ROTTERDAM EN LONDON. LIRQIG EOl ESTRE CIRQUE STOOIIIIOOTVMKT »p SCH0TLA1. C. H. PLEYTE Mm DE VRIES, Voor Passagiersseo Goederen. GENERAL STTIAM-NAVHiATlON-COMPANY. 50 p€t. Vrac/itvermindering van het gewone tarief voor GOEDEREN en VEE. AANVANGENDE DONDERDAG 14 DEZER. De Stoomschepen vertrekken met Passagiers en Goederen geregeld iederen Woensdag en Zaturdag. Oe Agenten W. SMITH P. A. VAN ES. Zoologische Tuin, Rotterdamsche Schouwburg, KOULIJKE HOLLANDSCHE TOONEELISTEN Salon des Varietes Salon des Varietes, MATINEE MUSICALE, SOIREE MUSICALE, Buitengewone Voorstellingen, SCHOUWTOONEEL ^anbelgbcirigtett. Qiboevtentien. Het Stoomschip GIRAFFE, Kapit. Tus. Fife, vertrekt van ROTTERDAM naar LONDON Yrijdag of Zaturdag: aanstaandedes morg-ens. FRANCOIS LOISSET, ALLE DAGEN, GEDURENDE DE KERMIS DEN MAN ZONDER SLAAP, Hoogstr aat, naby de Goudschewagenstraat10, 109, Rotterdam AMSTERDAM dmu 18 Au|uitui. GRAN EN enz. Tarwe pryshoudend 126, 128 bonte Poolsche 480,/ 490; 128 mindere dito 475; 128® Oude bonte Poolsche f 510. Koffge ruim prijshoudend, met meer hand el 121, 122® Amerik. f 270, f 273; 119 Archan. 240); 118 Petersburg^ 235, f 236117 dito f 234; 119 Donau 242; 120 *er. dito f 235. 119 Hoist. 238. Gerst, Haver en Boekweit zonder handel. ZADEN enz. Koolzaad dadelijk 2|najaar 1| lager; Haar- lemmerineer 15 a 17; op 9 v. Olie, te leveren in Sept., <£861 Ka-ipolie lager afgegeven op 6 w. 52|vlieg. /"51J; 1 Sept f 50 a/49f; 1 Oct. 491 a 49; 1 Nov. f 49 a f 48| 1 Her. f 48J a 1. Lijnolie ruim prijshoudend; op 6/w. f 411; vlieg./40; 1 Sept. f 39 a 382 1 Oct. 37 a 3611 Nov. f 351 a f 351 Dec. 35. Hennepolie op 6/w. f 461; vlieg./451. Raapkoeken per 1040 st. 96 f 96. Liinkoeken p**r 104 st. 9a/ 13. GRONMNGEN den 18 Augustas. GRANEN enz. De aanvoer van Koolzaad beliep met het overge- blevene van den vorigen marktdag ongeveer 950 a 1000 last, waarvan ten naastenby de helft uiet volledig droog. De stemming was nie( willig en bepaalde zich de vraag voornamelijk tot de puikste Omme lander kvvaliteit, waarvoor 16. 50, f 16. 75 a 17 bedongen is; de eenigzins afwijkende soorten, waaronder ook het Oldamraer, zyn van f 15. 75 tot f16. 25 verkochtterwijl voor de ininderd soorten van 14. 75 tot f 15. 50 geringe vraag bestondzoodat wel ruim een derde gedeelte van den aanvoer onverkocht gebleven is. Tarwe genoegzaam zonder handelde vorige notering als no- niinaal aan te nemen120 a 123 Ommel. Roode 11. 25, f 11 50 a 12. 15, f 12. 40; 120 a 123 Oldamm. Roode f 10. 80f 11. 05 a 11. 60 a f 11. 85. Inlandsche Rogge 35 c. lager afgegeven, en vooral de vreemde soorten moeyelijk te verkoopen: 113 a 116 Inlands, f 8. 50 a 9; 116 Petersburger 8. 20. Boekweit door schaarschheid 30 c. hooger verkocht: 113 a 116 grijze Zand/7. 90 a f 8. 30; 113 a 116 zwarte Zand 7. 70 a 8. 10; 113 a 116 Veen f 7. 