A.0 1854. Woensdag den Februarij. t4^r-£.S<tV ~t/t<i^-&m, BUJITENLAND. K»\*l vvriAOJ'U. den 23 januarlj. iAt.U, BOTTEBDAIHSCHE COUBANT. Eene gebeurtenis, welke men volstrekt niet voarzag, vooraf trit hoofde d?r omstandiglTeden welke die zijn voorafgegaan heeft hier algemeene verbazing verwekt. Wij bedoelen de terugkeering in den Bosphorus van de gecombineerde Engelsch-Fransche vloot welke sedert gisteren hare vroegere ankerplaats te Bei'cos weder heeft ingenomen. Sedert den i7den had men van de terug keering der eskaders gesproken en een Grieksch dagblad der hoofdstad had gemeend dit berigp te kunnen inede- deelen wat bij het publiek de grootste verwondering vyekte. De Porte trok zich de zaak aan en, na inlich tingen van de Gezanten van Frankrijk en Engeland ge- vraagd te hebhen, deed zij dat gerucht officieel tegen- spreken hetwelk intusschen niet van alien grond ont- bloot was. Volgens ingewonnen berigten moet de zaak zich dus hebben toegedragen Het schijnt inderdaad dat de Admiraals weinig tevreden zijn met de dienst welke men hen in de Zwarte Zee laat verrigten, waar de moeijelijkheid om zich van levens- middelen te voorzien van dag tot dag meerdere bezwaren oplevert. Dus11a het Turksche convooi naar Battoun begeleid en de Zwarte Zee in alle rigtingen doorkruist te hebben, om de Russische vloot op te sporen, hebben zij aan de Gezanten geschreven om hun voornemen Vt: kenbaar te makenom in den Bosphorus terug te keeren tot dat er kans voor hen mogt ontstaan om iets uit te rigten. De Gezanten antwoordden op deze mededeeling met een stellig bevel aan de Admiraals om tot nader order in de Zwarte Zee te blijven; doch het schijnt dat het Engelsche fregatschip Niger, hetwelk den i8denmet die depeches was vertrokken de eskaders niet heeft ont- moet. Dezen uitleg geeft men ten minste aan de terug keering der vloten doch men meent dat zij weldra naar Sinope zullen terugkeeren. Wat daarvan 00k zij, de terugkeering der vloten heeft geen gunstigen indruk ge- maaktte meer daar men den geest kent der aan de beide Admiraals gegeven instructien en weet dat hun eene schier onbepaalde vrijheid van handelen is geteten en dat alles wat zij meenen in de Zwarte Zee te zullen moeten uitrigten goedkeuring zal verwerven. De Regering heeft dezer dagen geene berigten uit Azie ontvangen, maar men trekt het in twijfel of daar sedert eenigen tijd wel iets heeft kunnen plaats grijpen. Wat het Donau-leger betreft, sedert het gebeurde bij Kalafat heeft men daarvan ook niet nader vernomenwel is waar zijn verontrustende geruchten verbreid nopens een tweede gevechtdat veel beslissender zou zijn geweest dan het eerste en ten voordeele der Russen zou zijn uit- geloopen doch zulks behoort tot de door de Grieken uitgestrooide berigten welke geen geloof verdienen. Inmiddels verflaauwt de geestdrift der bevolking in geenen deeledagelijks ziet men van alle punten* des Rijks compagnien vrijwilligers hier aankomen welke hier slechts eenige dagen doorbrengen om in den haast in de behandeling der wapenen onderrigt te worden en welke dan onmiddellijk vertrekken om zich onder de yanen te gaan scharen. Gisteren is alhier van Marasch eene dier compagnien aangekomen welke vier- a vijf- honderd man sterk was en onder de bevelen stond eener ruira twintigjarige vrouw deze amazone heet Cara Ouzel. Hare heldhaftigheid heeft zoowel te Konstantinopel als in alle plaatsen welke zij aan het hoofd-harer manschappen is doorgetrokken een diepen indruk gemaakt. De Laradoc is gisteren van Marseille alhier aangekomen er is nog niets bekend geworden omtrent de depdches welke door dat vaartuig voor de Gezanten zijn aange- bragt, en welke overigens niet zeer nieuw meer moeten zijn daar de overtogt dier stoomboot van langeren duur is geweest dan gewoonlijk uit hoofde van het voortdurend slechte weder, waarmede zij in de Middel- landsche Zee te worstelen gehad heeft. Den dag te voren had men met eene schroefstoomboot eener