure. Adres bij J. B. CROL Co. Chirurgijn FiMWJ WW is Verhuisdj naar den'stelgcr, bij de Korenbeurs wijk 9 n.0. 505. Application having been made to the Governors of the bank of England to direct the re-transfer from the Com missioners for the Reduction of the National Debt of the sum of 50 Consols, heretofore standing in the Names of PHINEAS M AC P HER SON, a Major in H. M. Service Unattachedand BARBARA ANSI MACPIIER- SON, of Rotterdam, a Minor, and which was transferred to the said Commissionersin consequence of the Dividends thereon not having been received since the $th July 1833. Notice is hereby given that, on the expiration of three months from this date, the said Stock will be transferred, and the Dividends thereon paid to BARBARA ANN CAMPBELL, Wife of ARCHIBALD CAMPBELL, formerly BARBARA ANN MACPIIERSON Spinster, a Minor, the Survivor, who has claimed the same, un less some other claimant shall sooner appear and make out his claim thereto. liefst van de Hervormde Godsdienst, wordt gevraagd tegen Februarij e. k., in een Fatsoenlijk Gezin te dezer Stede; bewijzen van Eerlijkheid Netheid en goed HumeuT zijn eerste vereischten. Reflecterenden gelieven zich onder letter W franco te adresseren bij den Boekhandelaar H. V. VAN GOGH, aan den Steiger, nabij de Grootemarktaihier. MEN VERLANIGT TE HURENT, zoo spoedig mogelijk op een der Volk- rijkste Gedeelten der Stad een Groot ter uitoefening eener Nette Aanzienlijke IVinUel&aalC. lliertoe inclinerenden gelieven zich te adresseren met duidelijke opgave van Stand en Huurprijsletters R B, aan het Bureau dezer Courant. ~V iTet WINKELHUIS, VOOR- en ACHTER- K.AMERS en ERVE, aan het oosteinde van den Haringvlietgenaamd het Eiland Schoonderloo en het PAKHUIS, gebruikt wordende tot Stallingmet eene KAMER en HOOIZOLDER, VOOR- en ACHTERIiAMERS en ERVE, achter het Verbrands Klooster te Rotterdamdewelke op Woensdag den 26 November laatstleden door den Notaris VAN DER HOOP, in het Locaal van Publieke Verkoopingenaan de Gelderschekade binnen dezelve Stad zijn geveild, zullen aldaar op MORGEN den 3 December 1851, des namiddags ten 4 ure, worden Afgeslagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1851 | | pagina 3