©intienlanb. sterken. De sterbe vraag voor Europa heeft de graa prijzen in Turkije doen stijgen. De oogst is in Azei slecht geweest, ten gevolge eener verschrikkelijke droogt maar in de magazijnen zijn nog groote voorraden van 1855 overig. iQAiMH' 'm GR4VENIIAGE den f® niigustns. Bij Zr. Ms. besluiten is aan dr. A. Vrolik, minister van finantien vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder grootkruis der orde van St. Mauritius en St. Lazarus, hem door Z. M. den Koning van Sardinie geschonkenis aan den heer D. van Hoytemasecretaris - generaal van het Ministerie van finantien, vergunning verleend tot het aannemen en dragen der onderscheidingsteekenen van officier der orde van den Heiligen Mauritius en Lazarus, hem door Z. M. den Koning van Sardinie geschonken is aan W. J. H. Graven, commissaris van politie te Venlo, verlof verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der orde van den Rooden Adelaar, 4de kl., hem door Z. M. den Koning van Pruissen geschonken is de benoeming van mr. A. Lijphardt, burgemeester van 't Zand, tot secretaris dier gemeente met Zr. Ms. goedkeuring bekrachtigd; is aan jhr. mr. Rutgers van Rozenburg Jr., op zijn daartoe gedaan verzoekeen eervol ontslag verleend iut zijne betrekking van plaatsvervangend kantonregter te Amsterdam (2de kanton); is benoemd tot notaris te Wychen P. Vemer, thans burgemeester van Wychen en Balgoyis benoemd tot ontvanger der directe be- lastingen en accijnsen te Brakel c. a. de heer H. C. van der Feensurnumerair der directe belastingen in- en uitgaande regten en accijnsen te Middelburgis aan den heer H. P. van Straatenop zijn verzoek eervol ontslag verleend als ontvanger der directe be lastingen en accijnsen te Wognum en Zwaag, behoudens aanspraak op pensioen; is de kapitein IV. van Langen, van het 4de regement infanterieop zjjne aanvrage op pensioen gesteld en het bedrag van dat pensioen bepaald op 1020; heeft Z. M. goedgevonden 1°, te benoemen bij het 2de regement infanterie tot kapitein van de 3de klasse den isten luitenant-adjudant J. D. R. Hagedoorn van het corps; bij het 4de regement infanterie, tot isten luitenant den 2den luitenant IVC. D. van Rijenvan het 7de regement van het wapen en 20, over te plaatsen bij het wapen der infanterie hier te Lande bij het 7de regement infanterie den uden luit. P. J. Straatman van het wapen der infanterie van het leger in Oostindie; bij het wapen der infanterie van het leger in OostindiS, den aden luitenant IV. A.J.J. Kraal, van het 4de regement infanterie. Bij Koninklijke besluiten is aan C. D. Heldewier, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als luitenant-kolonel, kommandant der dienstaoende schutterij te 's Gravenhage, voor de door hem bewezene langdurige en goede diensten, en met vergunning om de uniform der schutterij met de onderscheidingsteekenen aan zijnen rang verbonden, voortdurend teblijven dragen, en is tot luitenant-kolonel, kommandant der dienstdoende schutterij te 's Gravenhage benoemd jonkh. mr. A. van der Goes, voormalig majoor bij dezelfde schutterij; is aan den hedr P. F. J.' Everardeersten geneesheer van 's Konings Huisver gunning verleend tot het aannemen der onderscheidings teekenen van ridder der orde van St. Stanislaus, iste kl., en van ridder der orde van St. Wladimir, 3de kl., hem door Z. M. den Keizer van Rusland respectivelijk in de jaren 1856 en 1853 geschonken; zijn benoemd tot ontvangers der directe belastingen en accijnsen te Raams- donk, de heer J. IV. van Mooclt, thans ontvanger derzelfde middelen te Sprang c. a., en te Sprang c. a. de heer J. F. Mansfeldtthans ontvanger derzelfde middelen te Warga; is benoemd bij het 3de regement dragonders, tot isten luit. de 2de luit. J. F. H. van Hcumcn, van het corps, en, op de daartoe door hem gedane aanvrage, een eervol ontslag uit de militaire dienst verleend aan den isten luit. jonkh. C. E. Du Monceauvan het iste regement dragonders. Het Staatsblad n.