Koninkl. Nederl. Yachlclub OP DE RIVIER DE MAAS VOOR DE STAD ROTTERDAM, Celebes, Borneo samarang en etna en schooner- brikken padang lansier en sylph in de OostindiSn; ten behoeve der noodlijdenden door den jongsten waters- nood hier te Lande. Gisteren zijn de heeren officieren, de onderofficieren en manschappen van de verschillende regementen infanterie, die deel zullen uitmaken van de oefeningschool met minid-geweren, in de residentie aangekomen. De cursus zal aanstaanden woensdag aanvangen. Drie bedienden van wijlen Z M. koning VPillcm I hadden tegen de erven van Z. M. koning fVillcm II bij den Hoogen Raad eene vordering ingesteld, daartoe strek- kendeom behalve het loon hunner betrekkingen, nog bovendien loon te bekomen voor hunne dienstverrigtingen na den dood van koning VPillcm II. Tegen het arrest van den Hoogen Raad waarin hun deze eisch ontzegd was, zijn zij in revisie gekomen. Den n dezer is door den procureur generaal bij den Hoogen Raad geconclu- deerd tot afwijzing van hunnen eisch in revisie en ver- oordeeling van de eischers in de kosten. De uitspraak is bepaald op 23 mei. Stat en-den er aat. tweede kamer. Zitting van maandag 14 april. De heer van Bosse erlangt verlof om op nader te bepalen dag mlichtingen van de Regering te vragen omtrent de vestiging eener crediet-instelling te Luxemburg, die Nederland tot zetel harer operatien schijnt te willen maken. Daarna is de behandeling van het wetsontwerp.houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen voortgezet en tot en met art. 6 gevorderdom morgen nader voortgezet te worden. Verschillende artikelen hebben nogtans aanmerkelijke wijzigingen ondergaan, op welke wij nader terugkomen. ROTTERDAM den 14 april. Aanstaanden donderdag den 17 dezer, des middags ten I2| ure zal de Gemeenteraad alhier eene vergadering houden, waarin de volgende zaken ter tafel zullen worden gebragt Mededeeling van ingekomen stukken; deli- bereren over het rapport op het voorstel der directie van de Nederlandsche Rhijnspoorweg - Maatschappij betrek- kelijk het Oude Hoofd enz. en verkrijging van gronden achter het Stads Timmerhuis, en idem over de concept- verordening op de invordering der plaatselijke belastingen op verbruik. Heden heeft alhier ten Raadhuize de openbare aan- besteding plaats gehad van i°, het maken van een schoolgebouw aan den Goudschensingelbenevens eenige veranderingen aan het woonhuis aldaar, waarvoor de minste inschrijver was de heer/. van Limburgh tot eene som van/28,437, en 20, het maken van een gebouw op de bestaande fondering, achter het nieuwe Zieken- huis aan den Coolsingel alhierwaarvoor de minste in schrijver was de heer van Dortter som van f 5280. Dezer dagen heeft de heer Howard Elphinstone, Engelsch ingenieur deze stad bezocht en het Zieken- huis bezigtigd. Van de toestellen in verband met den stoomketel van de transportmiddelen van de inrigting der apotheek der operatiekamer, der ontleedkamer enz. zal hij de vereischte plannen en teekeningen doen ver- vaardigen ten einde daarvan bij den, aanbouw en de iWigting van eeri militair hospitaal te Southampton, hetwelk het Engelsch Gouvernement voornemens is te stichten gebruik te maken. De oudste der practiserende geneesheeren hier ter stede de wel ed. zeer gel. heer Gabriel van Charante doctor in de genees- en verloskunde, overleed gisteren, na langdurige, in de laatste weken snel toegenomen verzwakking in fyjarigen leeftijd. Hij was de tweede zoon van wijlen den heer N. H. van Charante, geacht handelaar alhier, die zich 