arc 250. M DONDERDAG A? li 20 OCTOBER. B1JBLAD. Bureau: Hoogstraat Wijk 10, N'.' 77. Bij deze Courant behoort een BUITENLAKD. Kunstnieuws. ROTTERDAMSCME CURRANT De Abonnementsprijs is 24 's jaars of 6 per drie maanden franco per post door het geheele Rijk. Behalve aan het Bureau der Courant kan men tich bij alle Boekhandelaren en Postkantoren abonneren. Knkele Nommers 10 Cents. LONDEN den 18 October. Alvorens Edinburg te verlaten heeft de Koningin den heer Melvillelord provoost of eersten burge- meester dier hoofdstadtot ridder benoemd. De vrienden van lord Broughamdie zich gevleid liadden dat zijne benoeming tot kanselier der Uni- versiteit van Edinburg zonder tegenstand door zou gaanzien zich hierin bedrogen naardien zich eene wij sterke partij opdoet om den hertog van Buccleuch die hooge akademische waardigheid op te dragen. Sjr G- Cornwall Lewis, desecretaris van Staat voor binnenlandsche zakenheeft het tot hem gerigt ver- zoek ingewilligd tot begraving van het stoffelijk over- schot van den heer R. Stephenson in de abdij van Westminster. Ook de deken en het kapittel hebben hunne toestemming verleend en de ter aarde bestelling is nu op aanstaanden vrijdag bepaald. De Morning Post wijdt heden andermaal een artikel aan de geruchten wegens een te houden Con gres. nadat het vredesverdrag te Zurich is gesloten. Tot heden toe, zoo blijft dat blad bewerenis nog volstrekt niets tot zamenstelling eener zoodanige bij- eenkomst gedaan en blijft het altijd de vraag of de ontwerpers van het plan de vereeniging der vijf groote Mogendheden voorstellen, of die der Mogendheden welke het Weener verdrag hebben gesloten, of wel die der vroeger genoemde elf Mogendheden. Als dat punt geregeld zal zijn blijft er nog te beslissen op welke grondslagen het Congres moet onderhandelen, en voor zoo veel Engeland aangaat is er stelliu- ver- klaard dat het geen deel aan beraadslagiugen nemen zal die tot mogelijk resultaat zouden kunnen hebben den vrijen wil en de vrije handeling van een onaf- .lankehjk volk.te kluisteren. Zoodra het voorstel tot het houden van een .Congres rondborstig gedaan zal zijn, zal men het kunnen beoordeelentot dien tijd toe blijft alles gissing. Wat Centraal-Italie betreft, als daadzaak moet aangenomen worden dat Toskane, Modena en Parma hunne vroegere Souvereinen op geenerlei voorwaarde schijnen terug te nemen. Minstens moet men die Staten veroorloven de Yorsten die hen vrijwillig aan zich zelve overgelaten hebben de gevolgen hunner aftreding te doen dragen. Het beteekent niets te zeggen dat de herstellmg der Hertogen eene voor waarde des vredes van Villafranca uitmaakt. Hebben de twee Keizers goedgevonden op onuitvoerlijke voor waarden vrede te maken, na overweging moet men die voorwaarden laten varen. Als de vrede gesloten is blijft alleen de vraag te beslissen of de oorlo» hervat moet worden. Gewis zal er geen oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrijk ontstaanwant Frankrijk heeft zulks ver- klaard en van Oostenrijks zijde kan men dit even min verwachten, want de terugkeering der Hertogen was geene voorwaarde sine qua non des vredes, maar wel van hervormingen in Venetie. De hoofdinhoud der vredesvoorwaardenin zooverre men die kent, zijn de afstand van Lombardije en het behoud van Venetie door Oostenrijk. A1 het overige zijn slechts bijzaken der preliminairen. Derhalve hebben de Iler- togilommen het regt nieuwe Souvereinen, indeplaats der afgetredenente benoemen, zonder Frankri|ks of Oostenrijks toestemming te vragen. Echter zou het van hunnen kant beleefd zijn Frankrijk te raadplegen en deszelfs meening eerbiedig te vernemenaange- zien die Hertogdommen zonder Frankrijk niet in de gelegenheid zouden zijn een