BSS7 -X:S: S:1:2; C S; »E PILLEN VAN HOLLO WAY ■Mil HA1EL-KAATSCHAPPU. Slbucrteittiett. fJvijscu bev Coiiium© Biilstond voor Israel, Rotterdamsche Schouwburg. ^ucictc ittuoicfilc. fcffithstfelfcaevsseti. iHatfithcviijtcit. YERWERSKNECHT, te vrdjiAttnimtUEH, #Aubclsihcvigtcu. Sekkrein:?resen E S,tr"np'k- in Galanter.; Utrecht AMSTERDAM 9 February. Laagste Hoogste Geblev. koers. koers. koers. NedeKl., Werkelijke Schuld.... 2* pCt. di(o dito 3 dito dito 4 Aniorlis-Syndicaat3i Aand. Hand.-Maatsch.4j 0. X. Leenlng4 Rijn-Spoorweg4$ Leeniug Spoorweg4j Faankkijk, Cerlificaten Ausland, ObiHope 8c Co5 59 70| 87 g pCt. dito dito 1828/29 3" Cert. dito 1831/33 5 dito dito 1840... 4 dito btj St/eglitz4 dito dito Nieuvve4 dito Admin, te Louden 5 dito dito dito 4£ Polen, Aand. 1829,./?. 300 dito 1835, - 500 Obligalien 4 Spanje, Obligatien1 dito 3 Binnenlandsche3 Amortisable Schuld Bewijzen van Coupons Oostenrijk, Obi. bij Goll 8c Co. 5 9 dito dito 4 dito Me tall5 dito dito Nieuwe 5 dito dito lett. B. 5 dito dito 21 Belgie, Certiticalen21 dito Rothschild. 2| Portugal, Oblig3 9 dito Uitgest 18533 9 Rusland, Iqschr. in Assign., 6 pc., 68}. Deneraarken, Oblig. (e Londen, 5 pc., 98}. Biazilie, 1824, 100, 5 pc., 93; idem, 1843, 100, 5 pc. 95}. 1'eru 1849, thans 5 pc. 62 a 62} "ebl 621 Equador31a3ft. Grenada, 2} pc., 17| a 17|idem Uilzest. 6| a 7.' Mexico3 pc. 23g a 23}, gebf. 23}j. Ainerika, Bank-Actien, 311. Louisiana 5 pc., 99|. - Beleening 2|, Prolongatie 21 pc. Onder den invloed der berigten van de Londensche en Weener beurzen verkeerde de fondsenmarkt heden in eene onirunstiire stem - ining. Er werd vrij wat omgezet. Laatste prijzen ten 5 are. IN. W. S. 21 net. 59 a A SnamV 1 no 18$; dito Bi»r|enJ- 3 pc. 35| a l£; Metall. 5 pet. 65di'to 2|pc.33g! ROTTERDAM den 9 Februarij. Nederianden, Werkelijke Schuld, 2} pc., 59}; idem idem, 4 pc., flfa O ,k-\88l gebi. k. Belgiebij Rolhtc/iild, 2} pc.. f^nP"o3e' Bun,ie"i" 1 f.c-;.,18t'- kV. 1SU h- k-i Binnenlandsche n'. P -|" 4"""iISl,lle Portugal, te Louden, 3 pc., 34}. Ooslenryk, JN. Metalliek, 5 pc., 83. F i 9P P.-f lagere merken van Lonilen was ook onze fondsenmarkt beden flaauvv gestemdzonder dat de handel zicli in eenig artikel door bijzondere levendiglieid kenmerkte. 101} 101} 91} 84} 83} 59} 71} 88} 102 88| 74} 18}} 40} 35} H 61}} 82} 821 33ft 46} 33} 84} 83} 89 IS} 40} 35} 4 65} 82} 82} 335 34ft 59 ft 70} 88} 1013 83} 18} 35}} 4} 65} 82} 82} 33}} 34ft "II BL den 4 Februarij. KATOEN. De week sloot voortdurend zeer kalin en lot 3 ure hebben slechls 64 b. lot steeds flaauwe en ongeregelde prijzen koopers gevonden. Van RUST werden 82 tiersjes beschad'igde Carolina in veiling verkocht. Men belaalde van fr. 20. 50 (ot28. 50 per 50 k.° volgens mate van beschadigdheid. AmerikaanscbMEEL blijft vrij term. Heden noteert men de verkoopen van 500 vaatjes disp. Genessee a fr. 47. 50 per vaatje ent.; 1500 vaaljes dilo en New-York op levering van fr. 49 lot 19. 