SCREW STEAM SHIPPING COMPANY. A W DE DAMES. §T\ s DE W01IDL00PER. I I s rtTarfctbcrtgtcti. ^attbetafrerigten. GENERAL ROTTERDAM en LONDEN voor Goecleren en Vee. EARL OF AUCKLAND, Oproeping van Crediteuren. OPEKBARB VRIJWILLIGE VEBKOOPING, VERWERSKNECHTS Mandemakersknecht JONGELIN6, BROOD- BESCHCIT- en KLEINGOEDBAKKERIJ OPEilRE VRIJWILLIGE VERKOOPING. D. E R K E U U Westzijde Leuvehaven D OPESBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. Openbare Aanbesteding. EEN NIEUWE ROMAN Qtbucvtetitieii. {Incorporated by Royal Charter.) W EKELIJKSCHE DIENST ROTTERDAM den 14 April. OrKANEfV enz. TarweZeeuws., Vlaams. en Overm. ruim aan- 5e.V«?€J(* en f 1 a f 150 Per mu(1 ,acer verkocht; goede en puike a A13. 75; Mindere f 11.50 a 12.50; Ronde soorten bij "lV''|tln»/ 16 a f 20 lafrer: 160, 161 ffi lloojtl. Kleefsche f 465, ■V1 3Rnvenl. Ris f 430. Rotate, Overm., Zeeuwsche en f M '.'A3 75cenls la*rer. /8.15 a f 10. 25 vnorls 145 ffi Bovenl. f 300; 147 ffi Overijss. 285. Gerst: Zeeuws., Vlaams. en Overm. 20 cenls laser Winter f 5. 60 a f 6. 60; ditoZomer f 4. 60a/- 5. 60. Haver: Zeeuws. en In!. Korle f 3. 30 a f 4. 40dito lanse 2. 40 a ,i. 50. Boekweif, op 142 ffi: N. Brab. f 273. f 275, f 280 274 Vlaamsche 270. 7 274Gordijker f 270; Holsteins 2o,i, f 265. Erwlen 25 cents laser: Zeeuws. Groene f 7 a f 8 sronte difo f 8 a £11. BoonenZeeuws. en Walch. Witle, 50 aifero 8 50 3 f 12 di,° Brnine 25 cents laser, 8 a 10. 75- dito Paardenbonnen 10 cents laser, 5.40 a £6.80. Koolzaad: PeL !^"wsch Zomer <£831. Kanariezaad 50 els. lager, 9. 50 10. 70. tSCH/EBJlf den 14 April. GRANEN Verkocht: Rosse 147 ffi gedr. Deensche 335 6/w. Gerst, 133 ffi Engelsche 245 6/w. per Ned- 1at rodder Fust f 18. zonder janiRVKK- -08 50 Ha AMST. PROEF... - 24! 75 belasting. AMSTERDAM den 14 April. GRANEN. Poolsche Tarwe in een doen roode wat laser: 132ffi with. Poolsche £625: 126. 127 ffi dito 590, /-596128 ffi N. Bruns wiiker 430130. 131 ffi IV. Gefdersche 410156 ffi dito 420 itogge zeer slap en bij partii merkeliik laser afgeseven: 125 ffi Amerikaansche 320; 123 ffi dito 270 hi", partii 5 117. 118. 119 ffi N. Inlandscbe f 270, 273, 276. Gerst: 98 ffi N. Vriesscbe Winter •7 172. Haver zonder handel. Boekweit onveranderd 121 8 Gord 7^ 2?3 aan de Zaan 121 ffi Holsteins. 273. ZADEN enz. Koolzaad: voorjaar flaaowdoch zonder handel nataar lager; Holstein <£87: gering Vriesch 59op 9 v r!'tL«. %«en IP Sep.?- PCt- e" Nov- 70t' Minzaad slap; 111 ffi Calcutta £355. Raapolie lager afgegeven op 6/w. 51J vliee. 5°4 1 He 1 49} a 49; lSept. en Oct. £40}; Nov. en Dec f 40 Limolie op 6/w. 35J vlies. 34: 1 Mei 338 331, 338 in e5- so<it- 1 Nov. en Dec. /-314 a /3I. llJnnrpolie J im i» 1 rlieg. 48. Raankoeken per 1040 stuks f 103 a 107. Lijnkoeken per 104 stuks f 12 a 14. MKEi n s p »OfTERDAM den 14 April. werd maar weinig geveilddus weinig handel tot vorige prijsen. 6 VLAS tot vorige prijzen met soeden handel. tr,™™ p t-'VBREOOM. den 13 April. I (IEIV. De markt was hedenIevendigendepriizenziinAd.se- rezen. waartoe 150)0 b. koopers hebben gevonden. -- KOFEIJ onver- vo, s,echts de omzettinsen van 20 h. Mokka van 65/ TH Jv n J 63,1,3 a 4976 en 6°0 h. Singapore a 20/ percwt. IHitK. Ord. Congo is voor speculatie gevraagd van 9 d. tot 9J d. Per irTTp£omenJ10,idt 'M,' op 9^d-' waardoor de omgang beperkt. is. bUIKER. Er besfond deze week goede kooplust, en vooral in de laatste dagen was de handel vrij levendig. De verkoonen aa/w a^e"n^ v" B- P" soor,en> "50 tn Mauritius van 39/6 tot 43/6, 2200 z. Bengaal van 40/6 tot 41/6, 100 2. Madras tot 36/. 