ISuvgcvlijkc Statib. Bccfijbtttgcn. <£a£galij0ten. Jtt labing Iiggcttbc &chcpcu. ttcurabetrigtcn. van den hoogleeraar Royaardsaan Z. M. den Koning aanbevolen de hoogleeraar Moll en ds. ter Haar, beiden te Amsterdam. Opmerkelijk is datnaar verzekerd wordt, door de theologische faculteit doch zonder gevolg aan heeren curatoren was aanbevolen een wegens zijne buitengewone talenten algemeen gevierd geleerde die buitendie'n geacht wordt met den bekenden bezadigden geest der Utrechtsche faculteit in te stemmen. (Ned.) ROTTERDAM den 7 fcbrnarij. Heden is alhier ter Beurs berigt ontvangen, dat de Fransche en Engelsche Gezanten uit Petersburg zijn teruggeroepen. Ook is de tijding ontvangen, dat de heer von Kisselcff, de gezant van Rusland in Frankrijk heden te Brussel is aangekomen. Gisteren is aan de Leydsche hoogeschool tot doctor in de beide regten bevorderd de heer G. E. van den Hout, van Amsterdam napublieke verdediging van een specimen historico juridicum inaugurale continens: disquisitionem de natura tribictorum. De Burgemeesters van Hazerswoude, Veur en Rockanje hebben aangekondigd dat de jaarlijksche ker- missen of jaarmarkten in die gemeenten zijn afgeschaft. Er zullen, te beginnen met 1854, twee nieuwe jaarmarkten gehouden worden in de gemeente Blade], de eerste den tweeden maandag na den eersten Pinksterdag, en de tweede den laatsten maandag van november. Betrekkelijk de Russische oorlogskorvet Navarino, liggende in 's Rijks dok te Vlissingen, welke men bezig is geheel te onttakelen verneemt men dat die bodem welke reeds aan den zeeslag van Navarino van waar die zijn naam ontleende deel nam door menigvuldige dienst- jaren in een toestand verkeert die het verder zeebouwen, zoo niet onmogelijk, voor het minst zeer gevaarlijk maakt eene commissie van onderzoek schijnt benoemd te zijn en alle redenen bestaan om te gelooven dat dit eerwaardige, eerst Fransch, later Turksch en sedert eene reeks van jaren nu Russisch oorlogschip de bestemming aller af- gekeurde bodems zal erlangen. Er wordt met alle kracht geatbeid aan het in gereedheid brengen van Zr. Ms. fregat palembang kapitein ter zee IVouterszwelke bodem bestemd is om in het voorjaar naar Java te zeilen. Gisteren is bij de Arrondissements-Ilegtbank te Zwolle de behandeling der zaak van het Openbaar Ministerie tegen den voormaligen architect aldaar, Z. v. d. B., voort- gezet, die beschuldigd was van in zijne dienstbetrekking eene zekere hoeveelheid olie uit de stads bergplaats te hebben verduisterd en mitsdien van overtreding van art. 169 en 171 C. P. Het Openbaar Ministerie heeft bij monde van den substituut-officier mr. Havcrkamp, de beschuldiging en de toepasselijkheid der aangehaalde wets- artikelen volgehouden en geconcludeerd tot veroordeeling des beklaagden tot gevangenisstraf van twee tot vijf jarengeldboete en onbekwaam verklaring tot verdere waameming van bedieningen. De beklaagde is door den advocaat mr. W. S. van der Gronden met warmte ver- dedigd, in eene uitvoerige pleitrede, in welke als hoofd- stellingen ontwikkeld werd dat de schuld des beklaagden aan het gei'ncrimineerd feit geenszins bewezen was dat dit feit zelf niet in de tetmen der gemelde wetsartikelen viel en dat de handeling des beklaagden noch misdaad noch overtreding opleverde. De uitspraak is bepaald op 9 dezer. Uit Arnhem wordt geschreven dat de Rijn reeds zoodanig van ijs is bevrijddat gisteren de schipbrug aldaar weder is gelegd en alzoo de gewone communi- catie met de plaatsen aan de overzijde der rivier ge- legen is hersteld. Volgens berigten uit Wezel, wordt thans met ijver aan den spoorweg van Oberhausen naar Arnhem gearbeid. De plaats, waar het station van Wezel moet worden gevestigd is aangewezen