50, en 2669 vSafjes New- Orleans, verwachl. van fr. 49. 50 tot 50 50. HORDE ACX den 3 Februarij. VOORLOOP. Arinagnac fr. 140, Marmande fr. 140, Tafia fr. 115 a 120. De 3/6 blijft a fr. 200 disp. le noleren. STETTIN den 3 Februarij. GRAXEN. Tarwe onverainlcrd. Rogge kalin en weinig gevraagd. RAAPOLIE in loco llg lb. VOORLOOP onveranderd op II7 a 11 a 12 °/o 'oco zonder fust. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden onzer Moeder en Behuwdmoeder, betuigen wijook namens onze Familie, opregten dank. D. J. MENSING. Rotterdam E. W. MENSING, 6 Februarij 1854. Aychmayer. C. L. AYCHMAYER. 11.60 9.30 9} a AMSTERDAM den O Februarij Go uil en Npecien per Stuk. Nieuwe Dukaten Oude Gerande dito Tien Gulden Stukken Wigtig, Engelsche Sovereigns Pistolen Nieuwe Louis d'Or- Stukken van 20 Francs- Baren Goud en Specie a 1442.60per J\. fijn - Zilveren Npecien per Ned. ffi fi|n. Fijne DrittelsV Baren 1000/1000 a 950 Zilver van 900 a 300-104 20 Zilveren Speclen per fttnk. Pilaren Piasters Fransche Kroonen Stukken van 5 Francs Brabandsche Kroonen Pruissische Daalders en U1TGELOTE OBLIG A TIE AMSTERDAM den 6 Februarij. Metalliekf 22.90 c Napelsche- 25.10 Div. Eng. in - 11.574 Eng. Russen- Fransche- 55J Belgische- 55^ Pruissische- 34| Ween. Bank-Actien.- 22.90 - 9.75 - 11.75 Mijne geliefde EchtgenooteAdriana Petronella van Waesberge, beviel heden van eene doode DOCHTER. Rotterdam H. D O N K E R. 6 Februarij 1854. Eenige kennisgeving. Heden beviel van eene DOCHTER P. Gouka, ge liefde Echtgenoot van den7 m'etZj,854. W. J. HE VL1GE »S. Eenige kennisgeving. Heden overleed, na eene ziekte van weinige dagen, in den ouderdom van bijna 66 jaren, mijn geliefde Man, LEENDERT BRAAT, Bouwman alhier, tot diepe droef- heid van raij mijne Kinderen en Aanbehuwdkinderen. Bergschenhoek T. GORZEMAN, den 7 Februarij 1854. Wed. L. Braat. Eenige en algemeene kennisgeving. DONDERDAG den 9 Februarij 1854, des avonds ten 7 ureop het Locaal In de Nicuweliiiizen. Voorganger de W, E. W. Heer J. BE LIEFBE. V ZEVE1VDE LEESVERGADERFNG bij het Departement Rotterdam der Maatschappij tot Hut van. t tlffemeen, op HEDEN den 8 Februarij i8<4 des avonds ten 7 ure, in het Locaal in den Oppert. Redenaar de Weled. Gestr. Heer Mr. I.e TIIOOFT. In naam van het Bestuur, G. VAN REYNLid en Secretaris. De Tooneelisten van den Koninklijken Nederduitschen Schouwburg te 's Hage zullen de eer hebben te geven op Zaturdag den 11 Februarij 1854 Cn.° 15 in bet Abonne- ment) I R E C I O S A of het Spaansch Heidinnetje, R-oraantisch looneelspel in 4 bedrijven met Koren naar aanleiding van het Hoogduitsch voor het Hollandsch Tooneel bewetkt door den Heer F. J. Kerkhoven Muziek II'M- l°£ 'Itb'C- Gevolgd door: DE RRUID- MARIE, BHjspel met Zang (Vaudeville) in een bedrijf; naar het Fransch van Clairville en T Coraier. Verwacht op Maandag 13 Februarij 1854, ter benefice ^vrouw StoopendaalDE STIEFMOEDER ot elke is de Bruid? beroemd Tooneelspel (in een se- ruimen tijd niet vertoond). 