° 75 bevat een Koninklijk besluit van den 2 dezerhoudende vaststelling van het algemeen reglement van politie voor het kanaal; van Apeldoorn tot in den IJssel bij Hattem. Het Staatsblad n.°- 79 behelst een besluit van den 3 dezer, waarbij buiten werking worden gesteld de bij- zondere ondernemingen met loodsvaartuigen tot de uitoefening der loodsdienst van de zeegaten van Texel, Vlieland en Terschelling. Heden middag heeft bij H. M. de Koningin, op het paleis het Huis ten Bosch, een groot diner plaats gehad, dat door HH. KK. HH. prins en prinses Hcndrik en HH. DD. HH. de Hertogen en Hertogin van Saksen Weimar Eisenach werd bijgewoond. Het heeft den Koning behaagd voor dit jaar de gewone bijeenkomst van de miliciens-verlofgangers voor de najaars-oefeningen in zoo verre te beperken, dat bij HD. besluit van 11 junij 11., n.° 62, op het Departement van Oorlog enkel de magtiging is verstrekt, om al de miliciens der ligtingen van 1852 en 1853 bij het regement grenadiers en jagers ingedeeld, mitsgaders diegenen der beide voormelde ligtingen tot het 2de en 4de bataillon van het 2de de vier bataillons van het 3de en het 2de bat. van het 6de regement infanterie behoorende welke in der tijd, na hunne eerste oefeningniet tot zamenstelling van het blijvend gedeelte hebben gestrekt, vanonbepaald verlof in active dienst op te roepen, ten einde aan de wapenoefeningen deel te nemen. Deze zullen op den 30 dezer, des namiddags v66r vier ure, bij hunne korpsen onder de wapenen moeten komenom v66r of op den 6 October daaraanvolgende weder met onbepaald verlof huiswaarts te worden gezonden. De heer Commissaris des Konings in de provincie Zuidholland heeft, naar aanleiding van de bekende missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van 2 dezer, aan de gemeentebesturen, onder dagteekening van 6 dezer, eene circulaire doen toekomen betrekkelijk te nemen maat- regelen tot bevordering van den gezondheidstoestand der ingezetenen. Burgemeester en Wethouders worden daarbij verzocht, om de in de missive vervatte uitnoodiging tot een onderwerp van ernstige overweging te maken ten einde, naar de locale omstandigheden deswege, bij huis- houdelijke maatregelen of plaatselijke verordeningen de gewenschte voorzieningen in hunne gemeente tot stand t« brengen. Voorts verzoekt de heer Commissaris des Konings aan Burgemeester en Wethoudersi°, hem v66r het einde dezer maand te willen mededeelen of er naar hun inzien termen bestaan, om voor hunne gemeente eene gezondheids commissie in te stellen en of door hen daartoe het vereischte voorstel aan den Gemeenteraad zal worden gedaan, en hem overigens een berigt te doen geworden omtrent hetgeen bereids van wege het gemeentebestuur of door vereenigingen van particulieren tot verbetering der woningen van de lagere klasse iti hunne gemeente is verrigt, en van de maatregelen of bepalingen, welke in de plaatse lijke verordeningen hunner gemeente, met het oog op den algemeenen gezondheidstoestand der ingezetenen zijn daargesteld of bij hen in overweging zijn en 20, om daar, waar geene gezondheids-commissie geacht wordt te bunnen worden ingesteld, met de in de gemeente aan- wezige geneeskunstoefenaren in overleg te treden omtrent de maatregelen welke ten deze tot bevordering van of tot voorkoming en afwering van schadelijke invloeden op de gezondheid der ingezetenen zouden kunnen worden gedaan, en om hem v66r den 15 januarij aanstaande eene naauwkeurige opgave te doen geworden van hetgeen tot den laatsten december van dit jaar in hunne gemeente zal zijn verrigt of beraamd, om het doel van des Ministers uitnoodiging te bereiken ten einde daarvan in