parti - culiere muatschappij van Marseille de circulaire ontvangen van den heer Drouin de L/iuys welke hier eene zeer goede uitwerking heeft gedaan. Doctor Fauvel, geneesheer der Fransche Regering te Konstantinopel vertrekt morgen op last des Sultans naar Schumla, om zijne zorgen te wijden aan Omer pacha. Heden avond heeft er een groot diplomatiek diner bij den Oostenrijkschen Gezant plaats. LOA1DEAI deu 5 februarij. De aan het Parlement overgelegde stukken op de Oostersche questie betrekkelijk bedragen 778 folio blad- zijden en behelzen wat de hoofdzaken betreft weinig nieuws ofschoon enkele punten daardoor beter opge- helderd worden dan zij tot hiertoe waren. Onderanderen blijkt daaruit nu met zekerheid dat de Engelsche en Fransche Admiraals niet slechts in last hebben om alle aanvallen der Russische vloot op Turksch grondgebied of op de Turksche vlag te verhinderen maar dat zij 00k des noods met geweld van wapenen alle Russische schepen de handelsvaartuigen uitgezonderd welke in de Zwarte Zee varen noodzaken moeten naar Sebastopol, of althans naar de naastbij gelegene Russische haven terug te keeren. Zulks wordt in verscheidene depdches onbewimpeld gezegd onderanderen in die waarin sir Hamilton Seymourde Engelsche gezant te Petersburg verslag geeft van het onderhoud waarin hij dit besluit der beide Mogendheden den Staatsminister van Nesselrode heeft med-egedeeid tertvjjl het tevens blijkt dat de voor- slag tot dit besluit vin Frankrijk is uitgegaan en dat Engeland slechts zijne nMtemmihg daartoe heeft gegeven. Tevens ziet men echter 00k uit deze officiele stukken hoe de beide Mogendheden verklaren datrde eskaders 00k iederen aanval der Furksch-Egyptische vloot op het Russisch grondgebied en de Russische vlag beletten moeten. In zoo verre heerscht dus het stelsel der striktste onzijdigheid in de Zwarte Zee, maar dit stelsel houdt op waar bepaald wordt dat, terwijl de vloten in last hebben de Russische oorlogsvaartuigen de vrije vaart op die zee te beletten zij die vaart niet alleen aan de Turksche schepen moeten vergunnen maar deze zelfs beschermen 00k wanneer zij troepen en ammunitie naar alle punten van Europisch en Aziatisch Turkije over- brengen, op de eenige voorwaarde dat zij geene Russische plaatsen of schepen aandoen. Het is dus niet te ver- wonderen wanneer de Keizer van Rusland beweert dat de beide strijdende partijen niet op gelijken voet behan- deld worden. Nog een ander belangrijk punt wordt door deze offi ciele documenten in het licht gesteidnamelijk dat de Fransche en Engelsche Regeringen ter kennis der Porte gebrggt hebben hoe zij door hare toestemming in het verleenen van werkdadigen bijstand^ vorderen dat de grondslagenop welke over sen vredesverdrag tusschen Rusland en Turkije zal gehandeld worden voortaan aan de beslissing van Engeland en Frankrijk zullen blijven overgelatenonder dit voorbehoud dat in naam der Porte niets zal behoeven voorgesteld te worden wat zij reeds officieel heeft geweigerd. Een der voorname Londensche bladen die het Miriisterie toegedaan zijn, de Morning Post, behelst het volgende De tijd om t-e handelen is alzoo voor de Westelijke Mogendheden gekomen en zij zullen gereed en vaar'dig bevonden worden om toe te slaan. Wij vernemen dat de Weener Conference ruibojiden is; dat eene officiele kennisgeving daarvan reeds op weg is naar Londen en Parijs; dat, zoodra deze kennisgeving aldaar zal ontvangen zijn de Westelijke Mogendheden tersrond aan Rusland eene aanmaning zullen zenden om de Donau-Vorsten- dommen te ontruimerr en dat deze aanmaning in geval zij geen gehoor mogt vinden, door eene oorlogsverklaring zal worden gevolgd. Zoodra de oorlog verklaard is, en dit tijdstip schijn t zeer nabij te zijn zullen wij eene groote scheepsmagt en andere strijdkrachten in beweging zien brengen. Reeds zijn een hoog officier van de Britsche en een van de Fransche landmagtsir John Burgoyne en de kolonel Ardantaan boord der Engelsche