'per £dc graaf. BINNENLAND. staat der zaken in Italie te geven. Gedurende zijne afwezigheid fuugeert de baron Carl von Bunsen, zoon lies beroemden Staatsmans van dien naam als zaakgelastigde. Tot bescherming der Pruissische scheepvaart- en handelsbelangen gedurende de Spaansche expeditie, zal de Regenng van Pruissen bet oorlogschip Gefion O]) de Marokkaansche kust doen stationeren. Met Schillercommitte te Berbjn ondervindt van alle kanten de meeste raedewerking om het eeuwfeest diens dichters waardiglijk te vieren. Van de zijde der Staatsministers heeft het de toezegging dat zij de onderneraing gaarne zullen hevorderenen ook de generaa! intendant des Koninklijken schouwburgs wil aan de wenschen van het cominitte zoo veel in hem is voldoen. In den loop des vorigen jaars hebben 9822 land vevhuizers de Pruissische Monarchic verlatenwaar- onder alleen uit Pommeren 2797 personen1512 van welke naar Amerika en 633 naar Afrika gingen. Keizer Alexander is, volgens te Petersburg ont- vangen depecheden 8 dezer van Elizabethgrad naar Nicolajew gereisd en den 9 dezer te Odessa aange- komen. Op laatstgenoemden dag reisden Prins Alexan der van Hessen en Vorst Gortschakoff naar Warschau, om Z. M. daar op te wachten. Nadat de Keizer van Oostenrijk zaturdag van Ischl te Schonbrunn was wedergekeerd ontving hij den onlangs tot bevelhebber over een legerkorps be- noemden luitenant-veldmaarsehalk Prins Alexander van Hessen zwager des Keizers van Ruslanddie uit Petersburg te Weenen was aangekomen om daar eenige dageri te blijven, en nog dien zelfden avond een bezoek van den president minister Graaf Rech- berg ontving. Keizer Frans Joseph zou zich den 18 of 19 dezer naar de Russische grenzen begeven om Keizer Alexander op eon bepaald punt (volgens la tere depeche teMyslowitz) op diens reis naar Breslau te ontmoeten. De zending des Aartshertogs Albrecht zou ten doel hebben te Warschau deze ontmoeting voor te bereiden. <*mm-+ LONDEN den 19 October. Volgens de Morning Post zal te Zurich een drie- voudig verdrag gesloten worden. De Daily News beweert hedendat er hinderpalen bestaan tegen het houden van een Congres en dat Rusland en Pruissen hun besluit daaromtrent nog niet kenbaar gemaakt hebben. Volgens alhier ontvangen telegrafisch berigt uit Konstantinopel van gisteren is Ali-pacha door Mehemet vervangen en zal Kupresli-fuad ook aftreden. De Dovercastle is van Melbourne te Plymouth gearriveerd. Tweede depeche. Prins Napoleon heeft de Great Eastern bezigtigd en is heden van Liverpool te Manchester aangekomen, waar hij onderseheidene katoenspinnerijen en andere fabrieken bezigtigt. PARLJS den 19 October. Volgens berigten uit Konstantinopel zal de dood- straf worden uitgesproken tegen de eerste der drie cathegorien van beschuldigden wegens de aldaar ge- smeede zamenzweringmaar zullen zij gratie van de doodstraf van den Sultan bekomen. Slotkoers 3 pet. Fransche fondsen 69.70. Tweede depeche.) De Keizer rnoet hebben geweigerd de deputdtie uit Bologne audientie te verleenen. De Chinesche expeditie is in den Ministerraad be sproken. Men zegtdat, nog voor het einde des jaars, 18000 man naar China zullen worden gezonden. MARSEILLE den 19 October. Volgens berigten uit Konstantinopel van den 12 dezer hebben de vreemde gezanten de geheele week lang conferentien gehouden. Zij zijn het onderling volkomen eens. De vertegenwoordigers der Mogendheden die aan het Congres te Parijs hebben deel genomen, hebben eene gelijkluidende nota aan de Porte doen toekoinen, waarin gewezen wordt op de noodzakelijkheid eener spoedige invoering der beloofde hervormingen, vooral ten opzigte van het hnantie-stelsel. Pen slotte wordt in deze nota