ROTTERDAM en ANTWERPEN, SNELVAART TELGGBAIF III IV, ROTTERDAM n GRANGEMOUTH WANBLUI^EN. GENERAL STEAM-NAVIGATION COMPANY. ROTTERDAM en LONDEN. SSI REGEPT EN HANDLE ID INGr Advertentien. Officiele Wisselkoerse: HandelsberigSen Hollandsch-Belffische Stoomboot-Onderneming'. VOLKS-VOORLEZINGEN. Bevordering der Bouwkunst. een zeer Net BOVENHUIS NEDEBLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ GROENE PEPERMUNT LIKEUR, Probaat Middel voor Kolijk-, Kramp-, Buik- en Maagpijn Openbare Verkooping. G, en C. A. van Reyn. VOOR PASSAGIERS en GOEDEREN, OCTOBER 1859. PASSAGIERS-VRAC H T EN. V E R S L A G MAATSCH APPIJ Voor Passagiers en Goederen. TE HUUR, De Stoom-Schepen vertrekken met Passag/iers en Goederen geregeld iederen Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. OCTOBER 1859. GEBROEDERS SMITH, Agenten. De ZALF en PILLEN van HOLLOWAY Bij den Boekverkooper W. L. STOELLEPx, te Rotterdam is voor 30 Cents verkrijgbaar gesteld: OHOLERA-GEVALLEN, waarvan de overtuigendste Bewijzen geleverd kunnen worden. PARIJS den 18 October. Frankrijk 3 pc. a cont. 69.70 69.75, 69.65; dito op ult. 69.75, 69.85, 69.70, 69.75; dito 4% pc. a cont. 95.25 95; dito op ult. 95.25, 95.50; Fransche Bank- Actien 2825; Cred. Mob. 780, 785, 780. Rusland 4% pc. dito Spoorw. 500. Napels 5 pc. Spanje 1| pc. 33%; dito buitenl. 3 pc. N. 4454 en O. 45% dito binnenl. 3 pc. 43% dito Passive 11. lie 3 pc. Fransche fondsen sloten a contant 20 en op ult. 5 centimes lager dan gisteren. Voor de bewijzen van deelneming, bij bet overlijden mijner Echtgenoote ontvangen, betuig ik, ook namens mijne wederzijdsche Betrekkingenhartelijken dank. Rotterdam, 20' October 1859. C. A. LEDEBOER. ROTTERDAM 18 Oct. 2 maanden. Kort. bonden... d.° 3/m, Parijs d." 3/m. Bordeaux. Genua. Livorno. Napels Peters)). Hamburg. d.° 3/m. Antwerp 11.65 11.67& 11.62J 55%6 55 551 555% 55?% 45% 384 79 167 35% 35%, 355% If Kort. 6 weken. Frankfort 99f Augsburg 99 Weenen.93J Trieat. I 93 4 Oisconto 3 en 34 pc. AMSTERDAM 18 Oct, 2 maanden f.onden. 11.65 Parijs. I Bordeaux. d.° 4 m. Genua bivorno. Napels Hamburg. 3 maanden. Madrid .241 C&dix. 243 SeviliS 240 Bilbao 240 bissabon 40/ Porto. 404 Petersb. 167 6 weken. Weenen 934 Augsburg 99 Frankfort. 99£ Rotterdam g; 35% g ROTTERDAM den 19 October. Huidkn. Tot verhoogden doch geheimen prijs werden door de Ned. Handel-Maatschappij bij inschrijving verkocht 1380 Qost-Ind. per Cornelis Smit, 2569 dito en 1017 dito per Burmah, 1792 Buffel per Jonge Jan, 72 dito per liersteling, 211 dito per Paul Johan, 795 dito per Krimpen a/d bek en 332 dito per Burmah. SCHIEDAM den 19 October. Granen. Verkocht: Rogge, 144 ffi Reval 200 3/m., 146 ffi bibau 183 cont. f 185 6/w., 143 ffi dito f 179 6/w., 145 ffi Pernau 198 6/w. Gerst, 129 Cours. 170 cont., 129 ffi bibau 171 cont., 130 ffi dito 126 cont. 176 6/w. Mouiwijn per Ned. Vat zonder fust f 13.75. Jenkver, - 19.25. Amst. prosf, - 20.50. allei zonder de belasting. Spoeling per Ketel- 0.20. AMSTERDAM den 19 October. Rust. Heden zijn afgedaan 1799 b. ongepelde Carga, aangebragt van Bataviaper Baltimore, tot 4% en 654- Granen enz. Tarwe bij gerijven als voren: 133 ffi Jar. b. Pools. /316; 127 ffi N. Bov. 265; 128 ffi N. Waard Groet 258. Rogge onveranderd: 125 ffi Galatz 198; 116, 118 ffi Petersb. 