even als die op welke de brug over de Lippe moet worden gelegd. De weg van Oberhausen tot Wezel schijnt weinig bezwaar op te leveren en nog in den loop van dit jaaf in gereedheid te kunnen komen. Meer moeite baart de aanleg van de baan ten noorden van Wezel, uit hoofde van de werken, welke ter zake van de van tijd tot tijd voorkomende overstroomingen van den Rijn gevorderd worden. In de zitting van de Deensche Volkskamer van den 2 dezer heeft de Minister van Justitie een wetsontwerp ingediend betrefFende eene vermeerderde ligting van zeevolk ten behoeve der oorlogs marine voor 1854. De Regering verlangt 686 man waaronder 220 geheel en 156 half bevaren matrozen. De Minister heeft te kennen gegeven dat het doel dezer ligting is de bemanning der wachtschepen te versterken, en dat zij dus meer als een maatregel van politie dan als eene oorlogstoerusting beschouwd moet worden. Volgens een berigt van Zr. Ms. Consul te Lubeck zijn aldaar gedurende het laatste halfjaar van 1853 binnengekomenregtstreeks uit Nederland 3 Neder- landsche schepen uit Amsterdam, alle met stukgoederen uit vreemde havens kwamen 13 Nederlandsche schepen. Naar Nederland vertrokken regtstreeks uit Lubeck 2 Nederlandsche schepen; naar vreemde havens vertrokken 12 Nederlandsche schepen; geene vreemde schepen kwamen regtstreeks uit Nederland te Lubeck gedurende gezegd tijdperk doch vertrokken van daar naar Nederlandsche havens 3 vreemde schepen. De haven van Lubeck is gedurende 1853 bezocht door 1018 schepen (met inbegrip der stoombootenjonder Nederlandsche vlag kwamen slechts 28 schepen tegen 42 in 1852. Gedurende 1853 vertrokken uit Lubeck 1004 schepenwaarvan 29 onder Nederlandsche vlag. Van tarwe en gerst was de oogst in die streken middel- matig maar van rogge en haver zoo gering dat er van die granen mogt worden ingevoerd. Hierdoor ontstaan hooge prijzen in vergelijking met andere streken die den uitvoer naar Nederland dit jaar niet zullen toelaten. Van aardappelen was de oogst zoo geringdat aan- zienlijke partijen moesten worden ingevoerd. Het is niet onbelangrijk te berigten dat voortaan de Neder landsche schepen niet meer gehouden zijn om even als vroeger, te Lubeck eenen commissionair te nemen, maar zich van eenen cargadoor of scheepsmakelaar kunnen bedienen waardoor 2 per cent van de vrachtgelden voor de schippers kunnen worden uitgewonnen. Blijkens een van Zr. Ms. Consul te Marseille ontvangen berigt, zijn in 1853 aldaar binnengekomen 2904 schepen, metende te zamen 512,791 tonnenen van daar uitgezeild 2778 vaartuigen metende te zamen 485,483 tonnen. Onder de aangekomen schepen waren er 24 onder Nederl. vlag metende te zamen i4461asten. Daarvan kwamen 18 regtstreeks uit Nederland en 6 uit vreemde havens. Gedurende gemeld jaar zijn van Marseille uitgezeild 23 Nederlandsche schepen, te zamen metende 1404 lasten, en waarvan regtstreeks naar Nederland zijn vertrokken 7 schepen alien naar Rotterdam bestemd. Voorts zeilde nog 1 schip onder Zweedsche vlag naar Rotterdam. Het ijzeren elipperschip California. Dit schip, gebouwd gedurende de jaren 1852 en 1853 aan de werf van den met lof bekenden bouwmeester Fop Smit aan den Kinderdijk, is het eerste voor de groote vaart bestemde schip, dat in Nederland geheel uit ijzer is vervaardigd; het is gemeten op 633 tonnen en wordt berekend ruitn 800 tonnen gemengde lading te kunnen dragen. In den vorra heeft men het model der om hun snel zeilen bekende clipperschepen gevolgd. Wat het verband der onderscheidene deelen van dit schip betreft, kan men gerustelijk aannemendat het met de sterkst gebouwde ijzeren schepen aan de Clyde kan wed- ijveren. Het schip is getuigd volgens Amerikaansche wijze en is voor den fokkemast van