PILLEN van HOLLO WAY 223«tc &t&at0 - Cotcri}. 3ccttjbtugen. %n labintj liggenbe j&chejscM. ISeureberigten. b<n. 2£li00clkocv*0c«. Hlacklberigten. #anbel0bexigteti. - StbueTtcuticu. Rotterdamsche Schouwburg. KOMKLIJKE IIOLLAMHE TOOMUSTEA, WIND-KORENMOLE1V, GIDS YOOR het HUWEL1JK. BEVALLEN: N. Ossendrijver, geb. de Loor, d. C. J. Weemering, geb. van Wageningend. J. van Vliet, geb. Sclienkd. C. Breedveld, geb. Sonnemanslaand. C. van der floevengeb. Snelleman, d. D. C. Rijks, geb. van IJzeren, d. H. Duurkoop, geb. Wigman, z. M. van 't Sant, geb. van den Moesdijk, d. B. Goorman, geb. Goedel, z. J. Bosman, geb. den Braven, d. H. A. Rozier, geb. van Bakel, d. J. Boernoff, gebKlarenbeek, z. W. J. Musch, geb. Batenburg, z. A. Jansen, geb. Schuyf, z. Prijzen van f lOO en daarboven. Vijfde Kl. 2de LijslN.°4513 f 1000. N.° 2129, 6481, 6419, 14371, 19156 en 19547 ieder 400. N.° 18712/ 200. N.° 2694 3108, 6157, 10270, 11325, 11975, 12997, 13449, 18281 en 18472 ieder f 100. JMSTEBfllJI den O February. OPESBARE YERKOOPIKG, in het Koffijhuis genaamd de Visscherij aan de Vlaardinger Poort, te Schiedam, Dingsdag 6 February 1855. He! hecht, sterk en snelteilend llek-Tjalkschip, genaamd Roelfien tVo/ters, roel desxelfs Inventaris enx. In trekgeld f 335o, daar- boren 36o, verkocht. Nederland. HELLEVOETSLUIS 6 february. 12 ure. De wind N. O., mistig. Veel ys op de reede. 5 ure 30 min. A1 het ijs isnaarde zuidzijde gedreven. Niets gepasseerd. BRIELLE 6 february. 8 ure. De Maas is voor de stad opge- brokenblank water voor zoo ver door den dikken mist te zien is de wind Z. W. 12 ure. De wind O. Dik van mist. Voor de stad geen ys. Waarschynlyk by de dammen nog vast. 4 ure 30 min. De wind N. O., stildlk mlstig. Geen ijs in de rivier voor de stad. Volgens rapport der zeesjouwers is er geen ys in de rivier van zee af; door deze zijn met ijssloepen eenige houten deelen van de ge- strande bark Frclhandel gehaald. MAASSLUIS 5 februarij. Heden niets gepasseerd; de w. Z. Z. W., stil en zeer mistig. Weinig dryfijs. MAASSLUIS 6 februarij. Heden niets gepasseerd de wind N. O., stil en mistig. Weinig drijfijs. BROUWERSHAVEN 6 february. 12 ure. Heden niets gepasseerd; de wind Z. W. 5 ure 45 min. De wind O. Z. O. Mistig. Geen ys op den stroom. TEXEI. 5 february. De wind O. Z. O. Gearriveerd Ranger (st.) van Londen. Venrokken niets. NIEUWEDIEP <5 february. Nam. 5 ure. Haven en reede vol drijfijs. De wind O. Twee schepenbuiten het gat. Sleepstoombooten door ijsgang belec uit te komen. VLIE 29 januarij tot 4 february de lysten niet aangekomen. VLISSINGEN 2 february. Het schip Augustkapit. Ohlsson.v. Rosrock naar Schiedam, is alhier lek, met verstopte pompeti en meer andere schade binnengeloopen. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter reede en binnengekomen het Nederlandsch kofschip Libra kapitein Giezenvan Memel. De Thetis, van Kopenhagen naar Schiedam, lek alhier binnenmoet lessen.^ Bultenlandoche Havens. Aangekomen Te MARSEILLE 1 februarij HarmonicRoelfsema, van New castle.Te NANTES 2 february GeslnaSlingervan Dantzig; 3 dito de Zwaluwvan KnapenZeemeeuwTolner, en Cornelia van Keulen, nlle drie van Rotterdam. Te DUINKERKEN 30 jan. Hermanna DasDas, van Memel. CANTON 9 december. De Ned. schepen Johanna, kapit. Bik en Almelo, kapit. Aufftnorih, zijn alhier voor 1600 piasters per maand bevracht; het eerste verirekt naar Shanghae, en het laatste zal waar schijnlijk eene bestemming naar Australie eriangen en ontvangt in dat geval 400 piasters per tnaand meer. list tiederlandsch barkschip Commercic-Compagnickapit. Horn, van Havanna naar Antwerpen. te NEW-YORK binnen, heeft den 13 januarij na volbragte reparatie de reis voortgezet. Te VENETIE werden den 27 januarij beladcn Henriette, T. C. de Boer, naar Amsterdam, en Christina MargarethaG. H. Cramer, naar Liverpool. In de SOND aangekomen 28 january August FriedrichSchultz, van Dantzig naar Amsterdam. Fittreksels nit de Lloydslljgten Te LONDEN aangekomen 3 february Lord John Russell (st.) van Harlingen; uitgeklaard 2 dito AntjeNieveen, n. Amsterdam. "Van NEWCASTLE uitgeklaard (v6<5r 2 febr.j Eliza Susan, Watt, naar Rotterdam, en Vrije Fries, Arema, naar Amsterdam. Te GRANGEMOUTH aangekomen 1 februarij AmicitiaBossinga, van Leith. WELLS 2 february. Den alhier gestranden Nederiandschen scboener Diana, kapit. D. D. Visservan Hartlepool naar Konstantinopel, heeft men na ontlossing der lading geschoordom het by booge zee te steunen. Men hoopt nog altyd het schip by goed weder in vlot water te brengen. {Per Telegraa.f.) Te LIVERPOOL aangekomen 5 februarij TheodoraJosina, Vierow, van Groningen 0"" we! aan boord)6 dito Vrije Handelvan Ketwich, van Rotterdam. Te MARSEILLE 5 februarij Cornells, Fokkes, van Amsterdam. Te Rotterdam BATAVIA en SOERABAIJA, mede voor Passagiers, waartoe het- talve uitmuntend is ingerigthet extra sneiieilend Nederlandsch gekoperd Barkschip Gouverneur Generaal Duymaer van Twist kapit. C. E. Hoeksma. Adres ten kantoren van Kuyper, van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen. GOTHENBURG, het Zweedsch Brikschip Preciosa kapit. J. E. Rgberg. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. KAAP Dfe GOEDE HOOP, mede voor Passagiers, waartoe betielve uitmuntend is ingtrigt, het extra sneiieilend Nederlandsch gekoperd Barkschip Colombine, kapitein A. J. Andresen. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer. KONSTANTINOPEL, het Mecklenburger Brikschip Doctor Kniep, kapitein E. Lorenz. Adres bij Kuypervan Dam en Smeer. NAPELS, het Napolitaansch Brikschip Montechiarokapit. Ciro Savarese. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer. STETTIN, het sneiieilend Pruissisch Schoenerschip Marthakapit .P. IV. Scherlau. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer. Nederi., Werkelyke Schuld..... 2$ pCt FARMS den 6 February. Frankrijk 3 pets. 67. 75; dito 4$ pets. 95. 70. Spanje 1 pet. 17$; dito Binnenl. 3 pets. 30f. BaOP DEN den 6 Februarij. De 3 pets. Geconsolid. 911 a Rusland 5 pets. 100dito 4$ pets. 88$; Spanje 1 pet. 17$ a dito 3 pets. Buitenl. 36$; dito Cerlifio. 4$ a I dito Passive 4$ a Mexico 3 pets. 21 a 211 Peru 4$ pets. 70$; Ecuador 4; Grenada Uilgestelde 5| Holland 2$ pets. 62$dito 4 net. 93; Turksche Leening 76$. llfJUVfJV den 6 Februarij. Metall., 5 pet. 82$; Nieuwe Leening 103$, Wissel Londen/12. 17; dito Parijs 148$ Zilver/27$. ATRERFEN den 5 Februarij. Belgie 2$ pet. 53 g. Spanje 1 pet. 17^ sr.; dito Binnenl. 3 pets. 31| g. Melallieken 5 pet. 65$ p. Bij schier onveranderde koersen was de handel zeer beperkt. ROTTERDAM den 6 Februarij. Nederlanden Werkelyke Schuld, 2$ pc., 61$ 1. k., 61$ h. k., 61$ gebl. k. idem, 4 pc., 90$. Spanje, Buitenl., 1 pc., 17$f; Binnenl. a 6000, 3 pc., 31$; Coupons Sehuldbew. 4. Portugal, te Londen, 3 pc., 38. Rusland, bij Hope en Co1798 en 1816, 6 pc., 101$; idem by Sh'eglitz en Co., 5 pc., 81$; idem in Assign., 6 pc., 59$. Oostenryk, Metalliek. 5 pc., 620 idem N. 1849, 5 pc., 74$ I. k.. 74$ h. k., 74$ gebl. k. Hollanasche fondsen sloten heden met eenige vraag iets hooger. ▼Mn vrttmde waren zoowel Spaansche als Oostenryksche zeer vast. Frankr. 3 4 5$ 41 4 4$' 4 4$ Pol em, Belgie, PORTUG. Peru VENEZ. dito dito dito dito Amort.-Syndicaat Aand. Handel-Maalsch. O. I. Leening Leen. Holl.-Spoorweg Rijn-Spoorweg Maatsch. v. Weldadigh Certificaten Rusland, Obi. bij Hope Co y> dito duo 1828/29 6 Cert. diio 1831/33 l> dito dito 1840... 4 dito bij StiegHtz4 dilo Nieuvve 5 diUi Adm. te Hamburg 5 dito te Londen4$ dito van Assign6 Inschr. dito 6 Aand. 1835,//. 500 Obiigatien4 Spanje, Buitenlandsche1 dito 3 Binnenl. a 60003 Aniortisable Schuld Bewijzen van Coupons Oostenr., Obi. by Goll 8( Co.... 5 dilo dito 4 v dito Metall. Oude5 dito INieuwe bet.teArast. 5 dito Nation. Mel4.Uiek 5 9 dito Metall2$ 9 N. Weener Aand. 4 Certificaten2$ pCt. dito by Rothschild 2$ Nieuwe3 Geldl. 1854 4$ Oblig. 100, thans.... 4 Uitgest1$ Grenada, Oblig. onbep2| Uitpestel.de Mexico, Oblig.....J dito, Onbepaalde3 Weener Aand., fl. 250, 283. Brazilie 1824, 100, 5 pc.98$; idem idem, 200, 5 pc., 97$ a 97$; idem 1843, 100, 5 pc., 97$. Portugal, Uitgest. 15$. Peru, Uitgest., 3 pc. 47. Ecuador 3$. Philad., bij Hope en Co., 5 pc.85$ 1. n. Louisiana, 5 pc., 100$. Beleening 3 pc. Prolongatie 3 pc. Handel en variatie in de fondsen waren heden van weinig be- teekenis Laatste prijzen ten 5 ure: Holland 2} pc. 61}. Spanje 1 pc. 171dito Binnenl. 