gezegd dat Europa, wanneer deze raad niet wordt in acht genomen, zal beraadslagen over middelen om zijne verlangens te doen eerbiedigen. Hussein-pacha, een van de hoofden der zamen zwering, heeft in een nieuw verhoor, met hoogmoedige onverscbilligheid op de hem gedane vragen geantwoord en op het bestaan van een ander complot gezinspeeld. Men beschouwt eene ministeriele crisis als aan- staande. In Bosnie en omliggende streken heerscht veel agitatie. ZURICH den 19 October. Gisteren hebben de Gevolmagtigden van Oostenrijk en Frankrijk wederom eene conferentie gehouden. Binnen drie weken zal de uitwisseling der ratification van het gesloten vredes-tractaat alhier plaats hebben. PARMA den 19 October. De Gemeenteraad heeft beraadslaagd over het sloopen der zuilwaarop het hoofd van den zoo jammerlijk vermoorden kolonel Anviti geplaatst is geweest. De justitie blijft met kraclit te werk gaan. Ver- scbeiden nieuwe arrestatien hebben plaats gehad. MADRID den 18 October. De discussien over de begrooting worden door de Cortes voortgezet. Binnen kort verwacht men antwoord van Marokko betreffende de verlangde waarborgen voor de toekomst. De oorlogstoebereidselen worden nog steeds voortgezet. LONDEN den 19 October. Koffij stil. Suiker, Thee en Rijst vaster. Salceter stil. Peper en Piment onveranderd. Omen. Raap- 36/, Lijn- 28/. IJzer 52/. Talk 59/9, on levering 60. Granen vast met weinig omzet. LIVERPOOL den 19 October. Katoen. Heden werden afgedaan 8000 b. ANTWERPEN den 19 October. Koffij en Suiker prijshoudend. Granen. Witte Tarwe 11 en roode f 11%. Rogge /7%. BERLIJN den 19 October. Rogge. Per Oct. 43, per Voorjaar 42% th. Raapolie per Oct. 10'/,April/Mei 11% th. MADRID den 18 October. Spanie 1% pe. 34.10; dito 3 pc. 43.30. PARIJS den 19 October. Frankrijk 3 pc. 69.70; dito 4% pc. 95.50. Cred. Mob. 783. Spanie 1% pc. 333%; dito binnenl. 3 pc. 43%. LONDEN den 19 October. De 3 pc. Geconaolid. 96%. Rusland 5 pe. 110; dito 4% pc. 9931. Spanje 1% pc. 34% ditq 3 pc. 46%; dito Amort. 11 Portugal 3 pc. 46%. Mexico 3 pc. 22%. Peru 4% pc., 913%.; dito Eng. 70%. Venezuela 4% pc. 27% a 28, 28 a dito Uitg. 14% a 3%. Holland 4 pc. 993%. Illinois Shares 63 a 64; dito Bonds 7 pc. 76 a 78. WEENEN den 19 October. Nationale Metalliek 5 pc. 77.50. Metalliek 5 pc. 71.50. Wissel Londen f 120.75. FRANKFORT den 19 October. Metalliek 5 pc. 56; dito Nationale 5 pc. 61%. Spanje 134 pc. 333%; dito 3 pc. 42%. ANTWERPEN den 19 October. Spanje 1% pc. 33%; dito Binnenl. 3 pc. 43%Metal!. 5 pc. 57%; dito Nation.; 5 pc Op het rapport van den Minister van Oorlog van den 14 dezer, kabinet, Lr. n.° 26, daarbij verzoekende ontheven te worden van de opdragt op hem overge- gaan tot uitvoering van Zr. Ms. besluit van den 30 april des vorigen jaars, n.° 54, houdende instelling van speciale comites van permanenten aard voor de verschillende wapens der landmagtheeft Z. M.bij besluit van 16 dezer, goedgevonden en verstaan het voormeld besluit in te trekken en buiten effect te stellen. Bij Zr. Ms. besluiten zijn benoemd tot raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden mr. J. H. van der Sande thans raadsheer in het pro v. geregtsh. in Zuidholland tot president van het hoog militair geregtsh. mr. J. S. Vernede, thans advocaat-fiscaal bij hetzelve hof, en tot advocaat-fiscaal bij het hoog milit. geregtsh. mr. W. J. van Hoytema thans lid in hetzelve hof. Bij Koninklijk besluit zijn verleend de volgende pensioenen als aan jhr. J. Sandberg, ontvanger der accijnsen te Haarlemf 2307P van der W erft. hoofd-eommies bij 's Rijks belastingen te Vierlingbeek, f 504; A. Noortmanof Noordman. commies der 2de kl. bij 's Rijks belastingen te Didam, f 