6 Die iets te vorderen heefr van DIMM EN KWAADLAND en ANGENIETJE HAKKENRRAIt, in leven Eclitelieden gewoond hebbende en overleden te Goedereede gelieve daarvan v66r 15 Februarij 1854 opgave te doen "aan MAARTEN KWAADLAND, aldaar. 9.45 10 pCt. -104.70 2.55 plaits ph nun. ».2o.9,ndergeteekende voornemens zijnde voortaan de MUSTCALE UITVOEROGEN opZondagopdeszelfs Plaats bij wijze van Societeit, te doen piaats hebben waartoe bij de vrijheid zal nemen zijnen geeerden Be- gunsugers eene Inteekeningslijst te doen aanbieden van 12 Conceetcn a la Musaed, van de eerste Meesters van Rotterdam; zijnde deze maatregel door hem genomen om het geeerd Publiek nimmer te leur te stellen door het met doorgaan der Concerten en om de prijzen der Consumtie lager re stellen. Zoo vleit hij zich daardoor eene algemeene deelneming waartoe hij zich minzaam aanbeveelt. G. A. J. M IJ N Spaansche Piaslf 2 42 Hamb. Russeu Russ. in Zilv. R36A Pooische in fl27 Coup. Port. 1 Jan. 1848 per 2 Binti. n.° 15 Papier Mand AMSTERDAM den 9 Februarij Qmlnn OCi .-..1.1 I Hamburg 2 maanden 35} geld. idem zigt35} Londen.. 2 maanden 11.55 pap idem zigt11.65 ROTTERDAM den J Februarij. Londen.2 maanden f 11. 55, kort II 65 Lissabon.. 3 maanden Porto3 Petersb... 2 40} geld. 40} 182 zijn een probaat Geneesmiddel voor de VFatensueht. Uittreksel uit eenen Brief van Mejufvrouw LEEDHAMte Leamington gedagteekend 15 October 1850, aan Prof. Holloway Mijnheer Met een Sevoe' van dankbaarheid schrijf ik u om u de tijding van eene be- wonderenswaaroige genezing mede te deelen door uwe voortreffelijke Plllen, i-en wel van de Waterzucht, waaraan ik lijdende was. De eerste kenteekenen dezer Ziekte ontwaarde ik nu vijf jaren geleden en niettegenstaande de deskundigen die ik raadpleegde kon de^oomra^ der'"k^J f" Wd'k6 'k Sebruikte en de onderscheiden J op franco aanvraag a contant tc bekomen bii den Heer W F VAiv hurt n«t i ben. aan het Hoofd-Dep6t bij den Heer JT. t, i n vaj^do1*T9 Depdthouder te Gpavenh«Tge TTF' n n m h j BO TER. ROTTERDAM den S Febrnarll lste kwaliteit 47 a /49; 2de dito f 45 a f 47 SCHIEDAM den S Februarij. p6r Ned' Vat zonder r"st f 20. - zonder Jenever,.- 24. 601 de Amst. proef... - 25. 75 f belasling. ROTTERDAM den J Februarij. iSlJ.Si lilt de eerste band is beden verkocht de lading Arracan, per de Leenwca. 3600 b., aan een Hnis, lot geheimen nriis. AMSTERDAM den S Februarij. {ot els. a" 3500 b' l'adang' a'inf?°'"'agt per IdlVERDOOEi den 3 Februarij. CACIIOU met wemig vraag. - GAM BIER levendiger daar de bonders lagere prijzen hebben aangenotnen 300 b. zijn van 31/ (ol 34/ verhandeld. - CURCUMA kalm. Men no leer Benglal 13/ SAGOMF.EL ireznebt. 1,-Kl.