eene gouden doos, ter waarije van 100 guinees, aan te bieden, als blijk van erkentelijkheid voor de ge- wigtige dienstendoor hem in CanadaChina en Japan, den Lande bewezen. In de week die den 4 junij eindigde daalde bet cijfer der sterfgevallen in deze hoofdstad tot 998 en bleef dus, de vermeerderde bevolking daarbij in aan- merking genomen, 78 beneden het gemiddelde in dezelfde week der tien vorige jaren. Het getal der in eerstgenoemde week hier geborenen was 1593, namelijk 786 jongens en 807 meisjes, of 108 boven het gemiddelde in dezelfde week der tien vo rige jaren. Eergisteren vestigde de heer Mather de aandacht der commissie voor de Tyne te Shields op den geheel onverdedigden toestand der monden van die rivier, en meende dat die zaak terstond in ernstige over- weging moest genomen wordenmaar zijne medeleden deelden zoo weinig in die vrees dat zlj eenstemmig verklaarden hoe het tijdverspilling zijn zou over een voorstel te beraadslagendat alleen strekken kon om alle oude vrouwen en kinderen in den omtrek bang te maken. PARIJS den 12 Junij. Particuliere Correspondentie. Heden, met den zondag en daarenboven eersten Pinksterdag, komen de Parijsche bladen niet uit, en ontbreekt ook alle ander nieuws. De clubs zijn ge- sloten, even als de beurs, en zelfs de telegraaf houdt rustdag. Intusschen is er toch een feit dat zijn gewigt heeft en waarover de politici heden redeneren. Het is de opening van het tweede gedeelte'van den vehl- togt. Voor den Keizer en zijn leger zal Milaan geen ander Capua zijn. Reeds is Lodi, ten zuiden van Milaan, even als Bergamo, ten noorden van die stad, bezet. Zal de jeugdige Keizer van Oostenrijk de kroon van Lombardije op het spel zetten in een grooten veldslag Het is mogelijk dat hij zoo ver- metel zijhet is natuurlijk dat hij op eene overwinning hoopt ter herstelling van den zedelijken moed zijner troepen, en in elk geval moet hij eene spoedige be- slissing van den oorlog wenschelijk achtendaar de finantien van den Staat geen lang uitstel gedoogen. Ik kom terug tot hetgeen gisteren is gebeurd. Gij kent nu zeker reeds de proclamatie des Keizers aan het Italiaansche Volk. Het kan uwe opmerking niet ontgaan dat zij gerigt is tot het Italiaansche Volk en niet maar tot de Milanezen de Lombardijers, maar ongetwijfeld ook aan de Romeinen, de Napolitanen enz. Van het eene einde van het Schiereiland tot het andere bestaan verschillende soorten van rege- ringen maar slechts 66n Italiaansch Volk, bezield door 66n en denzelfdeu geest. De Keizer rigt zich tot alien hij roept hen te wapen onder de vanen van Koning Victor Emmanuel. Wat is de beteekenis van dit Staatsstuk, dat onge twijfeld eene plaats zal beslaan in de jaarboeken der geschiedenis Moet men er een staatkundig pro- gramma en eene geloofsbelijdenis aan Europa in zien Zoo wordt het hier opgevat. Weest heden niets anders dan soldatenmorgen zult gij vrije burgers zijn van een groot Land." In deze woorden ligt de gansche gedachte des Keizers opgesloten. Hij is gekomen als bondgenoot, als raadsman, als gast van het Italiaansche Volk; hij zal het helpen om den vijand te verjagen maar hij zal niet tusschen treden daar waar het de regten der vrijheid uitoefent. Men moet het gewigt dezer verkondiging van be- ginselen niet miskennen. De Keizer kent het over- wigtin Italie uitgeoefend door de hoofden van de oude partij der revolutionairen. Hij weet dat men, om de vrijheid van Italie op eenigzms vaste grond- slagen te vestigeja. de hulp-der revolutie noodig-besft, De revolutie echter is in Italie de partij der repu- blikeine'n eene partij die wel niet talrijk maar zeer ontwikkeld is en veel invloed heeft op de volksmassas. Deze partij heeft aan hare goedkeuring van het ver- bond tusschen Frankrijk en Sardinie de voorwaarde gehechtdat Frankrijk zich niet met de binnenland- sche aangelegenhedenmet de organisatie van het bevrijde Land zou inlaten. De Keizer hernieuwt door zijne proclamatie al de