Cunningham's patent marszeil en ra voorzien. Eene kampanje van 70 voet lang bevat behalve de kajuit en eetzaal de vertrekken voor kapitein en stuurman, 14 gemakkelijk ingerigte passagiershutten, badkamer en verdere gerijfelijkheden. De verblijven voor de bootslieden, de equipaadje, de zeilen en het touwwerk zijn alle onder een zoogenaam- den bak op dekzoodat het geheele tusschendek ter lengte van ongeveer 160 en ter hoogte van 7 Amster- damsche voeten tot vervoer van passagiers beschikbaar is. Het tot dusverre in Nederland onbekende verschijnsel van het bouwen van een schip voor de groote vaart ge heel uit ijzer, schrikte onze Nederlandsche deskundigen en sommige assuradeuren met het opzigt over de expertise der schepen belastaf, om aan deze onderneming hunnen bijval te schenken en de reeders zagen zich voor hunne ondernemingszucht beloond door eene bepaalde weigering der experts, om dit schip te inspecteren en daarvan een certificaat van geschiktheid af te geven. Niettegenstaande deze weigering, die hen in gevaar stelde geene assurantie op hunnen bodem te verkrijgen gingen de reeders rustig voort met den clipper vodr de groote vaart uit te rusten en vonden eene aanvankelijke voldoening daarindat Engelsche koopliedenminder bevooroordeeld hun schip inhuurden tot eene vracht van 7 per ton, eene vracht welke in Engeland niet dan bij uitzondering voor Engelsche gebouwde geheel nieuwe schepen is besteed. Het bleek ook al spoedig dat niet alle assuradeurs zoo angstvallig waren als degenoemden, daar het schip zonder moeite aan de beurs van Amsterdam werd verzekerd. Aanvankelijk zien de reeders thans hunne pogingen bekroond. Het clipperschip Hurricane, dezer dagen in Engeland binnen bragt hun t-ijding van hunnen bodem. Na eenige dagen met tegenwind in het Kanaal gekruisd te hebben, bevond de California den 28julij des vorigen jaars zich voor het eerst in den Atlantischen Oceaan en liet den 17 October daaraanvolgende het anker in Port Adelaide vallen hebbende dus den afstand van het En gelsche Kanaal tot Australie in den voorbeeldeloos korten tijd van 81 dagen afgelegd. Volgens bekomen berigten van den kapitein was hij in de gelegenheid geweest op deze reize het schip onder alle omstandigheden te beproevenhebbende schoon weder, stilte harden wind en storm ontmoet. Dat het schip zoowel v66r als van en bij den wind in alle opzigten bleek een snelle zeiler te zijn behoeft niet gemeld te worden; de korte tijd waarin deze afstand werd afgelegd bewijst dit, vooral wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat nog v66r het binnenloopen in Port Adelaide zes dagen voor tegenwind heeft moeten gekruist worden doch ook de groote sterkte en goede constructie van de California blijkt uit de verklaring van kapit. Jaski, dat bijleggende voor een hevigen storm uit het zuidoosten, ondanks het slingeren van het schip, niet de minste beweging ontzetting of werking was te be- speuren, zoodat hiermede het pleit van de grootere voor treffelijkheid van ijzeren schepen boven houten, wanneer die den stempel van de Hollandsche degelijkheid en de goede constructie dragen voldingend is bewezen. Om ook de vrees van velen te gemoet te komen voor den invloed der ijzeren schepen op de kompassen al is die door piaatsing van magneten geneutraliseerd, verklaart kapitein Jaski in zijnen aan de reeders geschreven brief, dat hij hierin niet het minste bezwaar heeft ondervonden, indien daarop zorgvuldig gelet wordt, hebbende hij dage- lijks kimpeiling en zoo veel mogelijk azimtith-peiling ge- nomen en is het hem daaruit gebleken dat het stuur kompas tot aan de linie onverbeterlijk was doch later eene geringe afwijking aantoonde.' Eene onlangs gedane uitvinding van juistwijzende