zoodanig vraagstuk te opperen. Ware Frankrijks meening nogtans de Itali aansche vrijheid niet gunstigdan zouden zij ni verpligt zijn die te volgen. Het is overigens slebJ& zijdelings dat Frankrijk dienst aan de Hertogdommen en ti Rmftagna bewezeV heeft. Zijn fcorspronkeffil doel was Piemont tegen Oostenrijk bij te staan zijn later doel de Italiaansche vrijheid aan het geheele Schiereiland te hergeven. De afdanking der drie Souvereinen was een bijkomend toeval. Door in de ontstane vacatures te willen voorzien kan de be- volking niet van het maken eener omwenteling be- schuldigd worden. Weldra zal het blijken in hoe verre deRegeringen die zich thans met de regeling der zaak bezig houden in deze zienswijze deelen. Intusschen doet de Morning I ost opmerken hoe de openbare aandacht voorname- hjk op Frankrijk en Oostenrijk schijnt gevestigden zich weinig over Sardinie bekommert, hetwelk nogtans in ait beslissend oogenblik zijner geschiedenis de aan dacht zoo zeer verdient, dewijl het zoo veel als eenig ander Rijk voor de zaak der Italiaansche vrijheid gedaan heeft. Toenzoo eindigt het artikel, het Italiaansche vraagstukvolgens den natuurlijken loop der gebeur- tenissenvoor de beslissing rijp wastoen het statu quo met langer was vol te houden en het volk van begeerte brandde om het juk van bet lijden dat het zoo lang gedrukt had af te schudden was het naar Sardinie dat geheel Italie de blikken rigtte en het als den heraut en kampvechter der vrijheid aan- merkte. Het is Victor Emmanuel dien thans het bevrijde yolkna den worstelstrijd tot zijnen Koning uitroepten het is de pligt van. ieder vrij Land dit edel verlangeu aan te moedigen en te ondersteunen. Wij staan op het punt der ontknoo- pmg en de stem van Europa moet zich tegen elke poging verheffen om banden te herstellen welke de vnje bevolking van Centraal Italie thans zoo moedig verbroken heeft." Uit parlementaire stukken blijkt dat het getal bekend geworden schipbreuken gedureude het voriae jaar 1170 bedragen heeft, waaronder die van 869 schepen welke daarbij geheel verloren gingen, en dat 840 menschen door deze schipbreuken zijn oragekomen. In de zeven jaren 1852 tot 1858 telde men 7441 schipbreuken, waaronder die van 6076 totaal ver- ongelukte schepen en 5020 menschen welke het leven daarbij verloren. - Ten opzigte van den staat der zaken in China wordt den 24 augustus uit Hong Kong hoofdzakelijk het volgende vermeld De onzekere ^oestanddie noch vrede nocii oorlog is, bleef het vertrouwen schokken en eene sombere stemming te weeg brengen. De Engelsche schepen lagen nog in de nabijheid van Shanghaiterwijl de enkele die na het gevecht van Takou op de Pe'iho aehtergelaten waren van daar weggegaan schenen te zijn. Het gerucht wilde dat de uit Cochin China terugkeerende Fransche schepen in gemeenschap met de Engelsche ageren zouden en dat, terstond na hunne aankomstde forten van Takou aangetast zouden worden. Anderen geloofden echter dat het jaarge- tijde daarvoor te ver zou verloopen zijn en datal vorens men nadere bepaalde instructien uit Europa had, niets zou worden verrigt. Terwijl de Noord-Amerikaansche gezantde heer Warddoor Chinezen geescorteerdden 24sten te Peking was aangekomen, onder allerlei kleine voor- zorgen. voor den vertegenwoordiger eener groote Natie vernederendeen de Russische graaf Mouravieff. gouverneur van Oostelijk Siberie, met eenige schepen te Pehtang was, om zich met den Russischen minister te 1 eking in verband te stellen, die op zeer goeden voet met de Chinezen scheen te staanbleven de Engelsche en Fransche Gezanten te Shanghai en hielden geenerlei verkeer met de Chinesche beambten. Dit was echter het geval niet met de Consulsdie vrije gemeenschap met de autoriteiten des Lands had Geboorte-, Trouw- en Doodberigten van 1 tot 5 regels f 1.