A Oude stadjes met een groots verleden Dienstencentra] ligt op gunstig punt GEEN APARTHEID VOOR BEJAARDEN" Variatie Verpozing LEIDSTER MEJ. VERHOEF: 59 Sociëteiten agenda SCHIEDAMSCHE COURANT VRIJDAG 9 JUNI 1972 3 JU* de A*Fl*B-riebUngborden wrigt mj#t de route zich vanzelf aenwijstgingen yg atxüg De Coentunnel door na rijksweg itaer Amsterdam te rijden soesa de hoofdstad bin de borden Coentun Ka de tunnel rjchfang Amster- n daarna n. ai weer een kijkje De Rijp (niet a terug dat dorp de weg er Högvaart tboor Laags het s Rettoel (Oost- en bereikt men r komt mm op r aanduiding r Maks Wel te Twkeerr fcon en die kt* richting echter d e heeft bereikt kiest men Beverwijk en leidt de naar de Velzertun Manstam niét men dan De route dfe we hebbed gekozen te uitermate afwisselend Tot Por merend voert ze door een koste- 1 jk wat ei and van Monnicken dam tot Medemblik snuift men overal de frisse adem van bet IJss*lmeer kan men genieten van de verstalde schoonheid van steden en stadjes met een g oots vwleden, en rondom En u zen bovendien van de kleurenpracht van uitgestrekte b o°i envelcea Het is ook een ek waar in vroeger eeuwen I eed la geleden Gedurende ichtigiarige oorlog hebben atergeuzen een waar schnk- nd uitgeoefend ia Lands- en in Monnikendom be- n de cc ste helft van de du eeuw de veldheer WiP vagal die in opdracht van .iba van Beieren de stad had umen zoveel wreedheden dt rxasm Kennergracht er Itsjri aan herinnert- Maar n we niet langer stilstaan te nart dmge uit het ver- n maai bij de goede d e heden ons op deze tocht ft ie b eden En dat li veel s de wegen net men de ty e stolpboerderijen Bij m ge f-rvan tussen Monnlc- 1 lam en Edam, zal men fee* e jte kleuren Men van wappe rende vlaggen. Dat dudt erop. dat nen óf ar kaas kan fcope^. De rode ronde Edammertje* hg gen er hoog opgetast op de gefc b«*rr E aan we eens kijken in M p oen she we aandoen Arew raijk MEDEMBUK ROUTE Snelweg 25*m BNKHUSEN WerveWttct bufjetroefe Mkiwood KMAAR Wfesf-GrafHffli DLEnDAM Sïdgk ^Sp,jterb00r HONNtCKENO KROMMENIE 3/everwjk Nfefeerhmnel zaMö AMSTERDAM Het sierlijks torentje va* Monnikendam. Purmerend Van een klein vis sersdorp tussen de later droog gemalen meren het Purmer- het Worm*r- en het Beemster- meer gewuden tot een belang rijke centrum en marktplaats, Ben levendige stad vooral op dinsdag als er de grote vee- maCiCt wordt gehouden Denk erom de route door de stad naar Moan.ekeodam dan om gel gd Momuckendam Oude handels stad d e vee! van haar oude glo- ne bewaaiae Bén van de be- aen waarcugheden 1b wel de speeltoren, waarop elk heel en half uur ruitertjes rondrijden en een engel op een bazuin blaast Verder Gouwzeemuseum „t Kavenland Havenstraaat 20 Van 1 april tot en met 30 sep tember d-gehjkB van 10—18 uur Toegang f I kinderen van 5 t/m 14 jaar 50 cent Tegel museum m De Waegh hoek HavenMiddendam Van 1 mei tot en met 31 oktober dagelijks van 10—12 en van 14—16 uur Op woensdag gesloten Volwas tenen 50 cent en kinderen tot en met H jaar 25 cent Mterkon Dit voormalige eiland bekend door zijn Sijtje Boes en rifet kledei drachten is na het gereedkomen van de verbinding met het vasteland nog meer dan vroeger op het toerisme inge steld bi het dorp i* geen auto- verkeer toegsetaaa, maar vlak erbij 1* no groot parkeerter rein. Volendam Dit oude vissers dorp genist niet alleen bekend held door zijn klederdrachten, maar ook door zijn schilderach tige huisjes, straatjes en gracht jes Bdam In de zeventiende eeuw beleefde dit stadje grote bloei Br waren toen circa dertig scheepswerven waarop o a de oorlogsvloot van M chiel Adrlaensz de Kuyter werd ge >vM»wd De Grote of St N co laaskerk heeft fraaie gebrand schil der d ramen uit de zeven tienJe eeuw Het Stedelijk Mu seum op as Dam zou in de zes tiende eeuw zijn gebouwd door een oud-zeekapitein en is inge richt als een schip Het heeft een dnjvende kelder Open da gelijks van 1017 uur en op zondag van 1217 uur Hoorn Deze stad, die ruim zes eeuwen gelede stadsrechten kreeg was irt de zeventiende eeuw een centrum van wereld handel Ze is de geboorteplaats van Jan Pietersz Coen wiens bronzen beeld staat op het Rode Stera ws.r men ook het door Hendnck de Keys er gebouwde Waaggebouw en het Westvries Museum vindt Het museum dat een goed overzicht geeft van de itreekhlstorie is dagelijks ge opend van 10—17 uur en op zon dag vat 13—17 uur Deze geboorteplaats van de schilder Paulux Potter (ja van de stier) heeft haar ze ventiende eeuwse karakter goed bewaard De stad ie twee beiaarden rijk één in de toren, van de Wwteiteerk en één in de oude tadspoort te Dromedaris. Een bezoek verdient het Zuider zeemuseum aan de "W erd jk, dat gewijd is aande cultuur van het Zu derzeegebied Te bezich tigen dag 1 jks van 1017 urn en op zondag van 12—17 uur Medemblik In de zestiend» eeuw was Medemblik een rjke koopmansstad, nu een sluime rend stad e Het kasteel Rad bout is op zon en feestdagen, open van 1417 uur in juli en augustus bovendien iedere werkdag van 1017 uur Er i* gedurende die maanden een ex positie In de ridderzaal terwijl elk uur in het kasteel een klank en lichtspel wordt opgevoerd De toega gsprijs bedraagt dan. 1 voor kinderen 0 50 Midden Beem&ter Geboorte plaats van de schilder Carel Fa britius (1 f22—1654) gelegen m de m 16 2 door Leeghwater droogelegde polder Museum Huize Betje olff no 178 voor malige pastorie waar van 1759 -1777 Betje Wolft (u weet wel van Aagje Deken) heeft ge woond W men het museum bezoeken dan wende men zich tot de koster van de kerk. Bottet Goeatomtei Amster dam - Landsmeer - Den Bp Ptirmerland - Pnrro^rend SfoDüickendam (faculta tief Marken) - Katwoude - Volendam - Ei|am - Hoorn - (facultatief Enkhuizen) - MedembUk -Opperdoes - Midwoud - Nibbixwoud - Wogmnn - Avenhorn - MkS- deo-Beermter - De Rijp Spijkerboor - Oost-Graf» d$k - West-Graf <H}k Krommenie - Veteer tunnel Afstand gehele route 1«9 Marken 174 Marken en het gedeelte Hora - Wog- num (in dat geval rijdt men reentstreeks van Höora naar Avenhorn) 132 km De Rijp Deze vroeger bloeien de vissersplaats (het wapen voert twee gekroonde haringen) heeft een mooi raadhuisje dat in de zeventiende eeuw naar een ontwerp van Leeghwater wera gebowd De laat gotische kruiskerk bezit 23 gebrandschil derde ramen Museum Het houten huis (scheepvaartcuno- sa) is in juli en augustus dage Iijks van 11—17 uur geopend s%t< 'v ■p-Jbf Het kasteel Radbout In Medemblik Verscheidene van de genoemde plaatsen b eden mogelijkheden om er zich wat langen op te hou den In plaats van naar Marken te rijden kan. men van Monnlc- kendam uit era boottochtje naar Mariten ra Volendam maken De kinderen zullen zich mis schien ook wel graag even ver pozen m het natuurbad het Gouwzeebad aan de Markerdijk. Het is geopend van half mei tot half septemer dagel jks van 9— 21 uur en kost 110 voor vol wassenen en 85 cent voor kinde ren Verder zijn er openluchtba den in Landsmeer Punnerend en Edam (The seven seas) Eten en drinken kan men zowel goedkoop ais duur al naar ver kiezing Ia de steden en dorpen heeft men snackbars en eenvou dige rseiaurant* maar ook langs de weg vindt men vol doeidp ge egenheden om wat te gebru ken Langs het Noordhol lands Kan o al, op de weg langs Oost en West-Grafdijk zjn tal van