kompassen voor ijzeren schepen voorziet echter volledig in dit bezwaar voor het vervolg. De California is, na op Adelaide gedeeltelijk te hebben gelost, den 22 October 11. tot lossing der verdere lading naar Port Philip verzeild en aldaar den 29sten derzelfde maand gearriveerd zullende na geheele ontlossing naar Java tot inneming eener retour-lading voor Nederland verzeilen. AC.) M ROTTKIMAM den 7 FebruariJ. OVERLEDEJNG. C. Schoemaker, weduwe U. van Boekhoven, 72 j. J. Boom, man van M. van Lis, 59 j. J- S. Kardinaal, d., 1 j. J. P. Broman, d., 2 m. M. Yeele, jd., 73 j. M. C. Dassy, d., 8 m.— E. D. Bosklaas, man van G. Broeksmit, 49 j. E. Leeuwangh, z., 1 j. BEVALLEJN: A. P. Donker, geb. van Waesberge, levenl. d. H. M. Wehrineijer, geb. Elsenaar, d. C. van der Kolk, geb. van Veen, d. M. Krooswijk, geb. Hoffman, d. A. Bosch, geb. Lafooi, d. J. W. van der Velden, geb. Yerboeven, z. li. Breuser, geb. van Lange, d. A. M. Slechte, geb. Keuneman. d. M Kijnsaard, geb. Mulder, d. C. de Groot, geb. Rawie, z. W. Eikenboom, geb. Kraand. J. C. Strick, geb. de Bruyn, d. E. Tolenaar, geb. van Kouterenz. S. van Leeuwen, geb. Twigt, z. A. Goebertus, geb. Slolberg, z. Nederland. HELLEVOETSLUIS 7 dezer. Gisteren namidaag uit zee Sibyl, P. le Boutillier, van Jersey; de wind W. Heden morgen uit zee Hanover (sc.), J. Fife, v. Londenen Cygnet, J. Johnston, van Glasgow de wind W. ZEILKLA AR te HELLEVOETSLUIS Mary Catherine, C. Butler, naar Liverpool; GlamorganN. Pinkhamnaar Bristol; Anna, M. Meijer, naar Newport; Rebecca, A. Bruce, n. Glasgow; Frouwin'aJ. G. Bakker, naar GrangemouthHaabetB. D. Prost, naar Hartlepool; ErwartungH. Dittmer, naar SealiamLucas WlchcrJ. T. Pik en Jacoba GesinaR. H. Reinders, beiden naar Newcastle; Valeria GerardJ. C. Gielow, en Auguste Groszher- zogin von MecklenburgG. D. Roggensack beiden n. de Oostzee. BRIELLE 7 dezer. Gisteren na en heden voor posttijd niets ge- passeerd de wind W. MAASSLUIS 7 dezer. Heden morgen uit zee Three Brothers, W. Hopkinsvan Rochester; de wind N. W. DORDRECHT 6 dezer. Den 3 dezer was bij Brighton met gunstige gelegenheid zeilende het alhier te huis behoorend barkschip J. C. Schotelkapit. P. van Beest Holle, van Hartlepool naar Sydney (Nieuw Zuid-Wallis)alles wel aan boord. TEXEL 6 dezer. Uit zee Lord John Russell (sc.) van Londen, en Minx J. Newton, van Hullgisteren nog Minima, P. Pieters, van Londen. Vertrokken niets. TEXEL 7 dezer. Uit zee New Ark, W. Dodsworth, van Hull; Vrouw Anske, M. E. van der Veen, van Leith, en St ad GoorO. G. Bakker, van Dundee. Vertrokken Gouyerneur van Ewijck (st.), J. Blad naar Hull. VLISSINGEN den 5 dezer. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter reede gekomen CorinnaBarry, vanMaulmain, en Industriel Verstraeten, van Port-au-Prince.DeSchelde afgekomen en van deze reede naar zee gezeild MargarethaOsterman, (van Antwerpen) n. Monte-Video. Het schip Castorkapit. Veenstra, van Newcastle naar Barcelona te VLISSINGEN binnen heeft den 4 dezer de reis voortgezet. Bultenlandsche Havens. Aangekomen Te PORTO PLATA 18 december Riga, H. Bruins, v. Curayao; zou binnen weinige dagen gereed zijn om de reis naar Rotterdam te aanvaarden. Te St. VALERV (sur Somme) 3 dezer Hendrik GijsbertK. Noorduin, van Rotterdam. Te HAMBURG 3 dezer Cornells, Fokkes, van Cette, Maria Anna, Duit, van Livorno, Goede Verwachting, Lieffijn, van Sunderland, en Johanna Maria, Schummelketel, van Oporto. Vertrokken Van BORDEAUX 3 dezer Aimic DisirieRio, naar Amsterdam. Rotterdam. LONDEN, HollandG. S. Marshall: 19 kistjes Specie, M. Ezechiels en Zonen 6 kistj. en 28 coll. KoopmanscbappenD. H. en. W. Pompe; 35o Metalen Roeden, IV. van Houten en Zonen 18 b., 1 kistje en 1 pakje Koopmanschap, S. A.le