poststoomboot Caraduc op weg naar Konstantinopel ten einde alles gereed te maken voor de aankomst der vereenigde strijdmagt die hen volgen zal. De officiele kennisgeving van de ontbinding der Weener Conferentie zal waarschijnlijk den 6 dezer te Londen aankomen. De aanmaning aan Rusland om terstond de Vorstendommen te ontruimen en het weigerend ant- woord dier Mogendheid zullen nog eenen tijd van onge- veer twintig dagen vereischen en dan zullen wijgetui- gen zijn van de oorlogsverklaring en van krijgsbedrijven, welke met kracht doorgezet wordende welligt den knoop zullen doorhakken, dien de diplomatie vruchteloos getracht heeft los te maken." De ministeriele Londensche Globe spreekt niet in alle opzigten zoo stellig. Mogt het blijken fzegt de Globe) dat het door den telegraaf uit Weenen ontvangen nieuws naauwkeurig is medegedeeld dan is er eene zeer ge- wigtige verandering gekomen in de politieke gesteldheid en met name in de sielling van Rusland. Doch met het oog op hetgeen tot nog toe is geschied is het berigt waarschijnlijk dat het nieuwe Russische voorstel op aanraden van het Oostenrijksche Kabinet door de Weener Conferentie afgewezen is. Hoewel er te Weenen eenige bedenking oprees tegen de bezetting der Zwarte Zee door de vereenigde vloot hoewel de Oostenrijksche minister van buitenlandsche zaken graaf Buolmeende dat die stap gedaan was zonder tijdige kennisgeving aan Oostenrijk deed hij aan de Westelijke Mogendheden de verzekering toekomen dat Oostenrijk deswege zich niet zou onttrekken aan het gezamenlijk overleg der Weener Conferentie. Er is alzoo vooruitzigt dat Oostenrijk zich met de drie andere Mogendheden naauw aaneen zal sluiten en dit geeft aan het geheele Oostersche geschil een gunstiger voorkomen. Ook Pruissen zoo wordt gemeld heeft afwijzend geantwoord op eene schriftelijke mededeeling van gelijke strekking als het voorstel van graaf Orloff. „Hoedanig ook de handelwijze der Duitsche Mogend heden zij, omtrent die der Westelijke Mogendheden kan weinig twijfel bestaan. Uit de aan het Parlement mede- gedeelde stukken blijkt dat de taal van Frankrijk en Engeland jegens Rusland in de laatste weken veel nadruk- kelijker en stelliger geworden is. De eischende toon werd eerst van het noorderi maar wordt nu van het westen gehoord en binnen weinige dagen zal de Keizer, in antwoord op zijne vraag omtrent de houding der vereenigde vloot in de Zwarte Zee, vernemen dat de jWestersche Mogendheden de onverwijlde terugroeping der Russische troepen uit de Vorstendommen vorderen, terwijl de gevolgen eener weigering voor zijne verant- woording worden gelaten." Een huis te Liverpool heeft het volgend belangrijk berigt uit Sydney, van r november, ontvangen De rranschcn hebben bezic van Nieuw Caledonia genomen. In die streken is eene groote menigte goud, althans men verwacht zulks. Is dit waar, dan had Engeland hen voor moeten komen, naardien genoemd Land nabij Nieuw Zuid Wallis ligt. De Fransche bevelhebber in de Stille Zuidzee heeft een schip herwaarts gezonden om eene lading voor de nieuwe kolonie in te schepen. Nieuw Caledonia is een eiland, of liever eene eilandengroep, oostwaarts van Nieuw Zuid Wallis op 23 graden zuiderbreedte en 16 graden oosterlengte." PARIJIS deu 3 fehriiiirijj. Gisteren ayond hebben 1-IH. MM. en hun gevolg de voorstelling in de Comddie Fran^aise bijgewoond. Thans wil men wederomwetendat het bevel over het leger in de Levant aan prins Napoleon zal wor den opgedragen. De Keizer moet daarmede een tweeledig doel beoogen in de eerste plaats voorspelt hij zich eene goede uitwerking van het stellen van een Napoleon aan het hoofd der expeditie in het Oosten en in de tweede plaats zou hij dus den naijver bij de verschillende Ge- neraals voorkomen die zich anders gevoelig mogten be- toonen dat deeenboven den anderen werd voorgetrokken. In de haven van Brest heerscht de grootste bedrijvig- heid. Binnen weinige dagen zullen vier zeilschepen ge reed