beloften welke hij reeds op plegtige wijze te dien aanzien heeft afgelegd. De telegraaf heeft u gewis ook de tijdmg overge- bragt van het vertrek der Hertogin van Parma die haar leger van den eed van getrouwheid heeft ont- slagen. Men zegtdat zij zich bij haren broeder, den graaf van Chambordwil gaan voegen. Ziedaar dus wederom een tak van het huis der Bourbons, die zijn erfdeel verliest. Parma heeft zich onmiddellijk bij Sardinie aangesloten en zal er waarschijnlijk, even als weldra ook Modena, bij ingelijfd worden. Volgens de jongste depeches stond prins Napoleon op de grenzen van laatstgenoemd hertogdom, en daar Modena op voet van oorlog verkeert tegenover Sardinie, is het waarschijnlijk dat de Hertog genoodzaakt zal worden zijne Statendie door het 5de legerkorps bezet zullen wordente verlaten. Bologna en de omstreken zijn reeds door de Oostenrijkers ontruimd. Men begrijpt hier niets meer van hunne plannen, daar zij altijd maar terug trekken. De hoofdkwartieren der beide Keizers liggen thans nog vrij ver van elkander; zal er een door hen persoonlijk aangevo erde strijd uit voortkomen? De generaal Schramm, een van de legerhoofden van het eerste Keizerrijk, is benoemd tot opperbevel- hebber over het kamp van Chalons, eene betrekking, welke men eerst voor den maarschalk Pelissier had bestemd. De maarschalk Bosquet zal waarschijnlijk nimmer weder geheel herstellen van de wonde welke hij in een duel heeft ontvangeneenige maanden na zijne terugkomst uit de Krim. Reeds daar had hij wonden bekomen, die langen tijd voor het behoud zijner rede deden vreezen. Hij was nog niet geheel hersteld toen hij de eer der vrouw van een zijner offlcieren in gevaar bragt en genoodzaakt was dezen voldoening te geven. Bij die gelegenheid ontving hij een degensteek in de lies en is nooit weder vol- komen genezen. Hij kan de beweging van het paard- rijden niet verdragen en eene schitterende militaire loopbaan is alzoo op zijn toppunt gestoord. Ik schrijf u deze bijzonderheden, omdater ook onder uwelezers alligt sommigen zijndie zich verwonderd hebben, dat een generaal, die in de Krim onder de eersten geschitterd heeftthans werkeloos blijft. De Moniteur verklaart hedendat het onjuist is, dat de Pauselijke Nuntius te Weenen is voorgegaan bij eene godsdienstige plegtigheid, welke tendoefhad de bescherming des Hemels af te smeeken over de Oostenrijksche wapenen. Ziehier den woordelijken inhoud der proclamation, door Keizer Napoleon III, op den dag van zijn intogt in Milaanaan het Italiaansche volk en aan het leger van Italie gerigt ltafianen! Daar het krijgsgeluk ons heden binnen de hoofdstad van Lombardije voertwil ik u zeggen waarom ik hier ben. Toen Oostenrijk op onregtvaardige wijze Sardinie aanviel, besloot ik mijn bondgenoot, aen Koning van Sardinie, te ondersteunen, waartoe de eer en het belang van Frankrijk mij verpligtten. Uwe vijandendie ook de mijne zijn heTjben getracht de algemeene sympathie afbreuk te doen Ike in Europa voor uwe zaak bestond door het tevoen voorkomen alsof ik den oorlog alleen voerde uit persoonlijke eerzucht en om Frankrijks grondgebied uit te breiden. Zoo er menschen gevonden worden die hun tijd niet begrijpen, ik behoor niet tot hen. Bij den verlichten toestand der openbare meening, is men tegenwoordig grooter door den zedelijkei in vloed dien men uitoefent dan door onvruchtbarei ver- overingen; en het is deze zedelijke invloed, waarnaar ik met fierheid streef door mede te werken tot de bevrijding van een der schoonste gedeelten van Europa. Uwe ontvangst heeft mij reeds bewezen dat gij mij begrepen hebt. Ik kom hier niet met een vooraf opgevat stelsel om de Vorsten van hun grondgebied te ontrooven, noch om u mijnen wil als wet voor te schrijven; mijn leger zal slechts deze twee doeleinden in het oog houdenuwe vijanden te bestrijden en de binnen- landsclie orde te handhaven. Het zal niet denjthin- sten hinderpaal in den weg leggen aan de vrije open- baring