170 v. Portorico tot 40/6 a 43/, 70 k. en 16,500 z. Brazil tot 23/ a 25/ en S?«Xna v3n 267 ,ot 307 per cwt- CACAO en PEPER Q/a-.^ fr,e'r33Rd-nVerkoopen 3209 b" Bengaal van 9/3 tot 11/, zpnde iets Utter1500 z. Arracan a 10/ en 260 fiersies goede Carolina van 23/6 tot 24/ per cvvt. Bruine CACHOU schaarsch en hooger gehouden. VanSALPETER werden ca 700 h a 32/ omgezel. - Van MTRADE DE SODA vonden 200 ton tot 16/ a 17 per cwt. nemers. - HARST. De afdoeningen dezer week he- dragen ca. 600 vaatjes Amerik. tot 4/7 a 4/9. Van ASSCHEN werden 220 vaatjes van 35/6 tot 36/ voor Pot- en tot 40/ voor Parelasch verhandeld. ZWAVEL geniet goede vraag: voor 1200 ton nilnw !m-n: 15 per hes<eed. - HUIDEN goed gevraagd. - OLIE[V. Oli|fo!ie gezocht en ferm Lijnolie vrij levendig tot 34/ per cwt. Raapolie onveranderd. Terpentynolie kalm op 34/a34/6 per cwt. Van Palmolie werden 250 (on van A 38 tot 38 10 ner ton omgezet. TRAAN stil. TALK meer gevraagd tot 49/ a 50/6 voor riLf HTIIERPEf den 19 April. -San BUST werden 45 tiersjes Carolina a fl. 151 omgezet. KATOEN. Men noteert den verkoop van 100 b. Amerik. per J M. Hicks* Van VERWHOUT zijii ca. 20.000 kit. St. Domingo Cam- pdche a (1. 4J afgedaan. - TERPENTIJNOLIE. Heden hebben 100 vaatjes Amerik. per Finilon koopers gevonden. GRANEN kalm en onveranderd. ST. PETERSBURG den 4 April. TALK bljjft gevraagd 2000 vzijn van r. 138 lot 139 op Augustus omgezet. LIJNZAAO geveild en niet onder r. 8J voor uitvoer te krjjgen. HENNEP op r. 25 gehouden, terwiil men r. 241 biedt. POTASCH vast op r. 21 op Julij. GRANEN hooger ge houden, doch weinig gevraagd. - WISSELKOERS. Londen 37S a 394' ■Amsterdam 1864 3 1871> Hamburg 33/, a 33$ Parjjs 390 AIER'-VORK den 3 April. KATOEN. Zoowel op onze markt als op die van het zuiden toont zicli neiging tot vooruitgang. Te New-Orleans is middling op 98 c. genoteerd. Het excedent in de aanvoeren in aile havens be- draagt 918,000 b. Voor de vele blijken van opregte deelnemingonder- vonden bij het zoo diep treurig overlijden van mijn waarden Echtgenoot en Vader van mijn eenigen Zoon, den Wei Edel Geboren Heer HERMANUS HOFFMANN VAN HOVE betuig ik mijnen opregten dank. Rotterdam 13 April 1856. Wed. HERMANUS HOFFMANN VAN HOVE, Lemker. Voor de betoonde belangstelling en deelneming bij het overlijden van onze geliefde Dochter, PAULINA JACOBA, betuigen wij hiermede00k namens onze Kinderen en Behuwdkinderen, onzen welmeenenden dank JACOB VAN ZWIJNDREGT. Rotterdam J. VAN ZWIJNDREGT, 15 April 1856. geb. van der Eb. Heden overleed onze Broeder en Behuwdbroeder de Heer J. K. H. DRESCHERin leven Onderwijzer alhicr, in den ouderdom van 50 jaren. Eene hevig toegenomen uittering maakte een einde aan zijn zoo nuttig en werkzaam leven. De blijde hoop op een zalig herleven en eene eeuwige hereeniging met zijn hem geheel ontvallen Gezin deed hem kalm en zacht ontslapen. J. L. C. DRESCHER. A. C. B VAN ES, Drescher W. F. S. DRESCHER. N. P. VAN ES. TUSSCHEN Het Engelsche Schroef- Stoomschlp Kapitein William WAppletan, vertrekt WOENSDAfi 16 April des morgens vroeg. Adres bij de Agenten GEORGE LEVINGSTON en T- A. HOUWENS, te Rotterdam., en W. H. CAREY SON, 21 