BINNENLAND. Burgerlijke Stand. Ingezonden Stukken. Cargalijsten. 11, duim en den 23 dezer 5 voet 1 duim Rijnlandsch. glie'!-i Vraag en 300 I zaken in onze Nederlandsche Oost-Indische bezittingen PT'TT A PPRPHA tin i 1 verwektdoor de verzekering dat zeer ongunstige ^an raanVOer" 5°Plkolswerden tijdingen van daar ontvangen zouden zijn zoodat /fim, AcrpTuiz i.i.i_ m. de residentie zelfs van bet zenden van een Com- raissaris-generaal naar die gewesten gesproken wordt. In afwachting van wat dienaangaande nader blijken mogt, schijnt liet reeds nu tot geruststelling te kun- nen strekken dat de correspondent zeer weinig in Staatszaken is ingewijd naardien hij anders weten zou hoe het tegenwoordig Regeringsheleid het zenden van Commissarissen-generaal naar de Kolonien niet toelaat. GOM ELASTIEK met beperkten aanvoer enstijgende. KOERS oj) Holland 103 a 1034 pCt.op Londen 6 m.. zigt 11,30 a 11,23. VRACIITEN nominaal/32 a /40 waartoe vele schepen te vergeefs emplooi zoeken. De privaat uitvoeren in de vorige maand bestonden in 25684 pikols Koffij. 177593 pikols Suiker, 112627 picols Rijst, 19722 ffi Indigo, 874loggers Arak10967 stuks Huiden, 250 pikols Peper, 339 pikols Gom Elastiek, 175 pikols Gom Damar. Nog kan worden gemelddat de volgende schepen ren aangekomen: Ary Scheffer, Kunst, Amsterdam Laura Adele, von Noel, dito SalatigaBezier, dito Bezoekie, Lammerts van Bueren, Rotterdam Benin, Grafthuis, dito P/ins van Oranje, Hensing, dito Jan van Galen, de Boer, Manilla Cornelia Hendrika, Jaski, Decima Jedo v d. Hoeven, Melbourne Amsterdam, Herderschee, dito Zeelandia, Blaakhert, Rio-Janeiro Beursvan Rotterdam, de Vos, Kaap d. G. Hoop ,Biesbosch, Mugge, Hong Kong Anna, Harms, Macao A nJ e rGepasseerd. Henriette Wilhelmina, Kuyk, Manilla n. Sydney [Bovenstaande depeche is reeds zondag door ons ontvangen.] 'sGRAVENHAGE den 24 Januarij. Het Hof zal, wegens het overlijden van H. K. H. de aartshertogin Marie Anne van Oostenrijk, voor den tijd van vier dagen den ligten rouw aannemen, met ingang van den 25 dezer. Gisteren ten 12 ure heeft Z. K. H. dePrinsvan Oranje aan eenige personen audieutie verleend. Heden avond zal er bij den graaf van Rechteren van Ahnem eene soiree plaats hebben. Verschillende dagbladen hebben dezer dagen opgegeven de zamenstelling van het committe van defensie. Deze opgave was onjuisten wij zijn in staat die aldus te verbeterenDe vaste leden zijn Z. K. H. Prins Frederik Z. D. II. Hertog van Saxen- Weimar- Eisenach de luitenant-generaals Nepveu, SeeligDuycker en Storm de Grave de generaals- majoor Gey van Pittius en van Mulken, jhr. Storm van 'sGravesande, Delprat, Singendonck eri Wilbren- ninck. Tijdelijke leden, de generaal-majoor von Loben Sels de kolonels Knoop en de Bruyn en de majoor directeur der militaire verkenningen Leclercq. De oefeningen voor het aanstaand groot caroussel in de manege van Z. K. H. den Prins van Oranje zullen weder hervat worden. Heden vverden Voor den Hoogen Raad de plei- dooijen voortgezet in zake de stad Leyden contra den Staat over den eigendom van het Haarlemmermeer. Bij den termijn van repliek, door mr. Lipman voor- gedragen deed de pleiter uitkoinen hoe men geheel onjuist de motieven van het vonnis en van het arrest had dooreengemengd. Hij wederlegde in het breede het stelsel van defensie der verweerders en ging ver- volgens tot eene uadere adstructie der voorgedragen middelen over. Hij deed daarbij zien hoe de publi- catien van 1451 1458 en 1483 eene authentieke interpretatie van het woord visscherijgaven en dat het dus onverschillig. was welke verschillende be- teekenis