A0. 1835. Irm 3 VOENSDAG 7 FEB RU ARIJ. •sK i r S'»Z/?(; TP BUITENLAND. R«l H IM still CM RIM. KENNISGETISG. Het HOOFD van het GEMEENTEBESTUUR van ROTTERDAM brengt bij deze ter kennis van de belanghebbendendat door den Heer StaatsraadCommissaris des Konings in de provincie Zuidholland, op den 31 Januarij 11. zijn executoir verklaard Twee Kohieren voor debelasting op het Personeel, bevattende vier- en driekwartjaarsaanalagen dienst 185455 1 behoorende tot de 2de atdeelit-g dezc." Gcmcente Dat vermelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger, en ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslagop den bij de Wet bepaalden voette voldoen en dat heden de termvjn van drie maanden ingaat, binnen welke de reclames be- hooren te worden ingediend. Rotterdam den 6 February 185s. Het Hoofd van het Gemeentebestuur, J. F. HOFFMAN Indien zich in deze Stad Personen bevindendie bewijzen kunnen te behooren tot de Fainilie CONGNATRD of COGNARD, welke In 1685 uit Frankrijk naar dit Land is uitgeweken en zich met der woon alhier gevestigd moet hebbenworden zij uitgenoodigd zich ter Secretarie dezer Stad te vervoegen tot het ontvangen van eene be- langrijke mededeeling hen betreffende. Rotterdam 5 February 1855. PETERSBURG den 26 januarij. De Keizer heeft bij dagorder van 23 januarijden generaal-majoor der artillerie Karlewitsch I, in de plaats des overledenen luitenant generaals Krabba tot bevel- hebber der vesting Kherson benoetnd. Het Journal de Saint Petersbourg zegt heden het volgende Uit het rapport van den aide de katnp generaal vorst Menzikoff, gedagteekend 17 januarij blijkt dat tot dien dag toe de belegeringswerken des vijands voor Sebastopol niet gevorderd waren. Van onzen kant worden de uit- vallen bij nacht met bestendig goed gevolg voortgezet. Een daarvan is in den nacht van 12 op 13 januarij door een detachement vrijwilligersonder bevel van den luitenant kolonel Makaroff, van het 5de bataillon scherp- schutters, en van de scheepsluitenants Astakhoff en Eiruleff, ten uitvoer gebragt. Die uitval heeft groote verwarring in het Engelsch katnp veroorzaakt; bij die gelegenheid hebben wij 14 Engelschen en 4 Franschen krijgsgevangen gemaakt. Een andere uitval, in den nacht van 14 op 15 januarij gedaan was tegen de Franscheloopgraven gerigt350 vrij - willigers van het regement van Volhynie hebben daaraan, onder aanvoering van kapitein Syroboyarskivan het- zelfde regement, deel genomen. Zij hebben 5 krijgsge- vangenen gemaakt en een groot aantal vijanden met de bajonet omgebragt. De korvet kapitein Touschkoff, aide de kamp van Z. K. H. den grootvorst Konstantijn, die deel aan deze twee uitvallen nam, is door een bajonet- steek ligtelijk gekwetst. Volgens verklaringen van bij ons aangekomen Arabische overloopers, is de toestand der Turken in het vijandelijke kamp uiterst treurig. De Engelschen dwingen hen van Balaklava de kogels, levensmiddelen en andere vrachten derwaarts te slepenin ddn woord zij bezigen hen als lastdieren. In de omstreken van Eupatoria is niets merkwaardigs voorgevallen. LONDEK den 5 februarij. Het reeds per telegraaf afgezonden laatste berigt wegens de ministeriele crisis wordt door de Morning Chronicle dus bevestigd of opgehelderd: Wij zijn gemagtigd te ver- klaren dat lord Palmerston door de Koningin met het vormen van een Kabinet belast is. De edele Lord zal eerste minister zijn en de medewerking van sir/. Graham, de heeren Gladstone en Sidney Herbert en lord Clarendon verwerven. Het is zeker dat H. M. de zamenstelling van een Ministerie eerstonvoorwaardelijk aan lord Derby opgedragen had. In de zaturdag bij den heer Disraeli gehoudene bijeenkomst der Tories heeft lord Derby volgehouden dat men geene stelselmatige oppositie tegen lord Aberdeen maken moest." Over de ministeriele crisis behelst de Times eene rede- nering die aanvangt met onderanderen