175, f 179; 125 ffi Pruiss./200. Gerst en Haver tot vorige prijzen welte plaatsen. Boekweit in een doen: 117 ffi Gordijker 186. Zaden enz. Koolzaad onveranderd: Op 9 vat Oiie te leveren: in Oct, 56%, Nov. 57. bijnzaad een doen: 113, 114 ffi Taganrog 285. Raapolie nagenoeg onver anderd: op 6/w. 35; Vlieg. 33% 1 Nov. 33%; 1 Dec. 31, I Mei/35%. bijnolie: op 6/w. f 32 54 Vlieg. 31; 1 Nov. f 311 Dec. 303% 1 Maart April en Mei 30%. Hennepolie: op6/w./37%. Raap koeken per 1040 stuks f 60 a 64. bijnkoeken per 104 stuks 9 a 11. Vetwaren. Zuidzee Traan f 33%, Robbentraan 36 Astrakan Traan 31Oost-Ind. Traan 31Levertraan Bruine 43Blanke 54 a 56. Rondvisch per 50 N. ffi f 14. Ansjovis. 1859r f 7f1858r f 8%. Vee. Kalveren lste kwal. 70 a /90, 2de kwal. f 60 a 80 en 3de kwal. 50 a 70; Sehapen 20 a f 26; Varkens 40 a 44 c. per Ned. ffi. GRONINGEN den 18 October. Granen Zaden enz. Bij voortdnrende zeer beperk- ten aanvoer van meest alle Graansoorten was de gesteld- heid onzer markt wederom levendig en, met uitzondering van de Boekweitwerden voor meest alle artikelen ver- hoogde prijzen ingewilligd. N. Tarwe zeer begeerd en weer iets hoogere prijzen besteed127 a 130 ffi Ommel. Roode f 8 f 8.20 a 8 40 f 8.60 123 a 130 ffi N. dito dito 7.50 7.65 a 8.30, f 8.45 123 a 127 ffi N. Old. (lito 7.25 7.35 a 7.65 7.75. Nieuwe Rogge bijna niet ter veil; voor Jarige en Pruiss. is 15 a 20 c. meer bedongen120 a 123 ffi Jar. en Pruiss. /"6.25 a 6.55, f 6.69. Boekweit bij vrij ruimen aanvoer weer 10 c. verlaagd: 113 a 116 ffi N. Zwarte Zand f 4,85 a 5.25. Gerst weder minder aangeboden en zeer begeerd, waardoor op nieuw 10 c. meer met graagte is besteed 96 a 103 ffi N. Winter 5.25 a f 5.95. IlaverinDikke en AViita Voer 10 c. en dc Zwarte Voer 20 c. verhoogd: 75, 78 ffi Dikke Brouw 3.753.95 f 4 65 a 68 ffi Witte Voer 3.10 a 3,3568 a 72 ffi Zwarte dito 3.20 a 3.50. Paardenboonen goed prijshoudend, voor redelijke kwaliteit 7 bedongen. Gort ruim prijshoudend: Grove niet ter veilpuik 8.90 a 9.25Parel per 100 Ned. 11.50 11.75 a 16.50. Koolzaad algemeen iets hooger gehouden doch niet veel in omgegaan; voor knap Oostvriesch is 10.90 bedongen. Raapolie 32.25 bijnolie f 31. Raapkoekeu 65 en bijnkoeken f 9.50. bONDEN den 17 October. Suiker was gevraagd, vooral zeilende ladingen. Omzet 300 a 350 b. Bengaal tot 38 a 39/6; 500 k. Havana tot 45/ a 47/. Eene lading van 1650 k. Havana n.° 11 tot 25/7%, en eene dito van 1180 k. dito n." 10 tot 24/3. Geraffin. met matigen handet en vaste prijzen br. Lumps 49/. Koffij. Natif Ceylon 58/6. Thee flaauw en onveranderd. Rust gevraagd met vaste prijzen2000 b. Rangoon bedongen 7/; 1500 a 1800 b. "Bengaal 8/10% a 9/3; 3300 b. Ballam tot 9/ a 9/3. Salpeter stil. 300 b. Bengaal zijn verk. tot 36/a 36/6. Voor Nitrate betaalde men 15/6. Ltjnz.aad vast. 3500 q. Calcutta zijn afged. tot 46/. Kooi-zaad 1/ hooger; omzet 6046 q. tot 40/3 a 42/3. Metai.en. Schotsch IJzer 52/. Zink vaster; 50 t. bedongen if 20.17.6 en 50 t. i' 21. Tin zonder handel. Olien. Lijn- flaauw 28/, te Hull 27/6. Palm- vaster 46/6 a 47/1 Terpentijn- stil; Eng. 35/; Amerik. 