3 pc. 31&- Ooslenryk Metalliek 5 pc. 62^. L vagste koers. Hoogste koers. Geblev. koers. 61A 73 90} 90 123} 90A 61A 73} 901} 61} 90{} 86} 82} 78} 74} 741 74} 86 87} 59} 17} 17H 17} 31 31} 31A 4} 62} 74 65} 31} 245 62} 74} 65 A 3XH 62 A 74} 31H 49} 38A 49} 38} 49} 38} 20} 21} 5} MA 20A AMSTERDAM den 6 February. geld. Lissabon.. 3 maanden Porto3 Petersb... 2 Hamburg 2 maanden 35$ idem z»g<35$ Londen... 2 maanden 11.67$ idem zigt11.77$ i ROTTERDAM den 6 February. Londen 2 maanden /II. 70, kort f 11. 80. 41{ geld. 41} 173 ROTTERDAMf den 6 Februarij. GRANEN. Tarwe: 160 8 Hoogl. Kl. f 450; 162 8 Bovenl. in zakken/ 428. Boekvveit: Dcensche 245. BOTER. Iste kwal. ^49 a/50, 2<\e dito47 a/48. Ris EiVERPOOLi den 3 Februarij. KOFFIJ zeer kalm; de omgaoe bepaalde zich deze week (ol eenige balen Rio van 49/ tot 51/. THEE mede met weinig handelord. Congo liij partijljes 9} d. Gisleren werden 2300 collis in veiling aangeboden, waarvan 1400 tot voile prijzen koopers hebben ge- vonden. SUIKER vaster, doch daar de inarkt niet ruim was voorzien, was de omgang niet zeer belSngrjjk en men betaaide 6d. hoogere prijzen, waartoe de volgende afdoeningen hebben plaals gehad 520 v. B. P. soorten, 4000 m. Mauritius van 29/ tot 35/ en 900 v. en 3250 z. Brazil van 27/ tot 33/. Fan CACAO werden 100 b. roode Bahia van 31/ lot 32/ omgezet. PEPER stil. PIMENT. Men noleert slechls den verkoop van 45 b., a 5 d. voor ord. RIJST. Bij geringen aanvoer bepaalde zich de omgang tot 500 ton nieuwe Bengaal op levering van 12/6 tot 12/9, 250z. Madras tot 14/ en 40 tiersjes Carolina van 28/6 lot 29/. INDIGO bedong 4/7 a 4/8 bij kleine partijljes. Van SAGOMEEL zijn 200 b. a 19/6 afgedaan. SALPETER flaauw; voor 600 z. is 28/6 betaald. NITRAOE DESODA met weinig handel; voor 50 ton is 17/9 percvvl. betaald. VERWHOUT zeer kalm. Van HARST hebben 1500 vtjs. van 5/4 lot 5/6 koopers gevonden. ASSCHEN bij beperkten omgang op vorige prijzen gehouden. L1JNZAAD stil. Van RAAPZAAD werden 600 ton Bengaal van 60/ tot 62/ verkocht. HUIDEN. In den loop dezer week werden 9400 drooge gezouten Fernambucqvan 7 tot 7} d. grif in veiling verkocht. ZWAVEL met weinig vraag. LIJNOLIE flaauw op 36/ a 36/6. RAAPOLIE onveranderd. PALMOLIE voortdurend goed gezocht; de verkoopen bedroegen 250 ton in loco van 42 tot 43. 10 en 150 ton op levering a 42 per (on. TRAAN zonder helangrjjke afdoeningen. TALK kalm op 59/ a 60/ voor St. Pelersburger Y. C. en N.-Amerikaansche. AMiTH ERPEA den 5 February. KOFFIJ. Men noteert heden den verkoop van 380 b. St. Domingo uer IV. Rathhone. SUIKER zeer kalm. Van RUST werden ca. 3500 z. Arracan Uucieaned omgezet. TERPENTIJNOLIE. Heden werd de verkoop bekend van 50 vaatjes Amerikaansche per Gaston. Van KLAVERZAAD hebben 30 b. Nienw Rood Zaad a fr. 125 koopers gevonden. GRANEN zonder belangrijke om- zetlingen en op vorige prijzen gehouden. ST. t'ETERiSHIRE den 26 Januarij. TALK. De markt sloot deze week zeer flaauw; gele Kaarsentalk op Augustus it tot rs. 114 achteruitgegaantot welken prijs de kooplust echter beperkt bleef. In loco houdt men thans op rs. 116 a 117. In POTASCH hebben eenige afdoeningen totrs. 