-.. - oi V.T *s' SAGOMEEL gezocl.t300 z hebben a 23/ in loco enK. 22/1 op levering koopers gevonden. - SCHELLAK. Deomgangbepaalde zich sleclils tot kleine parlijtiestof genoteerde prijzen. - LIJNZAAD f) valriac m ca'/ ------ - «.i gciiuicciue prijzen. .LIJiNi&AAlJ bedingt boogere prijzen; 500 zakjes zijn met 54/ per quarter voor Old Calcutta betaald. - VERWHOUT. Daar de Lopers zich vaj de laatste aanvoeren goed hebben voorzieu is de omgang beperkl Van Campechebout werden ca. 120 ton van 8 2 6 tot f 8 k omgezet, uls ook eenige partijtjes Honduras lot vorigen nriis St Domingo schaars en met boogere prijzen betaald, waardoor de omgang kalm is. Men noteert 7 a 7. 2. 6. Ook in Geelhoutwas de omgang minder levendig en deze bepaalde zich tot eenige kle.ne partijtjes Savanilla en Cuba tot vorige prijzen. Van Limahoit werden ca, 1000 (on van 13. 7. 6 lot 13. 10 voor beschadlgd verkocht -Nicaragua!,out gemet matige vraag. Barwood onver- Van Sapanl,out werden sleclits 10 ton van 12. 10 lot 12. 15 afgedaan. SJJMAK met weinig vraag van 17/6 tot 18/ voor goede Palerm.aansche en a 9/ voor Fransche! - QUERCITRON onveranderd - OLIEN (Hijlolie meer gevraagd; 80 Ion hebben van 60. 0 (ot 64. 10 koopers gevonden. Raapolie zeer kalm op 47/. Lijnolie met goeden omgang op levering van 35/(ot36/- voor 300 (on traan is 35/ betaald. Palmolie ferin op 44 a 45 in loco "p g- T AP['t>','jn°i''C K?re,en200 vaatjes zijn met 56/ a 57/ betaald. TALK met matigen omgfanir. HARST nnvpr anderd. NI3RADE DE SODA zeer goed gevraagd SALPETER bedingt voile prijzen. - ASSCHEN kllm Yoch ftrm. bALFblLR Oen 6 Januarij. KATOEN. Heden zijn 7000 b. lot 1/8 d. boogere prijzen ver handeld; de prijzen bleven met neiging tot verdere riizine A VTD EDI'El den 6 Februarij. g Ruwe SUIKER. Men noteert heden den verkoon van ca 300 k Havanna per Marie Thireee. - Van RljST behben ciica 2"' gehrokene Arracan koopers gevonden. - GRANEN. De markt is kalm, heden hebben weder geene omzeltingen van eenig belang plaats gehad. In andere artikelen zjjn geene meldenswaardige af- doeningen genoteerd, 8 //e/V u' o - VLETTER, Papierhandelaar, in Het Fergulde Spmnewiel, op den hoek van den Houttuin, te Rotterdam, zijn de gerenommeerde TANDMIDDELEN, G'br°eders t>ENTZ, Tandmeesters van a a. MM. den Kontng en de Koningin en van HH. KK. IIH den 1 rtns van Oranje en Print Frederik der Nederianden le. bek°men> als: 1°, *areltva»*ching en Tand-Opiat, dienende om het Gebit te versterken, I e"en Kiezen te zuiveren en tot in den hoogsten conserveren, a/2. 50; 2°, Veritabele yiond- ipoelmg voor Scheurbuik, Blaauwschuit, Rhumatieke Pijnen m den Mond, en bijzonder tot het aangroeijen en versterken van het Tandvleesch a 3- f Tantl- Poeder, tot zuivering en witmaken der Tanden a 4 r""n,e 1* ent ifft que el Anti- Scorbutique3 a 2; 5°, Tand-Eliacer, om de Tanden ivoor wit te makenzonder het Glazuur te benadeelen a I. 10; 6°, Eau-de-Blanchard, om HrHoen o{"UIt zlnkens voortkomendete ver- drijven_, a 1, 25, en f/tqaeur Philodontlque, tot soigneren en witmaken der Tanden a 3. 