35/6. Talk. Men noteert PYC disp. 60/, Oct./Dec. 60/, Dec. 60/, Jan./Maart 60/6. LONDEN den 18 October. Suiker. 321 v. Barbados werden gedeeltelijk verkoclit tot 371 a 45/, 610 v. andere W.-I. tot 35/6 a 39/, 377 k. Havanna tot 38/6 a 41/ en 4519 b. Bengaal gedeeltelijk tot 361 a 43/6. Koffij stil. Voor Plant. Ceylon be taalde men 66 a 78/. Thee. 9221 k. werden geveild, ivaarvan 3000 k. verkocht werden tot zeer vaste prijzen. Salpeter. 500 b. Bombay bedongen 23/6 a 26 6. Indigo. Van 1388 k. werden heden 782 k. tot ferme prijzen afgedaan. ANTWERPEN den 18 October. Koffij. Wij vernemen den verkoop van 2200 b. St. Domingo; 700 b. Gona'ives; 200 b. Bahia. en 500 b. Santos tot 37 a 38 c.-Granen onveranderdInlands. Tarwe 11% a 11%; dito Rogge 7% Champagne dito 7. Deensch Koolzaad f 12% a f 13. Van Sui ker zijn 32 k. Havana, en van Tekpentijnolie 100 v. Amerik. zeilende verkocht. Heden overfeed, na eene kortstondige ongesteldheid an slecbts weinige dagen, de Heir W.ii. ZIKKEN- HEINER, in den ouderdom van ruim 80 jaren. Namens Vrienden en Betrekkingen Poortugaal Uit aller naam 17 October 1859. Cs. VAN DER SIJS. TUSSCHEN Heden overfeed tot diepe droefheid van mij, inijne Kinderen en Behuwdkinderenmijn geliefde Echt- genoot JAKOB DE JONG, na eene ongesteldheid van zes wekenin den ouderdom van .57 jaar en circa 8 maanden. f Mijnsheerenland G. DEN OUDEN, 17 October 1859. Wed. J. de Jong. Algemeene kennisgeving. met de STOOIHBOOVEI BEHOORENDE TOT DE SNELSTVARENDE VAN EUROPA. Deze nieuw expresselijk voor den Vervoer van Passagiers gebouwde Sloombootenhebben schoon gemeu^ileerde Kajuitenwaarbij een Dames-Salon met Piano en een Paviljoenhetwelk afgehuurd kan vjordtn. Van ROTTERDAM. u. m. 22< Zaturdag 's morgens 4.30 25 Dingsdag 7.30 27 Donderdag 8.30 29 Zaturdag 10.- Van ASTTWERPEN. p.m. 22 Zaturdag 's morgens 8.30 25 Dingsdag 11. 27 Donderdag s middags 12. 29 Zaturdag 's morgens 8.30 Den 29 October iluurt de reis van Antwerpen iets langer en wordt Tholen en Vosmeer niet aangedaan. Te ZIJTE wordt voor Zierikzeo en Brouwershaven op do heen- en terugrois aangelegd; aldaar staat eene zeer goed ingerigte Diligence gereeddie van Zijpe naar Zierikzeena aankomst der Stoomhootenvertrekt en van Zierikzee naar Zijpe in correspondentie op de Stoombooten rydt. Heden namiddag ten twee ure overfeed, na eeni kortstondig doch smartelijk lijden mijn geliefde Ech'- genoot, de Heer SIMON KLAPWIJK Bz.in ouderdom van ruim 49 jaren. Ik verlies in hem eenen waardigen Echtgenoot, doch wil berusten in den vvijzen wil v«n onzen Hemelschen Vader. Chariots LIJ D I A KLAP WIJ K 19 October 1859. geboren Vekmaat. Verzoekende voor .Brieven van rouwbeklag ver- schoond te blijven. Eerste Plaats, Paviljoen, f 4.50. Tweede Plaats, le Salon, f 50Ileen en Feriig 4* Jerde Plaats, 2e Salon, 1.60. Heen en TerUg f 2.50. Passagiers-Bagage vrij. Kinderen beneden de 10 jaren halve Vracht. O E ID E HEIMDIE1VST tusschen AMSTERDAM, ROTTERDAM, DORDRECHT, ANTWERPEN en BRUSSEL, met de Stoom- schepen do Stad Hotterdam" en de Stad Brussel". Vertrek van Rotterdam wekelijks. ROTTERDAM. Boompjes wijk 1 n.