00k in verschillende andere betrekkingen zeer verdienstelijk maakte. De nu over- ledene promoveerde den 1 r September 1815 aan de Leydsche Hoogeschool, na verdediging zijner dissertatie de Cura Secundinarum, gravidilaic ad terminum deducta, vestigde zich in deze zijne geboortestad en verkreeg eene zeer uitgebreide praktijk, in de uitoefening van welke hij groote bescheidenheid, minzaamheid jegens lieden van alle standen, en opbeurende opgeruimdheid van geest aan uitgebreide kunde paarde. Vroeger en later behoorde hij tot de ijverige leden der stedelijke commissie van geneeskundig toevoor- zigtvan het Genootschap ter bevordering der koepok inenting en van andere nuttige geneeskundige en daar- mede verwante instellingen, terwijl van de verschillende godshuizen waar hij langdurig de practijk uitoefende, inzonderheid het krankzinnigengesticht zeer groote ver- pligting aan hem gehad heeft00k door de gewigtige verbeteringen die hij in de behandeling der daar ver- pleegde ongelukkigen hielp invoeren. De Maatschappij ter bevordering van Nijverheid heeft hij insgelijks groo- telijks aan zich verpligt. Correspondenten der Maat schappij en Commissarissen ter zake van Drenkelingen verliezen in hem hunnen voorziiter en de voorlichting zijner kunde en ondervinding. Aan vele tijdelijke zege- ningen paarde zich voor den nu ontjlapene de beproeving van onder anderen twee zijner kinderen op reeds vol- wassen leeftijd te verliezen een van welke zijn oudste zoon dr. N. H. van Charante was, die, 00k als lector in de kruidkunde reeds zoo groote verwachting van zich had doen voeden. Te Poortugaal is de heer L. van der Vlugt met groote meerderheid van stemmen tot lid van den Gemeente raad benoemd. Men meldt ons dat aan het strand van het Haring- vliet, onder de gemeente Goudswaard op zaturdag den 12 dezer is opgehaald het lijk van een onbekend mans- persoon lang ongeveer 2 Ned. ellen, bij wien nietsge- vonden is dan een mes en een zakdoek. Op de achttiende tentoonstelling van Tuin-en Land- bouw Dordrechtsche Flora te Dordrecht, gehouden den 12 en 13 dezer, is volgens het proces-verbaal der com missie van beoordeeling gebleken dat J. M. Been, bloemisten te Rotterdam, bekroond zijn met eene zilveren vergulde medaille en f 20, eene zilveren medaille en f to, eene zilveren vergulde medaille eene zilveren medaille en eene beschikbare bronzen medaille. Heden morgen, ten half zes ure, brak by den huis- schilder Buys op het Rapenburg te Leyden een vrij hevlge brand uit, die in den keuken van het benedenhuis ontstond en zich inededeelde aan eene bovenkamer, waar terpentjju en andere verwwaren lagen. Een groot ge- deelte der meubelen is de prooi der vlammen geworden en de bewoners zijn met moeite gered. Binnen een uur tijds was men den brand meester. Heden is met het fregatschip Palcmbanggezag- voerder J. Hoekstra, van het Nieuwe Diep naar Batavia vertrokken een detachement koloniale troepen sterk 100 onderofficieren en manschappen onder geleide van den majoor der artillerie van het Oostindisch leger IV. K. H. Feuilletau de Bruin, en als medegeleiders de 2de luitenants der artillerie van Zijll de Jong en Berailen de apotheker 3de klasse van Gorcum. Dr. A. H. Teljerpractiserend geneesheer te Vreeswijk, is 11. vrijdag aan de Utrechtsche Hoogeschool tot doctor in de verloskunde bevorderd na verdediging van theses. Volgens de getuigenis van deskundigen staan de te veld staande vruchten en vooral het oliezaad in de Langstraat, en in de heerlijke kleigronden in het Land van Altena en Heusden, uitmuntend. Te Waalwijk waren de prijzen der volgende artikelen den 11 dezer: het Ned. mudrogge/9; de 2 Ned. ponden roggebrood 25 cent; het Ned. mud tarwe 14het Ned. mud aardappelen f 2; het Ned. pond vleesch 50 cent; het Ned. pond spek 60 centen het Ned. pond boter 1. 