het ter dezer zake van wege den Minister openbaar te maken verslag voor zoo veel d^arttje termen zullen worden bevonden te bestaan mededeeling zal kunnen worden gedaan; meenende hij hen voorshands, voor zooveel locale omstandigheden de toepassing daarvan uitvoerlijk doen achten, als voorbeelden ter navolging te mogen verwijzen naar de verordeningen a, der gemeente Rotterdam van 22 junij 1854, houdende instelling eener openbare gezond- heids-commissieb, van dezelfde gemeente, ten aanzien der regeling van het toezigt op gebouwen die als na- deelig voor de openbare gezondheid ter bewoning on- geschikt zijn, van den 12 april 1855, en c, van de gemeente Schiedam op het bouwen van nieuwe en het ontruimen van ongeschikte woningen van den 26 fe- bruarij 1855 welke verordeningen gedrukt en in die geraeenten verkrijgbaar zijn. Heden wordt van Regeringswege aan Zr. Ms. Commissarissen in Zuid- en Noordholland Zeeland Friesland, Overijssel en Groningen afschrift gezonden eener door den provincialen directeur der douanen te Koningsberg uitgevaardigde bekendmaking nopens hetgeen voortaan bij aangifte en inklaring van goederen in de haven van Memel moet worden in het oog gehouden, terwijl Zr. Ms. Commissarissen worden uitgenoodigd, den inhoud daarvan aan de belanghebbende Kamers van koophandel en fabrieken in die gewesten mede te deelen. De voorstelling in den Koninklijken Franschen schouwburg alhie" zal donderdag den 14 dezer bestaan uit de vaudevilles Ah! Si jamais je te pince M.'ne d'Ormessan s' il vous plait?, en A la bastille. 'sfiRATENHifiE den 13 augnstus. De geschenken die door den Keizer van Japan aan Z. M. den Koning zijn toegezonden zijn alle in de residentie op HD. paleis in het Noordeinde overgebragt. Het getal moet zeer aanzienlijk zijn. Naar men verrveemt zai H. M. de Koningin den 26 dezer hare voorgenomen.buitenlandsche reis aannemen. Z. K. H. prins Frcdcdik der Nederlanden zal vrijdag aanstaande in den vroegen^norgen uit de residentie ver- trekken en zijne reis naar Moskou ondernemen. Z. K. H. begeeft zich van hier naar Dantzig om zich daar in te schepen aan boord van Zr. Ms. stoomschroefboot Amelia, onder kommando van den kapitein - luitenant ter zee IV. H. A. Wesselink. Heden middag zal er bij Z. K. H. op zijn buitenverblijf het Huis de Pauw een groot afscheidsdiner plaats hebben, dat zal worden bijgewoond door H. M. de Koningin, HH. KK. HH. prins en prinses Hcndrik HH. DD. HH. den hertog Eduard en den hertog en de hertogin Herman van Saksen Weimar Eisenach en waarop een groot aan- tal personen is genoodigd. Uit Frankfort meldt men dat de Kroonprins en de Kroonprinses van Wurtemberg den 18 dezer naar Scheveningen vertrekken, om de zeebaden te gebruiken. Naar men thans verneemt zal de afdeeling Jagt en Visscherij, thans tot het departement van Binnenlandsche Zaken behoorende, met den I januarij 1857 tot het departement van Justitie overgaan; zullende dienvolgens eenige ambtenaren van het eene departement naar het andere worden overgeplaatst. In deze residentie is aangekomen sir Charles Napier, de bekende vice-admiraal der Engelsche vloot ridder der Bath-orde en lid van het Parlementkomende met gevolg van Petersburgom verder naar Engeland te vertrekken. ROTTERDAM den 13 augustus. De heer mr. G. Groen van Prinsterer is gisteren te Leyden tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal verkozenen wel met 1126 van de 2031 uitgebragte stemmen terwijl de heer mr. N. Olivier 844 stemmen op zich had vereenigd. Gisteren avond ontstond op de Haarlemmerstraat te Leyden brand in een woohuishetwelk geheel is uitgebrand. De Gemeenteraad van Poortugaal heeft dezer dagen besloten om aan het houden der jaarlijksche beestenmarkt binnen die gemeente welke voor dit jaar invalt op 8 October aanstaande, van nu