ROTTERDAMSCHE A? 1851. 154;' Dingsdag den 23 December. win LOR DEN den 20 december [des avonds). Een der hier uitkomende dagbladen voorspelt dat het tegenwoordig Kabinet in bet aanstaande jaar zal aftreden, ten gevolge der ontbinding van het Parlement en der verkiezingen in den geest van de Partij der bescherming, die daarvan het gevolg zouden zijn. Op aanzoek van den Gouverneur der Kaapkolonie vertrekken eerlang vveder troepen dervvaarts. Gisteren nacht ten drie ure barstte in Camden Town brand uit in de groote pianoforte-fabriek der heeren Collard Collarden vernielde een groot gedeelte van dat uitgesrrekt gebouw, terwijl de gevels van eenige daarmede verbonden huizen zwaar beschadigd werden. De schade wordt op ongeveer dertigduizend ponden sterl. geschat. Gelukkig kunnen de zaken der firma worden' voortgezet. De uitgestrekte pakhuizen der heeren Verdun Cullin te Liverpool zijn laatstleden woensdag door brand ver- nield. Tot den grooten voorraad van allerlei koopwaren die door de vlammen verteerd zijn behoorden duizend vaten meelwelke eerst den vorigen avond in het bovenste gedeelte van het pand waren opgeslagen. De geheele schade wordt op ruim tienduizend ponden ster ling begroot. De stoomboot Atlantic heeft Noord-Amerikaansche berigten tot 6 dezer overgebragt. Kossuth was den vorigen dag te New-York gearriveerd, waar groote toebereidselen tot zijne ontvangst gemaakt waren. Toen de Humboldt de baai binnenliep werd Kossuth met een salvo van 31 kanonschoten begroeten bij zijne aankomst op Staten- eiland verwelkomde hem, niettegenstaande het reeds laat in den avond was, eene groote menigte, waaronder vele zijner landgenooten met uitbundig gejuich. Met hetzelfde stoomschip als Kossuth is Lola Montes te New-York aangekomen en heeft met den heer Barry directeur van een der schouwburgenonderhandelingen aangeknoopt. In den Senaat is eene levendige discussie ontstaan of Kossuth al dan niet eene officiele ontvangst te beurt zou vallen. Velen dachten dat de hooge staatsdienaren even als lord Palmerston in Engeland gedaan heeft, dit vermijden zouden. Het Bestuur der Vereenigde Staten heeft aan zijnen gezant alhier ddpdches gezonden, welke ten doel hebben onverwijlde opheldering te vragen wegens het vuren door de Engeische brik Express op de Noord-Ameri kaansche stoomboot Promothcutin de rivier San Juan, den 21 november laatstleden. Omtrent den reeds met enkele woorden vermelden moord op het Indisch driemastschip Fawnin de zee- engte van Malacca, ve.'neeint men uit Singapore nadere bijzonderheden. Dat schip kwam den 3 September uit China te Singapore aan om eenige zeeschade te her- stellen, welke gelegenheid een groot deel der bemanning, uit Bengaalsche Lascars bestaandewaarnam om het boord te verlaten waar zij zich sterk over de gestrenge behandeling te beklagen hadden gehad. Kapitein Rogers zag zich nu verpligt zijne equipage met Maleijers aan te vullen en sloeg de waarschuwing in den wind dat deze niet zoo gemakkelijk te besturen zijn als de Lascars. Zes dagen na het verlaten van Singapore liet de opper- stuurman den equipagemeester, wegens eene ligte over- treding van het reglementin tegenwoordigheid des kapiteins en van diens vrouw, met koorden geeselen, waarna omstreeks middernacht eene bloedige wraak volgde. De kapitein werd in den slaap vermoord en over boord geworpen, en tegen den morgen maakten acht matrozen, met den equipagemeester aan het hoofd, 00k den luitenant met bijlen af. De stuurman eq een der passagiers, de heer Elphick barricadeerden zich in eene der hutten en hielden het daar vier en twintig uren uitmaar de op- roerlingen maakten bres en verwondden de opgeslotenen zoodanig