25. Uit Oirschot schrijft men ons den 12 dezer: Gisteren avond omstreejff half twaalf ure ontstond al hier een felle brand die echter, dank zij de ijverige maatregelen tot blussching en tot stuitingniet die voortgangen gemaakt heeft welke zich aan vankelijk lieten voorzien. De leerlooijerij van den heer D. Tretbene vens de schuur van den landbouwer Wvan Doorenmalen en een paar belendende schuurtjes zijn eene prooi der vlammen geworden. Eene geit is mede verbrand. Om- streeks drie ure in den morgen was men den brand meester. De gebouwen waren tegen brandschade ver- zekerd. De oorzaak is onbekend." LI. dingsdag is in het dorp Bengerprovincie Noordbrabantde kapitale bouwmanshoeve van den landbouwer L. Jansen, met aanhoorigen stal, schuur enz. met al den voorraad van granen fourrages benevens eenig vee door brand vernield. De justitie heeft ver- moeden van k waadwilligheid op eene bedelaresdie mitsdien in hechtenis is genomen. De Gemeenteraad van Zalt-Bommel heeft tot rector der Latijnsche school aldaar benoemd dr. P. N.J. VPetsds, te Barneveld. In de eergisteren gehouden zitting van den Gemeente raad van Groningen is ingekomen een besluit van den Minister van Oorlog omtrent de vesting Groningen. De Minister geeft daarin te kennen, dat het verzoek van den Raad, om de vesting Groningen of een gedeelte daarvan te rangschikken in de 3de klasse, die vesting ongeschikt voor de verdediging zou maken of geheel geljjk zoude staan met eene slechting der vesting; dat alzoo niet afgeweken kan worden van het bepaalde in het besluit, waarbij afwijzend is beslist op het verzoek der Staten van de provincie en onderscheidene ingezetenen en dat dienvolgens het verzoek niet kan worden ingewilligd. Eergisteren is aan de Groningsche Hoogeschool, na afgelegd examen en het verdedigen van chirurgische stellingen, tot doctor in chirurgie bevorderd de heer A. Th. Folkcrsmamed. et art. obstetr. doctor te Groningen. Den 3 dezer is eene boerenbehuizing te Ekamp, provincie Groningen in eigendom toebehoorende aan de weduwe Houwen door brand vernield. Niet alleen het huis maar 00k de inboedel 3 koeijen 1 paard en 1 varken met zijne biggen zijn daarbij verbrand. De waterhoogte te Arnhem was den 12 dezer o 92 el. De Rijnhoogte te Keulen was den 12 dezer 6 voet 4 duim Keulsch peil (6 voet 4 duira Rijnlandsch), en den 13 dezer 7 voet 6 duim Keulsch peil (7 voet 4* duim Rijnlandsch). De Nederlandsche gezant bij de Porte graaf van Zuylen van Nyevelt, is te Brussel aangekomen. PROGRAMMA voor den WEDSTRIJD der OP ZATURDAG den 19 JULIJ 1856, en M xV X E E OP MAANDAG den 21 JULIJ 1856. Ten tien ure worden de Standaarden op het Pereenigings Gebouw geheschen en het Gebouw voor HH. Leden met hun Gezelschap geopend. Ten elf ure neemt de Wedstrjjd een aanrang. 1 g ROEIVAARTUIGEN. N-° I. Vier riems Gieken, gcrocid door HH. Liefhebbers, inits Leden zijnde van eene Nederlandsche Zeil- of Roeivereeniging, wier statuten door Z. M. den Koning zjjn goedgekeurd. Voor den prijs van Z. K. H. prlns Hendrik der Nederlanden, president en oprigter der Kon. Ned. Yachtclubeen Voorwerp in Zilver, voor de eerst aankomende; de Inleggelden voor de tweede aankomende. Inleg f 10 per vaartuig. Volgens de bijzondere voor dezen prijs bepaalde voorwaarden. N." II. Vier riems Gieken, behoorlijk geschikt om in open zee gebruikt te kunnen worden. Voor den prijs van wijlen Z. K. H. prins Alexander der Nederlanden, van f 300, voor de eerst aankomende; de Inleggelden voor de tweede aankomende. Inleg f 5 per vaartuig. Volgens het Reglement voor do wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub, met uitzondering dat de stuuriieden geene Nederlanders behoeven te zijn. N.