— Iedere regel meero'jq Andere Advertentien per regelq 20 Groote letters naar plaatsruimte. Bij iedere Adv'erte'ntie'45 Cents voor zegelregt en 1 Baemplaar der Courant, den, welke alles aanwendden om met de vreemdelin- -ftp goeden voet te blijven. De door de Chinezen bchagdi overwinning heeft in dit opzigt de gevreesde working niet gefead. fien Shanghai uitgvbarsten oproeV, ten gevolge der vertiieende pressing van Chinezen, om een Fransch schip It Woosung te laden, wasgrootendeelsbedaard. Het gepeupel zou, bij die gelegenheid, het Fransch consulaatsgebouw gewis hebben aangetast, wanneer de autoriteiten zulks niet belet hadden. Verscheideu Europeanen waren aangevallen en tot de Fransche zending behoorende gebouwen vernield. De vreemde- lingen mogten hunne wijken niet verlaten, maar men hoopte toch dat alles zonder botsing zou afloopen. De Koelies die nog aan boord van de Gertrude waren had men ontslagen. Het lijdt geen twijfel of zij waren alle van Ningpo afkomstig en het strengste onderzoek heeft niet kunnen bewijzen dat geene buiten- landers deel aan hunne voorgewende gedwongen op- ligting genomen hebbenzoo als onderanderen Woo. de intendant van Souchow, in eene door hem uitgevaardigde proclamatie hen daarvan beschuldigt ofschoon hij tevens de Chinesche ingezetenen berispt dat zij den afloop van zijn onderzoek en zijne uit- spraak niet rustig hebben afgewacht. In diezelfde proclamatie zegt hij alle redenen te hebben om de verklaring der Noord-Amerikaansche, Engelsche en Fransche Consuls te gelooven, dat het bedriegelijk ontvoeren van koelies althans niet door tot hunne Natien behoorende personen geschied is. De Engelsche ambassadeur Bruce heeft, ter zake van dit voorgevalleneeen aan hem door de Engel sche kamer van koophandel te Shanghai gerigt schrij- ven den 4 augustus beantwoord. Met die kamer was hij van oordeel dat de goede naam en de veiligheid der vreeindelingenalsmede wat men den Chinezen verschuldigd is, een naauwlettend onderzoek en eene gestrenge straf van elken Europeaan eischten, die zich aan opligting van menschen, zoo als de aanklagt luidde, mogt hebben schuldig gemaakt. Zonder nu te willen beslissen of die aanklagt gegrond isgeweest, of alleen door kwalijk gezinden uitgestrooid om haat te verwekken en zich de verwarring ten nutte te ma ken neemt hij deze gelegenheid waar om zijne over- tu'ging uit te spreken dat vreemdelingen'. zonder zichzelven en anderen aan groote gevaren bloot te stellenzich niet met den handel in koelies kunnen inlatcnalthans zonder de vergunning der binnen landsche autoriteiten daartoe verworven en een goed stelsel van toezigt ingevoerd te hebben. Zoo lang men toch voort zal gaan aan Chinesche agenten eene vaste som voor elken ingescheepten koelie te betalen, zal de hebzucht of de flaauwheid der Chinesche Regering tot misbruiken van allerlei aard aanleiding geven, zullen die handelingente regt of ten onregte, aan de bij dien handel belanghebbende vreemdelingen worden verwetenzullen troebelen ontstaanwaardoor onschuldigen lijden en zal de goede verstandhoudin" met vreedzame en nijvere Chinezen, welke men moet trachten te begunstigen. plaats voor door dien handel te weeg gebragte vijandigheid en haat maken. PARIJS den 18 October. Particuliere Correspondentie. Het eerste tractaat (onze dagbladen noemen het een instrument) van den vrede is, zoo als ik u voorspelde, gisteren geteekend. Morgen verwacht men in den Moniteur, na de nota welke het blad heden mede- deelten die u door den telegraaf zal zijn overge- "'agteene andere nota behelzende dat het tractaat tusschen Frankrijk en Sardinie is geteekend eindelijk