Diensten centrum wordt veelzijdige voorziening Voorzichtig zijn met aanleg van metrolijn 470 klachten uit Schiedam bij Meld- en Regelkamer Twintig bomen langs Jozef Oreliosingel 2 kranten voor éo'n prijs ém werenigmg niet gelukkig met aanleg betonnen voetbrug Commissie onderwijs vergadert D'66 gaat niet naar de Shell Streefdatum: in september open Geen voorrang voor bromfietser Concert op Museum plein Vergadering uitgesteld Niet alleen in gebruik -voor bejaarden Brief aan raad van G. Jonker: Eerste kwartaal 1972: Wijkvereniging komt met bomenplan Fr! Vrijdag 9 juni 1972 SCH lïDAMSCHE COURANT -ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 376792 SCHIEDAM EN KETHEL 4 pagina's 99ste jaargang no. 21431| t mW*, Schiedam De wijkvereniging Groenoord is maar weinig in haar sas met de aanleg van een betonnen voetbrug bij het Grïeg- plein. In het groene recreatiegebied ten westen van de S-flats komt deze voetbrug tussen öe Europaflat en de Rijnmondfiat. Daarmee is een schakel ïn de ring van voetpaden door de wijk gerealiseerd- Schiedam - De bestuurder van «en peronenauto, de 60-jarige chef-monteur J. H. G. uit Vlaardingen heeft gistermidag op de kruising Julianalaan— Rubensiaan geen voorrang verleend aan een bromfiets, bestuurd door de 60-jarige A. C de B. De bromfietser heeft «en polsfractuur en inwendige kneuzingen opgelopen. Hij is door de GG en GD naar het gem. ziekenhuis gebracht en Öaar opgenomen. De wijkvereniging had, blijkens een commentaar in Groen oord Akkoorden, liever een wat meer rustieke brug ge zien dan een betonnen gevaar te in een wijk, waar men toch al niet spaarzaam met beton is tewerk gegaan. Het was niet meer mogelijk de meentelijke plannen voor de aanleg van de brug te wijzi gen, maar wel is toegezegd dat in Woudhoek straks afwis selend houten en betonnen bruggetjes zullen komen. De wijkvereniging Groenoord: „We vinden dit erg fijn, maar betreuren het toch dat de laat ste kans om in Groenoord nu eens iets ludieks te gaan bou wen definitief verloren is gaan." Profiteer rü vw» h« unieke **nbed 2 knnten te oncvinten voor de priji v»n éin: de I Courant met nieuw» uit uw ttii en omgevinf. trt het Rotterdamich I 'Uieuwi btad met het tiuue binrten-en buitenlandse nieuw». Geef on* nu opdr»chcoolc bij 1 dagen gr«i», aonder enige verplichting, de SC -fr RN te betorgen en ontdek Wf de vele pluspunten. Due ben In open enverop, xnndsr poïtiegel, tturen Rotterdimsch Nieuwsblad, entwoordoummtr 834, Rotterdim de SC -f RN 14 dagen gratf» n»r: ïtrjit woonpf. telefoon». Schiedam In een gezel lig drukke Hoogstraat heeft gisteravond het Jeugdorkest van Am broses een openlucht concert gegeven op het plein van het Stedelijk Museum. De Hoogstraat was door de koopavond extra druk, zodat de jeugdige muzikanten veel belangstelling kre gen. Sdhiedam De openlbare ver gadering van de Commissie voor Opvanging en Begelei ding van Buitenlandse werk nemers, die donderdagmiddag gehouden, zou worden, is ver schoven naar een nader te be palen datum, waarschijnlijk donderdag 29 juni. Schiedam Het dienstencentrum op de hoek van de Hon- nerlage Gretelaan en de Nieuwe Damlaan gaat waar schijnlijk begin september open. Een maand later wordt het gebouw officieel in gebruik genomen. De totale kosten van het gebouw bedragen 1,5 miljoen Het gebouw is een resultaat van het initiatief dat de Stichting Raad voor het Bejaardenwerk enige jaren geleden nam om deze voorzie ning voor alle Schiedamse bejaarden mogelijk te maken. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat alle bejaarden van het centrum gebruik gaan maken, maar ook andere groe pen zijn er welkom. Het is niet de cpzet van de initiatiefnemers geweest om een dienstencentrum voor bejaarden alléén te bouwen. Er is bijvoorbeeld ook gedacht aan de gehan dicapten, die er terecht kunnen, omdat voor hen speciale voorzieningen zijn gebouwd. Ook andere leef tijdsgroepen. zullen als ze dat willen van het centrum gebruik kunnen maken. Daarnaast staat het dien stencentrum los van welke levensbeschouweUjkeTduw stelling dan ook," Twee beroepskrachten, mej. J. C. Verboef en de heer B. J. Hudepohl, zijn aangetrokken als respectievelijk leidster en projectleider/consulent van het dienstencentrum. Het is nu reeds gebleken dat vele be jaarden drempelvrees zullen hebben voor het nieuwe ge bouw. De Stichting Raad voor het Bejaardenwerk ziet het met de beroepskrachten als taak deze drempelvrees weg te nemen. Ze beschouwen het centrum als een „ideaal ont moetingscentrum" voor heel Schiedam, door de centrale ligging en de vele verschillen de ruimten die er zijn. De belangrijkste activiteiten die In het centrum plaatsvinden, zijn: het centrum voor de ver zorging van warme maaltij den voor ouderen en anderen, zowel in het centrum als via een bezorgdienst, een pedicu re en een kapper, spreekuren voor maatschappelijk werk sters bijstandsambtenaren, sociaal raadsman en de le leidster van het centrum, ver schillende recreatiemogelijk heden zoals biljarten, kaar ten, discussiegroepen en handwerken, bejaardengym- nastiek, een bibliotheek, een wasserette, spreekuren van de sociaal-pedagogische dienst en van Pro Juventute, sociëteit voor gehandicapten in samenwerking met de stichting Lentefeest en allerlei andere activiteiten waaraan behoefte biykt te bestaan. De Stichting Raad voor het Be jaardenwerk, waarin verte genwoordigers van alle Schie damse Kruisverenigingen en Maatschappelijk Werk-instel- lingen samemverkïngen met pastores, huisartsen, bejaar denbonden, overheid en enke le andere instellingen is al lang bezig met het werk onder de bejaarden via vrijwilligers. De omvang van het werk en de realisering van het dien stencentrum maakten de aan stelling van. de beroepskrach ten noodzakelijk. Daarbij blijft inschakeling van vrijwilligers noodzakelijk. Het dienstencentrum is gunstig gelegen. In een straal van 800 meter wonen zelfs 3.100 be jaarden. Het centrum zal dienst doen als~*centrale ver- deelplaats voor de warme maaltijden, waarvan er maxi maal 400 per dag zullen kun nen worden verstrekt. De diveise secties van de Raad voor het Bejaardenwerk krij gen door het nieuwe centrum de mogelijkheid, hun taken nog verder uit te oefenen dan nu al het geval was. De vele spreekruimten maken het bo vendien mogelijk voor allerlei instellingen en diensten spreekuren te houden. Er is een aantal bejaarden be reid gevonden als vrijwilliger in het dienstencentrum 'te gaan optreden. Door het aan trekken van de beroepskrach ten is het bovendien mogelijk, allerlei activiteiten op het ge bied van de bejaardenzorg uit te breiden omdat het rijk nu royaler met de subsidies Is geworden. Zo wordt gedacht aan bejaarden gymnastiek, die nu beter kan worden opgezet. (Zie verder pagina 3) Schiedam In een brief aan de gemeenteraad heeft de heer G. Jonker uit Kethel er de aandacht op willen vestigen dat de me- trobouw in de binnenstad niet alleen maar voordelen heeft. De hoge kosten die met de aanleg ervan gemoeid zyn, het vooruit bouwen van een metrosleuf ïn het stadshart die over 15 tot 20 jaar als de metrolijn er zelf komt verouderd zou kunnen zijn. „De toekomstplannenmakers voor Schiedam balanceren echter wel op een gevaarlijk niveau, niettegenstaande alle goede voornemens, indien de gedachten, blijven uitgaan naar de aanleg van de metro om het economische leven een additionele stimulans