Hollandiaan onverwachts in promotiestrijd gewikkeld Het koraalstrand WATERWEGAGENDA vandaag Blijf actueel 3 X PLAATSEN-2 X BETALEN HuidDroblemen „JASMIN £Ü3 ALARMNUMMERS Éfgi John Masters rMAAsagjis rcrBËcriN Diversen ZIJ DIE HETBETER WETEN KOMEN IN DE„BRASEM"ETEN De hoogste prijs Bungalowtenten POPPEZIJN VAN LOENEN Adverteert in dit blad Benoeming lid gemeenteraad N00TEB00M autobanden N.V. Sportagenda Geslaagden bij Spieringshoek Zondag op DWS-terrein NIO: LATE WINST Zestiende Avondvierdaagse in Maassluis Tas gestolen SCHIEDAMSCUE COURANT VRIJDAG 9 JUNI I9T2 189 Ze keerde -zich af. Achter zich hoorde ze het geluid van bra ken, vermengd met gekreun en daarop Sumitra's zwakke stem; Ik leef. Margaret. Ja? Dc klamme hand strekte zich naar de hare uit. Ze glimlach te en trok haar eigen hand te rug. Ik kan je niet aanraken, SuTOitrahandschoenen. - Margaret, er is ieis niet in orde, he? Margaret bleef glimlachen. Niets bepaalds verkeerds gewoon een moeilijkheidje. Lieg niet. Margaret. Ik ben nu niet bang meer...... Ik ge loof niet dat ik iets heb om voor te leven. Kun je tenmin ste de baby niet redden? Ik zal dan in haar voortleven. In haar kan hij dan nog van. me houden en de rest zal verge ven zijn.t...» Over het lichaam van Sumitra heen staarde Rodney's drei gend vertrokken gezicht haar aan. Margaret draaide zich om en staarde naar de „almi- rah" die het venster blokkeer de en wenste dat ze de hemel daarachter kon zien. Maar daar woedde de storm, daar was regen, nacht en de zee, geen vrede, geen vergezicht. Alleen een keizersnede kon de baby nog redden. Het was een ingrijpende operatie, die al leen veilig kon worden, uitge voerd door een geoefend chi rurg in een. goed uitgeruste operatiekamer, met al de no dige assistenten. Ze keek naar het fijne snaarinstrument en de dunne naalden in de koffer, die gesehlkt waren om te ge bruiken voor een kleine insnij ding bij de bevalling, nooit voor een keizersnede, Ze keek naar de modderige troep op de vloer, de strepen zand en modder op Rodney's gezicht, hét vuil en de vlekken op haar eigen blouse en rok. Ze herin nerde zich een film over een man die in een verre, verlaten hut was gestrand en die een enorme operatie had uitge voerd op aanwijzingen over de radio van een dokter. Maar dat was een film en dit was de werkelijkheid. Ze wist meer dan de man in.de hut had geweten. Ze wist te veel. De louter vaardigheid die je nodig had bij het snijden en naaien, de tijd waarin zé het dichtnaaien zou moeten vol brengen voordat een bloeding de patiënt zou doden. Als -het een kwestie van leven en dood, als er geen andere uit weg was, dan zou ze het moe ten proberen. Maar er was nog een andere mogelijkheid. Ze zou de foetus in stukken kunnen snijden en ze één voor één door de geboortedoor gang naar buiten kunnen brengen. Als er dan onder deze verschrikkelijke omstan- digheden geen infectie bij kwam, zou Sumitra gered kunnen worden. Maar veron derstel dat ze de operatie kon uitvoeren? Wanneer ze een maal een snee in de huid had gegeven, zou er dan niet een miraculeuze vaardigheid over har komen, door God ingege ven, door haar ervaring heen, die haar In die kardinale mi nuten de haarscherpe zeker heid. van.Dr, Dutt, Dr. Mac kenzie van, het Royal Mersey, zou geven? Ze keek naar haar patient. Die had nog een tien minuten no dig om te herstellen