270J. G. Servaes, idem te St. Pieter, 230; W. Sickesz idem lste kl. te Haarlem, f 366; H. Delabressine of Delbressine, idem 3dekl. te Yaals, f 176; J. Tischer, idem te Lent, f 259; E. Bruningwed. van J. H. Stork, in leven Rijks roeijer te Rotterdam f 255 M. Leenheer. wed. van W. Kraaijenbrinkin leven kantoorknecht ten postkantore te Gorinchem,/ 117; A. J. C. Ledoux, wed. van J. van der Gaag, in leven commies der lste kl. bij 's Rijks belastingen, f 225A. Ylaeminck, wed. van A. Engelman idem, f 167; J. Laak, wed. van J. Loos, idem 3de kl.f 220, en J. Demming, wed. van J. Veldman, in leven Rijks waker bij de Rhijnscheepvaart118. Bij Zr. Ms. besluit is aan den heer L. Royer, op zijn verzoek en met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensteneen eervol ontslag verleend voor zooveel aangaat de betrekking van directeur, hoofd- onderwijzer der schilder- en teekenschool aan de Koninklijke Akademie van beeldende kunsten te Amsterdam. Bij Zr. Ms. besluit is aan den heer J. Schokker, op zijn daartoe gedaan verzoekeervol ontslag verleend uit zijne betrekking van plaatsvervangend kantonregter te Purmerende, onder dankbetuiging voor de diensten, den Lande gedurende een lang tijdsverloop door hpi in die betrekking bewezen. Blijkens een bij het Departement van Marine ont vangen telegrafisch berigt is Zr. Ms. fregat met stoom- vermogen Evertsen onder bevel van den kapitein ter zee M. C. van Vreeland den 18 dezer te Cherbourg aangekomen. Aan boord van dien bodem was alles wel. 'sGRAVENHAGE den 19 October. Heden ten 12 ure heeft Z. M. weder verschillende personen ten gehoore ontvangen. Gisteren is de commissie uit de Gedeputeerde Staten van Noordbrabantalhier aangekomen om de belangen dier provincie bij de Regering voor te staan ten aanzien der spoorwegplannendoor Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken ten gehoore ont vangen waarna die heeren de residentie weder ver laten hebben. De nieuw benoemde Sardinische Gezant bij ons Hof wordt in de volgende week in de residentie terug verwacht. Aan de militairendie zich alhier in het hos- pitaal bevinden en bijna hersteld zijnwordt, zoo zij zulks verlangen, eene'maand verlof verleend tot verdere herstelling. Daardoor zal meerdere ruimte beschikbaar worden voor de van elders steeds aankomende zieken. Heden ochtend had op. de R. K. begraafplaats alhier de ter aarde bestelling plaats van het stoffelijk overschot van den onderofticier Stamfond van het regement jagers. Een detachement jagers met hoorn- muziek en een 24tal onderofficieren benevens de officieren dier kompagnie begeleidden het lijk. x Op de begraafplaats went door den kapitein eene rede gehouden en werden eenige saluutschoten gelost. ROTTERDAM den 19 October. De zevende Algemeene Vergadering van de Vereeni- ging tot bevordering der Zendingzaak alhier, werd heden avond ten 8 ure gehouden in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Onder het zingen van Psalm 89, vs. 1, nam het Bestuur plaats, waarna de Voorzitter de vergadering met gebed opende vervolgens werd door den Secretaris het verslag gelezen, waaruit bleekdat de Vereeniging in deze stad en in de gemeenten Kralingen, Hille- gersbergBergschenhoek en Charlois te zamen 1197 leden telt, en dat ten behoeve van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap in handen van den Thesaurier als batig saldo was overgemaakt de som van f 900,19. Daarna werd door de vergadering, die, even als vroeger, zoo van hier als elders in ruimen getale was opgekomen, Gezang 43, vs. 6, aangeheven en trad de heer C. Poense, zendeling-kweekeling, op, die eene opwekkende rede hield over de roepstem tot vol- harding in het werk der