Marklane, Londen. Ingevolge bevelschrift den Edel Achtbaren Heer Regter - Commissaris in het Failllssement van JOHANNES RADEMAKERWinkelier en Kleeder- maker te Maassluis, worden bij deze opgeroepen al de bekende en onbekende Schuldeischers in gezegd Faillissement, de Bevoorregten en de Pand of Hypotheek hebbende daaronder begrepenom op Maandag den 2Isten April 1856, des namiddags ten ddn ure, in Persoon of bij Gemagtigde te verschijnen in een der vertrekken van het Paleis van Justitie aan het Haagscheveer te Rotterdam ten einde over te gaan tot de Verificatie hunner Schuldvorderingen. De Curator in gemeld Faillissement, J. DE WIJZER. De Ondergeteekende zich alhier gevesrigd hebbende in MO MAES, heeft de eer te berigten dat zij terug- gekomen is met de Nieuwste ilodellen uit Pariis van DAMESHOEDEN, MUTSEN, BI.OEMEN LINTEN, STROO- en FANTAS1E HOEDEN enz C. J. VAN BUUREN VAN HEYST, Haagscheveer. wijk 6. n 0 400. Worden dadelijk gevraagd Twee LEERLINGEN, van de Protestantsche Godsdienst. De Notarissen BORDEWIJK en VAN KERCRHOFF residerende te Rotterdam als last hebbende van hunnen Principaal zijn van meening om op MORGEN den 16 April 1856, des namiddags ten vier urein het Locaal voor Publieke Verkoopingen, aan de Geidersche- kade te Rotterdam, in het openbaar te veilen en te verkoopen Eene gnnstig gelegen KLEEDERBLEEKERI.il van Twee BI.EEKVELDENgenaamd It E ttOOV voorts WONING, WASCHHUFS, PAAROENSTAl' wa r0Plecl^;IWee SPOEEHUIZEN en eene WAGENSCHUUR en ERVEN, alles gelegen te Rotterdam, strekkende met den ingang v66r vandezuid- zijde van den Binnenweg tot achter aan het Hofie Uit Liefde en Voorzorgwijk 15, n.° 587^ Kadaster seetie A, n.s 39, 4o en 1592, tot eene inhoudsgrootre van 35 Roeden 24 Ellen. Grondbelasting 47 46 Verhuurd per week tot uit. Maart 1857 voor/'728's jaars' Het te Veilene hetwelk inmiddels' uit de hand te Koop is, kan nog HEDEN en MORGEN, op de gewone uren door een ieder bezigtigd worden terwijl alle nadere informatien te bekomen zijn ten Kantore van de voornoemde Notatissen, aan de westzijde der Leuve- haven, wijk 3, n.° 282, te Rotterdam. voor een geruimen tijd WERK begeerende vervoegen zich in persoon bij L. FAN RE EUIV I] Kte Nieuwerkerk aan den IJssel. Er wordt gevraagd een tegen r Mei. Adres, in Persoon, bij C. KOK, Mr. Smid, te Korendijk. Er wordt ten spoedigste Bekwamc gevraagd een die Ongehuwd is, kunnende op ¥ra«t Week rekenen. Adres per Brief of in Persoon bij 7. A.SCHALEKAMP, Pernis. te van In eene Brood- en Koekbakkerij te Delfshaven wordt met primo Mei e. k. verlangd een 14 _a_i6 jaren. Adres bij den Boekhandelaar A. FAN WASSENAAR aldaar. Door Toevallige Omstandigheden wordt te Oud-Beijerland op eene aannemelijke Voorwaarde, TE KOOP aangeboden, om met primo Mei te aanvaarden, eene van ouds beklante waarin 's jaarlijks p. m. 700 Mudden Graan verbakken wordt, dewelke reeds 50 jaren en steeds bij voortduring met goed succes gedreven wordt. Adres franco, letter T, bij den Boekhandelaar A. K. FAN DER KOP, te' Oud-Beijerland. De Notarissen SCHADEEKLET en BURGER te Rotterdam zijn voornemens om op MORGEN den 16 April 18515, des namiddags ten 4 ure, te veilen en te verkoopen Een met veel smaak aangelegden TUIN, voorzien van zeer vele exquise Vrncht- en andere Boomen, alsmede een zeer fraai uitzigt hebbend TUINHUIS, KEUKEN en ERVE gelegen en staande aan de noordzijde van de Warmoezierslaaningaande aan de westzijde van den Goudschen Rijweg, te Rotterdam wijk 13, n °5oi, Kadaster sectie D, n.s 533 tot 537, groot 17 Roeden 5 Ellen; zijnde rn eigen gebruik. Aangeslagen in de Grondlasten over 1856 tot f 20. 