van de verdoving, voor ze weer onder narcose kon. Langer niet, want de weeën waren weer in aantocht. Ze zei tegen Rodney: Ik wil even naar het hete water, .kij ken. We zijn in de keuken, Su-, mitra en ik kan je zien van daaruit. In het kleine keuken tje ging zé in een hoek dicht tegen Rodney aan. staan, naast de open deur naar de grote kamer. In de tegenover gelegen hoek joeg dé wind vlammen en olieachtige zwar te rook rond de teil op het pe- troleumblïkr. Ze zei: We hebberi niet veel tijd te verlie zen, maar je moet het begrij pen. De baby kan niet nor maal geboren worden, omdat het klem zit. In een operatie kamer zou een chirurg een keizersnede kunnen uitvoeren, maar ik kan dat niet. Dus. „Natuurlijk kun je dat, Marga ret! Ik kan toch helpen. Daar voor zal ik een vaste hand hebben. Weer speelde de ver leiding haar parten. Ze zag de film weer voor zich, de han den van de pelsjager die zich zeker over de naakte huid be wogen. Haar eigen hand beefde en toen ze sprak, klonk haar stem heel hoog en tril lend: „Ik kan -het niet! Ik moet door de huid heen snij den, door het vet, door ver schillende lagen weefsels en uiteindelijk de baarmoeder. De baarmoeder staat op bars ten, het omhulsel is zo dun als papier! Zodra ik het mes er in steek, zullen vreselike slag aderlijke bloedingen aan alle kanten naar buiten spuiten. Cwordt vervolgd) VLAflRDiNGËN j VANDAAG Gem. voorlichtingsbureau, Veerplein 118. 19—20.30 uur: •gem. inlichtingenbureau. Triangel, 20 uur: werkavond smalfilmgroep F'68. MORGEN Triangel, grote zaal, 20 uur: slot avond Intria. pc Heipaal, 20 uur: disco. Expositiezaal Het Weeshuis. 1G uur; opening door J. P. B. Verhey. Pols exposhie wand kleden en bronzen groeisels- Gymnastieklokaal De Parkiet, Parkietstraat, 19 uur: spartin- stuif. BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Holy ziekenhuis. Holyslngel 3 Vlaardingen, tel. 345666, 14 14.30 uur 3e kl., 14-15 uur 2e klas. Zondag 14-15 uur alle klassen. Alle werkdagen 's a- vonds 19-19.30 uur 3e klas, 19- 20 uur 2e klas. Kinderafdeling 14-14.30 uur en 18-18.30 Gem. ziekenhuis Schiedam, Burgemeester Knappertlaan 25, teL 269126. Zaal 13.30-14 uur en 19-19.30 uur. Klas 13.30-15 uur en 19-20.30 uur. Kraamaf- deling 13.30-14.30 udr en 19- 19.30 uur, Dr, Noletstichtïng, Stadhouders laan 98, Schiedam, tel. 2800BO. Derde klas 13.30-14 uur en 19- 19,30 uur, tweede klas 13.30- 14.30 uur en 19-20 uur, eerste klas 12.30-14 uur en 19-20 uur. Kinderafdeling zondag, dins dag, woensdag, vrijdag en za terdag 13.30-14 uur en maan dag en donderdag 10-18.30 uur. Grote Kerk, 20.15 uur: concert nfl BdfY 1KT Westlands Mannen- pr meis- Westlands Mannen- en meis jeskoor en Feike Asma, orgel. MORGEN VLAARDINGEN Politie, Deïftseveer 6, telefoon 342355 Stadhuiskade, 14.30 uur: inge bruikneming korpsschip Brandweer, Hoflaan 13, telefoon maire. 343099. GG en GD, Hoflaan 1, telefoon Immanuelkerk, 20.15 uur: orgel concert Koos Bons. 342541. Gemeentearchief, Plein Emaua 5, telefoon 342972. Gemeentelijke energie- en wa terleidingbedrijven, Hoflaan 25, telefoon 354444. Gemeentelijk voorlichtingsbu reau, Veerplein 218» telefoon 342415. Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord, Van Slingelandstraat 25, telefoon 705300. Gemeentelijk bureau voor huis vesting, Hoogstraat 220, teL 344544. Relnlgings- en ontsmettings- dienst, Hoflaan 3, telefoon 342212. Interkerkelijk bureau voor maatschappelijk werk, Bra« mastraat 71, telefoon 351022. Gemeentelijke sociale dienst. Fransenstraat 31, telefoon 350244. Woningbedrijf» Emaus 31, tele foon 35Q411. stichting Hulp aan buitenlandse •werknemers, Binnensingel 39, telefoon 351993. Stichting Centrale Hulpdienst. telefoon 340554. Actie Moeders voor Moeders, Boerhaavestraat 124» telefoon 346030. VVV, Westhavenkade 12, tele- Jongeren Advies Centrum, P. foon 343648. ham Kuiperstraat tel. 34.74.50. U BEU IN SCHIEDAM Politie, Lange Nieuwstraat 55, tel. 260760. Brandweer., Singel 81a, tel. 269123. GG en GD, Tuiolaan 80, telefoon 4, VW, Zuiddijk 11, telefoon 3339 Gemeentebedrijven, gas, water en electrieiteit, Havenstraat 2, telefoon 2117, Gemeentelijke sociale dienst, P. J. Troelstraweg 4, telefoon 2700. Woningstichting Woningbeheer» Zuiddijk 78, telefoon 8111. MAASSLUIS K. Drossaertstraat 201, tel. p 344713. 0 Jr. J. Rutgershtiis, dr- Abra- Westlandseweg, telefoon 3444. Plaatsing elke woensdag, donderdag, vryda? in de gecombineerde oplage Vlaardings Dagblad/Schiedamsche Courent 15.000 betalende abonnees KLEINTJES 0,17 per rr.m, klein -gezet over 1 kolom. Minimum 5 mm (2 regels). REGSLKLEINTJES ƒ0,20 per mm, gezet over 1 of 2 kolom met enkele woorden of zinnen opvallend groot gezet. Zowel voor Kleintjes als Begelkieïntjes geldt, dat bij 3 plaatsingen van dezelfde tekst slechts 2 plaatsingen berekend zullen worden. Prijzen exclusief B.T.W. Bewijsnummer op aanvraag 0,30. Brieven „onder nummer" f 0,50 extra. TEKST OPGEVEN: Vlaardings Dagblad. BlokmakerspLaats, Vlaardingen. Schiedamsche Courant, Broersvesi 3 Schiedam. Telefonisch onder nummer 144.144. Per post in een ges'.'oten envelop zenden aan Antwoordnummer 034, Rotterdam. Géén postzegel plakken! SEXFILM zien voor 1,25? Dat lean bij Bali-sextheater, gran diose non-stop pornokleuren- jjlmahow op levensgroot scherm. Dagelijks geopend van 11.30 tot 18 -uur. 's Maandags,, donderdags en vrijdags van iS uur tot 22 uur 's avonds. Bali, Dam 3-5, Schiedam. Ideale theaterlngang (achterzijde), Korte Haven 2. Wij verhuren en verkopen ook füms. Knip deze advertentie uit. Op ver toon ziet u ter kennismaking 1 Cilm voor ƒ1,25. Geldig voor i persoon. Tel oio-2fi.7l.26. OPEL KADETT 1966, geh, Lst-v.nw. ƒ2250. Autobedriji Rlo. Spangesekade 185-186, :'dam, Tel, 2S.C7.33. Zakenallerlei Adverteer In de ..Kleintjes*1 en en bieden zoveel- Ze kosten zo weinig en bieden zoveel- Telefoon oio-M.4l.44. toestel no of 19-32.4 Roerende goed. aangeboden BANKSTELLEN, dfrekt van de faöriek. zeer fraai uitgevoerd In div. kleuren, 5 Jaar garantie op het binnenwerk, normale prijs 1300 voor 585, Lun- rtroo-meubelen. Industriege bouw, Oostzeedijk 234, Rotter dam, tel. 12.90.38. Geopend Van dj. Lm. zaterdag 10-t7 Uur. Vrijdag tot 21 uur. te kc'P aangeboden gebruikte en goed spelende te levisies vanaf 4» en gebruikte tvastfiachincs vanal is. küCHLEK, Markt 39. viaard. Telefoon 019 - 34.36-32. technische dienst Markt 34a. leiefooa 35.23.06, Zakenallerlei VOOR TIENER EN TWEN All-round schoonheidsspecialis te manicure, pedicure me vrouw Ans vmteveen-Zimr. Warande 184, Schiedam. Telefoon 38.51.71. Bet Brielse restaurant met de Franse keuken en Chinese prij zen. Voor reserveringen. TeL 01886-2928. zeevissen vanuit Hellevoet- sluis met ms. Relax. Inl. 