60 a f 8. Gerst iets meer aan en ruim prijshoudend 96 a 99 S nieuwe Winter 5. 90 a/6. 30; 107 Knobbe f 6. 60. Haver wel zoo aangenaam75, 78, 82 a 85 dikke Brouw/4. 10, 4. 30. f 4. 50 a 4. 70; 65, 68 a 72 witle Voer f 3. 55, 3. 75 a 3. 9568, 72 a 75 zwarte Vser 3 60 3. 80 a f 4. Paar- denboonen iets lager, de beste f 7. 65 a 7. 90. Gort slap; grove f 9. 75 a f 10 25, puik 10. 25 a 11 en Parel per 1C9 Ned. S 13, 15 a 17. Raapolie' 51Lijnolie 38. Boter f 37 a 38. ROTTERDAM den 13 Augustus. TABAK. Heden zyn verkocht 20 v. Vir«inie, per IVit'lund. AMSTERDAM den 13 Augustus. TABAK. Heden zjjn (lit de eerste hand at'gedaan: 20 v. Virginie per Eberhard. tOtDf.l den It Augustas. KOFFIJ. Plantation Ceylon op nieuw hooger, Native Ceylon in veiling tot 52/ per cwt. opgehouden. Costarica 1/ hooger. KIJST llaauw. Van 1256 z. Ballain werd het gezonde gedeelle tot 9/6 op gehouden. De tegenwoordige voorraad bedraagt 45.532 ton. KATOEN ferni. SALPETER even zoo op 30/6 voor ord. Engelsch Geraflin. 36 a 36/6. COCHENILLE vast. METALEN. Zink zeer vast in loco 24. 10 en op levering 24. 7. 6. OLIEN. Lijn stil op 38/9 a 39/. Raap bijna onverkoopbaar. Kokos 43/ a 43/6. Palm, prima kvval. 44/. TALK goed gesouteneerd, op de plaats 53/. de volgende 3/m. 51/ met koopers. SUIKER. Ruwe met afdoeningen tot 6. d. lager. Van Geraffln. wordeu bruine loinpeo tot 56/ aangeboden. - WISSELKOKRS. Hamburg 3/m. 13.8al3.S4. Amsterdam 3/ra. 11. 19 a 11. J9|. Antwerpen 3/m. 25. 45 a 25 50. Frankfort 3/m, 1191 a 1193. Weenen 3/m. 10. 18 a 10. 19. Parys 3/m. 25. 371 a 26. 40; op ICO/d. 25. 25 a 25 30. UFERPOOli den IS Augustus. KATOEN. B(J goed gesouteneerde markt met verkoopen van 4000 b. GRANEN. De markt had over het algemeen een beter aanzien. t VTHT.'HPE.W den 13 Augustus. KOFFIJ over het algemeen goed gesouteneerdVan St, Domingo zijn ca 1000 b. per John H. Elliott en van Brazil eenige kleine partyljes omgezet. KATOEN blijft voortdurend met vraag en neiging tot rijzen. Hen beeft voor eene soort mid. Louisiana 36 a 36| c. betaald, en voor good mid. 374 a 38 c. VERWHOUT. Van Geel Tuspanhout is ons de verkoop hekend gewarden van ca. 80.0CO kil. OLIEN. Olyf. Heden werden 15pijpenHojador verkocht. RIJST. Ca. 200 z. gepeld Arracan werden omgezet tot fl. 8J. GRAYEN. Hiervan alleen valt te vernielden de verkoop van een klein partijlje Riga Rogge tot fl. 9J per 70 kil. HAMBURG den 11 Augustus. GRANEN. Tarwe iets vaster. Rogge zonder verandering. Raap- olie in loco mk. 31. 10 a 31. 12, op oct. 31. 14. ZINK vast. D1SC0NT0 5» a 5| AVIGNON den lO Augustas. HEEKRAP altiid vooruitgaande. Heden werden nog onderscheiden partyen als: F tot 58 a 58 60, S F F F R tot 61 a 61. 