van uwe wettige verlangens. De Voorzienigheid begunstigt somwijlen de Volken even als bijzondere personendoor hun de gelegen heid te schenken van op eenmaal groot te worden; maar het is onder voorwaarde dat zij er gebruik van weten te maken. Maakt dan gebruik van het geluk dat u wordt aangeboden. Uw wensch naar onaf- hankelijkheidzoo lang reeds uitgesprokenzoo vaak teleurgesteld, zal verwezenlijkt worden, wanneer gij u zulks waardig toont. Vereenigt u dan tqt.efn enkel doel; de vrijmaking van uwLand. Organiseert u op militaire wijze. Snelt toe onder de vanen van Koning Victor Emmanuel, die u reeds op zulk eene edele wijze het pad der eer heeft gewczen. Herinnert u dat zonder krijgstucht geen leger kan bestaan en weest, bezield door het heilige vuur der vaderlands- liefde, heden niets anders dan soldaten; morgen zult gij de vrije burgers van een groot Land zijn. Gegeven in het Keizerlijk hoofdkwartier te Milaan 8 junij 1859. Napoleon." Soldaten Eene maand geledenvertrouwen stellende in de pogingen der diplomatie hoopte ik nog op den vrede, toen de inval der Oostenrijksche troepen in Sardinie ons eensklaps in de wapenen riep. Wij waren niet gereed. De manschappen, de paarden, het materieel, de legervoorraad ontbraken en om onze bondgenooten te hulp te komen moesten wij, in der haast en bij kleine afdeelingen, over de Alpen trekken, tegen een geduchten vijand die sints langen tijd zich had toe- gerust. Het gevaar was groot; door de energie des Volks en door uwen moed is in alles voorzien geworden. Frankrijk heeft zijne oude deugden teruggevonden en vereenigd tot een en hetzelfde doel, en in een en hetzelfde gevoel, heeft het de magt van zijne hulp- bronnen en de kraclit van zijne vaderlandsliefde ge- toond. Tien dagen zijn er thans verloopen sedert de operation een aanvang namen en reeds is het grond gebied van Sardinie bevrijd van de troepen die er waren binnengevallen. Het geallieerde leger heeft vier gelukkige ge- vechten geleverd en eene beslissende overwinning behaald, die de poorten der hoofdstad van Lombardije voor u hebben geopend; gij hebt 35,000 Oostenrijkers buiten gevecht gesteld 17 stukken geschut en twee vaandels genomen en 8000 krijgsgevangenen gemaakt; maar alles is nog niet ten einde. wij zullen nog strijd hebben door te staan en hinderpalen te overwinnen. Ik reken op umoed .dan. dappere soldaten. van het leger van Italie! VanT"uit denhemel bUffil'l!" uwe vaderen met fierheid op u neder Gegeven in het Keizerlijk hoofdkwartier te Milaan 8 junij 1859." Napoleon." De volgende proclamatiedoor de municipaliteit van Milaan aan de inwoners dier hoofdstad uitge- vaardigd en ook naar Como opgezondenheeft in die stadeene der voornaamste van Lombardije, niet den minsten tegenstand ontmoet: MedeburgersHet heldhaftig verbonden leger. door den grootmoedigen Keizer Napoleon III aan- gevoerd die de verdediging der Italiaansche onaf- hankelijkheid heeft op zich genomennadertna schitterende overwinningen, de poorten onzer stad. De vijandelijke troepen zijn in vollen aftogt. Koning Victor Emmanuel, de eerste soldaat van het herboren Italie, zal binnen weinige uren herwaarts komen en u afvragen wat de Milanesche heldenmoed voor de nationale zaak heeft verrigt. De zedelijke tegenstand tien jaren lang door u aan de vreemde onderdrukking geboden, heeft u de achting van geheel Italie waardig gemaakt en den roem der vijf dagen bevestigd. Maar thans moet gij het nationale leger, het verbonden leger, eene uwer waardige ontvangst be- reiden. Roept Koning Victor Emmanuel uit, die sedert tien jaren den onafhankelijkheids-oorlog voor- bereidt. Hernieuwt de aanhechting van Lombardije aan Pidmonthernieuwt die door dadendoor op- offeringen en met uwe wapenen Het dagbladvan Piemont deelt den tekst der adressen mede, door de gemeenteraden van Varese, Como, Lecco en Sondrio aan Koning Victor Emmanuel, door tusschenkomst van diens commissaris, graaf Vicontis Venosta, toegezonden. Dat