te ge ven. Een metrobaan met een lengte van vijftien kilometer vergt dagelijks 150.000 aan inkomsten. Indien de bedrijfs resultaten slechts 30.000 per dag opleveren, behoeft het geen betoog dat de belasting- terreur door zal blijven woe keren. Het klakkeloos goed keuren van plannen kan wei eens tot gevolg hebben dat door de afromingspolitiefc de werkgelegenheid ernstig in gevaar kan komen, met als gevolg dat het stadsplan in de ijskast wordt gezet", waar schuwt de heer Jonker. De commissie stadsontwikke ling heeft in de laatstgehou den vergadering onder andere ■de metrobouw behandeld. Daarbij kwam naar voren, dat eerst de metrogoot moet worden gebouwd en dat over 15 of 20 jaar wellicht pas de aanleg van een- metrotracé kan worden verwacht. De heer Jonker meent, dat de af metingen van de goot over 15, of 20 jaar wel eens als uit de Schiedam De'commissie voor onderwijszaken vergadert op dinsdag 13 juni In het open baar -ftr de raadszaal-van-'het stadhuis. Aanvang 8 uur. Op de agenda staan enkele routi ne-voorstellen inzake de aan schaf, van onderwijsmateriaal op diverse scholen en een voorstel van b. en w. tot be schikbaar stellen van een kre diet voor het aanschaffen, van boeken voor het brugjaar en aanvullende boeken voor de overige leerjaren van het Boe kenfonds Stedelijk Gymna sium. Schiedam De raadsfractie van D'66 gaat niet mee op excursie naar de Shell. De fractie vindt dat vertegenwoordigers van de pers deze excursie, die op 5 juli wordt gehouden, ook moe ten kunnen meemaken en niet van gedachtenwisseling die nen te'worden uitgesloten. De excursie naar het Shell-bedrijf in. Pemis is zoals bekend al leen bedoeld voor b. en w. en de raadsleden. D'65 vindt het stellen van voorwaarden in zake publikatie van het rond de excursie gebod ene uit den boze en heeft dit in een brief aan b. en w. meegedeeld. Ook D'68-wethouder Bert Kap- tein deelde ons vanochtend mee de excursie niet te rullen meemaken. Schiedam In het eerste kwar taal van dit jaar heeft de Meidkamer van het Openbaar Lichaam Rijnmond 470 klach ten uit Schiedam ontvangen over stank- en lawaaioverlast. Dat zijn er 9 minder dan in het eerste kwartaal. In totaal kwamen bij de Meld- en Re gelkamer 5018 klachten bin nen. De 470 klachten uit Schie dam hadden betrekking op 97 voorvallen. Over het geheel genomen blijft de stroom klachten die bij Rijnmond binnenkomt een stijgende lijn te zien geven. Het vliegveld Zestienhoven was ook in het eerste kwar taal weer een forse lawaai- bron, zo blijkt uit het verslag over deze periode. Toch is het aantal klachten in vergelij king met de eerste drie maan den van 1971 afgenomen. Er kwamen minder klachten over hinder door straalvlieg tuigen. Het verslag meldt, dat de N.V. Vereenigde Glasfabrieken in Skhiedam in het eerste kwar taal op 1 maart overlast heb ben veroorzaakt. Op grote af stand was soda neergekomen, waardoor witte spikkels op auto's ontstonden. Er is in maart met het gebruik van een zwaardere soda begon nen. Gehoopt wordt, dat de overlast nu tot het verleden zal behoren. Het vroege zomerarihtige weer in de periode 16-23 maart le verde een stroom klachten op over smog. De meeste klach ten kwamen uit Rotterdam- West, Schiedam en Vlaardin gen. tijd kunnen worden beschouwd en als geheel overbodig. Wil men bij de plannen 150 jaar vooruit denken, dan moet men rekening houden met de vraag hoe het toekomstig transportmiddel er uit zal zien. Dat hoeft niet noodzake lijk een metro te zijn, aldus de heer Jonker, Het is hem opgevallen dat öe commissie stadsontwikkeling niet heeft stilgestaan bij het „Mijnsherenlaaneffect", het effect dat de metro in Rotter dam-Zuid op de directe omge ving (Mijnsherenlaan) heeffc. De aanleg van een lawaai pro- ducerend, onrendabel, archi tectonisch storend boven gronds metrocircuit dwars door de bebouwde kom zal een milieu belastende kataly sator van de eerste orde wor den, aldus de briefschrijver. De heer Jonker voorziet dat de spoorlijn naar Vlaardingen, zoals die nu bestaat, binnen een aantal jaren zal worden gepromoveerd tot de hoofd slagader van het openbaar vervoer. Het tracé van deze spoorbaan loopt dwars door het woongebied Schiedam en voldoet naar zijn mening aan de eisen van het moderne ver keer. „Voor het moment ligt echter een onrendabele spoorbaan gesitueerd in een sanerïngsge- bied te wachten op passa giers. Deze spoorbaan zal voor het toekomstige massa- sneltransport zorg kunnen dragen, terwijl voor de kleine re étappes de gedachten, kun nen uitgaan naar de bus of de trambaan. Een kernpunt voor de aanloop van het herstruc tureringsplan vormdt de goed keuring voor het doortrekken van de bestaande trambaan uit Rotterdam naar het noor delijke deel van de gemeente Schiedam. De burger wordt dan de gelegenheid geboden onder alle weersomstandighe den het centrum met een comfortabel transportmiddel te bereiken. Een eventueel overstapje of de trein naar Rotterdam of Vlaardingen brengt extra kosten met zich mee en heeft een remmende werking op de forense re creant", aldus de heer Jon ker, die met bovenstaande uit latingen nogal afwijkt van hetgeen tot nu toe door de plannemakers is gesteld en in het ontwerp-bestemmmgsplan voor de binnenstad is vastge legd. ,De tijd Is rijp om een prioriteit af te dwingen voor de aanleg van een rendabele trambaan naar het noordelijk gedeelte van de gemeente Schiedam, een bijdrage tot het leef- genot van een gedupeerde ge meenschap", De Kethelse briefschrijver wil er de geT- meenteraad dus duidelijk op attenderen, dat enige voor zichtigheid met de aanleg van een metro-tracé geboden is. Bomen in Groenoord: Bijdragen van bewoners voor aan koop groenvoorzieningen Schiedam Langs de Jozef Oreliosingel in Groenoord zul len twintig bomen worden geplant. D't gebeurt op voorstel van de afdeling Plantsoenen van de dienst Gemeentewer ken. Het zullen grotere bomen worden dan normaal wor den geplant bij de aanleg van plantsoenen in de rtieuwe wijken. De aanplant wordt een variatie van diverse soor ten als platanen, populieren, elzen, wilgen, en eventueel ook nog enkele essen en meidoorns. Het ligt in de be doeling de bomen nog dit jaar In het komende plantsei zoen dat in oktober begint te planten. Bij de opening van het nieuwe filiaal van de Spaarbank anno 1820 aan het Louis Zimmermanplein in Groenoord heeft de direktle van de Spaarbank burgemeester H. Roelfsema 2.500 beschikbaar gesteld voor aanleg van openbare groenvoorzieningen in Groenoord. Dit bedrag zal voor het planten van de bomen worden gebruikt. Inmiddels ls de wijkvereniging Groenoord met een bomen- plan gekomen. Er wordt nog aan gewerkt om het plan een definitieve vorm te geven, maar voorlopig komt het plan er op neer dat op een giro-nummer de wijkbewoner van Schledam-Noord haar of zijn bijdrage zou kunnen storten om daarmee te kunnen bijdragen tot het kopen van bomen die dan door de gemeente in de wijk worden geplaatst. Men rekent daarbij eigenlijk ook een beetje op de 2.500 van de spaarbank. De wijkvereniging Groenoord meent dat het storten van een bijdrage in het belang van de wijkbewoners is, die nu een maal niet overvloedig met groenvoorzieningen zijn be deeld. In de laatste jaren zijn in Groenoord veel voorzie ningen tot stand gekomen, al blijven aanvullingen daarop steeds noodzakelijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1972 | | pagina 1