56 plaals gehad. In de overige artikelen was de handel zeer gering. VRACHTEN. Overland uaar Kowno 40 cop. conlant. WISSEL- KOERS. Louden op 3/in. 36| a 36}# Amsterdam op 3/m. 180; Hamburg 32}, 32} a 32}Parijs 379 a 381. CHE SMI a: den 33 January. VRUCHTEN. In den loop dezer week betaaide men voor Zwart Rozijn P. 69} per cant. Heden was de kooplust over het geheel minder levendig en men betaaide siechts P. 68}}; Rood Rozijn is a P. 80 cont. aangeboden; de markt sloot met neiging lot achteruitgang. Heden overleed, op het onverwachtstin den ouderdom van bijna 60 jaren Mevrouw de Wed. P. VAN DER HILSTgeb. van der Hoeven, diep betreurd dooi hare eenige Dochter en alle hare Betrekkingen. Delfshaven 3 Februarij 1855. Heden overleed alhier tot mijne diepe droefheid mijn geliefde EchtgenootCORS VAN DER TORRE in den ouderdom van ongeveer 65 jaren diep betreurd door mij en door zijne verdere Betrekkingen. Hillegersberg Uit aller naam 5 Februarij 1855- Wed. CORS VAN DER TORRE. ONDER DIRECTIE VAN tt t: #5 1 1 o 1 s. ZATURDAG 10 FEBRUARIJ 1855, IV.0 15 In het Aboniicinent DE NEGERHUT YAS OOM TOM of Moeder en Slavin Melodrama, in acht Tafereelen, ontleend aan den bekenden Roman van Mistr. Beecher Stowe, vrij naar het Fransch van Dumanoir en Dennery, door Cornelissen en H. P. J. Beems. De Decoratien geschilderd door en onder opzigt van den Ridder B. Jvan Hove. DeMuziek gecomponeerd en gearrangeerd door den Orchestmeester L. M. Roos. Iste Tafereel. Moeder en Slavin. Ten Huize van een Amerikaansch Planter. 2de De Hut vans Tom. 3de De Ijsgang. Op de rivier de Ohio. 4de De Gastvrijheid. Ten huize van den Senator Bird. 5de De Slavcnjagt. In een Bosch. 6de Standvastigheid en Trouw. Ten huize van St. Clair. 7de De Slavenmarkt. Te New-Orleans. 8ste De Vrijheid. Op de Plantage van Harris. Daarna, eene Tweede Foorstclling van:DE YROUWEX SOLDATEN, of de Slecht verdedigde Vesting vrolijke Vaudeville, in ddn bedrijf, naar het Fransch, door de Quack en Fallie. Bij Vonnis der Arrondissements - Regtbank te Rotterdam in dato 29 Januarij 1855 op de expeditie behoorlijk geregistreerd, is IiLAAS YAK DER PLAAT, wonende te Vlaardingen, gesteld onder Curatele. H. TEN OEVER, Procureur. UIT DE HAND TE KOOP een nieuw gebonwde steenen met 1 Bunder GROKD daarbijstaande en gelegen te Katwijk aan Zee; te aanvaarden dadelijk. Te bevragen met franco Brieven aan het Hulppostkantoor te Heenvliet, onder letter K. v Bij den Uitgever H. KIJGH, te Rotterdam, zijn nog voorhanden en bij alle solide Boekhandelaren des Rijks te ontbieden