van Lecco, van alle het meest beteekenendeluidt dusAan de algemeene geestdrift onzer geheele bevolking gehoor gevende, begeerig zich ten voordeele der Regering van zijne Sardinische Majesteit Victor Emmanuel te ver- kiaren, heeft de wettige vertegenwoordiging dezef ge- meenteheden buitengewoon vergaderdhet protocol, waarvan wij hierbij het authentiek afschrift overbrengen, plegtig als de waarheid verklaard, gelijktijdig met onze eigene goedkeuring van het zoo sterk begeerd Bewind van Zijne Sardinische Majesteit. Wij zijn er fier op mijn heer de commissaris, met het aanbieden van deze acte aan u belast te zijn, en wij verzoekenunederig, in naam der door ons bestuurden, die wel aan den voet des Troons te willen overbrengen. Door Milaan te verliezenzegt de Opinione van Turijn, heeft Oostenrijk de stad verloren die zij het hardste door de gedwongen leening gedrukt had. Milaan is vrij, alvorens den eersten termijn dier leening betaald te hebben. De belasting welke de provincie Milaan was opgelegd bedroeg 12,084,000 tlorijnen, derhalve ongeveer 757,400 florijnen per maand. Koning Victor Emmanuel heeftbij besluit van den 8 dezer uit Milaan den ridder Paola Vigliani, groot-officier der orde van St. Maritius en St. Lazarus, tot gouverneur van Lombardije benoemd. Omtrent het per telegraaf gemelde gevecht te Marignan (Melegnano) is door den majoor-generaal van het leger in Italie aan den Minister van Oorlog het navolgende medegedeeld Milaan 9 junij. Na de overwinning van Magenta hebben de Oostenrijkers in alle haast Milaan ontruimd41 bronzen stukken geschut en eene menigte ammunitie en legerproviand achterlatende. Zij zijn in vollen aftogt op Lodi en Pavia gemarcheerd. Den 8sten gaf de Keizer aan den maarschalk Baraguay d' Hilliers bevel de positie van Melegnano te be- magtigen, van waar wij te gelijk twee aftogtslinien van den vijand zouden bedreigen. Maar de Oostenrijkers, die ook de belangrijkheid van Melegnano tot dekking van hunnen aftogt hadden doorzien, maakten gebruik van de overblijfselen van vestingwerkendie in deze plaats worden aangetroffeu, en hadden zich daarin sterk verschanst. De maarschalk Baraguay d'Hilliers, ten vier ure voor deze positie aangekomen, heeft haar onmiddellijk door de divisien Bazaine en Ladmirault doen aan- tasten, terwijl de divisie Forey haar moest omtrekken. De strijd heeft niet minder dan drie uren geduurd. De vijand heeft aan de aanvallen der onzen den krachtigsten tegenstand geboden. In het eind, met de bajonet van schans tot schans, van huis tot huis weggedrevenis hij tegen 7 ure teruggetrokken het veld bedekt met dooden achterlatende, terwijl een kanon en 1000 krijgsgevangenen onsinhanden vielen. Zulk een gelukkige uitslag kon niet dan met zware offers verkregen worden. 50 offlcieren en 800 soldaten der onzen zijn buiten gevecht gesteld. Zoo op het oogenblik vernemen wij dat de Oosten rijkers Pavia en Lodi hebben ontruimd en de Adda zijn overgetrokkenterwijl zij de bruggen hebben vernield." De ontruiming van Bologna door de Oostenrijkers, door den Corriere Mercantile van Genua gemeld, kan alligt aanleiding geven dat de geheele streek tusschen Bologna en Rimini zich eerstdaags onder de vaan der Italiaansche onafhankelijkheid schaart. Het is eene eerste schrede tot de verwezenlijking van het diploma- tiek programmedoor graaf Cavour op het Congres van Parijs aangeboden en waarin werd voorgesteld de Legation administratief vrij te maken en de magt van den Paus te beperken tot eene soort van souve- reiniteit over een gedeelte van den Kerkelijken Staat. De benoeming van den generaal Filangieri tot voorzitter van den Ministerraad te Napels heeft hier een goeden indruk gemaakt. Men houdt den generaal voor iemand van een achtenswaardig karakter en een helder verstand. Hij is gematigd maar opregt liberaal en heeft reeds gewigtige diensten aan zijn vaderland bewezen. Die, waartoe hij thans geroepen is, zijn voorzeker niet minder