aan dit woord door de geleerden ill abstracter werd toegekend. De pleiter lichtte vervolgens de overige middelen nog kortelijk toe. De voortzetting der pleidooijen is bepaald op 8 of 11 februarijals wanneer mr. Faber van Riemsdijk den termijn van dupliek zal voordragen. I De heer mr. D. van Raalte zal als verdediger optreden voor den persoon van Huibert Bekkers, die op 10 februarij aanstaande voor het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland zal te regt staan, beschuldigd van moedwillige brandstichting, waardoor te voorzien was dat menschenlevens in gevaar konden worden gebragtin een bewoond huis te Poortugaalin de maand September 11. De heer Terpstra, inspecteur van politie te dezer stedeheeft aan Burgemeester en Wethouders zijn ontslag aangevraagd. Voor de heden ten Raadhuize plaats gehad hebbende aanbesteding van eene partij illummeer- glazen ten behoeve van de stadsverlichting op 19 februarij aanstaande, waren ingekomen 3 inschrijvings- biljetten. De minste inschrijver was de heer A. Zuur te Leyden voor 9 cents per stuk. Op maandag 21 februarij zal worden geveild en op den 28sten daaraanvolgende door den notaris mr. de Bas publiek worden verkocht het in de Eerste Wagenstraat voor weinige jaren grootendeels nieuw gebouwd lokaal der Afschaffings-inrigting. Tot solo-piston bij het muziekkorps van het reg. grenadiers en jagers is benoemd, in plaats van den heer Boltendie zoo als men weetonlangs tot kapelmeester bij het muziekkorps der schutterij benoemd is, de heer Dunkler, zoon van den verdienste- lijken kapelmeester bij het eerstgenoemde korps. Als eene bijzonderheid kunnen wij mededeelen, dat op de buitenplaats van den heer de Groot. aan den Delftschen straatweg nabij deze stadeene aloe juca grandi flora thaus in vollen bloei staat. ROTTERDAM den 24 Januarij. Aanstaandcn donderdag den 27 dezer, des namiddags ten 14 ure precies, zal de Gemeenteraad alhier eene vergadering houden, waarin de volgende zaken zullen worden ter tafel gebragtMededeeling van ingekomen stukken; benoeming van een Wethouder in de plaats van den heer F. van Vollenhovenidem van een ambtenaar van den burgerlijken standidem van vier commiesen-surnumerairidem der commissie bedoeld bij artikel 5 der verordening, regelende de invordering der directe belasting. om Burgemeester en Wethouders bij te staan in de beoordeelmg der aangiften; deli- bereren over het voorstel der commissie voor de bank van leening tot pensionering van den registreerder der losbank en daarop uitgebragt rapport; idem over het verhuren van percelen waaronder 00k eenige tot het waterproject aangekocht of onteigend; idem over het voorstel tot het verlengen van het riool in de Baan tot aan het stoomgemaal in den Coolpolder en tot het dempen van de Kipsloot en het water aan het Achter- klooster en aldaar een riool te maken, waardoor het water tot aan het stoomgemaal in den polder Rubroek wordt gebragt; idem over het rapport betrekkelijk de recognitien van de erven langs den Hoogen Zeedijk en aan Bosland. Ter geruststelling van de loopende ongunstige be- rigten uit Oost-Indie. heeft de Regering een telegram, dd. Batavia 11 dec. 1858, bekend gemaakt. volgens hetwelk er geen bijzonder nieuws en op Java alles rustig was. A Bii Koninkliik besluit is de heer H. H. van der Sandewiens diensttijd als lid der te Dordrecht ge- vestigde commissie voor de vaart op den Rhiin den 31 december 1858 is geeindigdvoor die betrekking op nieuw benoemd. Bij Zr. Ms. besluit is E. G. Rodemann met 28 februarij aanstaande herbenoemd tot burgemeester der gemeente Menpel Bii Koninkliik