met handspaken en riemen, dat de eerste stuur man zich in de golven wierp, terwijl men niet weet op welke wijze de ongelukkige passagier zijnen dood heeft gevonden. De vrouw des kapiteins, een vrouwelijke passagier, mevrouw Rechen en het kind van deze laatstewerden toen in eene sloep geplaatst en deze in zee gebragt, maar de sloep sloeg om en zij verdronken alien. Mevrouw Bechen hief nog gedurende eenige oogenblikken haar kind boven water, waarop een der matrozen, door medelijden bewogen, haar een riem toewierp, hetwelk ten gevolge had dat de verwoede equipagemeester hem geweldige slagen toebragt. Nadat de opstandelingen zich des avonds overtuigd hadden dat het overige der equipage door schrik weder- houden werd zich te verzetten, begaven zij zich van boord, na het schip in brand gestoken te hebben, dat naar de kust dreef en op vijf en veertig mijlen zuidwaarts 'van Penang strandde. Negentien personen bereikten het land, de veertien overige stevenden met de sloep naar Passier Panjang, waar twee der Lascars, die getuigen van deze gruwelen geweest waren, van de sluimering hunner medgezellen gebruik maakten om naar het strand te zwemmerr en alles aan de autoriteiten te openbaren. Ten gevolge hunner verklaringen en van den ijver der justitie heeft men al de schuldigen binnen eenige dagen in hechtenis kunnen nemen. Hun proces moest tegen half november voor het crimineel geregtshof te Penang aanvangen. De stoomboot Hoogly was naar de plaats der stran ding van de Fawn gezondenom te trachten het niet verbrand gedeelte van dat schip en de lading, die uit eene groote menigte rood koper bestond, zoo veel mogelijk te redden. PARIJS den 20 december. Heden heeft in geheel Frankrijk de stemming een aan- vang genomenof men al dan niet zijne goedkeuring hecht aan den door Louis Napoleon gedanen stap. Ook morgen staan de stembussen nog open en dan zullen nog verscheiden dagen verloopen alvorens men den ge- heelen uitslag der stemming weet. Heden hebben alleen in deze hoofdstgd reeds meer dan 100,000 personen hunne stem uitgebragt. De uitslag der stemming van het leger, voor zoo ver tot heden bekend is dat 226,661 voor en 115,348 tegen den President gestemd hebben, terwijl 845 geen deel aan de stemming hebben genomen, Bij de zeemagt zijn, mede con r' /Lf/tf* voor zoo ver thans bekend is 14,679 stemmen voor en 4,830 tegen Louis Bonaparte uitgebragt, terwijl 417 per sonen geen deel aan de stemming hebben genomen. Men verzekert dat de Graaf van Chambord zijne politieke vrienden heeft doen te kennen geven dat zij, wel verre van de politiek van Louis Napoleon tegen te" werken die integendeel moeten ondersteunen. Ook dien ten gevolge voorspellen sommigen dat de President een nog veel grooter getal stemmen dan in december 1848 op zich vereenigd zal zien. Aan het Elysde is een prachtig geschenk des Keizers van Oostenrijk aan den President der Republiek aange komen in eene galakoets met vier schoone paarden be staande. Daar sommigen hierin eene goedkeuring van en eene soort van gelukwensching met den coup d'dtat van 2 dezer zien wilden is Louis Napoleon hen voor- gekomen met de verzekering, dat de Keizer dit geschenk alleen tot herinnering aan den 10 december, den dag der verkiezing tot het Presidentschap, overgezonden had. Louis Napoleon is er steeds op bedacht zich de gunst des volks te winnen en, wel door het nemen van allerlei maatregelen, welke overigens een onbetwistbaar nut heb ben. Zoo heeft hij tfu vveder het plan geopperd de hoofd- srad van openbare bad- en waschplaatsen te voorzien volgens dat ontwerp zou de Regering in overeenstem- ming met het stedelijk bestuur, in de meest bevolkte buurten vier