louvgcrlijJic 2290tc Staat® - Cotcrij. 3ectijbittgett Nederlnnd Buttenlandsche Harm*. Aangekomen Engclnnd. Gcpraald CargaHjotcn. Amsterdam. 3t* labittg Hggettbe &chcjjen. Te Rotterdam USeurobcirigteti. f &SHisf0elkaev0eu. (Jrijzcti bcr i3uitcnl. Coupoue SF f~ - HKDAILLE^nltgeloofd door K. fit. den Kontng op 1le bepaalde voorwaardeti. l'ene Gouden Medaillevoor den Bouwmeester van densedert de oprigting der Kon. Ned. Yachtclub, bestgebouwden Schoener, Kotter, of ander Scherp Vaartuigalle overdekt en geschikt om de open zee te bouwen, in 1856 op den Wedstrijd mededingende en niet minder dan tien ton metende, met uitzondering van die Vaartuigen, welke reeds eene Medaille verdiend hebben. Fene Zilveren Medaille, voor den Bouwmeester van de, sedert de oprigting der Kon. Ned. Yachtclub, best gebouwde Giek, in 1856 op den Wedstrijd mededingende. met uitzondering van die Vaartuigenwelke reeds eene Medaille verdiend hebben. Eene Bronzen Medaille, voor den Bouwmeester van de; sedert de oprigting der Kon. Ned. Yachtclub, best gebouwde Barkas, in 185" op den Wedstrijd mededingende: met uitzondering van die Vaartuigen welke reeds eene Medaille verdiend hebben Tot de mededinging naar deze Medailles ztillen geene Vaartuigen in aanmerking komen van aewonen bouw of uitruuing, mnar alleenzij, dieinderdaad uitstekend zijn. dat wil zeggen: die, zoo van constructievan vorm, van doeltnatigheid van hoituigaadfe en inrigtingof in eene of meer- dere dezer hoedanighedenbijzonder uitmunien, en door de Commis- sarissen tot de keurlng geoordeeld zijn het gewone zoodanig te over- treffendat zij werkelijk eene bijzondere onderscheiding verdienen. De boven bedoelde Vaartuigen moeten gebouwd, getuigd en uitgerust zijn door Nederlanders, zonder medewerking van Buitenlanders. De Inschrijving der Vaartuigen. welke naar deze Medailles mede- dingengeschiedt volgens art. 3 der voorwaardenschriftelijk aan den Secretaris of in persoon of door gemagtigdenop Donderdag 17 Julij 1856. van des morgens n tot 1 ure. De Keuring zal geschieden op Vrijdag 18 Julij 185S, wanneer de Vaartuigen daartoe moeten gereed liggen des morgens ten 8 urein en by de haven van den Veerdam op Katendrecht. H O TT E H D A ff d«D 14 April. OVERLBDEN: F. van Herwaardenweduwen. van Jvan Walsuni, 47 j. C. Baart, jm., 18 j. B. Brandenburg. jui. 26 j. H. van Eninger, d., 1 j. A. Marcus, wed. A. Salomons, 71 j. - C. Scliiks, man van J. Maas. 59 j. H. Laffraiwed. P. Kraal, 75 j. A. van Ainersioort, z.. 2j - M. Jacobi, z., 1 j. -- K. M. Teepe, d., 1 j. J. S. Goedlat d., 6 j. A. van Tilhurg, vrouw van C. van den Brule, 38 j. T. J. Middeldorp, vrouw van P. van Straalen, 33 j. - J. Muus, z., 1 j. BEVALLEN: L. Simonis, geb. Burtrgarl, levenl. z. E. Visser. geb. Spai reboom levenl. z. H. Kraan, ereb, van Tol, d. M. van tie Polder, geb de Bresser, z. H. Konig, geb.Schenk, d G. Slolk, geb. Scbillman, d. C. W. Haakman geb. Husteyn, d. - J. J. Elemans, geb. van Hatteni, z. D. Lucas, geb. Groene- velt, z. - W. Mannee, geb. Coulander, d. G. M. Bouwen, geb. de Haeg z. Frozen van f lOO en daarboven. Tweede Klasse Isle Mjst N.