° 111. Vier riems Gieken, opengesteld voor alle Natien. Gieken, behoorende aan koopvaardijschepen en hebbende reeds ddne of meerdere reizen medegemaaktgeroeid doormatrozen die in den loop van ditjaar zijn af- of aangemonsterd. Voor de prijzen: a, van de stad Rotterdam f 200 voor de eerst aankomende, en b van de Kon. Ned. Yachtclub f 100 voor de tweede en 50 voor de derde aankomende. Inleg f 3 per vaartuig. Volgens het reglement voor de wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. N.° IV. Zes riems Jollen of Sioepengeroeid door Kweekelingen van de roeicorpsen der Kon. Ned. Yachtclub. Voor de prijzen van Z. K. H. prins lltndrik der Nederlanden en van den heer P. H. Tromp, Oud Vice-President: een stel Kleedingstukken voor iederen Kweeke- ling in de eerst aankomende Sloep; de waarde van 18 in kleeding stukken voor de gezamenlijke Kweekelingen in de tweede aankomende Sioep. Afstand circa i Geographische mjjl of circa 1852 Ned. Ellen. N.° V. Scherpe Roeivaartuigengeroeid door ddn manuitge- schreven voor HH. Liefhebbers, met de bepaling dat de prijs het eigendon) zal moeten zijn van den roefjcr. Voor den prjjs der Roeiclub Eendragtt een Voorwerp van Luxe, voor de eerst aankomende.Inleg 3 per vaartuig. Afstand 1/2 lengte der baan of circa 3704 Ned. ellen. Volgens het reglement voor de wedstrijden der Kon Ned Yachtclub. Opengesteld voor alle Natien. N.° VI. Vier riems Gieken, die hebben medegedongen naar den Prys, uitgeloofd door Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden voor- komende onder N.° 1 van dit Programma geroeid doormatrozen. Voor de prijzen a van de Koninkl. Nederl. Zeil- en Roeivereenitinc een Voorwerp in Zilver voor de eerst aankomende, en b, van de Kon. Ned. Yachtclubeen Voorwerp in Brons of ander Metaol voor de tweede aankomende. Inleg f 3 per vaartuig. Volgens het regle ment voor de wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. N.° VII en VIII. Alle soorten van Platbodem Roeivaartuigen, geroeid wordende door £dn of twee manieder man moet van twee riemen voorzien zijn. N.° 7. Ligtere soort, naar het oordeelder Commissie. Voor de prijzen der Kon. Ned. Yachtclub: /40 voor de eerst, 30 voor de tweede, 20 voor de derde en to voor de vierde aanko mende. N.° VIII. Zwaardere soort, naar het oordeel der Commissie. Voor de prijzen der Kon. Ned. Yachtclub: f 40 voor de eerst. 20 voor de tweede en f to voor de derde aankomende. Inleg 50 cents per vaartuig voor beide soorten. Afstand 1/2 lengte der baan of circa 3704 Ned. ellen. Volgens het reglement voor de wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. N.° IX. Jolien of Sioepen, te wrikken door 66n man. Voor de prijzen der Kon. Ned. Yachtclub: 35 voor de eerst, f 15 voor de tweede en f 3 voor de derde aankomende. Inleg 30 cents per vaar tuig. Afstand 1/4 der baan of 1852 Ned. elien. Volgens het reglement voor de wedstrjjden der K011. Ned. Yachtclub. ZEILVliRTUIGESI. N.