010- S4.3Q.22. b.g.g. 01883-4439. NON STOP Sexülms en relaxen Dagelijks open van IJ—23 uur. Zondagavonds van 6—23 uw. Noordschans (achter Spaarbank Schledamseweg) Tel. 010-373429. Auto's FORD CORTINA, nov. zeer mooi en goed. ƒ1450. Auto bedriji Rlo, Spangesekade ass ise. R'dam. Tel. 25.07.33. FIAT coot, kleine bestelauto, 1S70. erg mooi en goed. Nooit vracht gehad, J750. Autobe drijf Rio, Spangesekade 185-186, K'dam. Tel. 2S.07.33. FrAT -1500 1966, rijdt geheel als nieuw en ziet eruit als nieuw. ƒ975. Autobedriji Rio, Spange sekade 385-186, R'dam. TeL 22.07.33. FIAT 500 1970. Deuk en goed autootje J450. Autobedrijf Rio, spangensekade 185-186, Rotter dam. tel. 010-250733, FIAT 850 coupé in nieuwe staat, Wioet weg. ƒ2000. TeL 010-227974. OPEL KADETT L 1966, 4-drs, zeer goed en mooi ƒ2250. Auto bedrijf Rio, Spangesekade 185- 186. R'dam. Tel. 25.07.33. XAUNUS 12M Stationcar 1969, erg goed en mooi 2950, Auio- bedrijf Rlo, Spangesekade 185- tSfi. R'dam, TeL 250733. 1966 AUDI F 102 l.z.g. construc tie, prijs slechts f 950, Telefoon nj0-35,85,37. Vlaardingen. Alle AUTO'S van Autobedrijf Rio zijn in eigen werkplaats op de brug ie bezichtigen. Des kundige meenemen is toege staan. Autobedrijf Rio, Span gesekade 165-186. Tel. 019-25.07.33, Rotterdam. FORD CORTINA 1500 de Luxe 1967. Geh. J.st.vrnw. ƒ2450. Au tobedrijf Rao, Spangesekade ias-186, Rotterdam, tel. 010- 250733, AUTOVERZEKERING. W.A. v.af ïoo a».risk verzet ook p mnd. No-claim 50*/« in 4 jr, Fi nanciering in l dag. Assktr. „Groenoord", B. Verhailenpl. 102, Schiedam. teL 70.4S.47, V.W. DE LUXE 1966. Zeer goe de auto ƒ975. Autobedrijf Rio, Spangensekade 185-186. Rotter dam. tel. 010-250733. voor uw gebruikte auto. Contante betaling. Tel. 010 - 25,00.73. Te huur gevr. heer 27 Jaar werkend en stu derend, zoekt in de directe om geving van vlaardingen cen trum, cngemeublleerde kamer, In flat geen bezwaar, huis on der de huurwaarde of vrijge- zeilenflat te huur. Aanbiedin gen gaarne o. nr. 633S7 bur. blad. Woonschepen eh caravans de mooie Walker collectie '72 staat bij ons uit. Nu tegen uiterst Page vwrjaars- prljzen. Kom eens kijken bij RIJWIELEN BROMFIETSEN en- alle REPARATIES Hoogstraat 103, te!..: 26.75.52 Boek-» Kantoorboek- en Speelgoedhandel Franselaan 273 - Rotterdam-7 - Tel. 151327 VOOR AUTOLAK.KEN SPUITBUSSEN in 550 auto-kleuren DAM 41—45 - SCHIEDAM TELEFOON 2S.61.92 PARKETVLOEREN. Het goed koopste adres! Telefoon 254233. BOEKBOUDKANTOOR voor al uw administratie en boekhoud kundige werkzaamheden, be lastingaangiften enz. Burg. Za- neveldstraat 370, Maassluis. Tel. 01899-7877. ii UW RIJBEWIJS Dan naar BGVAG-rjjschool VAjVIOR, BOVAG en N.B.A. gediplomeerd en erkend. Lest met Fiat 850, thans ook met Opel Kadett Speciaal. BACHPL. 114 - SCHIEDAM Telefoon 70 32 91 b.g.g. 70 23 85 of 70 70 87 GEMEENTE SCHIEDAM De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeente raad van Schiedam maakt be kend, dat ter secretarie fafd. Algemene Zaken, Grote Markt 1) voor een ieder ter Inzage is gelegd zijn besluit ter be noeming van mevrouw p, M. Steens-van der Knaap tot Md van de gemeenteraad Jn de opengevallen plaats van de heer w. J. C. WiJtemse. Schiedam, 2 Juni 1972, De voorzitter voornoemd, H, BOELFSEMA Kerklaan 17 Schiedam/Kethel Tei'sjTOioO.O?' Gemeentearchief, Oude Kerkhof 5, telefoon 266727. Gemeentelijke technische be drijven, Dwarsstraat 