Bttrgetrlijfce &tanb. 250Staats - Cotevtj. iw 3eetijfciugcu- &ArgAUj0Uti. labing Hggettbc &chepcu. Beurafrcrigtctt. iHAtrktbcrigtetta Van den bouwman H. d. E. sloegdie ganschelijk eene prooi der vlammen werd, met al de bouwgereedschappen, den voorraad van duizenden ponden hooibenevens de opbrengst van 5 bunders nieuw nog te bewerken vlas. Schuur en huis waren met het bouwgereedschap voor brandschade verzekerd. De woning bleef behouden en de brand stuitte op den hoogen gevel en muren af, waartoe door het bezigen der brandspuit tot blussching 00k werd bijgebragt. Schuur en woning van den land- bouwer v. G. werden dan 00k gelukkig behouden, met al de verdere gebouwen des genoemden gehuchts, als in °ene en dezelfde rigting staande. Bij goeden wil en gezindheid van superieuren met de brandweer belast, heeft men echter bij die gelegenheid weder opgemerkt, dai, om zijnen evenmensch in den nood bij te staan, onwil en onverschilligheid aan de orde van den dag waren en de activiteit, om de behulpzame hand te bieden bij die daartoe verpligt waren, veel te wenschen overliet. Mogt dan 00k door eenen vascen wil en eene krachtige wet eens een einde daaraan gemaakt worden. Ten gevolge van het onweder van eergisteren heeft in NoordbrabantGelderland en Utrecht eenige vertraging in de aankorast van verschillende posten plaats gehad, daar vele wegen niet of moeijelijk te passeren waren wegens het groot aantal omgewaaide boomen. Door het omwaaijen der palen op vele plaatsen des Lands zijnook de telegraaflijnen zwaar beschadigd. Aangaande dit onweder verneemt men nog dat de bliksem is geslagen in de boerenwoning genaamd Half- Ambachtgelegen tusschen Haarlemmerliede enHoutrijk en Polanen, aan den Ydijken bewoond door den land- bouwer Prins en diens gezin; van den inboedel is niets gered. In het kamp van Zeist zijn bijna alle tenten door den hevigen storm omvergewaaid. Bij de jl. vrijdag plaats gehad hebbende aanbeste dingen aan her provinciaal bestuur der provincie Overijssel zijn aannemers geworden van de werken over de rivier den IJssel nabij het dorp Zalk,/. Hocfman te Vollenhove, voor 8985 en van het lijnpad langs den linkeroever van den IJssel beneden de stad Deventer J. Herfkens te Milligen, voor 6965. Van den 2 tot en met den 8 dezer zijn 29 runderen in de provincie Friesland aan de besmettelijke longziekte gestorven en 38 door die ziekte aangetaste runderen voor rekening der eigenaars afgemaakt, bedragende daar- door het totaal der gevallen sedert den 1 januarij dezes jaars 3595. In de zitting van den Gemeenteraad van Meppel van 8 dezer, is ingekomen eene missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken houdende kennisgeving, dat her telegraafkantoor eerlang aldaar zal worden opgeheven, welke missive voor kennisgeving is aangenomen. (Deze opbeffing vloeit daaruit voort dat