besluit ziin verleend de navolgende nensioenen, als aan: J. Westerburser, hoofdeomm. rr^nrniiiS bij 's Riiks belastingen te Maastricht, /381: J. Renaud. idem, 423; J. Smulders, comm. der 1^1 's Rijks belastingen te Warffum, 254; A. perheim, schatter van het slagtvee te Schal 5 B. van Zetten of Setteniifem" te K 28; A. van Koeverden, idem te Ni]kerk. 58 W. van Oostrumidem te Ilaaften. f 11; G. S. Heringa, idem te Ternaardf 58 H. Op den Akker. comm. der lste klasse bij 's Rijks belastingen te Keppel,7*303; POuwensidem der 2de klasse te Nijmegen271 D. Dockheer idem te Vlissingen356J. Stam. Rijks tolg. te Diemen241C. Drolsbachidem te Doom, 7*239; C. M. Heynekamp, wed. van A. van den Hengst, in leven comm. der 3de klasse bij 's Rijks belastingen te Voorthuizen, 101. Bij Koninklijk besluit van den 19 dezer (Staatsblad n°. 2) is eene wijziging bepaald in de uniform van de te benoemen officieren der schutterijen. Die wij ziging bestaat hierindat door de van nu af aan door Z. M. te benoemen officieren bij de schutterijen. in stede van den bij vroeger besluit voorgeschreven rokzal worden gedragen een korte jas van donker blaauw laken de kraag en opslagen van rood laken, de voor- en achterpanden alsmede de zakkleppen ge- biesd met wit lakenen overigens geheel overeen- komstig het model voor de officieren der infanterie van het leger voorgeschreven. Z. M. heeft aan J. Boelen J. Rz. en J. A. de Haas, beide wonende te Amsterdam, als directeuren der aldaar gevestigde Sleepdienst-Maatschappij, vergunning verleend tot wijziging van de acte van oprigting dier Maatschappij. De generaal-majoor Schimpff, gouverneur van de kolonie Suriname, is benoemd tot ridder der orde van het Legioen van Eeren de heer van Lansberge gouverneur van Curacao en onderhoorighedentot ridder der orde van St. Stanislas. In overeenstemming met de usance, omin geval aan de begrooting van een dienstjaar bij verschillende wetten uitgaven zijn toegevoegdeene nadere vast- stelling daarvan voor te dragen. heeft thans de Minister van Bifinenlaridsche Zakeu voorgestetft aeu mH.Bsi'p van wetwaarbij de begrooting van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1858, oorspron- kelijk aangenomen tot een bedrag van 5,980,114.35, nu nader wordt vastgesteld tot een bedrae van 6,555,884,35. s De Minister van Marine zal op 3 februarij e. k. doen aanbesteden de levering van 240 rollen karldoek. 1050 stuks wollen dekens2000 stuks Orleansche doeken1500 dito bonte overtrekken voor paarden- haren matrassen, 1500 dito dito voor kussens800 dito uitmonstering voor 3°. oorstel van d^gfltSf en ^hoogheemraden tot verdeeling van het hooghee ifr^jbmhap in 5 deelen of districtenen aanstelling inflwdwel van een opzigter, als: e'en te Halfwrg met eene bezoldiging van .7*1500 en vrije woning een te Spaarndam met bezoldiging van 1500 en vrije woning. ee'n te Katwijk met bezoldiging van 1100 en "vrije^oning den te Ley den met bezoldiging van llOO'zonder vrije woning, en een te Gouda met bezoldiging van f llOO en vrije woning. Nadat de djjkgraaf dit voorstel in dis- cussie had gebragten deze aan?ferangen was heeft de beer S. de Clercq als motie j*f'n orde voorgesteld de behandeling van dit voorstel te verdagendaar de hoofdingelanden niet tijdig genoeg met den inhoud van het voorstel bekend waren gemaakt, om over een zoo gewigtig en omvattend ofrtlerwerpals de voor- gestelde nieuwe organisatie van het waterstaatsbeheer, met kennis van zaken t^beslissen. Deze motie van orde ,_eenigzins bestreden wordendeis door den heer Blusse' nader aangedrqngen. Daarin is, op voorstel van den heer de Clepcqmet overgroote meerderheid besloten1°, de behandeling van het voorstel te ver dagen 2°, het voorstel met de dalrbij behoorende toelichting te doen drukken en aan de leden te doen toekomen en 3°, eene »commissie te benoemen o m de vergadering omtreirfc dit voorstel te dienen van rapport en advies. Tot leden dier commissie zijn daarop door de vergadering benoemd bij de lste vrije ming de heer S. Clercq, en bij de 2de vrije ming de heeren mr. P. L. F. Blusse en J. P. Viruly. 