voortaan, even als vroeger, weder te verbinden het houden van kermis voor dien eenen dag. Men schrijft ons uit Haarlem: De heer Alexander IVinterberger uit Weimar heeft op den 9 dezer in de groote kerk op het beroemde orgel al hier een concert gegeven, dat door een wel niet zeer talrijk maar uitge- lezen auditorium werd bijgewoond, waaronder wij be- halve verscheidene kunstminnaren van elders, 00k de heeren David Koning, Joh. Bastiaans, Richard Hoi en A. ten Gate J. Az. uit Amsterdam opmerkten. De ver- rigtingen van den heer IVinterberger beantwoordden volkomen aan de verwachting die men daarvanonder anderen naar aanleiding van het in uw blad ten dien opzigte vermeldde, had gekoesterd. Alle kunstkenners stemden daarmede in en wisten de hooge talenton en virtuositeit van den jeugdigen en reeds zoo beroemden kunstenaar naar waarde te schatten. Ieder was verbaasd over zijne kracht en vaardigheidzijne voortreffelijke voordragt en zijne volkomene beheersching van het magtige instrument. Het programma was van den volgenden in houd: Praeludium (C mol) van J. Bach, sonate(Adur) van Mendelssohn, andante religioso uit Tannhauservan R. IVagner, fuga op den naam Bach, van R. Schumann, groote fantaisie en fuga op het koraal Adnos ad salutarem undam van F. Liszt. De heer IVinterberger is naar Duitschland teruggekeerd, echter, tot veler genoegen, met het voornemen om weldra Holland nogmaals te bezoeken. Uit het drietal predikanten bij de Evangelisch Luthersche gemeentedoor heeren curatoren van het Evangelisch Luthersch Seminarium te Amsterdam op- gemaakt, ter vervulling in de vacature van hoogleeraar bij die inrigting van hooger onderwijs, is benoemd de weleerw. heer A. D. Loman, predikant te Deventer. Aangaande de belangrijke redevoeringmet welke de wel eerw. heer C. Hooyer, predikant te Zaltbommel, gisteren de 72ste algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opende deelen wij nog het volgende medede spreker beschouwde de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen als eene eerste plaats beslaande onder de philanthropische inrigtingen in ons Vaderland: a door het veel omvattend doel dat zij zich voorstelt, door liefdadigheid niet alleen in een stoffelijken maar vooral in een zedelijken zin; b, door het verruimen van haren werkkring; c, door het zegenrijke van hare be- moeijingen voor de mindere volksklassenvooral de arbeidende, terwijl zij de meer gegoede niet vergeet, terwijl, d, een blik geslagen werd op de middelen welke zij aanwendtvootal tot bevordering van opvoeding en onderwijs. De toespraak eindigde met eene warme aanbeveling aan de departementen, om toch zoo veel in hun vermogen is die schoone bedoelingen der Maatschappij door alle binnen hun bereik zijnde middelen te ondersteunen en te bevorderen. Heden morgen ten negen ure werden de werkzaamheden der Algemeene Vergadering voortgezet. Het departement Delft verzocht dat aan zijn straks nader te melden voor stel de voorrang zou worden gegeven, maar zulks werd verworpen waarna de bijzondere voorstellen naar de in de Punten ter beschrijving vermelde volgorde in be- handeling kwamen. Bijzonder voorstel I van het Hoofdbestuurtot ver- spreiding van boeken, door het treffen van 0vereenkomsten met uitgevers en het tot dat einde verleenen van een crediet van f 3000, werd, na korte discussie bij accla- matie aangenomenbijzonder voorstel II, van Vlissingen, ter benoeming van eene commissie voor het doen ver- vaardigen van bijbelprenten werd met 320 tegen 166 stemmen verworpen bijzonder voorstel IIIvan Rotterdam, tot wijziging van art. 133d der wet, zoodat tot aanneming der herziene wet eene meerderheid van twee derden der stemmen vereischt zou worden werd verworpen met 350 tegen 150 stemmen bijzonder voorstel IV, insgelijks van Rotterdam, tot wijziging