Ingezonden Stukken. Burgerlijke Stand. Cargalijsten. Beurstijdingen. Seheepstijdingen. Bivierberigt, 9754 eene der deuren van de Morschpoort te Leydenvan den haakwaarraede zij aan den muur was vastge- hecht, losgerukt en door den daaraan bevestigden sluitboom een man, die zich in de poort bevond doodelijk aan bet boofd getroffen. De ongelukkige die bewaarder was in het huis van militaire detentie nabij Leyden, laat eene weduwe en drie kinderen achter. Bij regenten van het weeshuis der Herv. gemeente te Katwijk aan den Rijn is eene gift van f 1000 ontvangen tot ondersteuning van het fonds voor dat gesticht. Met den 21 dezer wordt van het stoomschip Cycloop overgeplaatst op het fregat Admiraal van Wassenaar, de luitenant ter zee 2de klasse P. J. van Rosenwald en van het wachtschip te Hellevoetsluis op de Cycloopde luitenant ter zee 2de klasse C. H. Bogaert. De 2de luitenant C. L. Renzevan het wapen der infanterie van het Oost-Indische leger, die gede- signeerd was om den 23 dezer te Rotterdam te em- barkerenaan boord van het schip Elise Henriette, gezagvoerder P. J. Deterdingzal vervangen worden door den 2den luitenant der infanterie van gemeld wapen, K. Schotborgh, die met gemelden bodem naar Java zal vertrekken. Het vervoer van vracht- en koopmansgoederen van en naar de onderscheiden stations van den Ned. Rijnspoorweg heeft in de afgeloopen maand bedragen 4,663,462 Ned. ffi en opgebragt f 17,084.24%. In de maand September des vongen jaars beliep het bedrag 4,687,537 Ned. ffi en de opbrengst/17,141.77f. Onder de eerstgenoemde cijfers zijn niet begrepeu de op doorgaande geleibrieven van en naar de stations van de Keulen - Mindener en Aken - Dusseldorf- Ruhrorter spoorwegen, regtstreeks verzonden goederen, globaal bedragende 2,409,000 Ned. S'f 6500noch die van en naar de stations van den Hollandschen- Belgischen - spoorwegbedragende globaal 155,000 Ned. ffif 840. Sedert de laatste opgave zijn uit het wrak the Lutine geborgen 104 spaansche matten en halve dito, benevens een gouden doubloen. Het duikerschip is te Amsterdam gekomenom gedurende den winter te worden opgelegdook schijnt men de werkzaam- heden der duikerij op Terschelling te hebben gestaakt. Aan den heer J. W. Husung te Beverwijk is concessie verleend tot oprigting eener gazfabriek binnen die gemeente. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds begonnen, en weldra hoopt men met het leggen der gazpijpen een aanvang te kunnen maken. Men meldt uit Krabbendijke dat in de meestoof de Drie Kwartieren aldaar, uit 1 gemet en 80 roeden, (oude landmaat) groene meede, voor een aandeelhouder uit den Bathschen polder en aldaar gegroeid, is gered eene voor dit jaar buitengewone wigt van 2924 Ned. ponden racine. Bij de stedelijke Regering te 's Hertogenbosch is van den Minister van Oorlog berigt ontvangen, dat, hoewel