4°. Benoeming van een lid der fiuantiele commissie terfvervanging van den heer G. Spoors Elandover- Verkozen de heer A. van Lennep. ^.oorstel van dej^heer A. van Lennep qm de notulen der vereenigde vergadering steeds tedoen drukken. Dit ontwerp is na eenige discussieop voorstel van den dijkgraaf, bij acclamatie in handen van dijkgraaf en hoogheemraden gesteld om te dienen van rapport en advies. 6°. Voorstel van den heer A. van der Breggen om in het 12de district de gemeente Boskoop tot een onderdistrict te maken. Bij acclamatie is besloten daartoe de noodige stappen bij gedeputeerde staten te doen. Ten gevolge van de aanhoudende ongesteldheid van den kommandant en den adjunet-kommandant in de strafgevangenis te Woerden is de heer Caneel, kommandant van de gevangenis te Hoorn, te Woer den aangekomen, ten einde voor eenigen tijd de functien van kommandant over de strafgevangenis aldaar waar te nemen. De Nederl. Rijnspoorweg-maatschappij heeft een fedetailleerden en vergelijkenden staat uitgegeven van e vracht- en koopmansgoederenin 1857 en 1858 langs hare baan vervoerd, doch waaronder niet be- grepen zijn de goederen op doorgaande geleibrieven regtstreeks overgebragt naar of komende van de Keulen-Mindener en Aken-Dusseldorf-Ruhrortsehe spoorwegen, en elobaal bedragende 6,500,000 Ned. pond. Daaruit bljjktdat totaal verzonden waren i n 1858 Nederl. pond 5,163,282 voor 20,982.664 waaronder uit Amsterdam, Ned. pond 1,637,523 voor 7,111.07; uit Utrecht, Nederl. pond 244,413 voor 641.19; uit Gouda, Nederl. pond 111,025 voor f 301.37^: uit Rotterdam, Nederl. pond 1,046,766 voor 5,229.524; uitArnhem, Nederl. pond 773,166 voor f 2,742.21f; uit Emmerik, Nederl. pond 815,705 voor f 3,687. In 1857 waren die cijfers geweest totaal Nederl. pond 7,052,032 voor 29,052.35uit Amsterdam, Nederl. pond 1,363,515 voor 4,744.264; uit Utrecht, Nederl. pond 719,306 voor f 1,622.784; uit Gouda, Nederl. pond 74.952 voor198.48; uit Rotterdam, Nederl. pond 1,897,375 voor 13,920.52; uit Arnhem Nederl. pond 1,346,448 voor /3,684.01; ui^jg^pk-. Nfiikaipond 1,000,547-voot.3.4^6. Van Tjqtt -- Utif Middelburg wordt ons het volgende schreven Men verneemt dat de Minister van Kolonien. Men berigt uit Paramaribo aan de U. C. onder den datum van den 21 december jl. het navol gende Er is hier weder een groot schandaal aan den dag gekomen. De heer A. Wildeboer, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuwinspec teur der domeinen van den Iandbouw en de nij- verheidtevens commissaris van de vroeger bestaan hebbende en thans in het effen gebragt wordende W. I. Bank. is. op den 12 dec. jl.. met eene schoener naar Demerarij gevlugt en waarschijnlijk verder naar Noord-Amerika, achterlatende een aanzienlijk (nog onbekend) deficit in zijne kas. Het is verschrikkelijk! Wat zal men van Suriname in Nederland zeggen? Onlangs nog een euveldaad van den weesmeester. nu, die van den bedoelden inspecteur; beide menschen, die hier het grootste vertrouwen genoten en door den gouverneur zoo begunstigd waren! De betrekking van inspecteur der domeinen enz. bestond in de laatste jaren