groote inrigtingen vestigen, waar de geringere standen, tegen zeer lagen prijs, niet alleen gewone baden, maar ook allerlei kunstbaden zouden vinden. Wat het leger betreftwil de President de soldij van den soldaat met eenige centimes daags verhoogen, terwijl hij die van de gendarmerie eene aanzienlijke verhooging wil doen ondergaan e.n 230 nieuwe brigades daarstellen. De voormalige minister van justitie Daviel is tot procureur-generaal te Rouaan en officier van het Eere- Legioen benoemd. Voorts is een decreet uitgevaardigd, waarbij het consultatief committd voor Algerie benoemd en het personeel daarvan op elf leden bepaald wordt, die jaarlijks door den President der Republiek, op voordragt des Ministers van Oorlog, benoemd worden. Zij genieten geene belooning, maar de bun toegevoegde secretaris, die eene raadgevende stem heeft, een door genoemden Minister vast te stellen tractement. Bij verschillende dezer dagen genomen besluiten wordt bepaald dat zonder spetiale vergunning in Algerie geene wapenen of krijgsbehoeften verkocht zullen mogen wor den dat het departement der Jura in staat van beleg is gesteld; dat het besluit van den Gouverneur- Generaal van Algerie waarbij die Kolonie in staat van beleg wordt gesreld is goedgekeurd; dat eene re- organisatie zal plaats hebben van de bureaux van het Ministerie van binnenlandsche zaken, en wie de com- missien zullen uitmaken belast met het onderzoeken der door de Ministers over 1851 over te leggen rekeningen. Vijf en dertig departemenren de drie Algerijnsche daaronder begrepen verkeeren thans onder de regering van den staat van beleg. De generaal Cavaignac heeft het fort van Ham nog niet verlaten; waarschijnlijk toeft hij daar nog tot dat de overige daar gevangen gehouden Generaals op vrije voeten gesteld worden hetwelk eerstdaags te gemoet gezien mag worden. De Generaals mogen op het fort bij elkander komen en zelfs op de bolwerken wandelen. Men verzekert dat de Regering een paspoort heeft doen toekomen aan den heer Victor Hugo, en dat deze zich daarop naar Nederland heeft begeven. De heer de Girardin biedt zijn hotel in de voorstad St. Honore voor 200,000 francs te koop aan; ook wil hij de aandeelen van het dagblad Presse, welke hij bezit, afstaan. Er is sprake van het oprigten van een Ministerie van letteren en kunstendat de tegenwoordige directie der schoone kunsten zou vervangen. De censuur zou echter tot de attributen van het Ministerie van binnen landsche zaken blijven behooren. Tijdens den coup d'dtat bevonden zich hier ter stede vele vreemdelingen, welke in aller ijl de hoofdstad verlieten; thans komen zij in menigte herwaarts terug, gerustgesteld door den loop der verdere gebeurtenissen en door de ondubbelzinnige blijken van het algemeen vertrouwen. Een oproermaker te Chagny, die door een gendarme werd gearresteerd, riep toen men hem naar de gevangenis geleidde „0! schelmen, die gij zijt, gij grijpt 011s thans, maar wij zullen het u in 1852 betaald zetten," 1852 is voorbij," antivoordde de gendarme, wij zijn in 1853'' In de verschillende zeehavens worden maatregelen genomen om de leden der geheime genootschappen en andere regterlijk veroordeelden naar de strafkolonien in Cayenne en Algerie over te voeren. Ilieronder volgt eene opgave van het beloop der goud- stukken sedert de laatste zes jaren door de Munt te Parijs gestagen, waaruit blijkt hoe verbazend de circulatie van het goud in den laatsten tijd is toegenomen in 1846 is voor eene waarde van 2,086,420 francs aan goud gestagen, in 1847 voor 7,706,020 francs in 1848 voor 39,697,740 francs, in 1849 voor 27,109,560 francs, in 1850 voor 85,192,390, en gedurende de tien eerste