te verhalen hoe H. M. eergisteren 00k lord Russell ontboden had en dat deze zich met het vereenigen der grondstoffen voor een nieuw Bewind bezig hield waarop het blad dus voortgaatDit berigt werd met de bitterste verwon- dering vernomen want nooit verwekte iets hier te Lande grootere verontwaardiging dan de desertie van lord Russell in het uur des gevaars en zijne blijk- bare kuiperijen om de Regering waarvan hij zelf deel uitmaakte uit het zadel te ligten. In dit oogenblik lord J. Russell aan het hoofd der zaken te plaatsen en zijne pogingen met het w£l slagen daarvan te bekroonen ware in de oogen des Lands en van Europa eene schennis der staatkundige zedelijkheid geweest. Hij zou boven dien niet anders dan een Kabinet uit de zelfkanten der oude Whigpartij zamengesteld hebben kunnen vor men en wij hebben geen regt om te gelooven dat zijne bekwaamheid in zaken verder dan zijne eerlijkheid gegaan zou wezen." Na de verzekering dat verscheiden der vroegere ambt- genooten en zelfs der bijzondere vrienden des afgetreden eersten Ministers er even zoo over gedacht en gesproken hebben, luidt het verder: Na de twee mislukte pogingen van lord Derby en lord Russell, om een Kabinet op den grondslag der Tory- of Whigpartij te schen. Overvloed van levensmiddelen wordt naar het kamp gevoerd. De Fransche divisie is aangekomen. Lord Raglan heeft Balaklava den 24 dezer bezocht en vestigen heeft H. M. lord Palmerston de taak opge dragen en wij meenen dat hij thans met goed gevolg met de vervulling der zending, hem door de openbare meening aangewezen bezig is, De Koningin heeft de een onderhoud met den admiraal Lyons gehad. Den 25sten drie combinatien, die zich in deze moeijelijke crisis voor heeft hij de loopgraven in oogenschouw genomen. haar opdeden uitgeputefc^st de twee proeven ge Te Tchorgonis zijn slechts acht bataillons Russen." tiouien welke wij van den aanvang af onnoodig en onmo- r Eene andere depdche, door den Times medegedecld, gelijk achtten alvorens tot den eindelijken en afdoenden is van gisteren uit Weenen en luidt dus: De dagbladen maatregel over te gaan. Dien weg inslaande heeft H. M. zeggen hier dat vorst Menzikoff bevel ontvangen heeft de Constitutionele beginselen gevolgd welke haar bij Eupatoria en Balaklava aan te tasten. Den 3isten vorige gelegenheden bestuurd hebben. Het Ministerie januarij is Z.rwra/7-pacha te Bra'ilow aangekomen." Aberdeen was door eene groote meerderheid in het Lager- plR|K d - f^iiltlin„|| huis omvergeworpen en de uitslag dier stemming wees bijzonder gehoor ont- durdelijkaan hoedan.ge de keus der Kroon zfcn moest. dgn Hatzfeldtbuitengewoon gezant Met de lijst der meerderheid in de hand zag H. M. ter- £n minjster M Hen Konint van stond dat lord Derby s aanhangers minstens twee derden ft van het getal uitmaakten. Hij werd dus het eerst geroepen Toen hij niet geslaagd was geloofde H. M. dat het overige der meerderheid uit 88 veronderstelde aanhangers van lord Russell bestond, en ontbood dezen die insgelijks in zijne pogingen schipbreuk leed. En eerst na het te vergeefs met twee fractien der meerderheid beproefd te hebben heeft H. M. een beroep op de hoofden der min- derheid gedaanop hen die door de stemming van 22 januarij uit het veld geslagen waren. Het feit is vreemd en welligt eenig in onze Parlementaire geschie- denis. Het Kabinet is met twee tegeri een geslagen, en toch zetelt bij de minderheid de eenige geschikte magt om te besturen. De oorzadk ligt hierin dat bij het Parlement veel meer zucht bestaat om lord Palmerston dan om lord J. Russell te ondersteunen." Tot nog toe (zoo eindigt het vertoog) weten wij niets van de zamenstelling van lord Palmerston's Kabinet, maar vurig hopen wij dat hij eene klasse van jongere en meer werkzame mannen in het Bewind zal brengen en zoo doende zal doen ophouden wat voor onze wapenen en den roem onzer