niet meer, doch is op voordragt van den gou verneur, ten gunste van den heer Wildeboer, gepas- seerde jaar weder in het leven geroepen. Deze betrekking geeft /8000. De heer Wildeboer is Mulat, en had liet dus zeer ver gebragt, buiten en behalve hij steeds door den gouverneur uitstekend gesignaleerd werdTreurig is het intusschen voorden heer d. M. administrateur van finantien, die met de controle over alle klassen en lands administratien belast is. De functien van inspecteur der domeinen enz. zijn pro- visioneel aan den kapitein Slengarde opgedragen. Thans is de waarschijnlijkheid daardat de gouverneur met het aanstaande voorjaar de kolonie verlaat. Hij heeft zoo als hier algemeen gezegd wordt met den mail van den 21 nov. zijn ontslag als gouverneur aangevraagd. Reeds wordt hier een der navolgende zes heeren als zijnen ppvolger genoemd1, baron v. Heemstra, commissaris des Konings in Zeeland*. 2, de oud-gouverneur-generaal van Raders. 3, de oud- gouverneur van CurasaoElzevier. 4, de oud-resident in O.-I., van Rees. 5, de Veer, referendaris bij het departement van kolonien, en 6, de generaal-majoor in O.-I. dienst, Steinmetz. overleg met de directie der Handel-Maatschappij oordee! is, in de wijze van verkoop der O. I. produ De Stoompost meldt, dat de Ministers van Binnen- landsche Zaken en van Finantienop aanzoek der maatschappij van landaanwinning in de provincie Zeeland naar aanleiding van eene door haar te Londen fehouden vergadering, waarin de nieuwe regeling van et Nederlandsche Gouvernement is in overweging genomen, en welke maatschappij niet bij magte was, haar werkde afdamming van de Oosterscheldeen vooraf graven van een kanaal door Zuidhollandte volbrengen, met het bestuur dier maatschappij eene transactie hebben gesloten, behoudens bekrachtigins bij de wet. Dat wets-ontwerp zou nog in deze Zitting aan de Kamers worden aangeboden. Indien (zegt dat bladhet bestuur der onderneming echter gelooft. dat die bekrachtiging zoo spoedig zal worden ver- kregen, dat zij nog in den loop van dit jaar de bundershkken of aanwassen zal kunnen bedijkendie haarnaar het schijntbij de transactie zijn afgestaan, dan heeft zij stellig buiten den waard gerekend." Ds. M. D. Deelemanpredikant te Brielleheeft het beroep naar de Ned. Herv. gemeente alhier aan genomen. Een schrijven uit's Gravenhage aan de Utrechtsche ^ourant heeft ongerustheid wegens den staat der van wijze van verkoop der O. I. producten over 1859 hetzelfde systeem te moeten volgen als in 18j-^w aardoor andermaal deze stadniettegenstaande de noBr het Gemeentebestuur en de Kamer van koop- handel-aangewende pogingen van hare sedert jaren aldaar gehouden veiling zal verstoken blijven. n Bij.de sedert de ministeriele voordragt nopens de m ro™ !?te k'asse, 800 dito aan te leggen spoorwegen alhier heerschende ontevre- voor matrozen -de klasse 500 dito uitmonstering den eid*. oopt men algemeen, dat het Gemeentebe- vooi kanonniers en 500 dito uitmonstering voor man- stui r tegeh bovengenoemden voor Middelburg zoo schappen van het vaste corps. nadeeligfn^maatregll bij de Hooge Regering zal pro- testeren. Evenwel is de ondernemingsgeest niet zoo uit- gedoofd, als men wel eens wil voorgeven, getuige dat bij de laatst gehouden aanbesteding van kolen door de Handel-Maatschappijdeze aan eenen alhier ge- vestigden handelaarals minsten inschrijver, grooten- dee s is gegundvoor wien alzoo de barkschepen bi.Amei'cie-Compagnie en Pauline in lading naar I^y|e liggen." Jl. donderdag had ter provinciale gritfie ZeSand plaats de aanbesteding van het driejarig ondevhoud