Zending.' en na het zingen van Psalm 67, vs. 2a en 3h, werd door den heer zendeling-kweekeling C. J. van de Liefde mede een opwekkend woord gesproken over den arbeid aan de Zendingzaak, eene genadegift Gods. Door den Voorzitter werd nu nog een hartelijk woord van dank tot de sprekers gerigten den leden in het algemeen voortdurende belangstelling en mede- werking voor de Yereeniging aanbevolen. Hij eindigde zijne toespraak met het doen zingen van Gezang 46, \S. 67, en sloot de vergadering met dankzegging aan Qod en het zingen van Gezang 3, vs. 6. Bij Koninklijke besluiten zijn benoemd tot ontvan- gers der directe belastingen en accijnsen te Noord- welle c. a. de heer W. E. N.Muskeyn, thans ontvanger derzelfde middelen te Erp c. a. te Erp c. a. de heer P. A. Broerssurnumerair der directe belastingen, ln- en uitgaande regten en accijnsen ter provinciale directie in Utrecht; tot ontvanger der directe belastingen, in in- en uitgaande regten en accijnsente Beek c. a. de heer J. P. Kessler, thans ontvanger der directe be lastingen en accijnsen te Maurik, en te Termunterzyl c. a. de heer W. F. van Nouhuys, thans ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Meeden c. a. Bij Koninklijk besluit is de heer A. L. van IJsendijk, makelaar te Amsterdamgecommitteerd tot het mede opmaken der bij art. 123 der wet van 26 augustus 1822 (Staatsblad n.° 38) bedoelde prijscourantvoor zooveel betreft de specerijen en kruidemenjen. Bij Koninklijk besluit is het kantoor der directe bel. en acc. te Wormer c. a. ingetrokkenzijn de gemeenten Wormer en Jisp ingedeeld en vereenigd met het kantoor der dir. bel. en acc. te Wormerveer c a. onder voortdurend beheer van den ontvanger M. M. Crane aldaar; is de gemeente Wijdewormer ingedeeld en vereenigd met het kantoor der directe bel., in- en uitg. regten en accijnsen te Purmerend c. a., onder voortdurend beheer van den ontvanger H. G. Holland aldaar. Z. M. heeft tot ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur der Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea benoemd den heer D. P. H. J. Weytingh Z. M. heeft tot majoor-kommandant der dienst- doende schutterij te Arnhem benoemd W. S. van den Bergh van Heinenoordthans kapitein bij de lste Comp., 3de bat,, lste afdeeling rustende schutterij in de provincie Gelderland. Z. M. heeft goedgevonden: 1°, op hun verzoek, eervol ontslag te verleenenbij de rustende schutterij in de provincie Zeelandhaif-bataillon n.n 2aan J. Bouterse, als kapitein; bij de rustende schutterij in de provincie Groningen, 2ue bat., lste comp., aan F. R. Wolthuis, als 2den luitenant; 5de bat., aan mr. J. Meder, als auditeur bij den schuttersraad 2°, bij de rustende schutterijen te benoemen: in de provincie Zeeland, half-bat. n.' 2, tot kapitein D. van de Velde, thans 2de luitenant, en B. G. van der Have; tot lsten luiten. J. Verjaal, thans 2de luiten.; tot 2de luiten. W. T. H. Janssen en F. J. Hallingse thans sergeantenin de provincie Overijssel: 4debat. 3de comp., tot lsten luiten. J. Dikkers, thans sergeant; tot 2den luiten. P. A. J. Hamaker; in de provincie Groningen2de bat.lste comp.tot 2den luiten. F. Mulder, thans schutterode bat., tot auditeur bij den schuttersraad mr. T. de Cock, advocaat te Win- schoten; 6de half-bat., 2de comp., tot lsten luiten. H. J. Lukasthans 2de luiten.en tot 2den luiten. W. A. Zanino thans sergeant-majoor. De Minister van Finantien heeft bepaald dat de olie van katoenpitten of van katoenzaad moet worden onderworpenals zij eetbaar isaan een invoerregt van f 1 het vat, verschuldigd bij den invoer van boom- of olijfolieen beuk-, papaver en verdere eet- bare olie, terwijl wanneer zij alleen voor fabriek- gebruik