de opbrengst van het kantoor in het afgeloopen jaar 1855/56 slechts had be- dragen de sora van 5H-3°, terwijl de noodige som tot dekking der kosten jaarlijks 1500 beloopt, zoodat de gemeente de jaarlijksche opbrengst tot f 1500 uit de gemeentekas moet aanvullenbijaldien het kantoor bij voortduring in stand zal blijven.) De waterhoogte te Arnhem was den 12 dezer 1,59 el. De Rijnhoogte te Keulen was den 12 dezer 7 voet 91 duim Keulsch peil (7 voet 8 duim Rijnlandsch). Zr. Ms. schoener atalante is den 9 dezer van Wick te Cromarty gearriveerd. Omrtent de uitzigten van den oogsc in Mecklen burg wordt het volgende medegedeeldHet lang aan- houdende koude weder heeft tegen verwachting aan de te veld staande gewassen geen nadeel gedaan. Detarwe, ofschoon niet lang van stroostaat digt en met vol geladen airen. Hier en daar wordt over roest en brand geklaagd doch niet meer dan gewoonlijken indien het weder gunstig blijft, ziet meneenrijken tarwe-oogst te gemoet. Minder gunstig zijn de uitzigten wat de rogge betreftde winter-rogge staat ongelijk en geeft op zijn hoogst hoop op een middelbaren oogstde zomer rogge belooft meer, doch deze wordt minder ver- bouwd. De gerst belooft evenveel als de tarwe maar is nog achterlijk. De haver staat zeer goed hiervan is echter minder uitgezaaid dan in andere jaren. Deerwten staan buitengewoon goed en beloven een rijken oogst. Winter-koolzaad valt tegen en zal niet meer opleveren dan voor eigen behoefte noodig is; iets beter is het met het zomerzaad gesteld. De aardappelen stonden in het laatst van junij gezond te velde en beloofden een goeden oogst. In het algemeen zou de oogst 14 dagen of drie weken later zijn dan gewoonlijk. De prijzen waren in het laatst van julij als volgtvoor 126 a 128 ponds tarwe /461 a 478 voor 122 a 124 ponds tarwe f 426 a 440; voor 119 a I2t ponds rogge /344 a 355." voor to5 a 108 ponds gerst 253 a 268 voor gele erwten/355; voor winter-koolzaad 478 a f 490, en voor zomerzaad 445 a /460; alles per Nederl. last vrij in zee. ROTTERDAM den 13 Augustus. OVERLEDEN': H. van den Kolk jm. 33 j. C. Geenemans, jm., 20 j. C. W. M. Steinheuer, jm., 44 j. L. van M Riet, inan -van T. de Graaf, 66 j. W. H. van der \Vouden z., 1 j. H. Baxjm., 22 j. H. R. van Soeshergen, z., 9 in. M. W. Jutte, d., 2 j. G. Winkelm.in, d., 3j. A. G. Veenema, d., 4 m. W. F. Boet, jm., 2 j. P. A. van Wijkd.1 j. J. G. Crislijn z., 6 in. BEVaLLEN: A. M. Scotf, geli. van der Harf, d. en levenl. d.