Vino en Co.; 3o kistjes Gom C. Hemmann en Co.; 5 cer. en 1 k. Koopmans. en 16 k. Indigo, C. L Ringrose en Co.; 10 b. en 1 pak. Koopmans., Boutmy en Co.; 8 pakk. Manufacturen, Bahlmann en Co.; 10 z. Koopm., Outshoorn en v. d. Held; 11 z. ZaadJ.H. Claus en J. Raulino 10 coll. Koopmans., C. L. Roechling en Co.; 10 coll. Diverse Diversen; 45g k. Thee, 19 bond. Koper, 3 kistj. Koopmans., 2 vaatj. Bier, 12 vaatjes Inkt en 44 b. KatoenOrder. Lading per HendriTckapit. W. van der Hoeven, van BATAVIA en BANTAM, zoo als die thans bestaat: 1660 b. Koffij426 fard. Kaneel, 587 schuitj. Tin en ioo5 bossen Bindrotting, NUM. Amsterdam. SURINAME, AnnaJ. Hilbrands3g v. Suiker, L. Hoyack en Co.; 3o v. dito, Wed. van Hasselt en Co.; 22 v. dito, L. Bienfait enZn.; 6 stukken Hout, Kerkhoven en Coutinhoi63 v. Suiker en 21 b. Katoen, Order. TRIEST, Noord-HollandFijn: 5i f. en 35o vaatj. Krenten, 2 f. en 8 k. Sponsen, S. Paleologo en Zn.; 96 b. Sumak, Gebr. van der Veer; 8 b. Amandelen, J. P. Gilderneester en Co.; 25 b. Sumak, Tholen en Co.; 10 b. Annijszaad 1 v. Vijgen en 1 k. Gom, F. Meertvein en Zn.; 6 v. Amandelen en 2 k. Zeep, S. A. le Vino en Co.; 4 v. Amandelen, Kaupt en JVilde4 v. dito, Schutte en Morjan 4 v. dito, IV. Wilson 2 b. Senebladen Deichmann en vom Rath; 273 v. Rozijnen, 111b. Sumak, 11 v. Galnoten, 100 b. Mostaardzaad 10 b. Anijszaad 3 v. Vruchten 1 v. Zwam 3 b. Laurierbladen2 b. Senebladen, 1 p. Storax, 4 vaatj. Vermiljoen, 5 k. Koralen, 1 k. Sucade, 1 k. Oranjeschillen en 1 v. Amandelen, Order. Voor Rotterdam: 33 b. Wol Hantermann en van Landeghem; 11 b. Amandelen, A. T. Soiling en Co5 v. dito, C. Hemmann en Co.; 1 v. en 1 b. Galnoten, L. Mayer en Co.; 7 v. Rozijnen, 3 v. Amandelen en 2 k. Gom, F. W. C. Blom. BERGEN, Iduna, S. N. Amland i5oo waag Stokvisch en fo4 heele en 3o halve tonnen Traan, Order. Te Rotterdam BATAVIA, SAMARANG en SOURABAIJA, mede voor Passagiers, waartoe hetzelve bijzonder is ingerigt, het extra snelzeilend Nederl. gekoperd Barkschip Jacatra, kapitein Th. Buys Jz.voerende eenen geexamineerden Scheepsdoctor. Adres ten kantoren van Kuyper, van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen. KAAP DE GOEDE HOOP mede voor Passagiers, waartoe hetzelve uitrauntend is ingerigthet extra snelzeilend gekoperd Engelsch Campagne Fregatschip Caroline Agneskapit. A T. Morris. Adres ten kantoren van Kuypervan Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen. LISSABON het Nederlandsch Hoekerschip fVilhelmina kapitein C. van der S/oot. Adres bij Seeuwen en Co. STETTIN, het Nederlandsch Kofschip Johanna Mulder, kapitein T. D. Faber. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer. Te Vlaardingen GIBRALTAR en MALAGA het Nederlandsch Hoekerschip Maas, kapit. G. C. Baggus. Adres ten Kantore van Kuyper, van Dam en Smeer. iff ADR tD den 3 February. Spanje 1 per cents 19; dito 3 per cents 37; dito Cerliflcalen 3. I>en 4 February. Spanje 1 pets. 18{| dito 3 pels. 37. PABtl.FS den 6 February. Frankrijk 3 pets. 69. 45; dito 4pets. 97. 50; Spanje 1 pets. 19; dito 3 pets, binnenl. 36|. Den 7 February. Frankrijk 3 pets. 68. 80; dito 44 pets. 97, 60; Spanje 1 pets. 18f; dito binnenl. 3 pets. 35| JhOJVJDEN den 7 Februarij. De 3 per cents Geconsolideerden 9J|Rusland 5 per cents 105; dito 44 per cents 89; Spanje 1 per cents 19; dito Cerlificalen 4 Portugal 4 per cent 354 Mexico nieuwe 3 per cents 24fPeru 44 per cents 654 Grenada uitgestelde 6|. Ai\TWERl*M£A/ den 6 February. Belgie 24 pets. 50 g.; Spanje 1 pels. 18}f p.; dilo Binnenl. 3 pets. 36f p.; Melallieken 5 pets. 70 g. De fonasen waren heden prys- bouuend, doch zonder groote variatie sedert zalurdag 11.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1854 | | pagina 3