° 21, VEB.WEY Co., Cargadoors-Expediteur. BESTUURDERS van het Bijbelgenootschap. Afdeeling Rotterdam, zullen op Donderdag den 27 October 1859, des avonds ten (i ure, door liunnen MedebStuurder, den Wei Eerw. Zeer Geleerden Heer J. P. MULLER, doen der Werkaa^mhedien.gedurende het afge- loopen jaar, en worden alzoo de Leden en Begun- stigers met alien aandrang uitgenoodigd dit belangrijk Verslag te willen komen bijwonen. De Deur aan de Naauwe Kerkstraat zal ten half vijf ure voor de Leden en ten half zes ure voor een ieder geopend zijn. De Gezangenwelke gebezigd wordenzullen voor- taan uitsluitend zijn de Evangelisehe G-ezangen. De VOEKS - TOWRLEKIAti'KA van het Rotterfiamsch Departement der MAATSCIIAPPIJ tot Aut van 't Algemeen zullen weder, in bet aanstaande Wintersaizoendes Donderdags Avonds van 8 tot 9 ure, gehouden worden in de Kleine Sehotsche Kerk, in de Lombardstraat, en aanvangen den 27sten October 1859. Mannenboven de 20 jarendie verlangen deze Lezitigen bij te wonenen de daarbij uit te reikea Geschriften te ontvangenmoeten zieh ter bekoming van Toegangbiljettenmits met schriftelijke op- gave van Naam, Voornaam. Woonplaats, Wijk en Nummer. vervoegen in de Kleine Sehotsche Kerk, op Donderdag 13 of 20 October e. k., des avonds tusschen 7 en 9 ure. Namens de Commissie tot het Yolks-Onderwijs, Rotterdam Mr. P. F. HUBRECHT, 7 October 1859. Lid en Secretaris. TOT TERKADERIKtl der LEDEN van de B,otterd. Afdeeling, op Vrijdag den 21 October 1859, qes avonds ten 7 ure. Mededeelingen over het Drooge Dok aan het Nieuwe Diep. De Leer der Kleuren. En de Zamenstelling der Fondering van de Brug over den Rhijn bij Kehl. in directe verbinding met GLiAStSOW, door het Forth- en Clyde-Kanaal. Ilet Stoomscbip LOUISE, Kapitein P. J v. d. Orient, zal van liier naar GRANGE MOUTH vertrekken ZATURDAG 22 dezer, des morgens vroeg. De Oudergeteekende beveelt zicb aan tot het Finaal Verdrijven van dit OVGK111KRTK, zonder aan HuizingMeubelen of Yerw iets te be- schadigfen en durft zijn Middel vrijmoedig aan te beveleu zoodat hij aanneemt om alle Huizen zelfs Kazernen te zuiveren, en eerst eene maand na de Bewerkingals het probatum zal bevonden zijn Betaling verlangt. Heeren Huiseigenaarswelke hiervan willen bevrijd zijnzoo binnen als buiten deze Stadgelieve zieh te adresseren met franco Brieven. Boompjes1139. H. IIAVKRMAN. met prlmo Februari) aanstaande, een riant Uitzigt hebbende op de Rivier de Maas, bevattende Yijf Ranters, HcukenProvtsie- kamerIbroog/older met Meidenkamer en verder alles wat tot eene solide Woning behoort; voorts een KANTOOR, Twee PAKHUIZEN boven den Hoogsten Vloed, Drie ZOLDERS en ruime OPEN PLAATS; te zamen voor eenen jaarlijkschen Huurprijs van tvvaalfhonderd Gulden. Reflecterende gelieve zieh te adresseren met franco Brieven, onder letter F, ter Handelsdrukkerij J. W. VAN LEENHOFF ZOON. Zaturdag 22's morgens Dingsdag 25 VRACHTEN: 8 ure. Donderdag 2*, 's morgens 11 ure. 11 I Zaturdag 29, 11 Groote Kajuit 1.10.—, been en terug 2.5.