de Minister voor de toekomst zich aan geene vaste belofte kon binden, de eskadrons kavalerie vooreerst aldaar in garnizoen zullen blijven; zoodat het gerucht van spoedig vertrek uit de lucht was gegrepen. - In den tuin van den heer J. van der Velden, fabriekant te Woenselprov. Noordbrabantis een reuzen-pompoen gegroeidwelke een omvang heeft van 2.02 Ned. el en 90 Ned. ponden weegt. Men verneemt dat in de gemeente Gramsbergen, alwaar men zich over de jongste verkiezingen voor leden van den Gemeenteraad reeds bij den Minister van Binnenlandsche Zaken heeft beklaagdthans ook eene plainte is ingezonden bij da leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal. De hoogleeraar L. Mulder, te Deventer, heeft van Z. M. den Koning der Belgen de gouden medaille met de beeldtenis van Z. M. ten geschenke ontvangen. Naar men verneemt is het 4de onderdeel der geldleening ten laste der provincie Drenthe, van f 124,000meer dan volgeteekend en zal eerstdaags de deelneming in het 5de onderdeel van die geld leening worden opengesteld. Op den 12 dezer is te Hoogeveen overleden Gerrit Hendrik Prins, in den ouderdom van ruim 90 jarendie het zeldzame voorregt heeft mogen ge- nieten met zijne nagelatene weduwe Jentje Hendriks Bloemhof bijna 65 jaren te zijn gehuwd geweest en nog in leven te hebben 9 kinderen53 kleinkinderen, 59 achter-kleinkinderen9 behuwdkinderen en 20 behuwd kleinkinderen, makende alzoo een gezamen- lijk getal uit van 150 personen. Van den 8 tot en met den 14 dezer zijn 18run- deren in de provincie Friesland aan de besmettelijke longziekte gestorven en 10 door die ziekte aangetaste runderen voor rekening der eigenaars afgemaaktbe dragende daardoor het totaal der gevallen sedert den 1 januarij dezes jaars 2238. Naar men verneemt is de instructie van den in het begin der vorige maand te Harlingen gepleegden moord door zekeren IJ. B. de Graaf afgeloopen en is zijne zaak reeds naar den heer procureur-generaal bij het Provinciaal Geregtshof van Friesland verwezen. LI. donderdag heeft te Beetsterzwaag de aan- besteding plaats gehad van vier percelen kunstweg, in de gemeente Opsterlandter gezamenlijke lengte van 20,370 el, welk werk is aangenomen door den heer P. J. van der Sluis te Hemrik, voor de som van f 77,400. [Graaff, jd., 25 j. J. C. T. Kamler, jm., 23 j., met M. A. A. Rietveld, jd., 21 j. J. de Jong, wedn., 28 j., met M. G. Luyke, jd., 27 j. W. van der Hout, jm., 28 j., met A. Vente, jd., 22 j. W. J. van Straelen, jm., 24 j., met A. S. M. Bakx, jd., 24 j. W. van den Berg, jm., 30 j., met A. M. Landman, jd., 22 j. J. J. Mellegers, jm., 28 j., met E. W. Molier, jd., 23 j. C. van Meer, jm., 23 j., met E. van Selst, jd., 24 j. A. Lipjes, jm., 33 j., met H. van Duym, jd., 26 j. -Zr. Ms. stoomschip Vesuvius komm. luit. lste kl. J. O. H. Arntzeniusbestemd naar Curasaois den 