— E. Vromans, geb. Proner, z. P. de Groot, geb. Luykenaar, d. E. M. T. Brunoldgeb. van der Put, z. A. J. Minderop, geb. Grewen, d. A. M. E. Kouvvenberg, geb. Koorink d. F. Elias, geb. Berlijn, z. Al. C. Alosheuvel geb. van Houlen, z. J. Landsman, geb. Spaanderman, z. GEHUWD: D. Tims, weduwen., 39 j., met J. M. Pols, wed. van W. van Houten, 39 j. T. J. Oostendorp, jm., 26 j., met D. van Aalst, jd., 27 j. J. Sinimermans, wedr., 40 j., met H. E. van Rees, jd. 27 j. P. A. Genesis, jm., 25 j., met 0 Sekeris, jd., 23 j. S. van Emrik, jm. 26 j., met S. Vroman, jd., 27 j. J. R. Klatten jm., 27 j. met A. van Dien, jd., 22 j. C. Boers, jm.22 j. met A. C. Smit, jd., 21 j. S. J. B. van Neck, jm. 22 j. met J. J. van Blerkomjd., 20 j. J. J. Beylwedr., 41 j., met E. Steenhouwer, wed. van C. H. Stoppel- berg 42 j. J. H. Haijemaye, jm., 24 j., met A. de Wit, jd., 24 j. E. L. Eliazar, wedr., 41 j., met R. Parijra, jd.34 j. G. van der Doornwedr., 42 j., met R. M. Senter, jd., 41 j. N. Zwijs, jm., 34 j., met E. Prins, wed. van H. J. Aluller, 30j.— W. Baaten, jm., 40 j., met M. C. E. Sonnen, jd., 30j. J. Kroef, jm., 27 j., met H. Gerritsen, jd., 26 j. C. T. Wennekers, weduwen., 35 j., met H. Jansen, jd., 28 j. T. Kalkman 1m., r1 j., met B. \an Sprinkhuyseftid 30 j. N. Rlankhart jm., 2? j,» met G. van Uatteui, jd,, 27 j. - J. van Noordjm., 25 j., met F. Sepmeyer, wed. van D. W Horstmann, 39 j. - C. J. de Jong, jm., 22 j., met J. C. Weeldenburg, jd., 20 j. J. Keuzen- kamp, jm., 26 j., met J. van de Water, jd. 28 j. D. Dunlop, jm.. 29 j., met L. Schaap, jd., 24 j. J. Cats, jm. 27 j., met B. Barendsejd., 28 jC. Bekink, jm., 31 j., met W. G. Esch- meijer, jd. 24 j. F. A. Termos, jm.32 j., met T. M. J. Willemse, jd., 28 j. C. L. Leguijm., 44 j., met K. M. Ver- galen jd., 37 j. Prtl :i van 1©0 en daarboven. Tweede Klasse, 3de Lijst: N.° 1432/ 1250; N.° 5422, 0501, 8857 12576 en 15375 ieder 1000; N.° 700, 1926, 8097 en 8164 ieder f 400* R.° 7274 200. R.° 1819, 3752, 8163, 8972, 9977, 10109, 10237 en 18629 ieder 100. OPENBARE VRIJWILLIGE VERROOPIHG, In het VotarishulN te Rotterdam, IVoensdag den 6 Augustus. Een Huis {laalstelgk gedeeltelijlc ingerigt tot Schoollokaal), Pakhuis en Erve, aan de noordiijde van de Scheepmakershaven, wijk i n,° 496, In trekgeld 11,100, daarboven 600, opgehooden. __Een Huis, Pakhuis en Erve, aan de oostzijde van de Glatbaveu. wijk i, n." 347. In trekg. f i4,ooo, daarboven f 100, opgehouden. Een Winkelhuis, waarin de Handel in Garen, Band en Knoopen wordt uitgeoefend en Erve aan de noordiijde van de Hoogstraat, tegen over de Wasboomsteeg, wijk 8, n.« 25. In trekgeld 83oo! daarboven f 930, verkocht. Nederland. HELI.EVOETSLUIS I3aug. Gearriveerdyane Hughes. Thompson, MargaretDyer, en Ariel, Dyer, alle drie v. Liverpool; IVansbeck, Fail bairn, v. Newcastle; Rhine fst.) v. Glasgow; Pomona. Valkenier, en Clara IVilhelminaSiebelsvan Archangel, en Renin, de Wit, van de Kust van Guinea (de drie laatsten Hggen met nog 8 of meer schepen voor Pampas); HendrikaVerbeek, van Brouwersbaven("per Brouwershavcn')Harlequin, Miller, en Neva, Brown, beiden van Newcastle; de wind N. O. len N. Z. O. BRIELLE 13 augustus. Gearriveerd Rieka Puister, van St. Pe