—. Voor-Kajuit .17.6, 1.6.6. hebben weder eene wonderbaarlijke Genezing bewerkt van OPEN BEENEN. KDte Buiksloot, had sedert aclit en twintig jaren Open Beenen, geheel bedekt met Wonden en wild Vleesch. Zijne Vrienden gaven de hoop op hem ooit te zien genezen, te meer daar de Geneesheeren verklaarden, dat het in zijn gestel lag. Daar hij de uitwerking vernomen had die de Zalf en Pillen van Holloway iii rulke gevallen vqortbrengen, besloot hij die eens te beproeven, en zie! in weinige weken tiids begon hij reeds veel verbetering in zijnen toestand te ondervinden. Omtrent drie maanden daarin volhard hebbende is hij nu volmaakt genezen, na 28 jaren kreupel en als ^nhe^telbaar te Zijn op franco aanvraag a contant te bekomen by den Heer J. M. VIA RElVESsEDepothouitei te 4 Graven hage; aan het Hoofd-Depot bij den Heer J. STRAATMAN, te's Hertogenboseh? alsmede in Hollow ay's Etablissement te London 244, Strand, en te New-lork, 80, Maiden-Lane. DOOK HET VERMBEBDEKD DKBIET ZIJN DE OF NIEUW VERMINDERDE PRIJZEN NU DE VOLGENDE DOOSJE8 PIlAiElV van f 0.80, 1.85, 3.00, 6.75, 13.50, 20.50. PDTJES KALF - 0,80, - 1.85. - 3.00, - 7.05, - 13.85, - 20.95. VE ILtlXG te AMSTERDAM, op WOENSD AG 16 NOVEMBER 1859, van: 21001 Kranj. en Kanass. JAVA SUIKER, liggende Aldaar; Jtf.fi J DITO, te Rotterdamj Amsterdam 19 October 1859. TOT VERVAARDIGING DER op eene eenvoudlge en voor elk begrljpeiijke wijze. en A AMD EVE EE Af SWA AMD XG hij Strckkcnde de Opbrengst bierva.i ten *le Werle-Xnvi&ting root* Hulpbehoevende JBlinden alluer. Het ware te wenschen deze BROCHURE in ieder Huisgezin gevonden werd, daar zij veel nuttigs bevat en men hiermede te gelijk een goed doel helpt bevorderen. De Notaris VAN DER WAYFORT, residerende te Ridderkerk. is voornemens op Woensdag den 26 October 1859, des voormiddags ten 10 ure, ten Huize van W. Ezerman, te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, te Verkoopen: le. Eene Kapitale BOUWMANSWONING of VLASSEB.SSTELLING en GE VOL GEN, staande en gelegen onder Ridderkerkaan den Pruimendijk. 2e. Eene goed ingerigteVLASSERSSTELLING, met Vier ARBEID ERS WONINGEN en verdere GEVOLGEN, staande en gelegen als voren, aan den Straatweg. 3e. Een HUIS, bevattende Zes ARBEIDERS- WONINGEN, met LOODSEN en ERF, staande en gelegen als voren, in de Rijsoordsche Straat. En 4e. Een HUIS, bevattende Drie ARBEIDERS- WONINGEN, met LOODSEN, WOONKEET en ERF, staande en gelegen als voren. Breeder bij Biljetten omschreven. Nadere onderrigting te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. VERTREK der SPOORTRE1WEA. Hollandsche ipoorweg. Van Rott. naar Amsterdam7.30, 11.40, 3.30, 6,30. alleenn.'sHage: 9.45'smorg. en 9.35 say. Amst. naar Rotterdam: 8.30, 11.30, 4.30, 7.30. 's Hage alleen n. Rott.8.30. 'smorg. en 3.40 'smidd. Spoorweg Antwerpen-Rotterdam. Van Rott. naar Antwerpen en Breda: 10.15, 3.—. Dordrecht naar Rotterdam: 10.40, 3.20. Breda naar Antwerpen en Rott.: 6.50, 12.35. alleen naar Antwerpen en Moerdijk: 5.20. w Antwerpen naar Breda en Rott.7.45, 12,20. alleen naar Breda en Moerdijk: 5.25. Rhljn-Spoorweg. Rott.n.Utr.,Amst.,Arnh.: 7.10.,12.15,1.30, 5.15, 7.15 Amst.n.Utr.,Rott.,Arnh.: 7.20,10.35,12.30, 2.30, 6.—, 7.45 Arnh.n.Utr.,Amst.Rott.: 6.30, 9.45,11.35,12.30,6.50,— Utr.n.Rott.6.30.fltr.n.Amst. 6.45, beide behalve Zondag. Gedrnkt en ultgegeven bij te Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1859 | | pagina 4