van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Neuzen en het zijkanaal naar de Axelsche sassingingaande met den dag der goedkeuring van de besteding en eindigende den 31 december 1861, daaronder begrepen het leveren van de benoodigde ma'terialen en gereedschappenwaarvan aannemer is geworden de heer G. van de Vrede, te Neuzen, voor de som van f 17,500 per jaar. De Nieuwe Noordbrabander zegt, dat het onder- zoek aangaande het stempel op de gouden werken van zekeren fabriekant G. te 'sBosch, welke zijn opgehaald op het vermoeden dat dit stempel valsch of nairemaakt zou zijn reeds heeft plaats gehad en tot uiikomst heeft opgeleverd dat het vermoeden onge- gi'ifnd is bevonden en geene enkele daadzaak daaraan voedsel is komen geven, terwijl al de opgehaalde werken tan den fabriekant G. volkomen aan de ge- halte hebben beantwoord. f De laatste prijzen der volgende levensmiddelen te Waalwijk waren: 1 Ned. mud tarwe /8 a f 8,50; 1 mud rogge f 5 a/5.50; 1 pond roggebrood 16J- cent; irfsond boter 70 a 80 cent; 1 pond vleesch 50 cent: iWjond spek 55 cent; 1 mud aardappelen f 1,25 a/1,50. LI. donderdag avond is de stad Almelo voor het eerst met gaz verlieht. Dezer dagen is de persoon van S., uit Hengelo, ge< ankelijk te Almelo binnengebragtverdacht van des bevvust eene valsche Amerikaansche banknoot van 10 dollars te hebben uitgegeven die hij te Lingen in Hannoverzou hebben ontvangen. De voltooijing der graafwerken binnen en buiten de tad Assen aan het Noord-Willems-Kanaal, nadert met rassche schreden. Met het maken der bruggen enz. zal derhalve spoedig een aanvang worden gemaakt. Naar men verneemt zijn reeds langs dit kanaal eenige huisplaatsen verkocht, zoodat Assen aan de Gronin- gt zijde zal worden uitgebreid. Waterhoogte Arnhem 22 dezer 0,73 el. De Rijnhoogte te Keulen was den 22 dezer 4 voet r! ROTTERDAM den 24 Januarij. OVERLEDEN A. van Vliesz., 1 j. C. van der Poorter, jd., 52 j. H. W. Doedes, d., 4 m. W. den Hengst, wedr. van A. Berk, 80 j. J. van Been z., 11 m. M. M. Vink, d., 9 m. J. J. Hecking, z., 1 j. H. J. Simons, z., 1 j. S. M. Liesveld, d., 2 j. L. Benedictus, d., 3 j. J. C. Strang, d., 2 j. C. II. van Look, d., 1 m. T. E. Gulbransen d.. 1 j. M. J. de Groenz., 2j. A. A. Petit, d., 1 j. J. Beugels, z., 3 j. B. A. J. Hogerz., 6 m. J. Dekkervrouw van J. Velkoop, 36 j. J. Abspoel, man van A. Krijgsman, 57 j. G. van Putte, vrouw van.B. Groen 27 j. A. Kroesbeek, d., 4 m. J. Verhagen, z., 1 j. A. J. Groen z., 9 m. BEVALLEN J. F. Blanson Henkemans, geb. de Ruyter, z. A. Grijsendorffergeb. de Yos d. J. Engelfrietgeb. Goosen, z. J. J. Frank, geb. Cohen, d. J. van der Meyden, geb. Denzler2 zn. E. M. Stoeller, geb. Schmidt, z. G. M. P. van Helden. geb. van der Putten, d. J. Matteraan, geb. Stibbe d. A. van der Vegt, geb. Metzelaar, d. W. Groenewegengeb. van Akenz. H. W. Taktor geb. Kouwenberg d. VERTREK tier SPOORTREINEN. W1NTERD1ENST. Hollamlsclie Ipoorweg. "j""" im 7 11.40, 3.35, 6.30. allcen naar HTage: 9.45. 9.30.' Amst. naar Rotterdam: 8.30, 11.30, 4.30, 's Hage alleen naar Rott. 8.30. 3.44. Spoorweg Antwerpen-Rotterdam. Van Rott. naar Antwerpen en Breda: 10.2.45. Breda naar Rott. en Antwerpen: 6.50, 12.35. 5.20. Antwerpen naar Rott. en Breda: 7.45, 12.20. alleen naar Breda en Moerdijk: 5.25. Rhijn-Spooriveg. Van Rott. n. Utr., Amst. en Arnh.: 7.,12.15, 1.15, 7,15. - Amst. n. Utr., Rott. en Arnh.: 7. 20, 12.30, 2.25, 7.45. - Arnh. n. Utr., Amst. en Rott.: 6.33, 11.40, 12.30, 6.58. Door vormde beroepen ds. L. P. Trautmann"erner. pred. 