50 afge- riaan, dito Wortel blijven schaarsch; men betaalt F met 45 a 46. ALCOHOL de Garance met F 85. NEH-YORK den 3U July. (Per Niagara.) KATOEN. Door den weinigen aanwezigen voorraad goed gesou teneerd op de pryzen van 11. week, als: New-Orleans Upland. Florida. Mobile, en Texas. Ordinary10 10 10 104 Middling113 H| Hi 113 Midd. fair124 124 12| 134 Fair12| - - - De verkoopen der week hebben bedragen 3000 b. de uitvoeren 699 b. voor Liverpool. Wat den oogst betrcft, wordl uit sommige districten slerk over den gevallen regen geklaagd. Overigens luiden dezelve zeer gunstig. Sedert den llden II. heeft men geen nieuwe aanvoeren te New-Orleans onlvangen. NEW-ORLEANS den S4 July. KATOEN. De iuvoeren der week bedragen 850 b. legen 4877 b. in 1855; mid. nominaal op 114 c- "e uitvoeren houden op. De verkoopen der week beloopen 2650 b. De voorraad 28/m. b. KOFFIJ. Prima Rio 11 c. Voorraad 36/m. b. VRACHTEY. Naar Liverpool 7/16 d. MOBILE den SA July. KATOEN. De aanvoeren der week bedragen 200 b. legen 3082 b. in 1855; mid. 103 c. VRACHTEN. Naar Liverpool 7/16 d. MONTE-VIDEO den 4 July. HUIDEN weinig aangevoerd van het Binnenland door den slecbten staat der wegenuit honfde de slerke regen. De notering bleef ouveranderd. Gezouten Huiden nominaal op 70 rs. per 75 S. Drooge Paardenvellen 104 rs. a 104 rs. per 10 tt. Gezouten dito 134 rs. per 30 B. WOL met beperklen omgang. TALK be- dingt 204 rs. per arr. VRACHTEN zyn geuoleerd als volgl: Gez. Huiden. Drnoge Talk. Balen. Beenderen. Horens. Engeland.. 45/0 90/0 45/ 37/6 40/ 40/5 pc. Binnenland zonder handel. Frankryk fr. 55 fr. 115 - fr. 80 - - 10 pc.; BUENOS- AYRES den 30 Juny. HUIDEN met geringeu aanvoer en daardoor weder gerezen. Ge- zoutene meer gevraagd. Drooge Paardenvellen schaarsch. Van TALK bebben 200 pijpen a 17 r. contant per arrobe koopers ge- vonden: voor de resterende 60 pUpen worden 18 r. gevraagd. V ELLEN gezocht en hooger te noteren. ZOUT zonder aanvoer. SUIKEB. Geraflineerde goed gesouteneerd en zelfs iets gerezeu. JENEVER met neiging tot dalen. - W1SSELK0ERS 64/ a 64/6a65/. Parijs fr. SI4. VRACHTEN. De prjjzen voor gezouten Huiden voor Antwerpen en Frankryk en voor balen zyn gerezen, doch voor de V. Staten gedaald. Notering: dr. en gez. Huiden. Talk. Balen. Engeland 80/ 40/ 47/6 35/ en 5% Antwerpen 80/ 25/ 40/ Frankryk fr. 109 fr. 45 - fr. 80 en 10°/0 V. Staten 31 c. c. - 6 en 5°/0 HUH ft ON It den >6 July. TABAK oudervond ineer fermiteil in pryzen by meerderen han del. De noteringen zyn: common lugs d. 6, good (o fine d. 8, common leaf d. 84 a 10, good d. 104 a 13, tine d. 134 a 17 en extrA fine d. 16 a 35. SAVANNAB deu 35 JuIIJ. KATOEN. De invoereu der week bedragen 976 b. Upland. De uitvoeren voor Barcelona 520 b. Men uoteerl mid. 114, mid. fair 12 met weinig omgang. VRACHTEN naar Liverpool id. WISSELKOERS op Londen 94 °/o premie. —4 Mijne dierbare EchtgenooteODILIA WILHELMINA VAN BEEKHUYSEN werd mij heden door den dood ontiukt. Rotterdam M. STORM. 