tersburg.Vertrokken Lord John Russell fstConcordia fsr.) en Columbine fst.), alle drie naar Londen; Norfolk fst.) naar Goole; Ebenezer, Petersen, naar Newcastle; Irwell fst.) n. Hull; Cadmus Stanford, en Hope, Shotton, beiden n. Newcastle; Earl TalbotSte phenson, n. Shields, en Matthews If Ann, Fawcltt, n. Sunderland; de wind N. W. Z. Z. O. MAASSLUIS 13 augustus. Gisteren avond arriveerde Three Brothers. W. Hopkins, van Rochester. Heden vertrokken TthanW. H. Martin en MagdalcnaE. A. Schumacher, beiden naar Newcastle, Earl of Fife, W. Campbell, n. Boness de wind kompasrond. BROUWERSHAVEN 13 aug. fN. O.) Gearriveerd Admiraal van Kinsbergen, Boumanvan Akyab. AMSTERDAM 12 augustus. Het schip Kooger Polder, kapit. K. Brouwer, van hier naar Dantzig vertrokken, is met schade wegens aanzeillng in het Oosterdok teruggekomen. TBXEL 12 aug. f W. Z. W.) Gearriveerd EloraAcock, van Bassein, laatst van Queenstown George SmithMarshall, en Harmony, Dodds, beiden van Sunderland; Alida Maria, Westenenk, van St. Petersburg; Emanuel, Petersen, van Christianla; Dorothea, Pettersen, van Bergen; NidelvenHoist, Disco, Leegaard, en Irene, Ellingsen, alle drie van Frederikstad, en Eneste SSstre, Gjersoe, van Drammen; gisteren nog Amsterdam PaquetThils, van Osterrlsoer. Ver trokken niets. TEXEL 13 aug. Gearriveerd Prins Maurlts, Bart, van Batavia, en Slllstria Christievan A kyab. VLIE 11 aug. (Z. O.) Gearriveerd Harlingen fst.) v. Londen; Alberdina Edzina Naatje van St. PetersburgFamiliens Haab Pedersen, v. Bergen, en EmilieRumtnelhoff, v. Ondsoen. Ver trokken Audacious, Thompson, n. Yarmouth FalconFrostnaar Sunderland; Maria Agneta, Frantzen, n. Newcastle; Maria, de Boer, en Catharina Isabella, Wakerjteiden n. St. Petersburg; Inrica, Fex, n. Stockholm; GezlnaAriflbld n, Bergen; Lykkens PrSre, Olsen, Christiane Parr, Johnsen,! NewaKok, en Eyr, Hoist, alle vier n. Frederikstad; Fem SSstreKnudsen BedallaKjOloe, en David Faye, Kundsen, alle drie n. DrammenVrienisehap, Holstein, n. Droback, en Concordia, Hendrlksen, n. Oudsoen. ZOLTKAMP 9 aug. Vertrokken Stlentje RocmclingBruins, n. Archangel en GebroedersLoodijzen, op avontuur. DELFZIJL 7 aug. Vertrokken IFla Gezlna, Bossinga naar St. Petersburg. VLISSINGEN 12 aug. Voor Antwerpen bestemd is op de Schelde gearriveerd GezlenaPinksterboer, van St. Petersburg. Buitenlanetzrhe Havens, tnngekomen Te NEW-YORK 29 julij Ocean Steed, Cunningham, v. Rotterdam. Te BUENOS-AYRES 15 Junij Henrica, LBschen, v. Hamburg fin lading naar Antwerpen) 27 dito Grevlnde DannerTscherning, v. Rotterdam. Te GENUA 7 aug. Christina Jacoba, van Calker, van Hamburg. Te l.ISSABON 28 julij Neirlands IFelvaren, Rrakke, v. Shields. Te KROONSTAD 4aug. Catharina Johanna, Kuiper, v. Bordeaux, Drie Broeders, Legger, v. Amst., en Jantje, van Wy'kvan Stockholm. Vertrokken Van SANTOS 3 julij