ZONDAG EN MAANDAG /LP tee/pL*^ 1061.' EN lO JUN1J. UITENLAND. 137. Bureau: Hoogstraat, Wijk 10, H°. 77. Een bezoek op de Haagsche Tentoonstelling van 1861. rO V E N G E LAN D. De Alionnementsprija h 24 's ja&rs of f 6 per drie maanden franco per post door het geheele Rijk. Behalve aan het Bureau der Courant kan men zich bij t!Ie Boekhandeiaara en Postk&ntoren Abonneren. Knkele Nommers 10 Cents. LONDEN t> Junij. Particuliere Correspondentie De Morning Post deelt heden een naamloozen brief mede, getiteld Orleanismusen gedagteekend Parijs 4 juuij. Deze brief, dien men als een antwoord mag beschouwen op het belangrijk vlugschrift van den liertog van Aumale, is ongetwijfeld bestemd oui te Parijs zoowel als te Londen eene groote sensatie te weeg te breugenen heeft tevens ten doel de Orle anisten in de openbare meening te doen dalen. De eigenaardigheden welke den brief kenschetsen verraden terstond de bron waaruit die voortvloeit. De schrijver geeft in de eerste plaats zijne verwonderingje kennen dat wij in Engeland de Orleanisten beschouwen als de vertegenwoordigers der vrijheid in Frankrijk en tracht ons van die zoogenaamde begoocheling terug te brengen, door te beweren dat het Huis van Orleans in 18.10 uit de handen der omwenteling die vrijheid ontving, doch, na 18 jaren daaronder te hebben ge- zucht, er eindelijk onder bezweek. Zal het Keizerlijk Gouvernement er langer onder zuchten? De schrijver tracht verder te bewijzen dat de Orleanistische dynastie geheel in strijd was metParlementaire vrijheid, waarvan in onze dageu het eerste vereischte is eene schuilplaats te zoeken onder een populairen troondoor een ieder erkend en geeerbiedigd-eene leer, die in zichzelve zeer juist is, doch voorzeker weinig geschikt oin de populariteit te bewijzen van de tegeuwoordige dynastie De beschuldigingen tegen het Huis van Orieans', breed- voerig in den brief uitiengezet, worden door den schrijver in de navolgende zinsnede geresumeerd; Gentralisatie, omkooping, gewelddadige oescherming, zulks was de vrijheid onder het Huis van Orleans.1' De schrijver verklaart voorts dat, ofschoon de Orlea nisten door hunne intrigues het Gouvernement een weinig in verlegenheiil kutinen brengen, zij evenwel niet gevaarlijk zijn voor het Keizerrijk. In antwoord op het vlugschrift des Hertogs van Aumale laat de schrijver zien dus uit: Welke evenwel de wezenlijke kraeht der Orleanis tische partij ook moge zijnindien haar manifest het ernstige en wel overwogen'werk dier partij is, dan moet zij door die oorlogsverklaring tegen het Keizerrijk verwondering baren, want op welke wijze gaat zij inderdaad tot openbare vijandebjkheden over? Die partij, zoo geschikt voor intrigue, is niet berekend voor ridderlijke worstelingen. Zamengesteld hoofd - zakelijk uit conservatieve elementen en niet in staat zich op populaire hartstogten te beroepen, zouzij, indien zij trachtte zamen te zweren, tegen hare eigen be- langen handelen en alleen eindigen met zich zelve bespotting op den hals ie haleu. Het is derhalve door de publiciteit van dagbladen en een oorlog van vlugschriften, dat zij denkt het K.eizerrijk aan te vallen. Maar die partij kon met ernstig gelooicu dat he! Ke.zerbjk GonvcrncmetH onnoozd genoeg zou zijn de Orleanisten te veroorloven in Frankrijk eene tribune op te rigtcn en jegens het Land de bonding van pretendeuten aan te neinen. Indien er twee '..eboorte-, Trouw- en Doodberigte* vaa 1 tot S regeU.. f 1 ledere regel meer Andere Adverteatiia per regel()*w Groote letter, aaar plaatsruimte. By iedeze Adverteotie 45 Oral, voor zegelregt ea 1 Kxemplur der Couraat avoid n het Hoogerhnis eenparig hun leedwezen te! nissen in Polen warm te hebben bediscuss.eerd