bestemd is en als zoodanig aangegeven wordt, tegen het regt van 50 cents het vat ten invoer kan worden toegelatenmits in acht genomen worden de voorschriftenwelke vastgesteld zijn ten opzigte van de olijfoliedie uitsluitend ten dienste van fabrieken wordt ingevoerd. De Minister van Finantien heeft de verschillende heeren Provinciale Directeurs der directe belastingen in- en uitgaande regten en accijnsen (behalve dien te Maastricht) uitgenoodigd om de ontvangers aan te schrijvendat zij zich gemagtigd kunnen houden om, even als onder het bestaan van het vroegere reglement nopens den vrijdom van accijns op de brandstoffen, aan zoodanige fabriekantentrafikanten enz., die in het bezit zijn eener acte van vrijdom van accijns op de brandstoffen, waarvan het jarig tijdvak met 1 janu- arij aanvangttoe te staan, op rekening van het volgend jarig tijdvak een vierde gedeelte in teslaan van de brandstoffen, waarvoor hun gedeelteliike vrijdom van accijns is verleend en zulks onverschillig op welk tijdstip van het jaar men dusdanigen voorloopigen inslag zal willen bewerkstelligenmits dadelijk op- leggende het 1/20 en borgtogt stellende voor het overi»e gedeelte van den accijnsten einde daarop te verhalen den accijns welke mogt bevonden worden verschuldigd te zijn voor die brandstoffen, welke, of- scboon op rekening van het volgend jarig tijdvak ingeslagen, reeds in het loopende, en dus te veel verbruikt zijn. Het onderzoek van de wetsontwerpen nopens de Staatsbegrooting voor 1860 is heden ten einde geloopen. Men verneemt, dat van het aanvankelijk besluit. om dadelijk de ontwerpen nopens het strafwetboek te onderzoeken, is afgezien, en dat de Kamer voor een korten tijd op reces zal uiteengaan. Dadelijk na de weder bijeenkomst zal met het onderzoek van het strafwetboek een aanvang worden gemaakt. Men kan spoedig het voorloopig verslag te gemoet zien van het onderzoek in de afdeelingen der Tweede Kamer over het voorstel van den heer Sloet, tot af- koopbaarheid der tienden. Ten bewijze hoe de stemming van sommigen te Amsterdam tegen de Regering wordtdienen de volgende woordendie in een vliegend blaadje voorkomen Wij herhalen het, de mate der ongeregtigheid en grieven vult zich; de toestand van Amsterdam heeft veel overeenkomst met die van Hessen onder het ministerie Hassenpflug dat de Regering d£n en ander wel beseffe en Amsterdam niet tot denzelfden lijdelijken tegenstand dwingewelke in 1849 da4r geboden werd. Eenmaal is de maat vol; als de maat vol is, doet 6£n droppel haar overstroomenen als die overstrooming plaats vindt, blijven de gevolgen voor rekening van het Ministerie.' Waar men tot zulke taal de toevlugt neemt blijkt duidelijk dat men gebrek heeft aan geldige argumenten. Heden is van de werf de Onderneming, van laste van UCll ol»»l aan. n. ---•J-"' o~ - machinist bij het stoombootenveer in het Hollandscn Diep tusschen Willemsdorp en den Moerdijkten bedrage van f 406 sjaars; J. Merkenlenbag zich schrijvende J. Merkelbach, gewezen adsistent-machinist bij voornoemd veer, ten bedrage van f 226 s jaars, en B. van der Sluysgewezen stoker bij voornoemd veer, ten bedrage van f 250 'sjaars. jieden is van de werf de Onderneming, van Bij Koninklijk besluit zijn pensioenen verleend ten scheepsbouwmeester H. de Hoogonder Delfs- ste van den Staat aan; J. H. Meijers, gewezen yen met oed gevolg te water gelaten het voor jfaven, met goed gevolg te water gelaten het voor het Rijk bestemde verdedigingsvaartuig Bato. Te Gorinchem beijvert men zich thans om En gland van kool te voorzien. In de vorige week erden p. m. 15,000 stuks, zoowel roode als witte, .erscheept, en nog heeft men niet genoeg, daar 'voortdurend