zal binnen eenige dagen eene algemeene acte door de drie Mogendheden gezamenlijk worden geteekend. In het eerst was men te Parijs verwonderd toen men zag dat het tractaat alleen tusschen Frankrijk en Oostenrijk was geteekend en men ging de toch zoo hoogst natuurlijke verklaring zeer verre zoeken. Oostenrijk heeft alleen met Frankrijk onderhandeld Frankrijk heeft vervolgens met Sardinie onderhandeld. Een derde document is er noodig om den afstand van Lombardije en de finantiele aangelegenheid tusschen de drie Staten onderling te regelen. Le Pays deelfheden avonl eene nota mede, van het ministerie van bnitenlandsche zaken afkomstig, waarbij bevestigd wordt dat de drie Mogendheden het omtrent alle voorwaarden eens zijn. Dientengevolge kan de teekening der beide andere tractaten niet lang uitblijven. Zoo is er ook nog eene andere questie die hare op- lossing heeft gekregen. Marokko heeft aan Spanje doen antwoorden dat het bereid was om de ge- vraagde voldoening te geven. De toebereidselen van Spanje zullen dus om niet zijn gemaakt en de oude krijgshaftige geest van dat volk zal nutteloos zijn wakker geroepen. Ziehier omtrent deze zaak eene bijzonderheid die niet zonder gewigt is. Bij den aanvang van het geschil tusschen Marokko en Spanje deed de Keizer door bemiddeling van den heer Adolphe Barrotde Spaansche Regering de ver- zekering geven dat zij op de ondersteuning van Frank rijk rekenen kon voor het geval dat Engeland Ma rokko in bescherming nam. De Keizer heeft zelfs in de verte de herovering van Gibraltar aan Spanje voorgespiegeld. Heden zijn de kansen gekeerd en Keizer Napoleon schijnt voor het oogenblik nog niet gereed om de worsteling met Engeland ten einde toe door te voeren. De vrede tusschen Spanje en Ma rokko komt dus tot stand. De generaal Dabormida bevindt zich nog te Parijs. Hij vertrekt morgen naar Londen. De deputation uit Modena en Parma zullen Parijs heden avond verlaten. De Keizer is lijdende; hij gaat gebukt onder eene soortvan physieke afmatting, hetgevolgvan intellectuele overspanning. De baden van Saint-Sauveur. in plaats van zijn gestel te verbeteren. hebben niets uitgewerkt. Op het oogenblik dat ik dezen wil besluiten wordt mij verzekerd dat, volgens een aantal geruchten te Parijs in omloopde teekening der uit het vredes- tractaat voortvloeijende overeenkomsten een aantal moeijelijkheden zou ontmoetenvoornamelijk ten ge- volge van de spanning die in Italie heerscht. Ik zou evenwel niet durven verzekeren of die geruchten geloof verdienen. Naar luid van tijdingen uit Rome van den 15 dezer heeft de Hertog de Grammont te Castel-Gan- dolfo bereids herhaalde malen conferentien met den Paus gehouden en zouden deze door nog meerdere gevolgd worden. Men verwachtte dat de'H. Vader in overeensteraming met Frankrijkeen manifest aan de bewoners van Romagna rigten zouen beschouwde dat als een uitvloeisel der conferentien van den Hertog met Z. H. Berigten uit Napels van den 15 dezer melden, dat het leger op de grenzen steeds versterkt wordt en reeds 30,000 man zal tellen. De voorhoede be vindt zich aan de Fronto onder bevel van den generaal Pianelli; de reserve bevindt zich te San Gcrmano en staat onder aanvoering van den generaal Viale. De Koning van Napels zou voornemens zijn zich met zijn geheele militaire huis bij het leger te voegen. De geheele krijgsmagt des Rijks wordt achtereenvolgend op voet van oorlog gebragt. ROTl'ERD4M§CHE SOIOITWHURG. Met bijzondere belangstelliug, wij erkennen het gaarne, werd ditmaal de eerste voorstelling in het saisoen door ons te gemoet gezien. De vereenigde tooneelistenonder directie van den heer J. E. de Vries, door eene beslissing van den Amsterdamschen Gemeenteraaddie velen heeft