zijn en twee stoomschepen wachten slechts op hunne machines. Het eskader voor den Oceaanzegt de Pays, zal dus weldra gereed zijnen het reserve-eskader raede om in geval van nood hulp te verleenen. Het korps der Fransche marine telt thans2 admiraals, 11 vice-admiraals20 contre-admiraals 36 scheepsbevel- hebbers der eerste klasse, 74 der tweede klasse en 227 fregatkapiteinsdus in het geheel 370 hoofd-officieren. Volgens schrijven uit Marseille lag het stoomschip Caradoc daar gereed om spoedig met depdehes voor de Engelsche en Fransche Gezanten naar Konstantinopel te vertrekken. Met dien zelfden bodem zouden ook vertrekken sir John Burgoyne, ingenieur en chef, vier officiers der genie, die ter beschikking zijn gesteid van den bevelhebber van het Engelsche eskader, en de heer Herbertlid van het Lagerhuis. - Per telegraaf is alhier uit Marseille de volgende depeche ontvangen: De paketboot welke Konstan tinopel den 25sten II. heeft verlaten is in onze haven aangekomen. De gecombineerde vloten welke tijdelijk te Bei'cos waren teruggekeerd, om levensbehoeften in te nemenzijn in de Zwarte Zee teruggekeerdzich naar Sebastopol rigtende. Op haren eersten togt hebben zij volstrekt geen Russisch vaartuig ontraoet. De vloot dier Natie bevond zichvolgens de laatste berigten nog steeds te Caffa. Men was ijverig bezig met het in gereedheid brengen van nieuwe versterkingen voor het leger in Azie; de irreguliere troepen, de oorzaak der laatste tegenspoeden op die grenzen, zullen worden ingelijfd. De Grieksche priester Athanasios isteWiddin in hechtenis genomen, waar eene door de Grieken ge- smeede zamenzwering is ontdekt. De gewezen consul van Rusland Monakes bevindt zich ook onder het aantal der te Konstantinopel gearresteerde personen. De politie geeft blijk van de ijverigste en meest gestrenge waak- zaamheid. Er is last gegeven de Russische spionnen die gevat mogten worden te fusilleren." Ofschoon de heer von Kisseleff nog niet van hier is vertrokken, beschouwt men zijne tegenwoordigheid, sedert hij zijne paspoorten aangevraagd en verkregen heeft, niet anders dan die van een eenvoudig particulier. Het Amerikaansche gezouten vleesch wordt thans ook hier te koop aangeboden. Silvio Pellicowiens overlijden te Turijn reeds ver- meld is, werd ten jare 1789 te Saluzzo in Piemont ge- boren en te Pignerol opgevoed waar zijn vader, die ook eenigen dichterlijken naam maakte eene zijdespin- nerij had. Gedurende eenigen tijd woonde hij bij een bloedverwant te Lyon, tot dat Foscolo's gedicht het Graf hem zoozeer in verrukking bragt dat hij naar Milaan ijlde om kennis met dien dichter te maken met dezen en inzonderheid met Hicenzo Monti eene naauwe vriendschap slooten gouverneur der zonen van graaf Lambertenghi werd, wiens huis toenmaals de verzamel- plaats der Italiaansche vernuften was. In dit tijdperk zijns levens verschenen zijne treurspelen Laodamia en Francesco da Rimini en eene vertaling van Byron's Manfred in het licht en ving hijmet eenige vrienden, de uitgave van het vrijmoedig tijdschrift II Conciliatore aan. Ten jare 1820 van carbonarismus verdacht en naar Santa Margaretha gevoerd, werd hij in 1821 naar Venetie en een jaar later naar het eiland San Michel overgebragt, waarop hem te Venetie, in het openbaar op het schavot, het doodvonnis werd verkondigd hetwelk echter in vijftienjarige gevangenschap op den Speelberg verwisseld werd waar hij van maart 1822 tot augustus 1830 in de gevangenis versmachtte, de geschiedenis van welk lijden uit zijn in 1833 te Parijs uitgegeven werk: Mijne Gevangenis, de wereld door bekend is geworden. Zijne gezondheid had veel geleden. In 1831 verschenen zijne IVerken te Padua daarop volgden in 1832 drie nieuwe tooneel- spelen in 1834 een vierde getiteld Thomas Morus, in 1837 eene verzameling zijner vroeger onuitgegevene ge- schriften en eindelijk in 1853 zijne biographie. Pellico

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1854 | | pagina 1