12den 11. van de reede van Plymouth naar zee ver- trokkenalles wel aan boord. Een bijzondere brief uit Alexandria van 9 dezer bevestigt het reeds vermeld berigt, dat het den Onder- koning bij schrijven des Viziers uit Konstantinopel gelukt is de werkzaamheden aan de doorgraving der landengte van Suez, onder welken naam die ook voortgezet wordenten eenenmale te staken. Het Istmus terrein moet voor den 1 november ontruimd zijn. Bij gebreke van dien zal het terrein van wege het Egyptisch Gouvernement gewapenderhand ont ruimd worden. In eene vergadering der Consuls, den 4 dezer gehouden is die brief des Viziers en het besluit des Onderkonings bekend gemaakt en hebben de Consuls zich tot de uitvoering verbonden. De briefschrijver betreurt dezen harden slaghet plan van den heer de Lesseps toegebragt. Volgens een berigt van Zr. Ms. Consul te Ro- sayiozijn aldaar gedurende het eerste halfjaar van 1859 aangekomen 1 Nederlandsch schip uit Antwerpen en 1 uit Hamburg, welke beide in ballast vertrokken zijn naar Buenos-Ayres. Verder meldt die Consul, dat het Regeringsbesluit, waarbij de havens der Argen- tijnsche Republiek voor de schepen gesloten werden, die Buenos-Ayres na een termijn van 60 dagen aan- dedennimmer in werking is getredenen dat de Regering daarvan teruggekomen is. zoodat alle schepen vrij kunnen aankomen en vertrekken. Met genoegen wordt gezien het dempen van het Doel- water, opdat de modderpoel daar ter plaatse worde vddrkomeneigenlijk weggeruirad." Nogmaals wordt met den meesten aandrang, ook naar aanleiding der tijdsomstandighedenopmerkzaam gemaakt op het hoogst wenschelijke van de demping der slooten, ook van de kleinere (gooten genaamd), welke laatste nog in zoo grooten getale aanwezig zijn met name op de Iloogstraat, waar de plankieren ten overvloede nog, voor het grootste gedeelte, meer dan gevaarlijk zijn bij de drukker en drukker wordende passage. Het hoogstnoodzakelijke dier demping, v66r alle andere verbeteringenen het moge kosten wat het wille, wordt onder anderen aangetoond in het Tijdschrift Schat der Gezondheid1859, n.° 8, pag. 249, waarheen verwezen wordtin de hoop dat er onverwijld krachtige handet* aan bedoeld werk geslagen worden, ter voorkoming, zoo veel mogelijk, van verder en erger kwaad. ROTTERDAM den 19 October. OVERLEDEN: A. T. van der Voort, wed. P. van der Vloet, 62 j. E. M. H. Beltjens, d„ 3 d. D. J. Liesveld, d., 1 j. C. M. Peififer, z., 2 j. J. Huy- hregs, wed. J. Siebert, 80 j. M. Leentvaar, wedn. van J. van Beusekom, 76 j. G. Hoppenbrouwer, z., 2 j. C. L. Take, man van N. Blanken, 50 j. BEVALLENM. C. Simmermans, geb. Ziekman, levenl. z. J. M. Breedveld, geb. Stoepker, levenl. d. C. A. Kriek, geb. Frins, d. C. M. de Jongh, geb. de Bruyn, z- W. M. 