Anna Maria HenrietteZwanenburg, naar Falmouth. Van TRIEST 7 aug. Abeona Hoogendjjknaar Smyrna. Van GENUA 6 aug. MargriethaJansen, naar Londen. Van ANT WERPEN 11 aug. Maria, Molenaar, naar Genua. VanBREMER- HAVEN 8 augustus OndernemingLever, naar Grangemouth, Vijf Gezusters, de Vries, n. Amst., en Margaretha, Koster, op avontuur; 9 dito HlllcchinaJoostenn. Stettin, en Anna HendrikaDallinga, naar Amsterdam. UITGEKLAARD: Van NEW-YORK 26 julij IVildemanA. J. Driestnaar Falmouth. Het barkschip Conslantia Elisabeth, kapit. J. D. Stoltevan Antwerpen n. Batavia, is den 3 julij met zeeschade te RIO-JANEIRO binnengeloopen. Engeland. Te LONDEN gearriveerd 11 aug. Jan Hendrlk, Slager, van St. Petersburg; uitgeklaard 9 dito ArgoDouwes, n. Riga, Catharina, Hillebrandt, n. St. Petersburg, en Klasina Arendlna, de Groot, naar Rlseneur. Te GAINSBRO* 9 Jantinade |ongeen Annechina, Oostra, beiden van Stolpemunde. Te SHIELDS 9 Crescendo, Vos, van Abbeville, Alberdina, Lodewijks, van Grimsby, en Margaretha, Schaap, van Aberdeen. Te LE1TH 8 Bouglna LammcchlnaVeen- huizen, van St. Petersburg. Te CORK 8 Ebenezer, Arnold, van Amst. Te WATERFORD 7 Drie GezustersGiezen, van Galatz. Te NEWPORT 9 Medallion, Theobald, van Rott.vertrokken Elizabeth Johannade Boer, naar Kroonstad. Van DUBLIN uitge klaard 8 ReintjeTeensma, n. Liverpool. Van YOUGHAL vertr. 8 Harlingen, Rijff, naar Harlingen. Van GLASGOW 9 Union, Copley, naar Rott. Van GRANGEMOUTH 8 HendrikaDrewes, naar Stettin. Van DUNDEE 9 Stad EnschediNiggebrugge, naar Zwolle. Van St. DAVIDS 8 Tjallinga AurellaFekkesen 9 CatharinaOldenburgerbeiden naar St. Petersburgdoch zijn ter reede geankerd. Van ALLOA 8 AnnabellaClark, naar Rotterdam. Van HULL 6 Johanna ElslnaMulder, naar St. Petersburg; 9 de Hoop, Kok, naar Newcastle, Jantina, Boon, en van GOOLE 9 Miniser van BosteSissingbbeiden naar St. Petersburg. Het schip Rowena, kapitein Burrows, van Akyab te FALMOUTH binnen, is den 10 aug. op bekomen order naar Rotterdam verzeild. BEVEZIER gepasseerd 9 aug. Equator, SOderbergvan Batavia n. Stockholm. Het kofschip Admiraal Graaf van Helden, kapitein Drent, van Cardiff naar St. Petersburg, was den 11 aug. op de hoogte van ZUID- VOORLAND. Het schip Honing tViltem III, kapit. H. H. Zeylstra, v. Amsterdam n. Triest, was den 9 aug, op de hoogte van RAMSGATE. NEWBURGH (Aberdeenshire) 9 aug. In den afgeloopen nach' is het Veendamtner kofschip Jczellnakapit. Veendorpvan St. Petersburg komende, bij het inloopen der rivier op her Siuth Point aan den grond geraakt, hebbende het uitgeworpen anker niet gchouden; zit heden morgen nog vast en zal moeten ligtenis eenigzins lek. Gepraald Den 5 junij, °P 35 £r5 m'n> en >9 8r- 3® n''n. OL.,Zr. Ms. stoomschip Phoenix, van Batavia naar Nederland. it ins ter dam, BASSEIN, Flora, Acock. 