A0.1856. DINGSDAG 15 APRIL. 15mtcnl<uib. ISinticnUufc. ROTTERDAMSCHE COIIRANT. L ON DEN den 13 aprll. In deze hoofdstad worden groote toebereidselen tot vreu^debedrg ven ter». viering van he.t sluiten des vredes gemaakt." Zij vangen aan op den geboortedag der Koningin, die alsdan revue over twaalfduizend man uit de Krim tefuggekeerde troepen houden zal, terwijl gedurende de twee volgende dagen openbare feesten in Hyde Park ge- geven en met eene revue te Woolwich en een groot vuurwerk besloten zullen worden. Ook vertrouwt de Regering dat de ingezetenen door eene algemeene illu- minatie hunne deelneming aan den dag zullen leggen. Per telegraaf is naar Southampton bevel gezonden om schikkingen te maken tot het aldaar den 33 dezer inschepen der leden van de .beide Parlementshuizen en van de arabtenaren der departementen van openbare dienst, aan boord van vier stoombooten der marinewelke uit Portsmouth gezonden zullen worden om die heeren te ontvangen en hen in staat te stellen tot bgwoning der revue over de vloot, die H. M. te Spithead hou den zal. De beraadslagingen van het Lagerhuis over het door lord Russell ingediend wetsontwerp op het openbaar onderwijs werden gisteren voortgezet en ten einde ge- bragt. Na de bedenkingen beantwoord te hebben, door sir J. Graham tegen dat ontwerp gemaakt stemde ztfn Lordschap er in toe een gedeelte zijner Voorstelleh in te trekken en zich tevreden te verklaren wanneer het beginsel wierd goedgekeurd dat de wetten en reglementen op het onderwijs herzien en dat onder - inspecteurs benoemd zullen worden die belast zullen zijn met de Regering uitvoerig en naauwkeurig over den toestand van het onderwijs in te lichten. Sir G. Greyde secretaris van Staat voor binnenlandsche zaken ver- klaarde toen dat de Regering geneigd was het ontwerp tot zekere hoogte te ondersteunen nu de door lord Russell gedane verklaring een groot deel der bezwaren, welke daattegen bij de Ministers bestonden, had uit den weg geruimd. Maar de heer Gladstone deelde in dat gevoelen niet, en beklaagde zich dat zijn Lordschap het Huis de gelegenheid benomen had om zich door eene hoofdelijke stemming tegen het stelsel van verpligt onderwijs en tegen het monopolie der Regering in de zaak van het openbaar onderwijs te verklaren. Ook de heer Disraeli meende dat lord Russell, na het eerste gedeelte van zijn plan ingetrokken te hebben nu zeer wel ins- gelijks met het overige gedeelte handelen kon, zonder het Huis tot eene stemming te dwingen. Daarop volgde de opneming der stemmen over het amendement van den heer Henley, dat de voorzitter zijnen zetel verlaten zou, hetwelk in parlementairen stijl met verwerping gelijk staat, en welk amendement met 260 tegen 158, alzoo met de aanzienlijke meerderheid van 10a stemmen, is aangenomen. Terwjjl eerst besloten was dat de commissie uit het Lagerhuis, tot onderzoek der zaak van de plaatselijke belastingen op de scheepvaart, uit 15 leden besraan zou, heeft het Lagerhuis nu besloten dat getal op 17 te brengen. De militaiTe commissie heeft gisteren enhedenhaar onderzoek en getuigenverhoor voortgezet en over het algemeen gelooft men niet dat zg maandag reeds tot een besluit zal kunnen komen. De Times behelst een brief uit Parijs, waarin gezegd wordt dat de zaken van Italig het Congres nog'bezig hielden maar men nogtans hoopte dat zijne werkzaam- heden morgen of maandag zullen eindigen. Graaf Cavour, de gevolmagtigde minister van SardiniS, verzetzich, dus luidt het verder, tegen de bezetting van zekere gedeelten van It aire door vreemde troepen en wordt daarin door den veriegenwoordiger van Rusland ondersteund. Uit Hamburg meldt de telegraaf heden dat het Engels<.h eskader, bestaande uit de fregatten lmpirieuse, Eurialus, Pylade en Amphion en de korvetten Falcon Harrier, Cuckoo en Fireflyde