maanden van 1851 voor eene waarde van 254,583,220 francs. Men verzekert te Madrid dat lord Howden aan den Minister van Finantien namens de Spaansche fondsen- houders te Londen een protest heeft ingediend tegen hetgene zij de confiscate noemen der 50 percent, welke op de coupons gekort zijn. Lord Howden zou dit stuk door een notaris te Madrid hebben doen legaliseren, om er ter gelegener tijd gebruik van te maken. KEULEN den 21 december. Omtrent het tusschen Pruissen en de Nederlanden ge- sloten handelsverdrag wordt nader gezegd, dat het, bijaldien de ratificatic den 31 december volgt, voor den tijd van twee jaren gelden zal en een jaar vooruit opge- zegd moet worden. De nota's van Oostenrijk, Pruissen en Rusland, tegen de met gevaar bedreigende ondersteuning die vreemde uitgewekenen in Engeland genieten, zouden den 12 dezer aan lord Palmerston zijn overgereikt en door eerstge- noemde Mogendheid bovendien maatregelen beraamd zijn welke het reizen van Engeische onderdanen door de Oostenrijksche Staten aanmerkelijk zouden bemoeijelijken, zoo lang de verlangde zekerheid niet verkregen is. De bekende Floconin 1848 medelid van het pro visioned Gouvernement te Parijs, laatstelijk redacteur van een democratisch blad te Straasburg, is den 15 dezer te Bazel aangekomen en den volgenden dag Zwitserland dieper ingereisd. Nadat de tijding van het den 2 dezer te Parijs ge- beurde den 6den te Civita Vecchia overgebragt was, spoedde de Fransche Consul zich terstond naar Rome, om haar in persoon den gezant de Rayneval mede te deelen die op zijne beurt den generaal Gemeau daarvan kennis gaf. Deze en de Gezant begaven zich toen te zamen naar den kardinaal Antonelliwien het berigt niet onwelkojji was, zoo als het ook, over het algemeen ge nomen op de hooge geestelijkheid en den Romeinschen adel een gunstigen indruk schijnt gemaakt te hebben, terwijl de Paus eenige verbazing aan den dag legde. De Romeinsche dagbladen deeldentegen hunne gewoonte deze tijdingen al spoedig mede, waaruit men, hoewel die mededeelingen van geene opmerkingen vergezeld gaan, meende te mogen besluiten dat de Pauselijke Re gering den coup d'itat op ver na niet afkeurt. Terwijl Turijn rustig blijft heerscht te Genua sterke gisting, ten gevolge waarvan strenge militaire maatre gelen genomen waren. Men zegt dat de Fransche gezant Butenval tegen een antibonapartistisch artikel in het dagblad Progresso geprotesteerd heeft. Reeds is gemeld dat de gezamenlijke Europesche Consuls hunne vlaggen hadden ingenomen, ten gevolge der mishandelingen den tolk van het Oostenrijksch Con- sulaat door den Gouverneur der Dardanellen aangedaan. 11 et officieel dagblad van Konstantinopel van 4 dezer behelst dienaangaande de volgende verklaring: „dewijs- heid der Hooge Porte, die steeds volstandig is in hare vriendschappelijke betrekkingen met de met haar verbonden Mogendheden strekt tot zekeren waarborg dat dit ge- schil vereffend en de billijke genoegdoening verworven worden zal." ,-s GRAYENHAGE den 21 december. Zijne Majesteit heeft bij besluiten van den 19 dezer goedgevonden te benoemenbij het wapen der kavalerie, bij het iste reg. dragonders, tot ritmeester der 2de klasse, naar ouderdom van rang den isten luit. J. IV. Copes van Hasseltvan de escadrons jagers te paard en mede tot ritmeester der 2de klasse bij het wapen der kavalerie, naar ouderdom van rang, den isten luit. E.H.E. graaf van Bylandt van het 4de reg. dtagonders ordonnans- officier b;j Z. M.bij den staf van het wapen der artil- lerie tot kapitein van de 3de klasse naar ouderdom van rang den isten luit. F. C. iV. Moorrees, van dien staf. Het Staatsblad n.