° 14659 f 1000; N.° 9229434 eu 10354, ieder f 200; 3810, 6651, 11523. 18540 en 18883. ieder f 100. HELLE VOETSLUIS 13 april. (N. W.) Gearriveerd Chevy Chase (st.; van Newcastle.Vertrokken Alarm, M'Forlin, en Fijenoord (sr.), beiden naar Londen. HELLEVOETSLU1S 14 april. Gisteren avond arriveerde Mine, Kroon, van Horsensheden Anna CatharinaOlssonvan Landscrona City of RotterdamBranch van Middlesbro*PhOnlx, Derers, van Rio-Janeiro; Lykkens PrSvenMichaelsenv. Gothen burg; Anna GertrudeHutteman, van Callundborg; Betsy, Bayne. v. Grangemouth; Sir Robert Mackenzie, Robertson, en Matthews Ann, Longstaff, beiden van Newcastle; Johanna Cornelia, van Bentveld, v. Iquique; Minister Thorbecke, Bennik, v. Brouwershaven (per brouwershaven'), en de Maas (sr.) van Bristol. Vertrokken St. Jan, G. G. Lion, President Plate, C. C. Hansen, Zes Gezusters J. R. de Boer, en Koophandel, L. Crevecoeur, alle vier naar Batavia: Geertrulda Anna. Ritzes, naar de Oostzee; Twee Gebroeders Branbergennaar Eiseneur, doch is op de Reede teruggekomen EpaminondasBrandt, naar New-York; Maracalbo, Gijsbertnaar Sunderland; Neva, Brown, en Rival, Wiliiams, beiden n. Newcastle; Grevinde Danner, Tscherning, n. Buenos-Ayres; Catharina Johanna, Kuiper, n. St. ServanExmouth, Perrianen Fortitude, Lee, beiden naar Leith; OuseBanks, n. Newhaven Aurora, Andersen, n. FrederikstadChristian Agathon, Boe, n. Riga: Gironde (st.)en Levant fst.beiden n. Havre. Nog gearriveerd Devon, Hall, van Newcastle; Anna, Keizer, v. Marstrand, en Margaret Potter, Potter, van Alloa dewind N. O. BRIELLF. 13 april. (N.N. O.) Gearriveerd Prlns van Oranje (st.) van Duinkerken en Concordia (st.) van Londen. BRIELLE 14 april. Gearriveerd Batavier (St.) en Earl of Auckland (St.), beiden van Londen; de Elve (st.) van Hamburg; lrwell (st.) v. Hull, en Norfolk (sr.) v. Goole. Vertrokken GesinaPinksterboer, naar Newcastle, en Isabella, Harley, naar Grangemouth de wind O. N. O. N. O. ten O. MAASSLUIS 13 april. (W. N. W.) Vertrokken Thames, J.Ford, naar Ipswich. MA A SS LUIS 14 april. Het gisteren vertrokken schip is gisteren avond wel in zee gekomen. Heden morgen zeilden in zee Hendrik Gijsbert, K. Noorduinnaar Rouaan, benevens eene onbekende Engelsche sloepdie zonder uitklaring en zonder betaling van loods- gelden deze uiterste wacht is voorbijgezeildde wind O. N. O. BROUWERSHAVF.N 13 april. (N. N. O.) Binnengekoinen Hugo GrotlusGlazener, van Ratavia naar Rotterdam. BROUWERSHAVEN 14 april. (O. N. O. N. O.) Gearr. niets. ZIER1KZFF. 11 april. Gearriveerd Snowdrop, Lelean, van Liver pool naar Dordrecht. TEXEL 13 april. (Z. Z. O.