aanvrage geschiedt. LI. zondag werd, door een hevigen stormwmd, zoon, toegerust met gelukkige gaven, maar die den vader ontvlugtdie hem nooit iets anders dan vrees heeft ingeboezemd eene doehterlieftallig en goed, maar die de toevlugt neemt tot list en veinzerij om de grillige vlagen van 's vaders toorn te ontduiken: eene eervolle maatschappelijke positie, met onbekrompen middelen om er zich te handhaven ziedaar wat den huistiran werd geschonkenmaar waarvan door eigen schuld al de bekoorlijkheidal het genot verloren gaat. Die treurige toestand en de daaruit geboren ergerlijke tooneelenwaarvan wij met hem getuige zijn, brengen den broeder van mevrouw Hartman die na een afzijn van vele jaren met opzet incognito in het huis zijns zwagers vertoeftop het denkbeeld een radikaal middel te beproeven, ten einde Hartman tot het inzigt te brengen van zijne verkeerdheid. Door zijne bemiddeling ontvlugt zijne zuster (aan wie hij zich intusschen heeft hekend gemaakt) met hare beide kinderen in schijn het huis en de nabijheid van den tiran, met het voornemen zoo immers doet men dezen onderstellen om nimmer weder te keeren en des noods de bescherming der wet tegen hem in te roepen. Hartman ontdekt de vlugt der zijneu, komt tot de kennis van de redenen die hen er toe bewogen hebben, en op eenmaal, een weinig met behulp van de woorden deshem nog onbekendenzwagersstaat zijn gedrag hem in a zijne noodlottige verfoeijelijkheid voor den geest. Daar volgt een verschrikkelijke naeht van wroeging en wanhoopdes morgens is hij besloten zelf zijn huis, zijn land te verlaten, voor altijd rampzalig door het gemis van hetgeen hij zoo lang moedwillig heeft gekrenktbeleedigd, van zich gestooten zijn huisgezin. Nu begrijpt Freuberg, de zwager, dat het genoeg is; op het oogenblik dat hij voor het laatst de liuiskamer betreedt vindt Hartman er de zijnen weder en alles keert tot het oude terug, behalve dat de huistiran in den doorgestanen vuur- proef is gelouterd en verkeerd in een waardig echt- genoot, in een teeder vader. Men ziet, de intrigue is luttel, of liever zij bestaat in het geheel niet, daar de auteur ons van den be- ginne af aan mede in het gelieim heeft genomen en noch het incognito van Freubergnoch de vlugt van zijne zuster Clementina met hare kinderen voor ons in wezenlijkheid bestaan. En wanneer daarenboven verschillende tooneelen of niet gelukkig ingeleid zijn, 6f in een slecht verband staan tot het geheel, dan moet er wel iets anders wezen wat zulk een stuk redt en wat het publiek, zoo als werkelijk het geval is, den ganschen duur lang boeit en ten slotte be- vredigt. Dat iets is tweeerleide fikscheware karakterteekening door den schrijver; de goede ver- tolking daarvan door de acteurs. Uit den aard der verhouding tusschen den huistiran, die de verpersoonlijking is van het meest volstrekte meest onredelijke absolutismusen de zijnendie of zwijgend voor hem bukken (mevrouw Hartman) of hem uit den weg gaan (Karel, zijn zoon) of vrouwe- lijke list stellen tegenover raw geweld (Fanny, zijne doehter) komt het karakter van Hartman het meest, althans het meest actief, uit. De anderen vertoonen zich meer passief; de passive houding is meestal goed weergegevenwaar zij hier en daar actief wordt fs die van Fanny het natuurlijkst en tevens het meest pikant. De heerschzucht, de drift, de bittere luim van Hartman zijn in den regel geschetst met eene waarheid, die volkomen zou zijn, wanneer het goede dat de auteur ons op den bodem van zijn gemoed wil doen aanschouwen, van tijd tot tijd doorschemerde in eene opwelling van zelfbeschuldiging daar waar hij ziet (of althans, zonder eene ondenkbare ver- blinding, zien moet) dat