verwonderd en leed tedaanvan de gelegenheid verstoken om langer in den tads-Schouwburg aldaar op te tredenhebben tegen- over deze voer den heer de Vries schijnbaar onover- komelijke ramp, eene zoo moedige en waardige hou- ding aangenomendat hun daardoor alleen reeds de sympathie van een goed deel der Amsterdamsche burgerij was verzekerd. De heer de Vries heeft het eenige gedaan, wat hij in die omstandigheden kon doen hij is van de beslissing van den Raad in appel gekomen bij het publiek. Maar dat hij het heeft kunnen doen, zonder zijne persoonlijke ver- dienste in 't minst te tvillen miskennenmeenen wij het toch voornamelijk te moeten danken aan de ge- lukkige omstandigheden, 1° dat er genoegzame geest van aansluitingen zamenwerking werd gevonden onder een gedeelte van zijn personeel om zich te vereenigen tot een gezelschap, dat, zoo het al niet talrijk mogt zijn, met moed en goeden wil over groote bezwaren hoopte te zullen zegevieren; 2° dat zich onder hen kunstenaars bevonden, die door aanleg, talent en studie geacht mogten worden een kern te zijn wij zouden schier zeggen de thans eenig denkbare kern -- van een goed gezelschap Nederlandsche tooneelisten. In verband met den waarlijk niet bemoedigenden toestand van het Nederlandsch tooneel, met zoo veel wat ons reeds begon te doen wanhopen aan de op- heffing der vaderlandsche tooneelspeelkunst uit het j erbarmelijke verval, waarin zij geraakt is door den wedijver, die er tusschen de acteurs en het publiek schijnt te bestaan om alle traditien uit een beter ver- leden te dooden alle natuur, gezond verstand smaak, waarheid, tijnheid van gevoel. in den woord alle ware kunst van het tooneel te bannen en er den gruwe- lijksten wansmaak, de speculatie op de minst edele eigenschappen van het volkskarakter ten troon te verheffenin verband daarmede zou er a priori I en in het afgetrokkene veel en lang zijn te redeneren over het goede dat voor het Nederlandsche tooneel kan voortkomen uit het kwade dat den heer de Vries heeft getroffen. Liever bepalen wij ons ter dezer plaatse bij het constateren der feiten en wij zeggen liet met voldoening en met eene heimelijke hoojf in het gemoedwaaraan wij nog naauwelijks voedsel durven geven, die feiten zijn van verblijdenden aard. De vereenigde tooneelisten hebben bij gelegenheid van de Amsterdamsche kermis de eerste blijken ge- geven van hun bestaan van hetgeen zij vermogten en wildenvan de rigtingwaarin zij voornemens t waren zich te bewegen. Die rigting het zou ons niet moeijelijk vallen te bewijzen dat zijonder de j omstandigheden waarin het gezelschap geplaatst en bij de elementen waaruit het zamengesteld was, de eenige kon zijn die kans aanbood op wel slagen. zonder dat daarbij de waardigheid der leden oji het spel werd gezet, die rigting was eene ernstige. Men zal, hopen wij dat woordernstig hier met misverstaan. Of zouden wij er aan moeten herinneren hoe op het tooneel het schoonste, verhevenste, treffendste treur- spel kan worden opgevoerd zonder dat er het minste spoor van ernst is te ontdekken in de opvattinir en irv T,,1 11.... 11 KEULEN den 18 October. De Prinses van Pruissen kwam gisteren avond uit Baden Baden te Coblenz terug en denkt daar eenigen tijd te blijven. De waterstand op den Rijn in de nabijheid van Goblentz is weder zoo Iaag, dat de scheepvaart daar- door wordt belemmerd en verscheiden vaartuigen schade hebben bekomen. De Graaf Brassier de St. Simon Pruissisch be zant te Turijnis te Berlijn aangekomen vermoede- lijk om in eigen persoon ophelderingen wegens den in de uitvoering van hen die de rollen vervullen En omgekeerdhoe opvatting en uitvoering beide j bij het vertoonen van een blijspel van Molmreja van een kluchtspelgetuigen