'tHoen, geb. Verhoef, z. C. Maloir, geb. Rouwmans, z. E. C. Goosenaerts, geb. Meeder, d. A. M. Heuer, geb. van der Bent, z. H. Konings, geb. de Kip, d. C. E. Hanken, geb. Smit, d. G. J. van Rijn, geb. Welle, z. S. Plat, geb. Stolk, z. M. Jansen, geb. Klaasen, d. A. Zijnen, geb. Nieuw- straten, z. M. Brugman, geb. van den Berg, d. GEHUWD: B. A. Schmeing, jm., 36 j., met J. G. Ansom, jd., 43 j. J. F. Wollgahn, wedn., 39 j., met T. Kruys, jd., 25 j. - P. Doolhoff, jm., 37 j., met M. C. Koeleman, jd., 32 j. G. de Jong, jm., 23 j., met E. E. Flasdonk, jd., 23 j. J. G. Hoorn, jm., 30 j., met L. C. Rieff, jd., 32 j. S. Crama, jm.,25j., met P. Knor, jd., 33 j. P. Rijnooy, jm., 23 j., met J. G. de Bruin, jd., 24 j. T. J. Zwitzer, jm., 28 j., met F. W. Beijer, jd., 20 j. W. de Vries, wedn., 48 j., met P. Romie, wed. A. Meermans, 42 j. A. van Batenburg, jm., 36 j., met W. E. Lattmann, jd., 27 j. G. J. Bresser, jm., 26 j., met J. F. Eller- kamp, jd., 19 j. H. Driessen, jm., 25 j., met J. de OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINGEN, IN HET NoTARISHUIB TE ROTTERDAM, Woensdag 19 October 1859: Een Koopmanshuis met Pakhuizen Zolders enz.Leuvehaven, 3/313;trekg. f 47000, daarboven f 7000 opgehouden. Daarna uit de hand verkocht. Het westelijk gedeelte van een Pand, Waschbleeklaan15/37, 38, 50 en 51; Het noordelijk gedeelte van hetzelfde Pand, als voren, 15/45 a 49; Het zuidelijk gedeelte van hetzelfde Pand, als voren, 15/38 a 42; Het oostelijk of achter-gedeelte van hetzelfde Pand, als voren, 15/43 en 44; Gecorhbineerd om f 29,895 verkocht. Een perceel Open Grond, gr. 6 R. 45 E.; dito dito dito, 6 R. 45 E.; dito dito dito, 6 R. 45 E.; dito dito dito, 6 R.; Gecombineerd om f 5065 verkocht. 6250. - 9000. - 9700. - 4825. - 725. - 775. - 800. 825. Een Pand enz., Boompjes, 1/47 en 48; B.rn Huis enz., Delftschevaart7/337, Eeii Pand enz. Strooveer, 14/323; Een Huis enz., als voren, 14/322;.... Open Grond, Weenastraat, gr. 2 R. 90 E.; - 50500. - 2700 - 7000 - 6050. - 1675. Rotterdam. BATAVIA, BANTAM en PADANG, Stad Middelburg, D. Ouwehand. 4917 b. Koffij 1260 b. Peper, 335 f. Parel-Sago, 36 z. Sago-Meel, 277 Buffel- en 1044 Runder- huiden, 16 k. Gom Damar, 1920 sch. T n, 772 k. Koperen Duiten en 1 partij Sapanhout. N. H. M. BATAVIA, BANTAM en WIJNKOOPERSBAAI, Alblas- serwaardE. von Lindern. 9750 b. Koffij3314 k. Thee, 2335 sch. Tin, 1 party Sapanhout en 23/2 boss. Bindrotting, N. H. M. LONDEN, Rainbow, Stranack. 18 k. Wijn, 3b.Zijde en 1 k. Ivoor, C. Hemmann en Co.; 27 Metalen Bouten, W. i van Houten en Zn., 4 b. Leder, J. Hasslinghuis en Zn.; 11 pakk. Koopmans., Diversen; 246 koeken Koper en 3 b. j TabakOrder. ODENSEE, JalettaH. C. Groenewold. 716 barrels 1 Raapzaad en 60 Garniermatten Order. MIDDLESBRO, Patras, Davidson. 300 ton IJzer, C. Hemmann en Co. Amsterdam. BATAVIA, Nicot, J. Amesz. 