56. Het te Veilene is nog HEDEN en MORGEN, van elf tot vier^ ure, voor ieder te zien op vertoon van een Permissiebiljet, af te geven door voornoemde Notarissen, ten wier Kantore inmiddels nadere informatien zijn te bekomen. Rotterdam 11 April 18515. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen, mijn hartelijk geliefde Echtgenootde Wei Ed. Zeer Gel. Heer GABRIEL VAN CHARANTE en Fcrloskundcin den ouderdom Doctor in de Genees- van ruim 64 jaren. Rotterdam 13 April 1856. M. Wed. G. MOLL, VAN CHARANTE. 3 3 uaar No. van No. 27 7. wijk 393, De PERCELEN aan de Groote Kipstraat en in de Peperstraat te Rotterdam op den 9 April laatstleden door den Notaris FAN DER HOOP geveild zullen op MORGEN den 16 April 1856, des namiddags ten 4 ure in het Notarishuis aldaar eerst afzonderlijk en daarna bij combinatien worden Afgeslagen. GERRIT ANTONIE FAN DEN BERG Notaris in het arrondissement Rotterdam, gevestigd te Hillegers- berg is van meening om namens zijnen Principaal op Donderdag den 17 April 1856, des namiddags ten 6 ure, o L°gement ht}t Wapen van Holland, te Hillegersberg te veilen en ter zelfder plaatse en ure, op den 24 April daaraanvolgende definitief te verkoopen: Een extra welgelegen uitmuntend Perceel WEILAND, 111 den Berg- en Broekpolderonder de gemeente Hille gersberg, aan den Straatweg, strekkende van de Wegsloot tot aan de Rotte Kadastraal bekend in sectie A, num- ^"i,,1324 r3a5 en 132(5, te zamen groot 82 Roeden Ellen. Dadelijk te aanvaarden. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. Burgeincester en Wethoaders van Hotterdam zullen op Dingsdag den 22 April 1856 ten Raadhuize aldaar, aanbesteden De LEVERLNG van 70 CHAKOTS voor Agenten van Politle. Op de Voorwaarden, die alle Werkdagen, op de gewone uren, ter lezing liggen op de Gemeente-Secretarie en het Kantoor der Plaatselijke Finantien, Ibeiden ten Raadhuize dezer Gemeente. H. BE HOOGH te Amsterdam Cents. 100 Exemplarer tei verspreiding J" 3. Prijs 4 Cents. 100 Exemplaren ter verspreiding 3. verschenen bij B. BE MEM A te Utrecht, en alom te bekomen getiteld: door GABRIEL FERRY, 2 deelen, prijs f 5. 90 Dit is wel de mooiste en interessantste Roman van die tot nu toe over Amerika zijn ver schenen als men weet dat dit Meesterstuk van Eerry bijna in alle Europesche talen vertolkt herdrukt en gei'llustreerd is in het licht verschenen, zal wel alle verdere aanbe- veling overbodig zijn. De tweede druk van de Hoogduitsche uirgave, met gekleurde Platen, is weder geheel uitverkocht. in verschillende Talen en Vakken van Wetenschap, Kunst en Smaak, waaronder drie NAGELATEN YERZA- MELINGEN, benevens P R A C H T- en P L A A T- WERKEN, ATLASSEN en KAARTEN, MUZIEK, PLATEN, SCHILDER1JEN en LIEFHEBBERIf EN, op IHaandag den St April 1856 en volgende dagen, des avonds ten *e» ure door en ten Huize van den Boekverkooper J. F. K. SCHWAEBE in den Oppert te Rotterdam bij wien de CATALOGUS a 10 Cents te bekomen is. Alles te zien op Urljdag en Zaturdag den 18 en 19 April 1856, van 10 tot 3 ure. Te Botterdambij ARRENBERG 4- TAN REYN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1856 | | pagina 4