42, tele foon 264980. Gemeentelijk bureau voor huis vesting, Westmolenstraat 26» telefoon 267756, Gemeentelijk Voorlichtingsbu reau, Nieuwstraat 26» telefoon 269051, toestel 174. Reinlgings- en ontsmettlngs- dienst, Buitenhavenweg154, telefoon 264895. VW, Proveniershuis, Qver- schiesestraat 1, tel. 26RQQ0. Gemeentelijke Sociale Dienst, Broersveld 142, teL 264016. Actie Moeders voor Moeders, Dïepenbrockstraat 8, telefoon 702646. Wonïngdienst, Lange Haven 145, tel. 269375. EXPOSITIES IN VLAARDINGEN Sociëteit De Stoof, schilderijen van Joh. T. Bendervoet. Ex positie tot 10 juni. Geopend: vrijdag van 19.30-23.30 uur; woensdag van 19.30-23 uur en zondag van 11,30-13,30 'uur en 20.30-23.30 Uür- Zaterdag: Afscheidsreceptie Koen Brouwer, VFC-sport- park 20-22.30 uur. Zondag: Fortuna VLSC Cam- buur, 14.30 uur, Marathonweg, SchiedamLaakkwartier, 14 uur ,,Harga"; HolyBlue Birds, 14 uur. Zwaluwenlaan; VFC 4Neptunes 4, Sportlaan 12 uur. SCHIEDAMSCHE COURANT tevens bijkantoor Rotterdamsch Nieuwsblad Broersvest 3 Administratie en abonnementen: tel» 26.80.91 tot 18.90 uur Redactie: 26.25.66 Klachtendienst: telefoon 37.67.92 van 18.30—20 uur; zaterdag van 17—19 uur Deze krant wordt uitgegeven door de Süthoff Pers N.V, SCHIEDAM Politie: 264666, brandweer: 269123, GG en GD: 269290. Apotheek voor avond- en nachtdienst: na 17.30 uur, tel, 264918. VLAARDINGEN "Politie, brandweer en GG en GD344444. Apotheek voor avond- en nachtdienst: Hoyïede Apotheek, De Loper 18, telefoon 350458. MAASSLUIS Apotheek voor avond- cn nachtdienst: Apotheek De Jong» Markt II, telefoon 2234. Vaaaf zaterdagmorgen S uur: Apotheek Rynmond, Mozart- laan 1, tel. 2209. Politie, brandweer en GG en GD: 3333. MAASLAND Politie: 2375, brandweer 2326, GG en GD: 2639. HOEK VAN HOLLAND Politic: 2133, brandweer 2345, GG en GD: 2133. RIJNMOND Meld- en Regelkamer, klachten vuile lncht en irriterend geluid, telefoon 150.000. Schiedam Op de scholenge meenschap SpieringShoek zijn 47 kandidaten geslaagd voor I Hollandiaan zal zondag veel inspiratie nodig hebben, zoals in beeld Elly van Zelm aantoont, om tweedeklasser te worden. Van onze sportredactie Vlaardingen Handbalvereni ging de Hollandiaan kan zich tegen alle verwachting in nog niet gaan opmaken voor de welverdiende vakantie. De Hollandiaan dames zul len aanstaande zondag moeten strijden met Snel- wiek uit Rotterdam, Athene uit Den Haag en Kwiek uit Amstelveen om uit te maken wie de beschikbare plaats in de tweede klas volgend sei zoen zal gaan innemen. Deze promotiewedstrijden zullen gespeeld worden op het ter rein van DWS te Schiedam (Thurlede sportpark). Aan vang van de wedstrijden 12 uur. Er zal een halve competitie gespeeld worden door deze ploegen. Voorspellingen zijn erg moeilijk te geven, omdat de samenstelling van de ploegen door het late tijdstip waarschijnlijk nogal wat wijzigingen zullen onder gaan. Ook de Vlaardingse dames zullen niet In hun nor male opstelling kunnen ver schijnen omdat enkele speel sters reeds met vakantie vertrokken, zijn. Beschik baar bij de Hollandiaan zijn N. van Zevenbergen, F. Keijzer, A. den Brinker, M. Vollebregfc, Y. van Zelm, E. van Wezel, E. Groeneveld, L. de Graaff» T. Kroeze en F. Maan. Zaterdag zullen de dames bij elkaar komen voor een trai ning, terwijl door coach Van de Vlies en de van vakantie terugkerende trainer Hans