—Z. W.) Gearriveerd Lucipara's, J. Kloppenburg, IViltemina Clara. H. de Wijnen Amsterdam, C. Tjebbes, alle drie van Ratavia; PreciosaK. Ouwehandvan Lissabon, en West-Friesland (st.) van Londen; gisteren nog Venus Devereuxvan Liverpool; Jonge Reintje, Croese, van Londen, en Noord-Holland (st.) van Hull. Vertrokken Victoria, J. de Haan, naar Gibraltar; Audacious, Thompson, naar Yarmouth; Freya, Torgensennaar Riga, en MindetHansen, naar Drammen gisteren nog Magnet (st.naar Londen Burgemeester Huidekoper (st.) n. Hull, en FrihedenStibolt, naar Nerva. TEXEI. 14 april. Gearriveerd ZwaluwGerlachvan China, en Helena Brons, van Emrnen, van Ibraila. Vertrokken Palembang, Hoekstra, PassarouangFullbrun, en JavaStikkel van Dam, alle drie naar Batavia; Arjen Brouwer, de Boer, n. Livorno; Fenneglna, Puister. naar Lissabon, en Henriette, van Loenen, naar Glasgow. VL1E 12 april. (Z. Z. W.) Gearriveerd gisteren Vrouw Martha, Corporaalvan Newcastle, en AntjeSchuringvan Christiansand; heden Robert, Sember, van Memelen Catharina Visser, Duif, v. Christiansand. Vertrokken eergisteren Gebroeders FokkesFokkes, naar Koningsbergenen Albion, Morcknaar Frederikstad; gisteren AliianzBohrendt, naar Hartlepool, en Faedres Minde, Kaasnaar Christiania; heden Amsterdam (st.naar Hamburg. VLISS1NGRN 11 april. Voor Antwerpen bestemd zyn op de Schelde gearriveerd Rio-PacketHansen, van Santos; Fortune, Wortmann van Jacmel Texlan, Quine, van Kaap Haiti, en Fenelon, Arends, van New-York. Te NEW-YORK 24 maart Humboldt, Paulsen, v. Rotterdam. TeTRlEST 12 april Catharina Geertruida, Knaudt, v. Amsterdam. Te LIVORNO 4 april Ecliptica, Boomgaard, v. Antwerpen, Catharina, Hillebrandt, en AntinaWesters, beiden van Amsterdam; 6 dito Harmonic, Kramer, van Liverpool. Te GENUA 8 april Cornellszoon, ten Cate, van Amsterdam. OpdeELVE toapril Maria Margaretha, Huisman, van Lissabon, en AlidaOidenburger, van Nizza; 11 dito ZwijgerWitkop, v. Smyrna, en Sjoukje Alida, Hazewinkel, van Triest. Te SW1NEMUNDE 9 april Dina Mar china, Engelsman, van Rotterdam. Vertrokken Van MONTE-VIDEO 13 maart Sphynx, Kruisinga, n. Engeland. Van BAH1A I maart DiligentlaRuyl, en 5 dito Argus, Cordia, beiden naar het Kanflal, Van IBRAILA 12 maart ConcordiaKlein, n. Triest. Van PAUILLAC 9 april Anemone, Hautot, n. Amst. Van ROUAAN 8 april Nlessina Becrta Boer, n. Koningsbergen. Van BREMERHAVEN ioapril Andreas, Huisman; van HAMBURG 12 dito Georgina, Heins, en van ALTONA 12 Aurora, Knudsen, alle drie 11. Amsterdam. Van ODENSEE 4 april PatriotenBrinck en van HALS 8 dito A. Madsen, beiden naar Holland. Van TRIEST 8 april Christina, Bekkering, n. Antwerpen; 9 dito Sophia Klasina, Wolthekker, naar Cephalonia en Rotterdam. H|ORRING 7 april. Het Nederl. kofschip Geertrulda Specimen, kapit. Speelman, van Rotterdam met oud ijzer naar Dantzig is eer gisteren nacht tusschen Hirtshals en Robertskunde gestranddoch het volk gereden een gedeelte van inventaris en tuigage geborgen. Of het schip zou af te brengen zijn was onzeker. in de SOND gearriveerd 8 april Helena, Donga, van Dordrecht naar de Oostzee, on Johanna Petronella, Visser, van Rotterdam naar Stockholm. TONNINGEN gepasseerd_ 8 april Gesina