11 Augustus 185 6. Heden overleed, tot onze bittere droefheidonze ge- liefde Zuster en Behuwdzuster SARA DOOREMANS, in den ouderdom van 57 jaren. Rotterdam n Augustus 1856. L. DOOREMANS. M. J. DOOREMANS Dooremans. L. DOOREMANS Wed. A. Burkens. J. DOOREMANS. J. VOORHOEVE H. C. Zoon. A. VOORHOEVE Dooremans. G. M. W. DOOREMANS, Wed. N. A. J. Veltman. Eenige kennisgeving. Heden overleed, ten gevolge van een treffend ongeluk, onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Heer HENDERIK VAN DEN KOLK, in den ouderdom van bijna 34 jaren. M. VAN DEN BROEK Rotterdam van 't Hart. 11 Augustus 1856. C.a VAN 'T HART. L. VAN DEN BROEK. Aati Belanghebbenden wordt kennis ge- 'jLg^AD geven, dat de in Mederland betaalbaar ge- II stelde DIYJDENDEK van AAWDEELEN in de JAYASCHE BANK, over het '28ste Boekjaar, ad 40 Indisch per Aandeel, tot den Wisselkoers van 103 c. en alzoo met een en veertig fdulden twintig CentNederlandschzullen worden uitbetaald door de Nederlandsche Handel-Maatschappij aanvangende met Woensdag den 10 September 1856, en zulks tegen Kwitantiestelling in het daartoe bestemde Register, waartoe ook bij onderhandsche Procuratie kan gemagtigd worden. Amsterdam den ir Augustus 1856. Naar LE1TH, het Stoomschip IVANMOMS, Kapit. John Cairns; vertrekt Zaturdag 16 Augustus, des morgens vroeg. Adres bij GEORGE LEFINGSI^QN en bij J. A. HOUfVENSAgenten te Rotterdam, en bij DONALD, R. MAC. - GREGOR Agent ,te Leith. ZATURDAG 16 AUGUSTUS 'smorg. ten 11 ure. I WOENSDAG 20 AUGUSTUS \s namidd. ten 1 ure. Boveudieu wekelljks naar gelang van omstandigheden EXTRA NTODT1BOOTENI volkomen lngerlgl tot het Laden van GOEDEREN en VEE. De bekende en onbekende Schuldeischers in de onder het voorregt van Boedelbeschrljving aanvaarde Nalatenschappen van WILLEMIJNTJE en SOPHIA KURPERSHOEK (of KORPERSHOEK), beide gewoond hebbende en overleden te Ovcrschicworden bij deze opgeroepen om op Vrijdag den 22 Augustus 1856, des voormiddags ten 11 ure, te compareren ten Kantore van den Notaris L. C. DIJXHOORNte Overschie ten einde de Rekening en Verantwoording van het in de gemelde Nalatenschappen gehouden Beheer aan te hooren; zullende indien er geen verzet plaats heeftdadelijk tot de Uitbetaling worden overgegaan. Bij Vonnis der Arrondlssements - Regtbank te Rotterdam (Kamer van Vacantie), in dato 13 Augustus 1856, is het door BERNHARD SCHMITZ, Piano- maker en Koopman te Rotterdam zijnen Schuldeischers aangeboden en door het metrendeel hunner aangenomen Accoord Gehomologeeril en hij Gefailleerde Ge» rehablllteerd. Rotterdam De Curator, 13 Augustus 1856. H. TEN OEVER. v Gedurende de ROTTERDAMSCHE KERMIS is de nabij het Station van de Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij te Rotterdam met uitzondering van den Woens- en Zondag ook voor de Stadgenooten (van geen