van Zelm de nog benodigde speelsters zullen worden op geroepen. Volledigheidshal ve geven wij hieronder het volledige wedstrijdprogram ma: 12 uur SnelwiekHollandiaan; 12,30 uur Kwiek-Athene13.15 uur KwiekSnelwiek; 13.45 uur AtheneHollandiaan; 14.30 uur KwiekHollan diaan; 15 uur AtheneSnel wiek. Bij gelijke stand beslist het doelgemiddelde; mocht ook dit gelijk zijn dan zal nog de zelfde middag een beslis singswedstrijd worden gespeeld. Indien de Vlaar dingse dames in staat zijn dezelfde inzet te geven als in de laatste competitiewed strijd zijn zij in staat om door te stoten. Maar nu er al enkele weken rust is ge weest. is het een open vraag of trainer Hans van Zelm er in zal slagen in zo'n korte tijd de wedstrijdmentaliteit weer in de ploeg te brengen. In ieder geval zullen er zon dag goede handbalwedstrij- dén te genieten zijn op sport park Thurlede in Schiedam. het examen h.b.s.-b. Hun na men zijn.: Ineke Blazer,Wil de Boer, Ddck van de Boogert, Resi van Deurssen, Toni Eng- bersen, Paul Feelders, Bob Hannöt, Ardta van Hees, Wlm van der Heiden, Jan Her mans, Peter Heykoop, Hans de Kort, Mielke Linthorst, Steef linthorst, Jan Meyer, Nico Nijman, Ger Oostmm, Y-vónne de Pater, Ria Post. John Sfkking, Joost Spreeuw. SjaaJk Steenbergen» WLm Suy- ker. Martha Tempelaars, Han Triebout, Joke UijtdewUMgen, Mariken Vermoolen en Brian van de Berg, Ton Bos, Albert van den Bosch, Peter Bankers, John den Hartogh, Jan van der Hoeven, Lex Hof stee» Gerard Huiskens, Leon Husoix, Leo de Leede, Rob van Leeuwen, Leo van Marwijk, Celio Oyen, Peter Paalvast» Peter van Ravens, Toon Rigter, Theo Sdhoeumakers, Wim van Vliet, Erik Vogele- zajtg en Douwe Zeeman. Van onze sportredactie Maasland Eerst in de laatste competitiewedstrijd kwam het naar de tweede klas gepromo veerde NÏO tot de eerste winstpunten, na alle voor gaande wedstrijden steeds met groot versehil verloren te hebben NIO duikelde daardoor weer regelrecht te rog naar de derde klas om het in de nieu we competitie opnieuw te pro beren. De eerste competitiezege was in leder geval een waardig af scheid van de tweede iklas, al was de winst op NOAD 0 mini maal. Met 6—4 bleef NIO de Schiedam se gastheren de baas. Freek Deus was in vorm en behaalde twee over winningen. Theo van Uffelen zorgde eveneens voor twee punten» terwijl Aad van den Doel éénmaal tot winst kwam. Het duo Deus-Van den Doel stelde door winst in het dub belspel d.e eindzege veilig. Van onze sportredactie Maassluis De wandelsport vereniging VTM organiseert voor de zestiende maai de avondvierdaagse in Maassluis en wel vanaf maandag 12 juw tot en met donderdag 15 juni. Het startbureau voor dit jaai> lijkse evenement is gevestigd in -de OI y mpi a spa rth al aan de Rozenlaan in Maassluis. ue afstanden zijn 10 en 15 km- Het inschrijfgeld bedraagt tot en met 14 jaar 1.50 en senio ren twee gulden. In verband met het feit dat de voorn* schrijving is gesloten, zijn. d<-, prijzen met een kwartje Pe' persoon, verhoogd. De heer H. B. heeft aangitf' gedaan van diefstal van eer. boodschappentas met levÊ^® middelen en een partefeuu*' met 110,De heer B. liet met zijn vrouw bonds chaPPe* te doen in de Hema, toen ht de tas met inhoud op d» grond zette en ondertussej wat uitzocht. Na het uitzoekei was de tas verdwenen. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1972 | | pagina 2