ElsinaDeen, v. Rott. naar Stettin. Van LONDEN uitgeklaard 11 april Economy, Hickson, n. Rott., Zccmeeuw, Toiner, en 12 duo Johanna Geerdina, Schoon, beiden naar Gothenburgin lading Catharina llermannaVisseren Vier GebroedersBlok, beiden naar St. Petersburg. Te DEAL ge arriveerd 11 Stad SluisEts, van Manzanilla, en is naar Londen ver trokken. Te CO WES u Gdttingen, Lange, v. Batavia. Te HULL to Jan Hendrik, Slager. van Alexandrie. Te SUNDERLAND 10 SalusColling, van Schiedam. Te SHIELDS it Lucas IVicher PIk, van Amst., Eos. Roed en Jo ha n SchwefelHofeld beiden van Rott. Te HARTLEPOOL io Hollands TrouwKeuker, van Rotterdam, om voor Hong Kong te laden. Te LEITH 11 Cvgnet Boyce, van Rott. Te CARDIFF 8 Tjapke SchuringaDrent, van Penzance. Van LIVERPOOL uitgeklaard 11 Jufvrouw Hillcgonda Giezennaar Harburg; in lading Thomas fiP Elizabeth, [ones naar Rott.. Afina, Potjewijden Elisabeth MachtelinaWessels, beiden naar Eiseneur, Jacobus, van Deestnaar Riga, AlberdlnaDeddes, naar NervaElisabethNepperus Gezusters BollEngelsman en Dina Immechinade (onghalle drie naar St. Petersburg. Van GLASGOW vertrokken to Port Dundas, M'Quac, n. Amsterdam. Van BONESS 8 Compass, Newsonnaar Dordrecht; to Anna Wijkmeijer, naar Kopenhagen. Van DUNDEE 11 Stad Goor, Grup- pelaar, naar Zwolle. Van ALLOA 9 Effort, Nichols, n. Dordrecht. Van HARTLEPOOL 11 Catharina, Bekkering, n. St. Petersburg! VanSEAHAMgW<»4j, Shaw, n. Middelburg, Van SUNDERLAND 9 Armenia n. Schiedam, One. Farrow, en 10 IVm. George, Robinson, beiden naar Rott. Van SHIELDS 11 Alert naar Rotterdam. Bij de SINGELS gearriveerd it april Paulus, Molema van Hart lepool n. Alicante. DEAL gepasseerd 12 april Margaret Mitchell, Stiles, van Samarang naar Amsterdam. SHIELDS 12 april. De Minerva, kapit. Paulsen, van Schiedam, is in den afgeloopen nacht op het Herd Sand geraaktdoch met het volgend ty zonder veel schade afgebragt. Bij de Kaap de Goede Hoop Economist, Olivier, en bij St. Helena 5 maart Stedinger, Ammermann, beiden van Java naar Amsterdam. Hen 28 februarij, op 23 gr. ZB. en 3 gr. OL., Graaf van Nassau, E. Sandersvan Batavia naar Amsterdam. Den 23 februarij, op 27 gr. ZB. en7gr. OL., vanOldenbarneveld, Meyboomvan Java naar Rotterdam alles wel aan boord. Den 13 maart, op 1 gr. NB. en 23$ gr. WL. Tonla, Zeeman, van Java naar Rotterdam. Den to april, by den MeeuwensteenStaatsraad van der Houven, F. Heymeriks, van Amsterdam naar Batavia. Rotterdam. BATAVIA Hugo GrotiusJ. Glazener. 38oo pic. Koffij, 7002 pic. Suiker, 45o pic. Tin, tag pic. Duiten en ta5 pic. Bind rotting N. H. M. TRIEST, Wilmina, L. N. Baas. 3o2 b. Sumalt en 1 v. Vijgen, F. A Voigt en Co.; y5 b. Sumak, Grohd en Sander; 6k. Loodwit, J van der Hoop; 12 k. dito, M. Hafkenscheid 18 v. Gom, 5 v' Olijfolie en 123 b Sumak, J. H. Claus en J. Raulino; 1 v. Carobbe, M. Retemeijer en Co.; 1 v. dito en 34 kislen Drop, C. Hemmann en Co.2 v. Carobbe 2 v. Mostaardzaad en 1 v. Gom S. A. le Vino en Co.; 4 b. Mostaardiaad en 1 b. Granaatschille'nC. L. Roechling en Co.; 466 st. Lood, Alstorphius en von Heraert20 v. Krenten, Reese en Schmidt; 1 b. en 33 v. Galnoten, 344 b. Sumak, 80 v. Gom 1 v. Amandelen 1 k. Zeep, 1 p. 1 v. en 4 k. Koopm en 2 b. Laurierbessen, Order. VENETIE, Geiina, H. L. van Sluis 6g§ last Rogge, M. en R. de Monchy. LONDEN, Earl of Auckland, W. W. Appleton. 