en r°A. iet0Wei,ek^l>a'«'verl'es, dat nietilleen verschilleude besluiten te hebben aangenomen ging fl V PI'OU i1 Or .a m mtaan I vi nvo viut uit i itiicru Itai - Maar Europa door die catastrophe lijdt. Onze 1,1 zonder uitzoudering hunne tredrklagten bij die van ons pubiiek en beijveven 21«t tevens in de! qne.tie wr -..raVe en ou dynastieu tegenwoordig zijn dan heerscht oorlog geene vrijheid. I'et was klaarblijkelijk, dat het G„,, vernement van den Keizer evenmin aan de Urleanisten de magt zou toekennen om proclainatien en adressen te makeu als het Gouvernement van het Huis van Hannover aan de Stuarts veroorloofde zich dat aan te raatigeu. De eerste circulaire van den Minister van binnenlandsclie zaken zou de laatste hebben inoeten doen voorzieuwant nevens de billijke vrijheids- beginselen, die zij aan de geschiedenis van Engeland ontleende, verklaarde zij tevens beknoptelijk dat, steeds door het voorbeeld van Engeland geleid het Gouver nement geen aauval op het K eizerrijk zou duldenen zelfs dat de vrijheid alleen voor de vrienden en niet voor de vijanden van den Staat gemaakt was." In andere woorden: de banneling moetstilz vijgend alle beleedigingen verdragen. De ahsurditeit om de vrijheid, door de pers van Engeland genoten, gelijk te willen stellen met die van Frankrijk, blijkt ge- uoegzaam uit de jongste circulaire van den heer de Persigny en de handeling tegenover de uitgevers van net vlugschrift des Hertogs van Aumale. Het overige gedeelte van den brief verdient mindere op merkzaamheidofschoon het getuigt van de onrust, die de Orleanisten aan de Bonapartisteu veroorzaken. De dood van den graaf de Cavour veroorzaakt hier eene algemeene en groote sensatie. Deinvloed, door die droevige gebeurtenis op onze beurs te weeg ge- bragt, is heden reeds zigtbaar door eene daling \1ui Vt pet. in de Consols, deeds hoor ik de vrees uiten dat Garibaldi, niet langer door den grooten Staatsman in toom gehouden, onbezounen een aanval zal wagen op het nog magtige Oostemijksche leger, en algemeen ducht men dat ltalie, na het verlies van zijn grootsten Staatsman, niet langer zal kunnen weerstaud bieden aan de intrigues van zelfzuchtige pretendenten. De heereu Hogg en Harvey, ministers van de Vei- eenigde Staten voor Zwitserland en Portugal zijn van hier naar Parijs vertrokken. LONDEN 7 Junij. Particuliere Correspondentie.) Zelden verspreidt eene gebeurtenis in onze hoofd- stad eene zoo hevige en algemeene paniek, als de droevige tijding van graaf Cayour's overlijtien hier gisteren te weeg hragt. Door alle partijen 'wordt die onvprwachte ilood ten diepste betreurd en besehouwd als eene groote publieke ramp. Lords Wodehouse, Clan- ricarde, Brougham, Malmesbury enz. gaven gisteren I - Iw,J'V'tu Z.UH ICTCUS Hi UC meest loffelijke en vleijende termen het leven en karakter te schetsen van dien sehier onovertroffen Staatsman Zijn tieujarig yerhlijf in ons Laud verwierf hem onder de meest aauzienlijke klassen onzer maatschappij tal- r Ie invloedrijke vrienden, die hem in zijn streven nair de emancipatie van ltalie voortreffelijke (Jlensten bewezen. Be Times en andere invloedrijke orgauen trachteu de vrees te verdrijven die men hier openbaart, dat het verlangen der Italiauen nil niet zal worden ver- weaenlijkt. ..'