50- met Cachetten en Circulairen. nrnt.n t°Kri°emde zijn, tot dezelfde prijzen, te bekomen te Delft bij B. Bruins, Boekverkooper- Dordrecht J. Veth in Galanterien; V Hage P. W. Sack in fturTererRonrV T r^t; Uyde" W" Hoogenstraten, Con- ArlhL Tibl n?a-kt/ fkmaar Erven Sterk- Courantiers; Arnhem Tikkelin Galanter.; Middelburg Gebr. Abrahams uei/ein 4 maakt bekend dat door haar zullen 1 i 7, te Amste^am op Woensdag den 22 Maart yS m dags 3e." 12 ure- in het Locaal tie Witte lift on, op den Nieuvvendijk 55 Kisten, ca. 0000 Ned. SCHILDPAD, liggende te Amsterdam 4 Kisten, ca. 500 Ned. 16, SCHILDPAD, ,v„ liggende te Rotterdam p. m. 19000 Ned. 16, PAARLEMOER- SV/HELPEN, liggende te Amsterdam; aangebragt van Macassar met de Schepen Gesinatn Eugenie. e perk?°P za' geschieden in Kavelingenzoo als die mpta^v'u rvorden aange wezen zullendede Notiticn eil-€ondilien in tijds worden uirgegeven. Amsterdam DE MONCHY, Pres.' 6 February 1854. DE CLERCQSeer.' K. KUTPERSte IJsselmonde vraagt voor Vast Werk een van onbesproken Gedrag zijn Werk goed verstaande Ongehuwd en van de Protestantsche Godsdienst. V OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notaris JAN FAN DER HOOP Jac. Zn., residerende te Rotterdam als last hebbende van zijnen I rincipaal is voornemens om op Woensdag den 22 Februarij 1854, des namiddags ten 5 ure, in het Notarishuis aldaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen N.° 1. Een onlangs nieuw gebouwd hecht sterk Dnn-lTY.r?.a^ilaamst gesifueerd PAND, bestaande in BE NED EN- en BOVENHUIS, bevattende onder- sclieiden net Behangen en Gestukadoorde Vertrekkcn met Marmeren Schoorsteenmantels Kelder en vele Gcmakken, voorts daarachter gelegen welaanseleaden TUIN, TUINHUIS en ERVE, staande en gelegen aan den Schiedamschen Singel nabij de gewezen Binnenwegschepoort, te Rotterdam, wijk 15, n.° 610 c Kadaster sectie An.° 18154. Hebbende vrijdom van Grondbelasting tot ultimo 1858. Verhuurd: het Beneden- huis met Tuin tot 30 April 1855 voor 425 en het Bovenhuis tot 3 November 1855 mede voor/425 'sjaars. N. 2. Een insgelijks sedert weinige jaren geheel nieuw gebouwd, hecht, sterk en alleraangenaamst gesitueerd PA NO, ingerigc tot BENEDEN- en BOVENHUIS voorzien van diverse net ingerigte Vci-lrekkcu voor- zien van Marmeren Schoorsteenmantels, fielder en vele Geinakken, voorts daarachter gelegen wel aangeleeden TUIN TLINHUIS en ERVE, staande engelegen naast het vong Perceelaan den Schiedamschen Singel te Rotterdam, wijk 15, n.° bio d, Kadaster sectie B 11. 1865. Hebbende mede vrijdom van Grondlasten tot 31 December 1858. Verhuurd: het Benedenhuis met 1 uin tot 30 April 1856 voor f 375 en het Bovenhuis tot 31 October 1854 voor f 425 'sjaars. Inmiddels zijn nadere onderrigtingen te bekomen ten Kantore van den gezegden Notaris; terwijl de te veilen Percelen twee dagen v66r en op den dag der veiling zullen kunnen worden bezigtigd, mits voorzien zijnde van Permissiebiljettendaartoe door den genoemden Notaris af te geven. Te Rotterdam s bii ARREBBERG VAN REYN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1854 | | pagina 4