Staatslieden zoo noodlottig geweest is." Het officieel dagblad deelt de volgende depdche van lord Raglan aan den hertog van Newcastle, laatstelijk minister van ooilog, mede Hoor Sebastopol 15 januarij. Mylord Hertog Gedurende deze drie laatste dagen is de sneeuw in groote massa's gevallen. Zij heeft meer dan een voet hoogte bereikt, hetwelk, naar men mij verzekert, in dit gedeelte der Krimiets zeer bijzonders is. Deze omstandigheid vermeerdert natuurlijk de groote moeijelijkheden die wij reeds hadden om ons brandstofFen te verschaffenmaar detachementen Turken zijn nabij de kust geposteerd om aan onze meest nabij zijnde divisien het door onze soldaten in de nabijheid van het klooster van St. George gehakte hout te brengen. Het verheugt mij te kunnen zeggen dat het aantal soldaten, in den nacht van den 12 dezer bij den uitval der Russen gewond, slechts 6 in plaats van 36 geweest iszoo als ik door eene dwaling in eene depdche van den 13 dezer uwe Genade had aangekondigdbovendien was het een minder ernstig gevecht dan men mij eerst berigt had. Ik voeg bij mijne depeche eene opgave der verliezen, door ons den 12 en 14 dezer geleden. In den laatsten nacht heeft de vijand met eene aan- zienlijke magt de Fransche loopgraven aangetast die het digtste bij de vesting zijn; hij is na een hardnekkig ge vecht en eenige wederzijdsche verliezen teruggedreven. Ik heb de eer enz. raglan." Het getal der door de Regering voor de dienst des oorlogs afgehuurde koopvaardijschepen van alle soorten heeft 206 gezamenlijk van 205,388 tonnen bedragen. Daaronder zijn 105 zeilschepen van welke de Hert fordshire, van 1,676 tonnen, het grootste is. De stoom- booten zijn 101 in getal, van welke 66 door particulieren en 35 door gesubsidieerde maatschappijen geleverd zijn. 10 daarvan zijn van de Peninsular en Oriental maatschappij, 6 van de Koninklijke mailstoomboot-maatschappij4 van die der vaart op Afrika, 12 van de maatschappij Cunard, en 3 van die der Antilles. De grootste van deze is de reusachtige Himalaya, van 3,550 tonnen, en behoort thans tot de Koninklijke marine. De schroefstoomboot Mauritius is zaturdag te Portsmouth gearriveerd met uo zieken en gekwetsten van het leger in het Oosten aan boord. De soldaten- vrouwen en kinderen werden ontscheept en naar het raadhuis overgebragt maar toen terstond daarop last gegeven werd om naar Chatham te stevenen werd de bemanning de machinisten daaronder begrepen weder- spannig, en van de 28 man wilden er slechts 8 gehoor- zamen. De overigen liepen van boord en namen de vlugt. Derhalve moest men de zieken en gekwetsten wel te Portsmouth ontschepen in afwachting dat maatregelen tot beteugeling der wederspannige matrozen genomen zullen zijn. De Times heeft van zijnen correspondent in de Krim de volgende depeche: Balaklava, den 27 januarij Van onzen kant wordt niet meer geschoten. Des nachts vriest het maar over dag heeft men zacht en schoon weder. De belegeringswerken vorderen. Degezondheid des legers blijft steeds zorgelijk. Vorst Menzikoff is noordwaarts gegaan. De Russen maken gedurige uit vallen en vuren op de vooruitgezette posten der Fran- M. den Koning van Pruissen en den generaal von Wedell, belast met de zending om Z. K. M. brieven des Konings van Pruissen ter hand te stellen. Z. M. heeft mede in een bijzonder gehoor ontvangen den baron von Doernbergminister resident van het keurvorstendom Hessendie de eer heeft genoten het antwoord van den Keurvorst over te reiken op de brieven tot terugroeping van den burggraaf de Sirurier. Z. M. de Keizer heeft aan den heer Magne het vol- gend schrijven gerigt: Mijnheer de Minister, de diensten welke gij den Lande hebt bewezen gedurende de twee jaren welke gij hebt doorgebragt aan het hoofd van het ministerie van landbouw en openbare werken zijn zoo klaarblijkelijk dat ik besloten heb u de portefeuille van finantien toe