.let Hot van Rome, zegt de Times, behoeft zich zelf geen geluk te wenschen over het stilzwijgen van hem die, ofschoon dood tocli spreekt. „Het is onnoodig het spel van Uavour te eimjigeii en het niet uit te spelen. Door zijn voorbeeld zulten andtre Cavours opstaandie niet zoo gemakkelijk als de natuurlijke nakomelingschap eens mans zulten wonlen atgesneden. In dit jaar is en zal inderdaad alles stil zijn maar alvoreus een ander jaar voorbij is mllen wij zien of bet voorbeeld van den grooten Italiaanschen Staatsman in het graf begrai en en ver- gettn is." Het is voorzeker aangeiiaam en verhlijdend voor de vrienden van ltalie te veineinen, dat gisteren in de Kainer van Afgevaardigden te Turiju niet minder gemststellende verzekeringen werden geuit De politiek van Engeland tegenover ltalie zal, welke gebeur- tenissen er ook door het verlies van Oavou' mogten onistaanvoorzeker niet worden gewijzigd vrede en ni«t-tusschenkomst zullen, hopen wij steeds door ons Gfuvernement, worden geeerbiedigd. Gisteren werd onder het voorzitterschap van den mtrkies Towshead in St James, Dukestreetde negen en twintigste jaarlijksche ver het letterkundig g^nootschap van Polen. Vole lords en leden van het dt vergadering uiteen. Hedeu zal de heer Duulop m het Lagerhms eeae "clVwt -sA- t s. ...s« Itie u-r -praVe l.ieugcn, ricVKv - t~ in diplomatieke kringen zeer veel sensatie heeft te weeg gebraet. Hij zal lord Johp Russell afvr&gen of de geruchten juist zijn, dat op het dringend ver- zoek van het Oostenrijksche Gouvernement de heer Alexander Graham Dunlop, secretaris der Britsche Legatie, door ons Gouvernement vau Pesth is terug- geroepen en welke de redenen zijn die tot dat verzoek van het VVeener Kabinet aanleidmg hebben gegeveu. olgens hier outvangen mededeelingen uit Pesth zou graat Rechberg in de vorige week drie maleu bij lord Bloomfield ten sterkste hebben aange- drongen den heer Dunlop naar Weeneu terug te roeprii en na de herhaaide weigering van omea Minister hem een zoo dreigendeu brief hebben geschre- vendat lord Bloomfield het noodzakelijk arhtte eeu telegram naar lord Wodehouse te zenden die hem uit naam van lord John Russell antwoordde het ver- zoek ian graaf Rechberg in te willigen. De Conser- vatieveu gispen reeds bij voorraad die handeling van on* G in vernement als lioogsr vernederend voor on. Land. In eene gisteren gehouden huitengewone zitting van den Gemeenteraad der City van Londen werd het eereburgerregt dier City het Parlementslid den heer Richard Cobden aangebodeu als blijk van erkentelijk- hetd voor de groote diensten door hem ten aanzieu van bet. onlaugs tusselien Engeland en Frankrijk ge- xloten bandelsverdrag bewezen. Het dijiloma was in eeu koffertje besloten, de waarde waarvan op 00 guinees gesehat wordt. Na het ontvangen daarvan hteld de beer Cobden eene redevoering, die bijna een uur duurde en in de eerste plaats strekte om zjjnen dank voor de hem te beurt gevallen onderscheiding te uiten. iunivic5 in .mines, liUKestreetite negen v"m uc nem te neurt gevallen oniiorseuenuuu- tr uiten, en twintigste jaarlijksche vergadering gehouden van terwjjl hij verder uitweidde over de voordeeleu welke het letterkundig g -nootschap van de vrienden van het handelsverdrag belooft Polen. Vole lords en leden van het Parlement, beneveus heerschende strekking a1 Prnis Czartoryskigeneraal graaf Lamoyski en s[h algemeenen vrede leefde, onze vloot en verdedigiugi- O-.lI. I I .1 1__ .^,,1 Jnlnn Ii belooft op te leveren en de thans af keurde omterwijl men in o-bonze vloot en verdedigmgs- dere aanzienbjke Polen waren bij die vergaderingmiddelen tot eene hoogte op te voeren als verkeerde tcgeii'.vobrd.'g. De graven Harrington, Zetland en men in vollen staat van oorlog. Harrojvby veroordeelden ten strengste het onbeschofte Denkelijk den 13 julij zullen de vri|willigers gedrag van het Russische Gouvernement bij de jongste korpsen dezer hoofdstad en der uaburige plaataen onlustm in Polen. Prins Czartoryski deed een beroep gro >te veldmanoeuvres te Wimbledon houdenaan uiuusnuiu i uieii. rms MzartorysKi need een beroep gro >te veiumanoeuvres te W imbledon