11 v. Koffij, Claus en Raulino; 6 v. dito, Coomans, Born en Philippi5 v. dito, 16 k. Olie, 3 v. Arrowroot, 5o k. Blik, 3 k. Rhabarber en 3o z. Galnoten, S. A. le Vino en Co.; 6 b. Salfloer, 18 b. Wolen 10 k. Blik, C. L. Ringrose en Co.; ngi en 23 v. Koopmanschap, Outshoorn en van der Held; 4 k dito, A. M. en C. Pluygers; i5 cer. dito, D. H. en W. Pompe t3 b. Vellen P. J. van der Schrieck en Co.J 1 v. Spiritus, C. L Roechling en Co.; 1 v. VVqn, Pluygers en Haurk; 4 KanonnenJ. H. Bosboom 3 v. Koopmanschap, A. C. Fraser; 2 korv. GazraetersC. Hemmann en Co.; 2 b. en 2 k. Koopman schap, P. A van Es en Co.; 1 k. Inkt, C. C. A. van Wijk 1 p. Koopmanschap, A. Baedeker; 1 p. dito, Krap envanDuym; 100 z. Guano, Preston en Co.; a p. Mostaard, C. en J.J. RippiDg; 5 v. Bier, Goudal en Mann, te 's Hage344 z.48 k., 12 b 33 v.1 m en 1 p. Koopmanschap, 5 v. Koffijen 7 v. Palm- olie Order. LONDEN Concordia W. Phillips. t4 k. Metaal en 5o koperen Bouten, W. van Houten en Zn.10 v. Koopm., Preston en Co.18 b. Huiden, 6 k. Indigo en 1 v. Kramerij S. A. le Vino en Co.6 p. Koopm,, Ph van Ommeren 2 k. dito en 1 k. NaaldenC. L. Ringrose en Co 3 b Zijde en 1 k. PennenC. Hemmann en Co.4 p. Mostaard, H. van derVijver; ig2 z. RijstRochussen en Pit177 z. dito, A. T. Soiling en Co.; 70 t. dito, F. W. C. Blom; 2 b. en 8 p. Koopm., J. B. Crol en Co.1 SteenpersH. Braakman en Co. 6 p. Koopm., Diverseo 2g v. Koopm.4 b Zijde en 2 z. Zaad, Order. BATAVIA, Amsterdam, Tjebbes 5260 b Koffij, i4o3 kan. Suiker, 778 k. Thee, 70 k. Indigo, 621 p. Tabak, 1175 schuitjea Tin 70 v. Duiten en 3362 boss. BindrottingNHM. BATAVIA, Willemina en Clara, de Wijn. 368o b. Koffij, 702 kan. Suiker, gi5 k. Thee, g8o sch. Tin. 52 k. Duiten en 56o boss Bindrotting, NHM. BATAVIA, Jacob Roggeveen, Vos van Marken. 5ooo b. Koffij, 2345 kao. Suiker, 885 scb. Tin, 38 k. Duiten en i8qi bossen Bindrotting NHM. NICK ERIE. WqnandoaUdo, Brouwer. aoo v. Suiker, 3o pnnch. Rum en 34 at. CederhoutCharbon en Zn. BATAWA, mede voor Passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingeFigt, het extra snelzeilend Nederlandsch gekoperd Fregatschip Indiakapitein AT. IP. P. tPArnaud Gerkens, voerende eenen geexamineerden Scheepsdoctor, om in het begin van April te ver- trekken. Adres ten kantoren van Kuyper, van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen. BATAVIA, mede voor Pasaagiera waartoe hetzelve uitmuntend is ingerigt, het extra snelzeilend Nederl. gekoperd Campagne-Barkscbip Generaal de Stuerskapit. F. Fokkensvoerende eenen geexa mineerden Scheepadiictor. Adres ten kantoren van Kuyper, van Darn en Smeer en Iludig en Blokhuyzen. GENUA het Nederl. gekoperd Scboonerschip Backenhagenkapit, Hakkcr. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer, PADANGmede voor Passagierswaartoe uitmuntend is ingerig bet Nederlandsch gekoperd snelzeilend Barkschip Julie, gevoerd door kapitein Jacob van Vollenhoven. Adres bij de Keeders de Heeren van Overzee en Co., en bij de Cargadoors Iludig en Blokhuyzen en Kuypervan Dam en Smeer. St. PETERSBURG, het Nederl. Kofschip Jantje Doornbos, kapit. H. S. Addens. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. St. PETERSBURG, het Nederl. Kofschip Gebr seders, kapit. H. J. Wegener. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. SAMARANG (direct), mede voor Passagiers waartoe hetzelve uit muntend is ingerigt, het extra snelieilend Nederlandsch gekoperd Barkschip Vijf Vrienden, kapitein C. Johanom den i5 Mci te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, van Dam en Sneer en Hudig en Blokhuyzen SOERABAIJA, mede voor Passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingerigt, het extra snelieilend Nederl. gekoperd Barkschip Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist, kapitein C. E. Hoeksma; voerende eenen geexamineerden Scheepsdoctor. Adres ten kantoren van Kuyper, van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen. VALPARAISO, het extra snelieilend Nederlandsch gekoperd Driemast- Schoenerschip Julia, kapit. A. van der Kolff, om den 25 April te vertrekken. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. Te Vlnarallugen GIBRALTAR en MALTA, het Nederl. Hoekerschip Koophandel en Zeevaartkapit. H. den Breems. Adres bij Kuyper, van Dam en Smeer. F18US den 14 April. Frankrjjk 3 pc. 73. 90. L.ONDEN den 14 April. De 3 pc. Geconsolideerden 93j a Spanje 1J pc. 24g a dito Buitenl. 3 pc. 451 a it dito Cerlific. 5g a j dito Amort. 7J a J. Mexico 3 pc. 22J a 23. Grenada 3pc. 22J a 1diloUitgest. 7} a Ecuador 15J a dito Landwarrants 5f a 1. den 14 April. Nationale Mefalliek 5 pc. 87. Metall. 5 pc. 861. Wissel Londen f 10. 02. Zilver 2|. A .V7'If den 14 April. Belgie 2| pc. 55. Spanje l| pc. 24g p.; dito Binnenl. 3 pc. 401- Metalliek 5 pc. 84484j g. Er zjjn niet veel zakCn gedaan en er was weinig handel. I n .S TEH It A Ti den 14 April. Laagste Hoogste Geblev. koers. koers. koers. Nederl. pCt. P OL E N, "p^t- pCt. 63 751* 934 90 92J 99 991 75| 70 102 101 884 81* 814 934 155 76| 24J 454 40 7 A 5A 68 80 851 81A 41 61A 454 281 134 21 74 2114 63A 761 931 904 924 764 1024 1011 63 75(8 83 A 1024 1014 Werkelgke Schuld2j pCt. dito dito S dito dito4 Amort.-Syudicaat31 fiandel-Maatschappij 44 O. I. Leenlng4 Leen. Holt.-Spoorweg Rijn-Spoorweg44 Maatsch. v. Weldadigh4 Fhanxk., Certiicaten3 Rdslamd, Obi. b(j Hope $c Co.... b dito duo 1828/29 5 Cert. dito 1831/33 5 dito dito 1840... t dito bjj Slitgltlz4 dito v dito Nieuwe 4 dito dito dito 5 dito te Londen 44 Certific. van Assign. 6 luschr. dito 6 4and. 1835,//. 