hij door het toegeven aan zijn boozen luim diepe wonden heeft geslagen in het gemoed van hendie hij in t eind toch lief heeft. Tegenover deze zelfbeschuldigingnatuurlijk voorbij- gaand, in oogenblikken waarin alles voor hem beeft en siddert, zou het dan, bij wijze van tegenstelling later wanneer zijne slagtoffers hem zijn ontvlugt, natuurlijk en waar zijn geweest, zoo het zelfyerwijt bij hem ware vermengd met de verontschuldiging zoo ik hard was en onregtvaardig, ik had hen toch lief en dat moest hen van dit uiterste hebben terug- gehouden. Zoo de schrijver dezen trek aan het karakter had toegevoegdhij zou het den acteur, die het voor te stellen heeft, gemakkelijker hebben gemaakt en dezen niet in het oog van het publiek schier onop- houdelijk een razenden Roelant hebben doen schij- nen. De heer Peters heeftdes ondanksde rol van den bankier Hartman op meesterlijke wijze vervuld. Uitgenomen zekere agitatietelkens bij het opkomen onnatuurlijk omdat iemand toch niet zijn geheele leven lang driftig kan zijn was zijne voorstelling waar, treffendzonder overdrijving. Voortreffelijk vooral was hij in het tooneel, waar zijne doehter hem door een geveinsden tegenzin, het bevel ontlokt om naar de opera te gaanniet minder in dat andere tooneel, waar hij de aanstelling van zijn zoon bij het leger verscheurtdezen met eigene hand wil tuchtigenen op eenmaal door het binnentreden van Freuberg verrast, de ergerlijke scene trachtte verbergen, waar- toe hij in zijn dolle drift aanleiding heeft gegeven. Eene opmerking zij ons vergund. Terwijl de toon van den heer Peters natuurlijk was, zoo lang hij in waarheid een huistiran voorstelde, werd die toon bij wijlen conventioneel en minder natuurlijk toen hij zedelijk vernietigd door de vlugt der zijnenaan zijn diep geschokt gemoed lucht gaf. Behoudens deze uitzondering erkennen wij in de wijzewaarop de i talentvolle knnstenaar jl. zaturdag het geschetste ka rakter opvattede vrucht van eene nieuwezeer ge lukkige studie. Mevrouw Kleine was als Clementina geheel wat wij hierboven zeiden dat zij uit den aard der zaak wezen moest. Dat zij van tijd tot tijd wat al te veel op den achtergrond werd gedrongenschrijven wij gedeeltelijk toe aan het spel van mevrouw Albregt Engelman (Fanny) dat soms niet van ietwat luid- ruchtige affectatie was vrij te pleiten. De heer Albregt als Hofraad Schemeling en mevrouw Engelman Bia, als diens echtgenoot, verdienen onzen lof. De pedante geleerde, slaaf van zijne kokette vrouw; de kokette vrouw zelf, door den bankier Hartman aan zijne eigenevoortreffelijke gade ten voorbeeld gesteld, tot op het oogenblik dat zij zich in haar ware karakter vertoont, werden door hen zeer juist voorgesteld. De heer Metsch als Freubergzijne rol bragt het misschien mede sloeg meestal een veel te preekerigen toon aan. Over het geheel genomen mag deze eerste voor stelling gelukkig genoemd worden. Wij meenen te mogen beweren dat de vereenigde tooneelisten op den goeden weg zijn en wanneer zijzoo door de keuze van stukkendie den toets der kritiek kunnen doorstaanals door het streven naar waarheid en eenvoud in de voorstelling, daarop blijven volharden, mogen wij hun in het belang der vaderlandsche tooneelspeelkunst van ganscher harte een Gliick auf! bij hunne moeijelijke onderneming toeroepen en deze dringend in de belangstelling en ondersteuning van onze stadgenooten aanbevelen. Het nastukje rijk aan aardig geteekende situation en lachverwekkende qui pro quo'swerd flink en vlug afgespeeld. De heer Albregt als Jouvenel was onverbeterlijk mevrouw Albregt - Engelman als Victoire zeer natuurlijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1859 | | pagina 2