houdenaan op de morele ondersteuning van'Engeland ten gunste welke vermoedelijk ook korpsen uit andere districten der Poolsche nationaliteit en wijdde zeer hreedvoerig deel zullen wenschen te nemen. uit over de talrijke gewelddadigdheden door de Kusseii Eergisteren had de plegtige opening van de tuinen jegens de Polen begaan. Verschillende leden van het der Koninklijke maatschappij voor den tuinbouw, in PI) It II II ISO O Ao] Or! lint mi nan k JiWQItl l.t A11 llAOil nnrannnm- ti\A.B*. n- I. I I 1 ivuvu tuu nil I.ij I.v >uwHvoi/iiap|>ij I OUI lieu L er nooit een Kensiugtonroadnagenoeg tegenover hi 1 was als tin, paleis van, 1851, plaats, de grond waar Parlement uit ten linn gevoelendat zoo veelbelovende tijd voor de Polen r8 wijl het Vasteland door zoo vele onstuimige gebeur joverschot van de fondsen der in dat jaar gehouden tenissen werd geagiteerd. Na de droevige gebeurte-1 groote tentoonstelling aangekocht is. Tevens werd voor uit het Vervolg.) Ons gezelschap, ter wdle van Dillens, achter in de zaal gekonien, keerde echter nof/ma&ls op zijne schreden terug en terwijl men mi hier dan daar stilstnnd wees de criticus op het Gezigt op Domburg van Kruseman van Eltenmet de woorden: Als onze landschap. schilders op de waarbeid uitgaan, weten zij haar nog wel eens te snappen, kijk maar!" Ik zou toch den voorgrond wat meer doorwerkt wilieu zien". merkte mijnheer Aarts aan. „Toigege.ven maar in 't verscbietmet dien natuur- lijken toon en dat licht over de duinen en op de huizen van het dorp, heeft de kunsteDaar zich zelf overtroffen. „Over t algemeen zijn onze landschapschildersflink uit den hoek g^komen," beweerde mijnheer Aarts. ..Daar hebt ge van der Maaten met zijn Hollandsch landschap, als naar geivoonte comcientieus geschilderd;" „Kon wat sterker van effect zijn." bromde n.° 3 m zich zelien. „Van Everdingenging de ander voort„inwiens Geldersch landschap althans effect genoeg is." „Hier zou nu weer wat meer uitvoengheid en zorg aan de hoofdzaken besteed kunnen zijn: ik spreek nog niet eens van de teekening. En Ruelofs dan...." „Ei!ieve, zie eens even omen zeg eerlijk hoe ge zijn Hollandsche rivier vindt?" ,,'tZiet er zoo nevelachtig uit," nam mevrouw Aarts het woord voor haren man. „Nu ja. maar ik meen zijne groote schilderij hier: Eene Hollandsche boerderijbegon mijnheer Aarts weder. ,,Welk eene kraei t in die partij regis, met die boomen „Waar wel wat meer lucht tusschen mogt spelen." mompelde de criticus. Welk eene helderheid in 't verscbiet, en danwat is dat alles inooi geschilderd." „Prachtig, maar als ge een fraai penseel wilt be- wonderenbekijk dan Schelfhout nog penv en erken dat bij op zijn ouden dag nog slaghec-ft van Wintertjes." Maar mevrouw Aarts verlangde nu weer eens figuren te zien en de lieeren waren beleefd genoeg haar daarin te wille ie zijn, zoodat zij slechts in 't voorbijgaan een goedkeurenden bhk ivissehlen voor van Borselen's krachtig Hollandsch landschapen juist bijtijds kivamen om de onderstelling van mevrouw Aarts te vernemen Dat s vast een aaustaand geleerde, een groot man in den dop, uie daar overvallen worilt in ses Etudes', pr/coces Nog al niets meer of minder dan Baruch j Spinosa." 