600 Obligatien4 Spanje, Bnitenlandsctie14 dito t Binneul. a 6000 Amortisakle Schuld Bewjjzen van Coupons.. Ooxtenr., Obi. by Goll 8r Co.... dito dito dito Metall. Oude5 dito Nieuwe bet.teA nist. 5 v dito Nation. Metaltiek 5 dito JHelall24 Weener Aand. fl. 250.. 4 Beluie, Certificate24 pCt. dito b§ Rothschild 24 PORTBO., Oblig3 dito Uitgest Venez. Obi44 r Uitgestlj Grenada, Oblig3 Uitgesfelde Mexico, Oblig3 pCt. dito, Onbepaalde3 Oostenryksche Bank-Aclieu 1332. Pruiss. Aand. 1994 Rus- land. Cert, by StieqHtz, 1855, 6 pc. 89JJ a S94. Napels, Cert by Lamaiton en Bouwer 5 pc., 106a 1061. Ecuador 1855, 1 pc lcj Releening 4 pet. Proiongalie 4 pet. Disconlo 4 pc. Heden waren de Binnenl. fondsen bij eenigen handel in de hoofd- soorten, tot verminderde koersen verkrijgbaar. van 1 rtenide fondsen waren Oostenrijksche bij eenigen omzelinsgelyks iets flaauwer handel en variatie waren overigens van weinig lieteekenis. Laattte prifzen ten 5 ure: Holland, 21 pc. 63 Spanie 11 pc. 2414 t dito Binnenl., 3 pc., 40A- Ooslenr., Metall. 5 pc., S0A dito 21 pc. 411. HOTTEHUAn den 14 April. Nederlanden, Werkel. Schuld. 2j pc., 63,% I. k 63| li k 63A gebl. k.; idem, 4 pc., 93A I. k., 931 h. k "93A gebl. k' Belgie, Oblig. bij Rothschild, 2} pc. 614. Spanje, Binnenl. a 6/ni., 3 pc., 40 I. k., 40ft h. k„ 40A gebl. k. Portugal te Londen, 3 pc., 451. Rusland, Cert, bij S ties lit z 1854, 5 nc 89A,- idem 1855, 5 pc., 892 b-. 90 h. k 89| gebl. k. Oosienriik Metalliek, 2j pc., 4I§; id., 5 pc., 80| I. k., 80! h.k., 80S geb] k Rente te Amsterdam, 5pc., 85|Nation., 5 pc., 811 I k. 818 h'k"' 81A gebl. k. Venezuela. Uitgest., nu 1J pc., 13*. N.' Grenada' (Jb,'^-'vnU 3 P5ln k„\2,A k" 21A Kebl- k' Mexico. Obi. 100, 3 pc., 21!; idem Onbepaalde3 pc., 2lS I. k 21! h k 21! gebl. k. Ecuador, Oblig. Nieuwe, 1 pc., 15fa. Algemeen was de markt weer iels flaauwer, met uilzondering van Zuid-Amerikaanschedie iels aaugenainer waren. 24 H «>A 51 80 g 852 81A 412 45A 292 21A 21 a S0| 852 81A 41A 45 A IrOKDEK den 11 April. Amsterdam n. ,94 a 12. Dito 3 maaoilen12. 2$ - 12. 2| Rotterdam 12. 2| - 12. 2| ASiNYKWlliAtt dea 14 april a- rci u 1 ^.fGenua 2m.0 Parys f 65g zigt - 56j 2m." Bordeaux - 55g 1 m.d /Madrid kCadix iSevilie geld. IGCVlllC 1 n jSBilbao p ILissabou (Porto. - 562 - 243 - 243 - 242 - 242 - 414 - 414 M Napels S'Pelersburg •{Weeueu... 2 TTl, Zigt 2 m.n zigt Rotterdamj. ROTTERDAM de> 14 April. Parijs2 maanden 55|, korl f 563. Bordeaux2 - 558, - 56|. Hamburg2 - 35, - 35A Frankfort.... 6 weken - 982. 46 geld - 398 - 87 - 179 - 348 - 35J - 99 - 34 48 - 35 A ■A - 11.80 - 11.95 pap en 1'ITGELOTE OBLIG ATIEK. AMSTERDAM den 14 April. Metalliek Nat. filet. Coup Napelsche Div. Eng. in - 11. Eng. Russeii- 11. Fransche- 56. Belgische- 56. PruisslscUe - 348 29. 15 87J. 878. Spaansche Piasl. Ifamb. Russen.... Russ. in Zilv. R.. Poolsclie in fl Coup. Port. 1 Jan. 1848 per 2 Binn. n.° 15. Papier Mftnd - 362. - 278.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1856 | | pagina 3