1835 p. Tabak, 1978 b. Rijst en 4835 boss. Bindrotting, Wiiste en Hintzen. TJILATJAP, Admiraal Piet Hein, L. Hazewinkel Jr. 3900 b. Koffij 831 k. Thee, 1524 sch. Tin, 1 party Sapanhout en 4278 b. Bindrotting, N. H. M. CURASAO, Zeester, R. Zoetelief. 719 st. Pokhout, I 619 st. Geelhout, 1703 z. Divi Divi en 297 Huiden, W. I. M.; 30 bl. MahonyhoutJ. N. Woldsen14 vaatj. Suiker, 18 dito Oranjeschillen, 3 p. Tabak, 59 b. Koffij en 2 b. Wol, Order. Voor Rotterdam: 21 vaatj. Suikor en 8 v. Oranjeschillen, Moens en Kolff. PORT-ELISABETH, Julie, R. Simpson. 849 b. Wol, N. H. M. PETERSBURG, Broederliefde-, Sap. 1033 tsw. Rogge, L.* Hoyack en Co. RIGA, Leonora, Jongbloed. 11. Hout, L. Hoyack en Co. BREMEN2 Gebriider, Ulrichs. 453 b. Rijst en 315 z. RijstmeelOrder. STETTIN, Willem I (st.) 55,120 sch. Rogge, van Heukelom en Vollenhoven 200 v. Raapolie en 211 v. Krenten, Order. Voor Rotterdam: 11 v. Salpeter, Schmitz en Fassbender. Binnenlandsche fondsen bij uiterst beperkten omzet zonder verandering. Van vreemde effecten waren Oos- tenrijksche in den aanvang gunstig gestemd, doch ver- flaauwden wederom onder den indruk van lagere Duitsche merkenoverigens onbeduidende variatie en handel. Het Coo:mite der Effectenhandelaren, H. A. MARCEL1S Secetaris. Laatste prijzen ten 3 ure: Oost., Oude Mettall. 5 pc., 54%; Nation. 59%. AMSTERDAM den 19 October. 1. k. h. k. gebl. k. Nederl.,.. Werk. Schuld25pCt. 64% 643/s 64% dito dito 3 76% 761% - dito dito 4 97% 971% 97% Amort-Synd.,.35 Handel-Maats.45 O. I. Leening4 Leen.HolI.Sp.45 Rijn-Spoorw 102 Maats.v.Weld.4 Belgit,... Cert. Rothach.2\ 51% Frankryk, Certificaten....3 Spsnje, Buitenlands. ..1| 33% 33% 33% dito 3 45% 45% Binn. a f 60003 42% 4S1X% 121% Amort, Sehuld......... 11 4% Portugal, Oblig3 pCt, 44% 44% dito 1856 ,'57.. 3 43% 43% dito 1858/1859 Rusiand, Obi.HopeenC.5 104% dito 1828/29..5 102 Cert. 1831/33..5 85% dito 18404 82% dito Stxejlitz ..4 82% ditod."Nieuw<-5 - 91% dito d.°1855N.5 100% dito te Londen45 95% dito v. Assign.6 Inschr. dito ...6 157% 78% 101 Oblig45 Oostenr., Obi. GollenC.b 63 dito dito 4 dito Met. Oude5 54% 73% 54% 54% ditoN. te Ams.5 74 73% dito Nat. Met.5 59% 59% 59% dito Metall25 28% 29% 29% Wen.Ad. (12504 BraziliS, 1824, 100,5 99% Equador, 1001 15% 26% 27% 27% Uitgestelde ....15 14% 14% Grenada, Obligatien3| 15 r% 151% 151% Uitgestelde 5% 21% 21% 21% 80% "'.wrm - -m-cm ROTTERDAM den 19 October. Belgie, Cert. Adm. Belg. Bank, 2% pc., 51%. Rusiand, Spoorweg Actien, volgef., 5 pc., 222, 222'4- Weener Bankactien f 860. Denemarkente Londen5 pc, 99, dito 3 pc., 82%. BraziliS, 1858, 4% pc., 91%. Louisiana, 5 pc., 101%. Griekenland, 5 pc., 3%. Nieuwe Russen 64% a Beleening 3 pc., Prolongatie 3 pc., Disconto 3 pc. Binnenl. fondsen gedrukt. Van buitenlandsche waren Oostenrijksche wederom lager; Spaansche tot hoogere koersen zeer gewild. Naar Venezuelas was veel vraag voor Engelsche rekening. Laatste prijzen ten 5 ure: Holland, 2% pc., 64%' Spanje, 1% pc., 33%; dito Binnenl. 