11 Zoo, ja, ik ilaelit wel dat er mt dat interesstnte denkende kopje, diepe en verhrvene denkbeelden j muesten ziju voortgekomenvoor kinderlijk geloof en ootmoedige belijdenis van omnagt en onkunile is daar geen plaats." „Toch wel voor zedelijke grootheid en onvoldaan- heid met zich zelven." Hij mogt het nu wel zijn. nu hij die oudjes heeft geergerd door zijn gewoon dagwerk te verzuiinen.' Pardon het tegendeel van zijn dag-werkzijne Tiacht-rust." In dat geval zijn de oudjes vroeg in de noppen en hebben zij zelf ook niet lung geslapenSpi- nosa's inoeder schijnt er geen negligi op na gehouden te hebben." In plaats vau zoo te vittenmoest ge liever dell Aequa's fijn en warm kolonet, zijne vaste teekening, zijn delicaal penseel bewonderen vermaande mijnheer Aarts. „Gaarne. vooral in de uitstekende figuur en het kopje van den jongen Spinosa, dat daarenboven een karakter bezit „Waardoor het mijdie over het andere niet kan oordeelen. zeker terstond aantrok. Of is die onder stelling pedant?" ging mevrouw Aarts vragende voort, daar zij een zweem van ironie in de trekken van den derden man meende te bespeuren. „Toih niet, in uwen mond stellig niet," antwoordde de ander galant; en ofschoon het soon al zeer zonder- linge eigenschappen zijn, waardoor een of ander kunst- werk de inensehen let wel dat ik niet zeg: de lames schijnt aan te trekken, zoo is 't toch maar zeker dat negen van de tien keerenwaarin het den kunstenaar is gelukt, den stempel zijne- individuali- teit mils die n»tuurlijk iets beteekene op zijn werk te drukken. of waarin hij heeft uitgedrukt wat ik de individualiteit van zijn onderwerp zou willen noemen. dat dan negen van de tien keeren, zeg ik. ook zelfs de oningewijden zich zullen voelcn aaogeirukketi." Ik geloof dat ik uwe bedoeling begrijp, en daar 1 geschilderd er dan toch wel eenige verhau ling zal bestaan tus- en toen de als Bisschop en Israels hangt voor cen goed deel de zou kunnen vertellen toekomst onzer school af." Een mooi d/butze.de mijnheer Aarts, die zich 'V JL- :ae, "ee*1 ref<^ 7,iae 8P°ren ni^r hennnerde vroeger schilderiien van Alleb^ te verdiend bn die school. hphhpn n.ar ;u ueooen ^ezien. uaar een a;oed sentiment in en Ln toont ze op nieuw wanrdi^ te ztjn met zijne i veel waarheid van kleur Hanna die haren Samuel aan het altaar wljdtE de teekening Jru'kt uit wat zij moet." fn m001.le gedachte, meende mevrouw Aarts,: Meijer van Bremen teekent correcter meeude en daar is iets mysterieus in die schilderij. dat mij j mijnheer Aarts. het sujet zou hebben doen raden ook zonder den De derde man maakte eene beweging als van onge- cetalogus. duld en vroeg: De verhchting is mooi, is phantastischdaar is j „Mevrouw, maakt u dat Aanvallige kind de im- ook runnte en grootheid in maaren mijnheer j pressiedie u b. v. nwe eigene kleine Anna geeft in Aarts zng letwat bedenkelijk. 'hare liefste oogenhlikken Maar. viel de criticus levendi# in, maar die j „Niet precies. toch is 'teen mooi kind, maar arm en die voeten van Hanna, if let waar, en dan.... gep^trifieerd." ja ik weet alles wat de mannen van het vak zeggen,En is dat nu van G^rdme?" vroeg mijnheer AarU en toch houd ik vol Israels is de poeet onder onze meer asn zich zelven dan aan zijn vriend die het schilders en wat hy gevoelt weet hij uit te drukken echter opnam en sprak: met kracht en vuur.' Ge vindt dat die Italiaantche herder niet volkomen ,,/iOodat ge hem de gebreken de nonchalance der beantwoordt aan 's mans reputatie, niet waar? Nu mtvoering schenkt Gdrfime heeft beter gedaan dan dit, dat eigenliik „Ja. voor t minst als hij naar waarheid blijft een staaltje is van Fransche salon-kunst." ,treve"' „Tk wd niet zeggen dat de teekening niet gesoigneerd En vindt gij niet dat dit stuk aau dien eisch be antwoordt?" vroeg mevrouw Aarts die voor de Fran cesco di Rimini van Cool was blij.en stilstaan. Voorzeker vind ik dat. en er is poezy en karakter beiile in zijne voorstelling." is, maar. De man ziet er uit alsof ge hem van 't doek zoudt kunnen wegblazen." Dat doen die Bloemen en vruchten althans niet," merkte mevrouw Aarts aan. De schilderij zou schen de mate dier aantrekkingskraeht en het talent van den schilder, zoo durf iknog voor dat