belangrijk, daar er voorzigtig- heid en standvastigheid beiden zullen noodig zijn om de zoo hoog noodzakelijke hervormingen in Napels tot stand te brengen. KEULEN den 12 Junij. Bij de beoordeeling van een onlangs uitgegeven ge- schrift over de Italiaansche zaken, uit een regtskundig oogpunt beschouwd komt de Kolnische Zeitung tot de gevolgtrekking dat Sardinievolgens het thans geldend Europeesch Volkenregt, volkomen geregtigd is omtegenover Oostenrijks Italiaansche interventie- verdragen ter gunste van het absolutismuszijnerzijds ter gunste der veiligheid en van den invloed van zijnen eigenen Constitutionelen Regeringsvorm openlijk te protesteren. Maar anders is het gesteld met de revolutionaire Nationaliteits bemoeijingen van Sardinie en Frankrijk, waardoor zij de rust der Italiaansche Staten verstoord en zich zelfs van de hatelijkste aller omwentelingende militaire namelijk, bediend hebben. Deze bemoeijingen toch acht de Kolnische Zeitung even onzedelijk, met het Yolkenregt strijdig en ver- werpelijk als de vroegere Legitimiteits-bemoeijingen van nu wijlen Prins Metternich. De verstandige vriend van het ware Volkenregt kan dus aan geen der thans in Italie kampende partijen zijnen vollen bijval schen- ;kcn. en meet derhalve wenschen dat een Congtes er in slagen moge de hoofdbron van al de verwarring de gebreken inliet Weener verdrag van 1815, kalm en grondig te verbeteren. De Zitting van den buitengewonen Saksischen Landdag werd gisteren door den Staatsminister baron von Beust gesloten en in die rede gezegd dat de Koning, door de magt der gebeurtenissen niet ge- schokt, voort zal gaan zijnen phgt als Duitsch Vorst te vervullen, terwijl hij er op rekent dat het Saksische Volk hem ter zijde zal staan, als het de verdediging van zijn goed regt mogt gelden. Yan den 19 mei tot den 6 junij zijn langs den spoorweg te Leipzig niet minder dan 60,000 man Oostenrijksche troepen, de paarden van 3 kavalerie- regementen en 80 stukken geschut vervoerd, terwijl de aankomst eener andere brigade bereids is aange- kondigd. Van den 15 junij af wordt langs den Leipzig-Dresdener spoorweg het Saksisch Bondscon- tingent verder vervoerd, om voorloopig in de om streken van Leipzig te kamperen. Over het verder transport langs den Beijerschen spoorweg is door den staf van het 9de legerkorps bereids eene overeenkomst met de directie van den spoorweg te Hof gesloten. Men verhaalde ook dat 40,000 Pruissen uit Silezie en Posen eerlang zouden doortrekken. De reeds kortelijk vermekle circulaire des Rus- sichen ministers Vorst Gortschakoff aan deVertegen- woordigers van Rusland bij verschillende Hoven is nu in haar geheel bekend. Van dit zeer uitvoerig en merkwaardig staatsstuk, den 15/27 mei gedag- teekendis het volgende een hoofdzakelijk overzigt Ten gevolge der in Italie ontstane verwikkelingen hebben verschillende groote Europesche Mogendheden gemeend de door haar voorgenomen onmiddellijke of eventuele houding te moeten doen kennen. Wij zijn onderrigt hoe de Engelsche Regering aan de Duitsche Bondsstaten heeft doen weten dat, naar hare meening, geenerlei vijandelijke liandeling der FranscheRegering, noch geenerlei verpligtend verdrag een aanval van Duitschland tegen Frankrijk zou regtvaardigen, even- min als het voorbarig aannemen van eene gedrags- lijn die een Europeschen oorlog zou kunnen na zich slepen en dat derhalveindien de Bond zonder voorafgegaan verdrag, aanleiding gaf tot een zoodanigen oorlog. en een oorlog die zoo veel mogelijk plaatselijk moet blijven zonder genoegzame oorzaak algemeen maakte, de Engelsche Regering eene strikte onzijdig- heid be waren zou en aan Duitschland geenerlei bij- stand zou kunnen bieden, noch de Duitsche kusten door hare zeemagt tegen aanval dekken. Het Hof der Tuilerien heeft zijnerzijds plegtig verklaard jegens Duitschland geenerlei verontrustende gevoelens te voeden, en door de zuiverste begeerte vervuld te zijn om met den Duitschen Bond in goede