3 pc., 42%, I%" Oostenrijk, Metall. 5 pc., 54%idem Nat., 5 pc.. 59%- LONDEN den 18 October. 3 pc. Cons.cont. 965 a id. id. op tijd 961 - 5pc. OoBtenrijk 78 - 45 pc. BelgiS.. 98 - 5pc. Braz. 1824 100 - id. 1829/39 loi| - id. 45 pc. 1852 95 - idem 185895 - 6pc.Buen.-Ayr 78 - 6 pc. Chili102 - 3 pc. idem74 - 5pc. Denemark 98 - 3 pc. idem 85 - 965 96 i 80 100 102 96 96 80 103 78 102 87 3 pc. Peru. 69 70 pc. id. Urih. 83 - 84 id. te New-Y. 81 - 83 3 pc. Portugal. 455 - 465 5 pc. Rusiand. 109 - 1105 45pc.idem ex c. 98 - 100 3 pc. Spanje... 455 - 465 15 pc. idem, idem Amort. id. Cert. Coup. 5 pc. Sardinia. 6 pc. Turkije. idem Nieuwe. Nederl.... Werk. Schuld25pCt. dito dito 3 dito dito 4 Spanje,.. Obi. 3 pCt. nul| Biunenlands...3 Portugal, Obi. 1857 59. 3 Rusiand, bij Stiegl.18545 Spoorw. Aand./ Oostenr. Obi. in Metal. 25 i dito dito 5 - dito n. Nation.5 Mexiko,.. Oblig3 h. k. 33J - 105 - 4| - 86 - 795 - 69| 34 i Hi 41 87 69| 25 pc. Holland. 655 - 66| 4 pc. idem.,.. 103 - 103| 4 pc. idem.... 99| - 1005 3 pc. Venezuela 28| - 27| Ecuador155 165 '4em Uitgest.. 14 - 15 id. Land-warr. 35 - 45 WisselAmst. krt-11.14 a 15. 35 pc. Grenada. 17 - 18 idem 3 m11.16 -165. id. Uitgestelde 5 - 55 id. Rott. 3 m... 11.16 -165. 3 pc. Mexico. 22| - 23 id. Parijs kort....25. 75-15. 45 pc. Peru... 905 - 915 idem 3 m25.325 -375. De tijding van het teekenen van het vredestractaat tusschen Fraukrijk en Oostenrijk had ten gevolge dat de Eng. fondsen hunne vooruitgaande beweging van gisteren vervolgden. In buitenl. ging insgeiyks meer om. Mexi- caansche hooger. Brouwersh. Vertr. 19 oct. Stad Middelburg, Ouwehand, Hellevoet (N.N. W. stil.) Hellevoet. (W.) Aang. 19 Oct. Eendragt, Bos, St. Petersburg Gem, Carr, Pentewan Ida, Lukje, Londen Jolande, Crequer, Roquejada Belina, Jager, Riga Mary Anne, Went, Newc. Elizabeth, Jones, Liverp. Koophandel en Zeevaart, den Breems, Girgenti Vertrokken. Earl of Auckland st.), Londen Boreas, v. Dijk, Gibralt. Brlelle Aangek. 19 oct. Rainbow (st),Lond. Stettin Packet, Steffen, Pitea Vertrokken. Seahorse (st.), Hull Ocean Queen (st.), dito Norfolk (st.), Goole (N.N.W.— N.W.) Maassluls (N.W.) 19 oct. Nietsgepasseerd. Tetel (W.N.W.) Aang. 17 oct. Emma, Hofkamp, Londen Anna Elisabeth, Schuur, dito J. P. Sondwall, Larsen, Archangel 18Nicot, Amesz, Batavia Julia, Simpson, Port Elizabeth Vr. Martha, Bol, Londen Cornelia, Leeuw, Newc. Johanna Marchiena, Koning, Newc. Niessina Beerta, Boer, Nerva Friheden, Christo- phersen, Namsos Christian Agathon, Kier, Frederikstad St. Johannes, Nielsen, Laurvig 19 Carolina,Struyk,Batavia Zeelandia, Blaakhert, d.° Vile Aangek. 16 oct. Wicherdina, Degenhard, St. Pet. Eendragt, Martens, Nerva Geerdina, Wijpkes, Riga Emanuel, Larsen, Kopenhagen Helena, Taroll, Nestved Preciosa, Apeness, Frederikstad Adolf Fredrik, de Jong,d° Haabet, Johnsen, Osterrisoer Goede Verwachting, de Jong, dito Vertrokken. 