Belt is doorgestevend en naar Engeland terugkeerde. Geen enkel Engelsch oorlogsvaartuig bleef meer in de Baltische Zee over. PARIJS den 13 aprll. Gisteren heeft in de zaal der Maarschalken op het paleis der Tuilerien het vroeger aangekondigde banket plaats gehad dat door den Keizer aan de leden van het Congres werd gegeven. Tegen het einde van het diner stelde de Keizer den volgenden toast inIk brehg een toast aan de zoo gelukkig herstelde eendragt tus- schen de Souvereinen. Moge zij duurzaam wezen en zij zal dit zijn, wanneer zij steeds berust op regt en billukheid en op de ware en wettige belangen der Volken!" Behalve door de gevolmagtigden bij het Congres werd het banket bggewoond door de leden van het Corps Diplomatiek en door de hooge Staatsbeambten. Ter zijde des Keizers zaten lord Clarendon en graaf von Buol en ter zijde van prins Napoleon graaf Orloff en Aali-pacha. LI. donderdag avond woonde de Keizer ook het feest bij, dat door den Ottomannischen Gezant alhier was bereid. De eere - quadrille bestond uit den Keizer met lady Clarendonden markies de Fillamarina met prinses Mathilde, den maarschalk Magnan met de prinses d'Essling en den maarschalk Canrobcrt met mevrouw F. Rogier. Het hdtel van het Turksche gezantschap was voor dit feest prachtig versierd; de tuln van hetzelve was in een salon herschapen. Aali- pacha en Mehemet- bey ontvingen Z. M. in een aan de danszaal grenzend salon dat be- hangen was met witte zijde, waarop gouden bijen gestikt waren. Z. M vertoefde slecbts korten tijd op het bal. De Keizerin heeft gisterer^. ij de zachte wedrsgesteld- heid eenigen tijd voor een geopend venster van het paleis gezeten. Op voordragt des Ministers van openbaar onderwijs en der eerediensten heeft de Keizer, bij besluiten van 7 dezer, benoemd: den abt Landriotvicaris generaal des bisschops van Autuntot bisschop van Rochelle, in de plaats van mgr. Fillecourtdie tot kardinaal bevorderd is; den abt Didiot vicaris-generaal des bisschops van Verdun tot bisschop van Bayecoix in de plaats van mgr. Robin, overleden; den abt Boudinet, vicaris-generaal des bisschops van Rochelle en superior van het bisschop- pelijk instituut te Pons tot bisschop van Amiensin de plaats van mgr. de Salinis die tot aartsbisschop van Auch is verheven en den abt Gautier vicaris-generaal des bisschops van Perpignan, tot bisschop van Pamiers, in de plaats van mgr. Allouvry, wiensontslag is aangenomen. Het dagblad le Siicle wil onderrigt zijn dat graaf IValewski en lord Clarendon in de laatst gehoudene zitting van het Congres de ontruiming der Pauselijke Legatien door de Oostenrijksche troepen gevorderd hebben, en hoe graaf Buol daarop geantwoord heeft dat hij ten opzigte der zaken van ItaliS zonder instructien was maar eene lange voortduring dier bezetting nog zeer noodzakelijk aclute. De Minister van Oorlog heeft een bulletin van den maarschalk Ptlissier, gedagteekend 7 april ontvangen en publiek gemaaktwaarin de voortduring eener zeer merkbare verbetering in den algemeenen gezondheids- toestand der troepen vermeld wordt. De typhus werd dagelijks minder hevig en nam zigtbaar af. De nadering der lente in de Krim werd merkbaar. Naar luid van brieven uit Genua van den 8 dezer, heeft de Hertog van Nemours met den Prins van Saksen- Coburg eene reis naar Turijn gedaan en heeft de Graaf van Chambord te Nervi met de weduwe van Lodewijk Filips een lang mondgesprek gehouden. De vereeniging van de beide takken der familie Bourbon moet daardoor echter niet veel gewonnen hebben, aangezien de Graaf van Parijs voornemens is zoodra hij meerderjarig zal zijn te verklaren dat hij geen genoegen neemt met die vereeniging, maar den uitersten wil zijns vaders, den Hertog van Orleans, in alle opzigten wilopvolgen. De heer Thiers, die zeer tegen de vereeniging van de