kunnen van hoogen ernst bij den kunstenaar Met andere woorden zouden wij van nieuws aan moeten bewijzen dat het verhevenste treurspel zoowel als de vrolijkste vaudeville hun karakter en daarmede alle waarde verliezen zoodra zij die het moeten vertolken wars van alle ernstige opvattingaan alle andere eischen en belangen denken en hulde brengen, behalve aan de eischen en regten der kunst Dan, keeren wij tot de vereenigde tooneelisten en hun eerste optreden tijdens dejongste Amsterdamsche kermis terug. De proef werd genomen in het lokaal der vroegere Fransche Varie'tds en zij slaagde uitmun- tend. De zaal was vol en bleef vol, ook de vol gende avonden, ofschoon het rdpertoire van het ge zelschap uit den aard der zaak beperkt was. Daarbij was het publiek zoodanig zamengesteld dat zijnbijval voor de moedige kunstenaars dubbele waarde had vooreerst als bemoedjgend voor de toekomst, vervol gens als een bewijs dat het des noodste doen is zonder den luidruchtigen en dubbelzinnigen bijval van eeu gedeelte van het gewone publiek op evenzeer dub- belzinnige pogingen om zich een applaus quand mGme te verwerven. De aanvankelijk goede uitslag schijnt den heer J. E. de Vries en den bekenden eigenaar der zaal Fras- catiden heer Stumpff, moed te hebben geschonken den laatste om zijn lokaal ook tot schouwburg in te rigtenden eerste om daarin met zijn gezelschap ge regeld voorstellingen te geven. De naaste toekomst der vereenigde tooneelisten schijnt dus gewaarborgd het verdere zal afhangen bn van de wijze waarop zij de aangevaDgen taak voortzetten 6n van de onder steuning die zij daarbij ondervinden van de zijde van het Amsterdamsche publiek. Intusschen werd ook het Rotterdamsche publiek in de gelegenheid gesteld om te oordeelen over het streven der vereenigde tooneelisten en de heer de Vries, die om hetgeen reeds gebeurd is, belangstelling bij onze stadgenooten mogt verwachten, heeft thans, na de voorstelling van jl. zaturdag avond, het regt om te vragen of hunne ondersteuning hem, die, verstoken van elke subsidie, op geene andere krachten kan bouwen dan op die welke hij uit degoedkeuring van het publiek moet puttenzal worden geschonken. Zoo wij ons durfden vermeten uit naam van de schouwburgbezoekers te spreken, wij zouden hem gaarne een bevredigend antwoord doen hooren. In de hoop echter dat ons gevoelen weSrklank zal vinden bij velen, willen wij trachten ons gunstig oordeel over deze eerste voorstelling te staven. Wij zullen daarbij openhartig spreken ook van hetgeen er onzes inziens aan ontbrak ten einde zoo mogelijk iets bij te dragen zoowel ter volmaking, uit het zuivere oogpunt der kunst gezien, van het goede, als tot het bevestigen en vermeerderen van den bijval dien het talrijk opge- komen publiek jl. zaturdag avond reeds aan den (fair heeft gelegd. 8 Het programma bestond uit: De Huistiran, tooneel- Sjiel in vijf bedrijven naar het Hoogduit*eh van J. von Plotz, en De Verstronidheden van Mijnheer. blij spel met zang, naar het Fransch. De Huistiran is een stukwaarvan de intrigue al zeer onbeteekenend is. De bankier Hartman overigens een regtschapen man stipt in de vervulling zijner maatsehappeliike pligten en in den grond niet ontbloot van gevoel of van hartelijke liefde voor de zijnen, is echter, ten gevolge van een volslagen gebrek aan heersehappij over zijne drift en zijn slecht humeureen onuit- staanbare tiran voor de zijnen, en vernietigt daardoor tot zelfs het laatste spoor van huiselijk geluk, waartoe hij overigens al de bouwstoffen om zich heen heeft. Eene verstandigeliefdevolle echtgenootwier eenige fout zwakheid is tegenover zijne onberedeneerde drift; een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1859 | | pagina 1