te vertrouwen. Daar de gezondheid van den heer Bineau hem niet veroorlooft het bestuur weder te aan- vaarden, meende ik dat de vastberadenheid, het doorzigt, de onpartijdigheid welke gij hebt betoond de meest noodige en nuttige hoedanigheden waren voor hem die aan het hoofd der finantien van den Staat is geplaatst. Ik verzoek u dus deze nieuwe betrekking als een blijk mijner hoogachting aan te nemen, Hiermede bid ik God u in zijne heilige bescherming te nemen. napoleon." De Keizer en de Keizerin hebben eergisteren la den schouwburg du Gymnase de eerste voorstelling bij - gewoond van de Ceinture dorPc. De hofrouw zal worden geschorst wegens hetbal,dai den 8 dezer op het paleis der Tuilerien moet plaats grijpen. De brigade-generaal Tusuf is benoemd tot bevelhebber der divisie van Algiers, ter vervanging van den divisie- generaal Camou, die tot eene andere betrekking is geroepen. Het Regeringsblad antwoordt volgenderwijze op een artikel van het Journal de Saint-Petersbourg Het Journal de Saint-Petersbourg, regt doende weder- varen aan de zorgen waarvan de Russische gewonden in de Fransche hospitalen te Konstantinopel het voorwerp zijn, heeft willen doen gelooven, dat zij die te Bomarsund gevangen gemaakt en thans op het eiland Aix gevestigd zijn met minder oplettendheid behandeld worden. Het is, integendeel van algemeene bekendheid dat niets van hetgene de wetten der menschelijkheid medebrengen ver- zuimd is om de toepassing der krijgswetten te verzachten. Wat het godsdienstige betreft, sedert hunne vestiging op het eiland Aix hebben de Russische gevangenen die de Grieksche godsdienst belijden de bezoeken van den aartspriester IVassilieff en de Katholieken die van den abt Jelowicki kunnen ontvangen. Deze beide leeraars hebben hunne zending zonder eenigen hinder uitgeoefend. Men heeft het hun verleende verlof eerst ingetrokken toen men het bewijs had erlangd dat de aartspriester IVassilieff zich minder met godsdienst dan met staatkunde bezig hield. De aan de krijgsgevangenen toegestane soldij en rations zijn vastgesteld bij de besluiten van den 25 december 1837 en van den 5 december t840. De aan die besluiten ge- hechte tarieven bepalen het ration brood op 750 wigtjes; zij staan geen vleesch toe, en de gevangenen moeten dit uit hunne soldij aankoopen. Om den welstand der Rus sische gevangenen te verzekeren heeft de Minister van oorlog bepaald dat men behalve de soldij hun het ge- heele ration levensmiddelen zoo als de Fransche soldaat dit erlangt in natura zou verstrekken. Men geeft hun dus de volgende hoeveelhedenwit brood rooo wigtjes; versch vleesch, 250 id.; peulvruchten60 id.; zout 16 id. Deze bepalingen worden toegepast op alle Russische gevangenen, het zij in Frankrijk, op het eiland Aix en te Toulon het zij te Konstantinopel. De soldij der officierenbij de vroeger aangehaalde besluiten geregeld, is met bijna de helft verhoogd en als volgt vastgesteld: divisie-generaal333 fr. 33 c. 'smaands; brigade-generaal, 250 fr.; hoofd-officieren 200 fr.; kapiteinsluitenants en tweede luitenants100 fr.; officiers-vrouw,50francs. Eindelijk zijn op bevel des Keizers de officieren gemagtigd hunne wapenen te behouden en de stad aan te wijzen waar zij verlangden zich te verwijderen. Tours is door hen verkozen en de magtiging om zich der waarts te begeven is den 2 februarij verleend. Zij kunnen de soldaten met zich nemen die hun tot bedienden strekken. Men heeft getracht de gevangenen werk te verschaffen, ten einde de verveling der gevangenschap te verdrijven en hen in staat te stellen hun lot te verbeteren. Ver scheiden van hen zijn naar het departement van de Cher gezonden om daar als aardwerkers bezig te zijn. Een scheepsbouwmeester van Honfleur heeft tien timmerlieden gevraagd. Men heeft hem die gezonden welke zich

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1855 | | pagina 1