7300 b. Rijst, van Beek en Juriani. NIZZACornrlisioonTen Cate. 96 k. Sukade, J. C. H. Wurfbain; 70 k. Citroenen200 v. en 182 k. Olie Order. Voor Rotterdam 64 v, dito Order. BAYONNE, Louisa, Michel a5 b Zoethout J. C. Brandt 25 f. Tcrpentijn S. A. le Vino en Co. 4o t. Gallipot 4 f. Terpentijn en 5 b. Zoethout, F. Meerwein en Zn.; 3 Terpentnn- olie en 4 b. Zoethout, A. T. Soiling en Co.; 10 f. Terpentijn, Tollius en Co.; 6 f. dito, i5 b. Zoethout en 5 v. GallipAt van Enst en Dijk 10 v. Terpentijnolie, Laarmao en Zn.; 4 v. en 6 »s. dito Matthes en Bormeester 22 f. dito, 88 b. Zoethout en 5 v. GallipAt, Order. Voor Rotterdam: 21 v. Terpentijnio v. GallipAt, 10 p. en 2 b. Kurk, Order. Te Rotterdam BATAVIA SAMARANG en SOERABAIJA, mede voor Passagiers, waartoe betzelve uitmuntend is ingerigt het nieuwe extra op de Zeilage gebouwd en gekoperd Nederlandsch Barkschip de Commis- saris des Konings van der Heim kapit. AHoogenstraten% voerende eenen geexamineerden Scheepsdoclor, om den i5 Augustus te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuypervan Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen alhier de Coningh en Bert% te Amsterdam, en bij de Reeders Hay gens en Hardeubergte 'sHage. KAAP DE GOEDE HOOP, het extra sneiseilend gekoperd Nederl. Barkschip Zalt-Bommelkapitein C. J. Juta hebbende tevens uitmuntende inrigling tot Overvoer van Passagiers van de Eerste en Tweede Klasse en voerende eenen geexamineerden Scheeps- Doctor. Adres bij de Reeders de Heeren van Overzee en Co. en ten kantoren van Hudig en Blokhuyzen en Kuypervan Dam en Smeer te Rotterdam, en de Coningh en Bert te Amsterdam. St. PETERSBURG, het Nederl. Galjootschip Jonge Andries, kapit. T. ASteffens. Adres bij Kay per, van Dam en Smeer. St. PETERSBURG, het Nederl. Schoener-Kofschip Jacobina kapit. IV. H. Bontekoe. Adres bij Kuypert van Dam en Smeer. St. PETERSBURG het Nederl. Kofschip Frouwke Bgberdina kapit. G J. Lukje. Adres bij Kuypervan Dam en Smeer. St. PETERSBURG het Nederl. Kofschip Jacob van Cleef, kapit. H. Rozema. Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. STETTIN, het Russisch Schoener*chip Amandakapitein C. G. BredstromAdres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. TRIEST, het nieuw, extra op de Zeilage gebouwd Nederlandsch Schoenerschip Twee Vrienden kapitein JV. van der Vdlk Adres ten kantore van Kuypervan Dam en Smeer. VALPARAISO het extra snelteilend Nederlandsch gekoperd Fregatschip Oldenbarneveldkapitein A. MeyboomAdres ten kantore van Ruyper% van Dam en Smeer. At t IHllIt den 11 Aug ustus. Spauje 1) pc. 25J dito 3 pc. 413. VAHlJOt den IS Augustus. Frankrjjk 3 pc. 71.20. Spanje 14 pc. 24J id. Binnenl. 3pc. 39j. gjtUkDKH den 13 Augustus. De Geconsolideerden 3 pc. 95J a j. Portugal 3 pc. 46 a 47. Spanje pc. 24J a J; dito Buitenl. 