'te Kleef. den breeden kerkeraad der Waalsche Her- gemeente te Delft is gisteren tot predikant In de vereenigde vergadering van dijkgraaf, hoogheemraden en hoofdingelanden van Rijnland, op dezer gehoudenzijn voornameljjk de drie vol gende onderwerpen behandeld 1°. Het voorstel van den heer mr. P. L. F. Blusse om ingelanden tot bijwoning der zittingen van de vereenigde vergadering toe te laten. De vergadering heeft met 13 tegen 9 stemmenaannemende de redaetie van den heer Gevers van Endegeest, beslist: "'halve de voor alien openbare zittingbij art. /2 van het Reglement van Rijnland voorge schreven, 00k alle andere zittingen openbaar zullen zijn voor de ingelanden in persoon mits zij inko- mende hunne namen teekenen met aanvvijzing der gemeentewaarin hunne bezittingen zijn gelegen en het vroeger aangenomen Reglement van Orde dienovereenkomstig te wijzigen. 2 erzoek van mr. J. P. Amersfoordt en P.Boer, om de sluizen te Ilalfweg niet alleen tot waterloozing, maar tevens tot doorvaart voor het publiek te doen stiekken. Het voorstel van dijkgraaf en hoog- heemradenom op dat verzoek afwijzend te be- schikken, op grond der overgroote kosten, welke, zonder daaraan verbonden evenredige voordeelen, \oor de inrigting dier sluizen tot openbare doorvaart zouden worden vereischt, is, nadat een tegenvoorstel tan den heer Pol geene ondersteuning vondmet acclamatie aangenomen. Inwoners van Brielle. Als stemgeregtigden zult gij even als wij onderge- teekenden eenen kennisgeving hebben ontvangen dat de verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad alhier (in de plaats van den heer mr. W. Terpstra, naar elders in eene hoogere betrekking geroepen,) zal gesehieden op aanstaanden dingsdag den 25 januarij 1859, van des morgens negen tot des namiddags ten vier urein de groote zaal van het Raadhuis. Het is u alien bekenddat op het u toegezonden stembriefje den naam en voornaam van hem die door u gekozen wordt duidelijk behoort te worden ge- schrevenzonder daar verder iets bij te voegen dat dit ingevulde stembriefje ongesloten door u persoonlijk in de stembus behoort te worden bezorgd, en gij met alzoo te handelen aan uwe dure verpligting als stem geregtigden ten voile zult hebben voldaan. Alleen zij het ons nog vergund aan hen die in het denkbeeld verkeeren, dat de Burgemeester dezer gemeente reeds voor lang Lid van den Raad waste mogen doen opmerkendat zulks geenzins het geval kon zijn, aangezieu zijn Ed. Achtb. bij het ontstaan eener vacature nog geen jaar in deze Gemeente woonachti» was geweest. Zijn Ed. Achtb. thans tot Lid van den Raad verkiesbaar zijnde. Wie uwer er soms tot hiertoe onverschillig over mogt hebben gedacht, zal voorzeker nu wel van"denk beeld veranderen, nu hem in den Burgemeester de persoon wordt aangewezen die verkiesbaar is en van wien men met alle zekerheid zal kunnen verwachten dat hij de belangen dezer Stad, maar 00k die der ingezetenen in het bijzonder, met de meeste naauw- gezetheid zal behartigen en voorstaan. Met dus zijn naam op het stembriefje te schrijven of te doen schrijven zult gij niet alleen eene versnippering van stemmen maar tevens eene lastige herstemming voorkomen, die nuttelooze werkzaamheden veroorzaakt en voor de Gemeentekas altoos schadelijk moet wezen. Zoo raadplege men dan met elkander maar meer nog zich zelven en kan het dan wel niet anders of de uitslag dezer stemming zal aan de verwaehtinf ten voile beantwoorden. EENIGE STEMGEREGTIGDEN. Rotterdam. IA VIA en P AN AROEK AN, Kortenaer, Glazener: 8670 p. Koffij, 7504 p. Suiker, 516 p. Noten, 219 p. Foelie, 700 p. Tin, 200 p. Rotting, N. H. M. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1859 | | pagina 2