17 Diadem, Winchester, Newcastle Thomas <5- Hannah, Ledgerton, Sunderl. Corsair, Smithdito Tweelingen, Middel, Riga Mary Ann, Volsch, Koningsbergen Max, Ludewig, Dantzig George V(st.), Harburg Zoltkamp Aang. 16 oct. Evadiena Geertr., Lezeman, Newcastle Zlerlkzee Aangek. 16 oct. Regina, Koop, Drammen n. Goes Veere Vertr. 15 oct. Adolf Eduard, Teensma, (v. Middelb.) Newcastle Vllsslngen Aangek. 17 oct. Johanna, Drent, Londen 0 Macassar Aangek. 13 aug. Drie Gebroeders, Kramer, Samarang Batavia Aangek. 24 aug. Maria Agnes, ten BrinkAmst. Vertrokken. 15 Java Koerier, Diepering, Samarang 18 Hermine Marie Elizab., Bonjer, dito Clio, Wijnmalen, Pekalongan Calcutta Uitgekl. 6 sept. Jacoba Cornelia, Rosenboom, Bombay Savanllla Vertr. 12 sept. Adriaan George, Bontekoe, Londen Dcmerary Vertr. 21 sept. Jantje Meijer, dejonge, Liverp. Baltimore Vertr. 1 oct. Sophia Elisabeth, v.d.Hoef, Amst. Sullna Aang. 1 oct.Roe//sna,(Ned.), Konstantlnop. Aang. vo6r 7 oct. Henriette, Vinken, Galatz Adelaide, de Haan, dito Triest, Koster, Odessa Augusta, Rabe, Ibra'ila (alien n. Falmouth) Vertrokken. 27 sept. Noach S. Lotinga, j Bakker, Falmouth Alexandria Aang. 17 sept. Zeevaart, Mets, Newcastle (in lad. n. Falmouth) Corfu Aangek. 4 oct. Triest (st.), Triest (vertr. 5 n. Patras) Genua Aangek. 14 oct. Margaretha, Stutvoet, Amst. Marseille Vertr. 16 oct. Collegie Voorzorg, Hubert, Falmouth Cette Aangekomen 15 oct. Jonkerv. Slochteren, Prak, Livorno Bilbao Aangek. 13 oct. Victoria, de Haan, Amsterdam Verwisselingvan der Weyden, Vlaardingen ftueenstown Aung. 15 oct. Cornelia, Oltmans, Genua Liverpool Aangek. 17 oct. Mary, Rotterdam Albatross (st.), dito In lading. Kroonpr. Louise(s), Amst. James Stonard, Wdson, Rott. Gloucester Aang. 17 oct. Titia Margaretha, Schaap, Groningen Bij de Sorlings Aang. 11 oct. Fosca Helena, de Waal, Rotterdam n. Boston Lezard Gepass. 11 oct. Triton, Duinker, Amst. n. Suriname Falmouth Aangek. 16 oct. Martha 8f Johanna, Jonker, Ibra'ila Vertrokken. 17 Aluda, Dallinga, Bristol Bij Dartmouth Aang. 15 oct. Hope, Moulmein n. Amsterdam Fowey Vertr. 17 oct. Union. Oostra. (v.Cardiff) Pillau Cowes Vertr. 17 oct. Malvina Vidal, Kessels, (v. Batavia) Hamburg Bij de Ulngels Aang. 14 oct. Jonkvr. Geertrui, Bouwer, Amst. n. Suriname Douvres Binneng. 17 oct. Themis, Jonker, Stettin n. Livorno Deal Gepasseerd 17 oct. Gezina Jantina, Lohman, Rott. n. Bij Margate Aangek. 17 oct. Johanna Bertha, Fenenga, Amsterdam n. Triest Zuld-Voorland Gepasseerd. 15 oct. Zwijger, Hoogland, Gothenb. n. Geelong Londen Uilgeklaard 17 oct. Ann Turgoose, Greaves, Rott. Sophia, Kroon, Gothenb. Harwich Binneng. 17 oct. Cornelia. Bijkerk, Workum n. Londen Hull Aangek. 16 oct. Marie, Klein Stockholm Vertrokken. 