beide takken der familie Bourbon is, voert aanhoudend brief wisseling met den jongen Prins. K.EULEN den 13 aprll. De concessie voor den aanleg van een spoorweg van Bingen naar Kreuznach en Neuenkirchen is verleend. De aanleg zal van Regerings wege door Pruissen worden beheerd. De kleinere Staten van Duitschland haasten zich Oostenrijks voorbeeld in de vermindering zijner actieve legermagt te volgen en aan de Bondsvergadering te Frankfort is een voorstel tot wettiging van dezen maat- regel gedaan. De Russische Keizerin-Weduwe wordt nu stellig tegen de helft der maand mei te Stuttgardt verwacht en zal eenige weken op de villa van den Wurtembergschen Kroonprins nabij Berg doorbrengenom zich vervolgens naar Wildbad te begeven. Omstreeks denzelfden tijd zal de Koning van Pruissen naar Stuttgardt komen. Den 6 dezer, bij gelegenheid der afkondiging van het vredesverdragis te Petersburg eene groote gala- receptie ten Hove gehouden. Dagbladen dier hoofdstad zeggen dat de belegerden in Sebastopol van 17 October 1854 tot 8 September des vorigen jaars 1,368,608 stuks kogels van verschillende soort hebben afgeschoten, waarbij 205,810 ponden buskruid en 25 millioen patronen ver- bruikt zijn. Uit eene openbaar gemaakte lijst der admiraals en verdere officieren der Russische vloot van de Zwarte Zee, onder welke de opbrengst der gedurende den oorlog prijsgemaakte schepen verdeeld moest worden, blijkt onder anderen dat de verkoop der twee Turksche stoombooten en der wrakken van de te Sinope vernielde Turksche vloot 200,000 zilveren roebels bedragen heeft en dat de beide te Sebastopol gesneuvelde admiraals Nachimoff en Korniloff ieder tot een aandeel van 20,000 roebels daarin geregtigd waren. Men zegt dat de Russische Regering reeds stappen gedaan heeft om van hare jongste aanwinsten op de Chinesche grenzen party te trekken. Petropaulowski zou niet op nieuw versterktmaar de rivier Amoor tot het kanaal van een uitgebreiden handel met Engeland en Amerika gemaakt worden. (l*ef Telegraaf.) PARIJS den 14 aprll. Namens de Koningin van Spanje heeft de Hertog van Alba den Keizer de versierselen der orde van het Gulden Vlies voor den Keizerlijken Prins ter hand gesteld. Voor de eerste maal na zijne ziekte is prins Jlrome gisteren weder uitgereden. MARSEILLE den 13 april. Uit Alexandria zg'11 hier berigten tot 5 dezer ontvan gen. De generalissimui Sollman - pacha, vroeger Fransch ko'.Qhelmet den naain Selves, heeft zijn ontslag inge diend, nadat zijn z wager Sheriff-bey in ongenade ge. vallen was. De afgezant des Sultans, die met eene bg- zondere zending bij het Egyptisch binnenlandsch bestuur belast is, was gearriveerd. Men verzekert dat Frankrijk een verdrag met Siam sluiten zal. Van Malta loopen de berigten tot 9 dezer. De Triton, den vorigen avond van Corfu gearriveerd, bragt de tijding aan dat de kolonel Turr die door Oostenrijk aan Engeland teruggegeven is, naar Konstantinopel was vertrokken. Nabij Doniah zijn troebelen uitgebarsten tusschen de Muzelmannen en de Christenen welke laatsten zich tot den Sultan om bescherming hadden gewend. Bij de uitvoering van het vredesverdrag zal den generaal Williams de eervolle zending worden opgedragen deTurksch-Russische grenzen in AziS te regelen. Den 14den. De Mersey is alhier met tijditigen uit Konstantinopel van 3 dezer aangekomen. De generaal Larchey heeft, bg gele genheid van zijn vertrek naar Frankrijk, van den Sultan eene sabel ontvangen. Volgens ontvangen berigten hebben dreigende manifestatien te Varna plaats gehad. 