van art. 132 laatste alinea der wet, werd insgelijks, en wel met 332 tegen 166 stemmen verworpen; bijzonder voorstel V, van Winkel tot wijziging van art. 61 der wet werd bij acclamatie aangenomenbijzonder voorstel VI, van Maassluis en Gouda tot verandering van art. 26 der wet zoo dat de afgevaardigden uitsluitend uit de leden van het benoemend Departement zouden moeten worden gekozen werd verworpen mer 341 tegen 120 stemmen; bijzonder voorstel VII, van Maassluis, tot verdere verbetering van den altmanak werd na eenige woordenwisseling, ingetrokken;— bijzonder voorstel VIII, van Dordrecht, betreffende de zaak der Slavernij, gaftot uitvoerige diseussiel aanleiding. Eindelijk werd het eerste gedeelte daarvan namelijk dat bij de Regering op eene spoedige en volkomene afschaffing der Slavernij aange- drongen zou worden aangenomen en ten aanzien van het tweede gedeelte, tot het opdragen der zaak aan eene commissie besloten;bijzonder voorstel IX, van Vorden, tot verandering v^n art. 119 der Wet, de begrooting betreffende werd bij acclamatie aangenomen en de zaak in handen eener commissie gesteld; bijzonder voorstel X, van Beerta, tot uitgaaf van eene bloemlezing uit oude Hol- landsche volkszangen, werd bij acclamatie verworpen; ten opzigte van bijzonder voorstel XIvan Moordrecht c. a. tot bevordering van het algemeen schoolgaan der kinderen wordt besloten deze zaak aan het ouderzoek en de zorg van het Hoofdbestuur over te laten ter wijl, eindelijk, bijzonder voorstel XII, van Delft tot verandering in de wijze der zamenstelling en benoeming van het Hoofdbestuur. bij acclamatie verworpen werd. Nopens het onweder, dat 11. maandag avond woedde, ontvangen wij nog de volgende berigten Zevenbergen 12 augustus. Gisteren avond brak boven deze plaats een allerontzettendst onweder los gepaard met hevigen regen- en hagelslag en zulk een fellen storm- wind dat geen mensch alhier het heugtooit iets der- gelijks te hebben beleefd. Een ieder vreesde de grootste ongelukken maar, Gode zij dank, de eens door de onvergetelijke hoos van 1845 reeds zoo geteisterde ge meente bleef dit maal voor zware rampen gespaard. Eenige boomen werden ontworreld de daken van ettelijke huizen van een gedeelte hunner pannen beroofd en de bliksem sloeg op eenige plaatsen in onder anderen in eene bierbrouwerij doch zonder schade van beteekenis te veroorzaken. Alleen het station van den Nederlandsch Belgischen spoorweg dat zeer vlak staat en buitengemeen ligt gebouwd is, 'had veel van den orkaan te lijden. De deuren werden ontgrendeld en naar buiten geworpen en in het vertrek, alwaar de stations-chef met zijne familie en beambten de wijk had genomen was de kracht van 8 forsche mannenarraen noodig om 00k daar de deuren niet te doen uitslaan en, gelijk in de andere kamers, stoelen tafels en wat dies meer zij naar buiten te zien slingeren. Een der beambtendie even het hoofd buiten stak om naar de drie branden tezien, welke in de rigting van de Lage Zwaluwe en Dordrecht waren uitgebroken werd door den wind opgenomen en een eind verder tegen de rails des spoorwegs gesmeten. Ook hier is men even- wel met den doorgestanen doodsangst daar elk oogen- blik het gebouw dreigde in te storten en de bewoners onder zijn puin te verpletteren vrijgekomen en heeft men gelukkig niets dan gebroken deurenruiten vensters, stoelen en tafels te betreuren. Lage Zwaluwe 12 augustus. Behalve dat de nieuws- bladen gewag maken of nog zullen gewagen van onder- scheiden branden en ongelukken veroorzaakt door het ontzettende onweder van gisteren avond heeft ook Blaauw Sluiseen gehucht onder de gemeente Lage Zwaluwe op een half uur afstands dezer plaats een onheil gctroffen, namelyk door dat de bliksem in de schuur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1856 | | pagina 2