15 Bacchus, Zuidema,Triest Grimsby Vertr. 17 oct. Fennechina, Struik, Gent Two Sisters, Robson, (v. Newc.) Rotterdam Stockton Aang. 17 oct. Black Agnes, Smith, Rotterdam Hartlepool Vertr. 17 oct. Vr. Hillechina, Joosten, Dordrecht Ravensworth, Lowther, Rotterdam Shields Aangek. 17 oct. Johanna, Jahnke, Delfshaven Meg LeeBrownRott. Presto, Roelfsema, Groningen Vertrokken. Nelly, Rotterdam Chance, d ito Scipio, dito True Briton, Schiedam Ann, dito Newcastle Uitgekl. 15 oct. Alida Catharina, v.d. Wal, Sevilla 17 Leo Sinnige, Karsies, Genua Aberdeen Aangek. 14 oct. Pollux, de Jonge, Christiania Vertrokken. 15 Elsina.Mulder, Elseneur Catharina, Drok, dito Hamburg Aangek. 17 oct. Weltenreden Kieft, Nerva Vertrokken. 16 Pieter Bentum, Schaap, Dantzig Op de Five Aangek. 16 oct. Diana, Breckwoldt, Amsterdam 17 Elve (st.), Rotterdam Cuxhaven Aangek. 16 oct. Sylphide, Rudstad, Batavia Mathilde, Ballaseyus.dito Vertrokken. St. Nicolaas, Grummels, Noorwegen Travemunde Aang. 16 oct. Wyka, Panjer, Brussel Dantzig Vertr. 14 oct. Margar. Meijering, dejonge, Weener Johanna. Brouwer, Leer FloraZielke, Amst. Pillau Aangek. 14 oct. Brandenburg, Dethmers, Londen Bolderaa Vertr. 11 oct. Catharina, Schelts, Elseneur 12 Marchina Gezina, Munneke, dito Hillechina Wilkens. Karssies, Holland Kroonstad Aangek. 11 oct. Hollander (st.), Rott. en Kopenh. Vertrokken. 10 Newa, Holscher. Oostzee 11 Albert van Panhuys, v.d. Ley, dito o Amsterdam 18 oct. Volgens brief van kapit. D. Crap Hellingman, voe- rende het schip Gelderland. dd. Batavia 20 aug.. dacht bij den volgenden (lag naar Amsterdam te vertrekken; alles wel aan boord. Nieuwe Diep 17 oct. Gisteren is op de Noorder Haaks gestrand de Eng. sloep Scotia, kapt. Stephan. met eene lading having van Fraserburg naar Harburg bestemd. Na een bangen nacht is de equipage, uit 5 man bestaande, heden mid- dag door de loodsschippers Griek en Dijkergered enbe- houden alhier aangebragt. Dartmouth 17 oct. De Ned. stoomboot Willem III. kapit. Swart, van Mar seille n. Amst., gister. alhier binnengeloop., heeft schade aan stoomketel en zeilen. Malaga 10 oct. Het Ned. galjootschip Stad Ge- nemuiden, kapit. de Gorter, van Alexandria (E.) naar Falmouth, is den 5 dezer alhier binnengeloopen, ma kende 10 duim water in het uur; moet 8 dagen quaran- taine houden. o Gepraald 11 sept.,op 3°NB. en30° WL.. Thetis, v. Rio- Janeiro n. Hamburg. o 18 October. De wind te Falmouth Z. O. en te Deal N. W. o Aangek. Passagiers. Te Nieuwe Dlcp, van Batavia, per Nicot, i kapit. Amesz: de heer J. Mooi en de kapitein der O. I. infanterie E. Uyt- tenhoven. Rotterdam. Hoog water 20 oct.: lste getijde 10 ure 3 rain.; 2de get, 10 ure 32 min. Arnhem. Waterhoogte 18 oct. 0.50 el. Heulen. Rijnhoogte 18 oct. 3 v. 9 d. Rijnl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1859 | | pagina 3