3 pc. 45 aj, dito Cert. 6 a 64; dito Amortisalile 6J a 7. Mexico 3 pc. 22J a j. Peru 43 pc. 82; dilo Rew-York 6I3. Grenada 3 pc. 20; dito Dilgesl. 73 a J. Venezuela, 43 pc., 33 a 333 dito Uitgest. 143 a 16. WKMHNKS den 13 Augustus. - Rationale Melalliek 5 pc. 858; Metalliek 5 pc. 841. Wissel London f 10. 02. Zilver f 4. t lTHEBPEI den 13 Augustus. Belgie 23 pc. 56 p. Spanje 13 pc. 24& g. dito Binnenl. 3 pc. 40j g. OostenrjjkMetall. 5 pc. 82J. De handel in Spaaujche fondsen was zeer levendig Oosteuriiksche 00k zeer willig. AMSTtStilt.ISt den 13 Augustus. Laagste koers, 104 1023 86 96| 96 ft 653 154 79? 243 443 39» fill 6ft 65 "If 85 |f 79J 403 318 45 If 303 13| 183 7 22 Hoagste koers. 64J 753 963 44 If 39ft 78J 86 793 40 ft 453 7| Gebler. koers. 64ft 753 Recehi.., Werkelpe Schuld2| pCt. 64 dilo dito3 753 dito dito4 a 95 Amort.-Syndicaat3| goj Handel-Maatschappij 1| 133 0, I. Leening1 Leen. Holl.-Spoorweg Rijn-Spoorweg4j pCt. Maatsch. v. Weldadigh. 4 Frankr., Gettificaten3 Rum. and. Obi. bp Hop* Co.5 dilo dilo 1828/29 6 Cert. dilo 1831/33 5 dito dito 1840... 4 dilo hjj Slicglitz4 dito dito Rieuwe 5 dito dito 1855 dilo 5 dilo te Londen4| t LVrtific. van Assign... 6 insehr. dito 6 P OL EN, A and. 1835, fl. 500f ilbligatien4 pCt. Spanje, Bsi'.enlandselie13 1 dito 3 Btuneni. a 60003 t Amortisabie Schuld Bewjjzen van Coupons Oostenr., Obi, bp Gull He Co. 5 pCt. dito ditu 4 dito Melail. Oude5 dito R'ieowe bet teAmrt. 5 dito Ration. Metalliek 5 dito Melail7} Weener Aand. 11.250.. 4 Belgie, Certi6caten23 dito bjj Rolhnchtld 23 Portug., Oblig3 dito Uitgest Ven ez. Obi43 a Uitgest1 j Grenada, Oblig3 Uitgestelde Mexico, Oblig3 pCt. dito, Onbepaalde3 I Rederl. Bank, 4 pc., 145. Griekenl. 1825, 5 pc. 63. Ecuador. Oblig. 1855, 1 pc., 14J i dito Onbep. 14}. Beleening 4 pc. Proloiigalie 3} pc. Disconto 4 pc. Hollandsche en treemde fondsen waren heden bij beperklen omzet nagenoeg onveranderd. Laatste prijzen ten 5 tire: Holland 2} pc. 64 a 64ft. Spanje 1} pc. 24}dito Binnenl. 3 pc. 39ft. Oostenr. Metall. 5 pc.,78Aa8. ROTTERDAM den 13 Augustus, Rederl., Werkel. Schuld, 2} pc.. 633; idem 4 pc., 94J. Spanje 3, nu 1} pc., 24ft. Rnsland, Cert, bjj Slieglitz, N. 1855, 5 pe. 96} 1. k., 96ft h. k., 96} gebl. k. Oostenrtfk, Metall. 5 pc., 78}; idem Rente le Amsterdam, 5 pc., 85|. Rationale, 5 pc., 793 I. k.. 79{f h. k., 79{f gebl. k. R. Grenada 3 pc., 18(f. Mexico. 100, 3 pc., 22. Ecuador R., 100, I pc., 14J; dilo Onbep. a 1 pc., 14}. Uilerst beperkten handel. 96} 39 ft 78 ft 85 (S 79U 45|| ROTTERDAM den 13 Augustas. B0TER. Isle kvvalileil f 47 a f 48 en 2de dito f 45 a 46. SCHIEDAM den 13 Augustus. GRANEN. Verkocht: Rogge 144 ffi Reval 283 cont., f 285 6/w.; 141 Archangel 233 cont., 235 6/w. MOCJTWIINper Ned. vat zonder Fust f 24. 50v zonder JEN EVER - 30. - i de AAIST. PRG£F.«. - 31. 25J belasfiug*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1856 | | pagina 3