verstandhouding te levenwelks regten en belangen het overal eer- biedigen wil. De Pruissische Regering eindelijk heeft, toen het beval zijn leger op voet van oorlog te brengen, verklaard dat die bloot verdedigende maatregel ten doel had de onschendbaarheid van Duitschland te handhaven, zijne belangen tegen alle mogelijke ge beurtenissen te dekkenen voor de handhaving van het Europeesch evenwigt te waken. Om het oordeel des (Russischen) Keizers over de ernstige questie te doen kennenbepaal ik mij bij de aanhaling dezer verklaringen. De daarin vervatte beginselen en verzekeringen stemmen ten voile met de inzigten van onzen doorluchtigen Meester over- een. Nogtans acht ik het noodig in eenige nadere ontwikkeling te treden. Des Keizers wensch om zijne aandacht uitsluitend op de ondernoraen groote her vormingen in zijn eigen Rijk te bepalen heeft voor het gewigt der omstandigheden moeten wijken. Hij heeft gemeend geen onverschillig toeschouwer der ver wikkelingen te mogen blijven welke den algemeenen vrede nedreigden. Om die verwikkelingen te ontknoo- pen hebben wij een Europeesch Congres voorgeslagen, en dit denkbeeld werd door de Groote Mogendheden met geestdrift omhelsd. Het programma er van was vooraf op de door Engeland voorgestelde grondslagen opgemaakt en werd zelf later op het verlangen der Oostenrijksche Regering uitgebreid. Het hoofddenk- beeld er van krenkte niemands wezenlijk belang. De staat van grondbezit in Italie werd eenerzijds ge- handhaafd andererzijds kon het Congres eene uit- komst opleveren die niets wat in de internationale betrekkingen ongewoons is behelsde. Ons aangaande, wij waren bereid den meest verzoenenden en billij- ken geest bij die beraadslagingen te doen heerschen, en hoopten dat de menschheid voor den geesel des oorlogs bewaard zou blijven. Die hoop is verijdeld. In het uiterste oogenblik heeft het Weener Kabinet de onderhandelingen plotseling afgebrokenals eeni- en grond daarvoor aanvoerende dat zijne waardig- eid het verbood zitting in een Congres te hebben tot hetwelk de Italiaansche Iloven en gevolgelijk ook Sardinie toegelaten zouden worden. Ik behoef hier niet te betoogen dat in een Congres, bijeengeroepen om zich met de zaken van Italie bezig te houden, de uitsluiting der Italiaansche Hoven on- gerijtnd en onbillijk geweest zou zijndat het Akener Congres hunne deelneming wettigde, en dat de be- ginselen daarvan door de Congressen van Laybach en*- Verona, door Oostenrijk zelf zamengeroepen beze--* geld waren. Dit besluit deed ons diep leedhet bewees dat te Weenen ons doel met het houden van een Congres verkeerd begrepen was; het stelde de belangen die een waarborg in de grondslagen er van zouden ge vonden hebben aan de kansen eens oorlogs bloot. De openbare meening zal eens de stukken. op deze onderhandeling betrekkelijk, beoordeelen. Wij duchten haar oordeel over het gedrag der Keizerlijke Regering niet. Wij moeten hier bij voegen dat de Fransche Regering de pogingen der Mogendheden, die even als wij het behoud des vredes verlangdenopregtelijk ondersteund heeft. Na het mislukken dezer uiterste poging tot voor- koming van den oorlog, bleef ons eene andere taak over, die van zijne rampen zoo naauw mogelijk te beperken. Reeds heb ik onze voile toetreding tot de daarop doelende verklaringen van verschillende Mogendheden vermeld. Terwijl wij ons met name met die der Engelsche Regering vereenigen, mogen wij ons leed- wezen niet verbergen over ue opgewondenheid die in sommige gedeelten van Duitschland heerscht. Wij vreezen dat zij haren grond heeft in soortgelijk mis- verstand als te Weenen het door Rusland geopperd denkbeeld van een Congres heeft doen miskennen. Maar zoodanige misverstandenwaarbij het lot der Volken betrokken is, zijn zoo ernstig dat het pligt is die op te helderen. De Keizer wil niet dat zij ten opzigte zijner bedoelingen bestaan. Sommige Duitsche Bondsstaten schijnen voor de toekomst te duchten. Om een gevaar