6oooGiieken hebben de begrafenisplegtigheid eener jonge Griekin die, naar men zegt, door een Turkschen pacha vermoord was, bijgewoond. In de kerk heeft een Bulgaar eene hevige rede gehouden om regt te eischen. Het Journal de Constantinople zegt, dat de oproeren in de Hedjar, in Arabie voortduren. De Porte heeft maatregelen genomen om die te keer te gaanin de provincien van Kalkiari hebben insgelijks wanordelijkheden plaats gehad. De tijding van den vrede is te Konstantinopel door algemeene illu- minatien gevierd; inzonderheid van de zijde der Grieken heeft men geweerschoten en andere vreugdeblijken opgemerkt. De daling op de munten heeft 5 per cent bedragen toen men bg het bekend worden der vredes- voorwaarden daaruit heeft opgemaakt dat de Russische schepen den Bosphorus weder kotiden binnenstevenen. De ca'fmacan van den Grootvizier heeft aan de Engelsche, Fransche en Oostenrijksche Gezanten bezoeken gebragt. De divisie Failly zal het eerst naar Frankrijk terugkeeren. Ook te Athene is den 5 dezer de tijding van den vrede met levendige blijdschap ontvangen; den volgenderr-d«^ zou aldaar het nationaal feest der Grieksche omwenteling van i82t gevierd worden. De heer Schwarzenberg, officier van Belgische afkomst, lang te Kars opgesloten, of Emir-bey, die tot den rang van generaal is bevorderd, is tot het opperbevel der troepen in SyriS besterad. De heer Fraissignesoud Fransch officier, lazaristisch aal- moezenier geworden is te Konstantinopel gestorven de Protestantsche predikant Henri Robert is mede aan de aanvallen der typhus bezweken. £>e oudheden van Ninivd, bij hare overvoering naar Frankrijk, ten gevolge van een ongeluk in den Tiger gezonken zijn voor het grootste gedeelte weder opgevischt. Tijdingen uit Battoun, van 22 maart, melden dat de Ottomannische en Tunische troepen er eene goede gezondheid genieten. Volgens brieven uit Alexandria van 5 april zijn ten gevolge van een spoorweg ongeluk600 balen katoen verbrand men heeft hierbij echter geene slagtoffers te betreuren. 'sGRAVENHAGE den 14 aprll. Naar wij vernemen heeft het Z. M. den Koning behaagd, bij besluit van 10 dezer, Hoogstdeszelfs raad van legatie J. Z. Mazel en jonkh. F. A. ridder van Rappard, respec- tivelijk secretaris - generaal bij de Ministerien van Buiten- landsche Zaken en Oorlog te benoemen tot ridder met de Ster der orde van de Eikenkroon. Dezer dagen is van wege den Koning door tus- schenkomst van den Minister - Resident der Vereenigde Staten van Amerika alhieraan den luitenant ter zee M. F. Maurysuper intendent van het nationaal obser- vatorium te Washington, eene groote gouden medaille, voorzien van een toepasselijk opschrift gezonden als een blijk van erkenning der groote verdiensten van den heer Maury, ten opzigte van de practische zeevaart in het algemeen en van die van Nederland in het bijzonder. De 'j- Gravenhaagsche Nieuwsbode zegt dat het Z. M. den Koning behaagd heeft het besluit van den Gemeenteraad van Rotterdam tot opheffing van het schuitenveer van die stad op Delftte vernietigen. Z. Exc. de graaf von Konigsmarck buitengewoon gezant en gevolmagtigd minister van Z. M. den Koning van Pruissen bij het Nederlandsche Hof, is uit de residenrie naar Berlijn vertrokken. Z. Exc. zal waarschijnlijk tot de maand October aldaar verblijven. Het diplomatiek diner, dat zaturdag II. door Z. Exc. sir R. Abercromby, buitengewoon gezant en gevolmagtigd minister van H. M. de Koningin van Groot - Brittanje bij het Nederlandsche Hof, is gegeven, was zeer prachtig. Het werd door al de leden van het Corps Diplomatiek, door de Ministers van Buitenlandsche en Binnenlandsche Zaken de beide heeren Voorzitters van de Kamers der Staten - Generaal den minister van Staat den heer Baud en meer genoodigden bijgewoond. Bij het Departement van Binnenlandsche Zaken is ontvangen van den Minister van Marine, eene som van f 4>4s9- 934. zijnde het bedrag van den gedanen afstand hunner soldy, door de equipagien van Zr. Ms. korvetten nehalennia en van speyk stoomschepen batavia

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1856 | | pagina 1