Toegangkaart voorzien) ter bezigtiging gesteld van des morgens II ure tot des avonds 7 ure, tegen betaling van 25 Cent* de persoon zijnde dezelve voor Vreeindellngen tegen gelijke betaling, door- loopend toegankelijk. Rotterdam 11 Augustus 185 6. ONDER DIRECTIE VAN jr. JG II O L A It II i: 5 It I S, DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1856: Tweede opvoering van JOCELIN DE KUSTWACHTER, Drama in Vier Bedrijven en een Voorspel. Gevolgd door PANTALONI, LIKEURSTOKER TE ROTTERDAM, of Arlequin begunstigd door den Manken Duivel, groote Arlequinade in 3 Bedrijven en 9 Tafereelen, met medewerking van het Gezelschap Spaansche Dansers en Danseressen. Aanvang 61 ure. onder directie van B H MS E MI H <$- op de Grootemarkt, DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1856, Eene Tweede Voorstelling vanHET GELD DE ROEM en DE YROUWEN, Groote Spectakel- Vaudeville in vijf Bedrijven, met Coupletten Duo's, Koreu Dansen, Gevechten, nieuwe Decoratien, nieuwe Costumes en verderen Tooneelmatigen Toestel geheel gemonteerd naar de Mise-en-Sc&ne van het Theatre des Folies-Dramatique te Parijs. DANSEN I'Endalousc La Pienoise en Pas Hongroisin het Derde bedrijf: Wiomiach Vredelled voor te dragen door den Heer Beems. Aanvang ten 8§ ure. FA I. O I N, van J. E. D U P O R T, op den Dam, bij de Bears aan de Noordblaak. Op DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1856: MEN VRAAGT EEN GOUYERNEUR, Vaudeville in 2 Bedrijven naar het Fransch. Na hetzelve EENE YERSTANDIGE YROUW, Vaudeville in 3 Bedrijven, naar het Fransch. Aanvang ten 84 ure. Mjombardatraat HEDEN,MORGEN wijk 8, n,1- VOLGENDE 103. DAGEN: aanvang ten 11 ure, en DES AVONDS aanvang ten 8 uredoor de gunstig bekende F 1 Will C MI H EC MMSM, MS it, zullende zich bij afwisseling doen hooren de Heer AUGUST HOU8TEH, Opdra Zanger van de KK. Opdra te Weenen. Entree: des morgens 25 Cents de Persoon, in ver- teting, en des avonds 75 Cents in vertering voor een Heer met deszelfs Dames. PS. Er zal bij de Muziekale Uitvoering geen Bondgang plaats hebben. 12 Augustus 1856. H. W. LOURENS. VAN ®&loll0clila0evy HEDEN DONDERDAG, des avonds ten 84 ure CORSARIO, de Napolitaanache Bandlet groot Mimodrama in 2 Afdeelingen, versierd met Dansen, Gevechten, te Voet en te Paard, Koddige Scenes enz., verlicht door Bengaalsch Vuur; voorafgegaan door het Programma der Werkzaamheden in de Manege, door alle de voornaamste Artisten. op de Nliciiwemarkt. volgens Programma. Aanvang ten 84 ure. VAN oud 26 jaar, wegende 32 pond, vergezeld van zijne ZUSTER oud 18 jaar, wegende 283 pond zijn dagelijks gedurende de KERMIS te bezigtigen in hunne Fraai Gedecoreerde Loge aan de Eartcenmarktbe- zijden de Varkensteeg. PAPIERHANDEL V ANI Ve HotterdamARR END ERG Ac YAN REYN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1856 | | pagina 4