te ontgaan hetwelk wij hersenschimming achtenstellen zij zich bloot aan het doen ontstaan van zeer wezenlijke gevaren ook door oorzaak tot ernstige grieven aan een naburigen en magtigen Staat te gevenop het oogenblik dat zij' daarvan geruststellende verklaringen ontvangen. Frankrijk heeft plegtig verklaard geene vijandige bedoelingen jegens Duitschland te hebben. Deze verklaring is door de meerderheid der Groote MogendhetUn met geestdrift— viScomrnErne f.oG danige toestemming legt verpligmigen op. In om standigheden als de tegenwoordige ligt het eenig middel tot het bespoedigen van den vrede en tot vermindering van de rampen des oorlogs daarin, dat men dien tot het terrein beperkt waar de onderlinge belangen botsen. Het Kabinet van Berlijn heeft de verdediging der onschendbaarheid van Duitschland en de handhaving van het Europeesch evenwigt tot leus genomen. Wij hebben gelijk belang bij de be waring van dat evenwigt en in dat opzigt zal onze waakzaamheid voor die van niemand onderdoen. Het verheven en ridderlijk karakter van den Prinsdie zich tot bewaarder van Duitschlands on schendbaarheid gesteld heeft en wiens magt op de hoogte dier taak staat. moest, meenen wij elken anderen waarborg overtollig doen achten. De geschie denis getuigt hoe dat belang ook nooit onverschillig voor Rusland is geweest, en hoe het nooit voor opoffcrin- gen in dat belang is teruggedeinsd. Maar de herhaling dier opofferingen zou in de oogen des Keizers niet geregtvaardigd zijnindien zij ontstaan waren uit een willekeurig en gewelddadig veroorzaakten toe stand, in weerwil zijner vriendschappelijke waarschu- wingen en de bewijzen der opregtheid daarvan. Onze wensch even als die der meeste overige groote Mogendhedenis het plaatselijk beperken van den oorlog, omdat die uit plaatselijke omstandigheden is ontstaan, en als het eenigst middel tot verhaasting van den vrede. De weg dien sommige Bondsstaten inslaan voert daarentegen tot het algemeen maken van den oorlogmaakt het einde daarvan onoverzienbaar en zou op onberekenbare verwoesting en stroomen bloeds te staan komen. Te minder kunnen wij die strekking begrijpendewijl, behalve al het boven ge- zegde. die Staten daardoor den grondslag die hen onderling verbindt verlaten zouden. De Duitsche Bond is eene zuiver verdedigende vereeniging. Met dezen titel is hij in het Europeesch Volkenregt opge- nomen, volgens verdragen welke Rusland mede ge sloten heeft. Frankrijk nu heeft geenerlei vijandelijke daad jegens den Bond gepleegd en voor dezen bestaat geen verpligtend verdrag, hetwelk een aanval tegen dien Staat zou wettigen. Wij voeden de opregte hoop dat de wijsheid der Bondsstaten besluiten voorkomen zal die op hun eigen nadeel zouden uitloopen en niet tot versterking van hunnen innerlijken toestand strekken, Mogt het, wat God verhoedeanders zijn, dan zullen wij in elk geval een pligt van rondborstige en opregte vriend- schap vervuld hebben. Hoedanige de uitkomst der tegenwoordige verwikkelingen wezen moge, de Keizer, onze Meester, volkomen vrij in zijne handelingen, zal uitsluitend door de belangen zijns Rijks en de waar- digheid zijner Kroon bezield zijn, bij de besluiten tot het nemen waarvan hij geroepen mogt worden. BRUSSEL den 13 Junij. Gisteren mid dag ten twee ure is de Hertogin van Brabant op het kasteel van Laeken nabij deze stad voorspoedig bevallen van een Zoon die de namen Leopold Ferdinand Elie Victor Albert Marie ontvangen heeft. Waarschijnlijk zal de jonge Prins den titel van Graaf van Henegouwen erlangen. 101 kanonschoten verkondigden deze gebeurtenis terstond aan de bewoners der hoofdstad. Bovendien werd het heugelijk nieuws onmiddellijk door burge- meester en wethouders bij eene proclamatie ter kennis der bevolking gebragt, waarbij tevens werd aange- kondigd dat alle openbare gebouwen terstond met vlaggen getooid en des avonds geillumineerd zouden worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1859 | | pagina 2