° X. Kotters en Schoeners, geschikt om de open zeetebouwen, niet minder dan 10 ton metende. Voorden prijs van Z. M.den Koning, Rescherfnheer der Kon. Ned. Yachtclub Van f 600 voor de eeastaan komende de Inleggelden voor de tweede aankomende.Inleg f 20 per vaartuig. Deze wedstrijd zal gehouden worden in de open zee, op Maandag den 21 julij 1856of op eenen anderen door den Raad te bepalen dag. De af te leggen afstand zal later worden bekend gemaakt. Op de bijzondere voor dezen prijs bestemde voorwaarden, en met be paling. dat tot dezen Wedstrijd alleen zullen worden toegelaten die vaartuigenwelke hebben medegedongen naar den prijs, uitgeloofd door een Voorstander der Kon. Ned. Yachtclub, voorkomende onder N.° XV van dit Programma. N.° XI. Platbodem Zeilvaartuigen Pleiziervaartuigen.Voor de prijzen: a, van Z. K. H. prlns Frederlk der Nederlanden, een Voor werp in Zilver, voor de eerst aankomende; bvan den Vice-President der Kon. Ned. Yachtclub, een Voorwerp in Zilver, voor de tweede aankomende c, van de Kon. Ned. Yachtclub, een Voorwerp in Brons of ander Meraalvoor de derde aankomendeeen Voorwerp in Brons of ander Metaal voor de vierde aankomende. Inleg 5 per vaartuig. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. N.° XII. Scheepsbarkassen. Voor de prijzen: a, Van de stad Rotterdam, een Voorwerp in Zilver, voor de eerst aankomendeb, van de Kon. Ned. Yachtclub, een Voorwerp in Zilver of ander Metaal, voor de tweede aankomende; de Inleggelden voor de derde aanko mende. Inleg f 5 per vaartuig. Indien slechts zes vaartuigen zjjn inge- schrevenzullen twee prijzen worden uitgeloofdwanneer er meer dan zes aan den Wedstrijd deel nemenzal 00k de derde prijs worden toe gewezen. Volgens het Reglement voor de Wedstryden der Kon. Ned. Yachtclub en met de bepalingendat van deze vaartuigen de opgave wordt gevorderd tot welk schip zij behooren en dat zjj in staat zijn voor die schepen ankers uit te brengen en te ligten. In geval van verschil over deze laatste bepalingenmoet de inschrijver zich bereid verklaren, des gevorderd daarmede eene proef te nemen op een door den Raad te bepalen dag. Mogt die proef geweigerd worden, of voldoet het vaartuig niet aan dit vereischte, dan isdaardoordeaanspraak op den prijs verbeurd. N.° XIII. Visschersvaartuigen. Voor de prijzena van de stad Rotterdam, f 100, voor de eerst aankomende; b, van de Kon. Ned. Yachtclubf 50 voor de tweedef 25 voor de derde en 15 voor de vierde aankomende. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. N.° XIV. Platbodem Zeilvaartuigen. (Pleiziervaartuigen.) Niet langer over Steven dan 10 Ned. ellen. Voor de prijzen: a. van Z.'K. H. prins Frederik der Nederlanden f too voor de eerst aankomendeb, van de Kon. Ned. Yachtclub, f 40 voor de tweede en f ^o voor de derde aankomende. Inleg/3 per Vaartuig. Volgens het Reglement voor de Wedstrijden der Kon. Ned. Yachtclub. N.° XV. Kotters en Schoeners, geschiktomdeopen zee tebouwen, niet minder dan 10 ton metende. Voor den prijs van een Voorstander der Kon. Ned. Yachtclub: een Voorwerp in Zilver of ander Metaal voor de eerst aankomende. Deze Wedstrijd zal gehouden worden op de rivier de Maasop Zaturdag den 19 Julij 1856. De af te leggen afstand zal later worden bekend gemaaktop de byzondere voor dezen prijs bepaalde voorwaarden. N.