° 151 behelst de wet van 9 dezer, tot wijziging der wet van 28 augustus 1851 [Staatsblad n.° 129), regelende de pensioenen bij de landmagt n.s 152— 159 de wetten van 9 dezer, houdende naturali- satien n.° 160 de wet van 9 dezer, tot vaststelling der begrooting van uitgaven wegens den arbeid der gevangenen over 1852 en tot aanwijzing der raiddelen tot dekking van die uitgaven; n.° 161 de wet van 9 dezer tot aanvulling van art. 2 der wet van 31 december 1850 [Staatsblad 11.0 104), met art. 31 van het IVde hoofdstuk der Staatsbegrooting over 1851n.° 162 de wet van 9 dezer, tot verhooging van de begtooting der uitgaven voor de algemeene Landsdrukkerij over 1851; n.° 163 de wet van 9 dezer, tot vaststelling van de begrooting der uitgaven voor de algemeene Landsdrukkerij over 1852, en n.° 164 het besluit van 12 dezer, omtrent de heffing van het port op de briefwisseling met het groothertog- dom Luxemburg, naar aanleiding van art. 21 der wet van 12 april 1850 [Staatsblad n.° 15). Bij dit laatste besluit wordt, onderanderenbepaald, dat het port van de brieven, afkomstig uit de Nederlanden, en bestemd voor het groothertogdom Luxemburg, alsmede dat van de brieven, afkomsfig uit het Groothertogdom en bestemd voor de Nederlanden, bedraagt voor den geheelen afstand twintig cents, waarvan de helft of tien cents ten behoeve van het Rijk geheven wordt. Dat port is verschuldigd wegens elken brief, waarvan het gewigt 15 wigtjes of daar beneden bedraagt. Voor de zwaardere brieven wordt het port vermenigvuldigd in verhouding tot het meerder gewigt. Nieuwspapieren tijdschriften niet ingebonden boeken muziekpapier, catalogussen prospectussen cir- culaires en andere gedrukte stukken, die hoegenaamd geen schrift bevatten, en onder reepen papier ingepakt zijn kunnen tot aan de plaats van bestemmitig worden gefrankeerd, tegen betaling van twee cents het blad of velonverschillig welke daarvan de oppervlakte zij. Van dit port wordt de helft of ddn cent ten behoeve van het Rijk geheven. Het Staatsblad n.° 165 behelst een besluit van 16 de cember 1851, waarbij de bepalingen van het besluit van op de briefwisseling 23 maart 1851 [Staatsblad n.c met Hannover enz. van toepassing worden verklaard. Het behelst de beide volgende, artikelenArt. 1. De bepalingen van 011s besluit van den 23 maart 11. [Staats- blad n.° 18) worden van toepassing verklaard op de briefwisseling welke tusschen de Nederlanden en het Koningrijk Hannover, alsmede tusschen de Nederlanden en het hemogdom Oldenburg, transito van het Hannover- sche grondgebied verzonden wordt. Art. 2. Het tegen woordig besluit treedt'in werking met 1 januarij 1852. De Minister van Finantien gelet op het bepaalde bij Zr. Ms. besluit van cJfcn 12 november jl. [Staatsblad n.° 1439ter invoering van het gebruik van posrzegels. heeft ter kennis van de daarbij belang hebbenden gebragt i°, dat de postzegels op alle postkantoren en hulpkantoren der brievenposterij voor een ieder op de gewone kantoor- urcn zullen verkrijgbaar zijn te beginnen met den 27 de cember aanstaande; 20, dat echter van die zegels geen gebruik tot het frankeren van brieven kan worden ge maakt dan te rekenen van 1 januarij aanstaande 30, dat bij de gebroeders Giunta d'Albaniboekdrukkers te 'sGravenhage op last van dit departement gedrukt, en op alle post- .en hulpkantoren der brievenposterij voor een ieder verkrijgbaar gesteld is eene beknopte handleiding omtrent de bestemming en het gebruik der postzegelstegen betaling van 10 cents 40, dat bovendien op alle post- en hulpkantcften in voege als voren verkrijgbaar zijn, of door hunne tusschenkomst kunnen worden ontboden voile-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1851 | | pagina 1