gij. heeren. uwe meening hebt gezegd, met het oog op dit Portret, Bisschop voor een talentvol artist verkiaren." Diir is iiij." beaainde de criticus. en dit msal zeer gelukkig in de kens van zijn sujet." Een portret. en sujet?" vroeg mevrouw Aarts twijfelend. „Waarom niet, sints voor onzen kolorist want dat is Bisschop bii uitnemendheid Vooral die arme Franeesca is al heel mooi van mij echter wat druk zijn." uitdrukking dunkt me: maar waar is Aarts?" n Als ik niet bang was. mijnheer uw echtgenoot te Mijoheer Aarts had het hoofd geschud voor J. Km- ergerenzou ik zeggen dat Robie er wat veel op seman s Salome met het hoofd van Johannes ea ge- uit is geweest om te brilleren met een rijk palet en mompehl„dat is tniet;" toen even vertoefd voor een bij uitstek gemakkelijk penseel." Ham man s Onderschepte briefmet een: „vee! habi- Even als de Block," vulde mijnheer Aarts aan: hteit maar het is t toch ook met was daarna ik zal u wel voorthelpen. En toch ligt er voor mij de zaal dieper ingewandeld, voorbij het Heuvelachtig eene zekere charmr in het warme koloriet van dienl landschap met nee van Tom, 1st hem verdienstelijk Hniselijke lezing. maar wat mat »au toon vcforkwain, „Ve>l leven zit er anders niet in die figuren" hetde anderen hem wefir zagenstond meende mevrouw, en voor Koelman's Jonge vrouw hij verdiept in de heschouwing vau Madou. an ie Wijnproevers van Alerto gekomen, vervolgde zij: ltalie ltalie!" en bleef toen peinzend staan. l':aat m,S al een« yan knap geschilderd, mijn Die woorden alleen zijn een lofspraak voor dea in.it ge dit? vroeg de criticus. schilder," beweerde de criticus, want gij hebt bet sag is overbo.bg en ofschoon ik u dunkt land gezien en kent het karakter. Ik heb t niet gszien maar ik heb eene Ahnung dat ik hier de waar heid voor mij heb, al doet Koelman mij onwilleketirig denken aan een beeld uit ateen gehouwen." Dat intusschen knap geteekend is." En met meer verve dan de schaduwbeeiden van waarde «De mij. slweer hoor zeggen: techniek, niets dan tech- blijf ik er eene groote fijnheid van opvatting niek en eer-.e fatueuse studie dernatnurin bewonderen. En loch ook zeker het karakteristieke in de voor- is Bisschop bij uitnemendheid al datgene stelling?" vroeg mevrouw Aarls. die zich nu eenmaal onderwerp is wat pittoresk is in zijne oogehblikkelijke aan dat pant meende te moeien vasthoudeuwaar z,, Toulmouche," bromde de criticus tot ergernis van verschyning I Jjet (,'o;',ieel «ler hel(ie h"ren S<,!BS 7<'° "er^'.lleud i mevrouw Aarts, die was aangetrokken gewordeu door „Welnuu. dat geval doet hij niets an era dan hoorde mtve.llen. de ge.list.ngueerde bevalligheid der figuren in Het onze goede oude school continueren, meend» mijnheer ,,Ongetw.|feld eilieve mevrouw, gs eens even hier Kaartenhuis van dien schilder Aarts, 1, en inderdaad, in kracht van uitdrukking der staan. Wat dunkt u van dien puden heer die zijn! Een solide teekenaar, meende miiuheer Aarts" Tel' zelfrarhe m d« meesterl.ike tpch- Eerste bezoek brengt?" j Wien het toch meer te doen is om met school* ze,fs' h,J ""1 z,Jn<' dnnrl.Hchtige voor-' „Aan het leven ontstolen wie is de schilder j vorraen te coquette, en dan om ze te doen lereu vaders ,n de knnst. Aug. Allebd. van wen ge gimler nog eeu anderDaartoe touden ze wat krachtiger inoeten aangepaki „Moge hij t daai inee altijd goed blij.en meenen,talereelije kuntzien: Vroeg ter kerkwaarop een oitd-lzijn; de andere schilderij van Toulmouche Demotdtra ernstig want van kuustenaars vrouwenkopje voorkomt, dat u eene heelegeschiedenis 'lyke kki. zou ik in dat opiigt dan nog preferercn hot lieriiHiu de cnticus

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamse Courant | 1861 | | pagina 1