° XVI. Uitdeeling der Pryzen. Op het hyschen van ditnommer worden de winnaars van prijzen uitgenoodigdzich zoo spoedig moge- lijk aan het Vereenigings-Gebouw te vervoegen. Omtrent het voeren der zeilen zijn de navolgende bepalingen vast- gesteld Voor Platbodem Zeilvaartuigen met Bezaan of Piektuig, by den wind, Grootzeil, Stagfok, Kluiver des verkiezende (mits geen Jager), Vlieger (mits driehoekig). Ruimschootszeilende, daarenboven een Jager, dat wil zeggen een driehoekig Zeilwaarvan het onder-ljjk uitgevoerd kan worden met een gewonen zeilboomen de kop met het kluiverval v66r komt. Voor Platbodem Zeilvaartuigen met Spriettuig: bij den wind, Sprietzeil, Stagfok, Kluiver des verkiezende (mits geen Jager), Vlieger (mits driehoekig). Ruimschoots zeilende, als bij de Vaartuigen met Piektuig. Voor ScheepsbarkassenDeze kunnen naar verkiezing getuigd wordenzij zijn bij het zeilen onder- worpen aan de bepalingen door Commissarissen vast te stellennaar mate hun Tuig naar inlandsch of uitheemsch gelijkt. Hierbij zal wel degelijk in acht worden genomen of het Tuigwaarmede zij ten wed strijd komenwerkelijk voor de dienst van Scheepsbarkassen doel- trellend te achten zij. De vaartuigen, naar voormelde prijzen mededingendemoeten in Nederland gebouwd en door Nederlanders bemand zyn, voor zoo verre de mededinging niet is opengesteld voor alle Natien of dit anders by het programma is vrijgelaten. Het vertrek naar de boeyen van afvaart wordt aangeduid door een sein. Het sein bestaat in het nommer, waaronder de wedstrjjd in het Programma vermeld staat, en hetwelk geheschen wordt aan een seinpaal, opgerigt voor hetVereenigings- Gebouw. Het hyschen van dat nommer wordt telkensaangekondigd door een kanon- schot van een aldaar liggend vaartuig. De afstand voor Roeivaar tuigen (uitgezonderd die, voor welke een andere afstand in het Pro gramma staat aangewezen) is bepaald op eene geographische mijl of ongeveer 7408 Ned. ellen. Het vertrekpunt op de rivier is v66r het Vereenigings-Gebouw der Kon. Ned. Yachtclub. De af te leggen baan bepaalt zich van dat vertrekpunt, rond de boeijen liggende aan beide uiteinden der baanen terug tot aan de lijn der boeijen van afvaart. De afstand voor Zeilvaartuigen op de rivier is bepaald van de boeijen bewesten de Leuvehaven, tot rond het stoomvaartuig of de vaartuigen van Commissarissen, wier iiggingnaar gelang van omstandigheden, door den Raad zal worden bepaald, en terug tot aan de lyn der boeijen, vddr het Vereenigings-Gebouw der Kon. Ned. Yachtclub. Uit hoofde de volgorde der Nommersin het Programma opgege- venwelligt niet zal kunnen worden in acht genomen, moeten alle vaartuigen gereed gehouden wordenten einde deze onmiddellijk naar de boeijen van afvaart te kunnen doen vertrekken, wanneer het sein hiertoe wordt gegeven. Voor den wedstrjjd in Zee zullen de ontbrekende bepalingen worden kenbaar gemaakt v66r of op den dag des wedstryds op de Rivier, op Zaturdag den 19 July 1856. De inschrijvingvolgens art. 5 van het reglement voor de wed strijden der Kon. Ned. Yachtclub, geschiedt schriftelyk aan den Secretaris tot 1 <5 |ulij 1856 of in persoon of door gemagtigden op Donderdag 17 Julij 1856, van des morgens 11 tot 1 ure, in het Ver- eenigings-Gebouw. Ue betaling der Inleggelden geschiedt insgelijks op Donderdag 17 Julij 1856, van des morgens 11 tot t ure, ter plaatse bovengemeld. De keuring en meting der vaartuigen voor den wedstrjjd geschiedt op Vrjjdag 18 Julij 1856 door eene daartoe benoemde Com missie wier uitspraak verbindend is. De vaartuigen moeten daartoe gereed liggen des morgens ten 0 ure in en bjj de haven van den Veerdam op Katendrecht. De loting geschiedt in het Vereenigings- Gebouw, op Vrjjdag 18 Juljj 1856, des middags ten 12ure, tebeginnen voor de Zeilvaartuigen, en vervolgens naar orde van dit Programma.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1856 | | pagina 2