Exemplaren van de DOOR R. J. F. RIETSTAP, Candidaat-Notaris. Dit Werkje behelst eene Handleiding ten behoeve van alien, die voornemens zijn te Huwen of reeds Gehuwd zijn, en hunne wettelijke regten en verpligtingen willen leeren kennen; alsmede ten behoeve van hen, die bekend willen worden met de gevallen waarin en de wijze waarop natuurlijke Kinderen kunnen worden erkend en gewettigd. Zie de aanbevelingen van dit werkje in de N. R. C. N.° 215 Handelsblad N.° 216, R. Courant N.° 188 en Tijd N. H. C. N.° 2280, 1854. Door de Boekhandelaars TAN GOGH O E D E N Z E E L te Rotterdam, is uitgegeven en verkrijgbaar gesteld I. BRIEVEN OVER ARMENBEZOEK EN VER- ZORGING DOOR VROUWEN; met een Aan- bevelend Woord van Amalia Wilhelmina Sieveking. Naar het Hoogduitsch. Voorafgegaan door een' Brief aan de Vereeniging „Christelijk Armenbezoek" te Rotterdam,door A. F. Blaauw Predikant te Rotterdamf 1. 30. II. LICHT, LIEFDE, LEVEN. Stichtclijkc Lcctuur voor Christenen, onder Redactie van J. F. Blaauw W. Francken Az. S. Hoekstra Bz.t! Modderman Az. en C. W. van der Pot, Evangeliedienaren te Rotterdam. Deel II. Afl, r! Elke Jaargang3. 00. III. LEERREDE, uitgesproken door K. K. Book maker, op den eersten Zondag in Dec. 1854, ter viering van zijne 25jarige Evangeliebediening in de Gemeente van Poortugaal. Uitgegeven ten voordeele der Diakonie aldaifrf 0 30 IY. DE BELANGSTELLING VAN PROTESTAN- TEN IN ROOMSCH KATHOLIEKEN. Leer- rede over Rom. X: 1—4, door T. Modderman, Az., Theol. Doct. en Pred. te Rotterdam,/0. 30. DE zijn een onvergelijkelijk middel voor Gal- en Iseveratieklen gebrekkige Spijsvertering enz. De Weduwe van een Officier in dienst der Oostindisehe Compagnie woonde ^sedert geruimen tijd in Calcutta, waar zij zoo sterk leed aan Maag- en NlLeverkwalendat zij geenerlei voedsel meer kon verteren zij had bijna gonophoudelijk zware Hoofdpijnen, Zenuwtrekkingen en was zeer neerslagtig, ^gewone gevolgen van een bedorven gestel. Geene geneesmiddelen hadden gebaat en hare Vrienden gaven alle hoop op van haar te zien herstellen tot dat zij hare toevlugt nam tot de Pillen van Mollowagwaardoor zij in zes weken tijds volmaakt genas! Zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij den Heer N. C. M. VAN SOMEREN BRAND, Depdthoudet te Dordrechtaan het Hoofd-Depdt bij den Heer J!. STRAATIHANte Hertogenboschalsmede in Holloway's Etablissement te Londen 244, Strand en te New-York 3 80, Maiden-Lane. DOOR HET VERMEERDERD DEBIET ZIJN DE OP NIEUW VERMINDERDE PRIJZEN NU DE VOLGENDE DOOSJES PILLEN van f 0. 80, 1. 85, 3. 00, 6. 75, 13. 50, 20. 50. POTJES ZALF- 0. 80, - 1. g5, - 3. 00, - 7. 05, - 13. 85, - 20. 95. Te AALf M - U. OU, - 1. g«J, O. UU, - UO, - It). o«J, - ZU Botterdambij ARREKBERG 6c YAK IlEYK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1855 | | pagina 4