restauiantjes Men zal ze overal gemakkelijk vinden ook m het certrum van plaatsen als Hoorn et Enkhuizen Maar zoekt mra exclus eve restau rants dan heeft men wel een wegwijzer nodig Die volgt hier dan tenslotte Landsmeer Zuideinde 25 De Deyselhof (tel 02908 1519) Op maandag gesloten reservering is wel gewenst Monnickendam Noord einde ég De Posthoorn (tel 02995-1471 Sfeervol he ei waar eens Napo leon overnachtte Havenstraat 2a. Stuttenburgh (tel. 1582) Dit res taurant heeft een grote en unie ke speeteorenverzarrieiing Ha- nngburgwal 2 De Hannghallen (tel 1869 v srestaurant Geie- genneid tot bezichtiging van een palingrokerij Volendam Haven 35 Hotel Van Diepen (tel. 02S93 3705) een ge- renomme-»d hotel Hoorn, Rode Steen (boven Waag gebouw) Waagje een gezelli ge en goede eetgelegenheid. Schiedam Het dienstencen *- trum voor bejaarden aan de Nieuwe Damlaan is een van de grootste in ons land Hoe wel het architectenbureau Groosman heeft moeten woe keren met de ruimte die be u schikbaar was is het toch ge lukt een groot centrum van de grond te krijgen dat vele mé gelijkheden biedt voor het werk onder de bejaarden en onder andere groepen 'Uitgangspunt van de arch tec ten is geweest dat het d en etencentrum een centrale plaats moet innemen tussen de aansluitende gebouwen en de woningen in de omgeving goed bereikbaar voor de men sen uit de omgeving Daarom heeft het gebouw op verschil lende punten ingangen name lijk aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan de Nieuwe Damlaan een verdek te verbinding met de Strickle deflat en een open verbinding met de Nieuwland en Emma flat Set dienstencentrum staat ove r gens geheel los van alle flats en bejaardenwon ngen in de omgev ng Vanuit de ingangen vertakt zich een gangenstel sel bedoeld als een voortzet ting van de openbare straat •waarlangs de diverse activi teiten zich kunnen afspelen Die zijn onder andere het afha len van de maaltijd het blij ven in de eetruunte om de maalt jd ter plaatse te nutti gen deelnemen aan het socie teitswerk of naar een van de spreekuren gaan m éen van de zalen te luisteren naar le z ngen of voordrachten (er s een speciale besloten verga derzaal) b ljarten of klaver jassen m de grote hal In de wasserette kan men de was doen er is een bibliotheek de PTT houdt een paar uur per dag zitting er is een kapper een Ped cure en een toko als mede speciale voorzien ngen zoals douches en een badlift voor Invaliden Verder k«n wie dat wil een bad nemen is er ruimte gereser veerd voor de le d ng van het centrum en kan de recreat e ra mte 400 personen bevatten Het was met mogel jk een vol led g b jkantoor te real seren voor de PTT mede omdat het kantoor aan de NolenSlaan op vr j korte afstand ligt Inier eur d enstencentrum woekeren met de ru mte Schiedam Twee beroeps krachten zijn nu reed bezig met de voorbereidende werk zaamheden voor het nieuwe dienstencentrum Wcj zr J C Verhoef wordt de leidster van het centrum Op het ogen blik is ze nog werkzaam als maatschappelijk werkster m de Gemeentelijke Geriatri sche Reactlvenngsklunek in Rotterdam Mej Verhoef heeft haar oplei ding als verpleegkundige in het Gemeenteziekenhuis ge had en was onder meer als wijkverpleegster werkzaam in Oost en West Souburg en n Maasslu s De bejaarden moeten zolang mogel ja een act ef deel der gemeenschap bi jven meent ze Tussen bejaarden en oud w orden 1 gt een groot verschil Bejaard is men door een vastge egde leeftijd oud ls men zodra de mens mets meer wil beteke nen voor de ander Daarbij wil de le dsier van b»t dien stencentrum voorkomen dat voor bejaarden en minder va liden apartheidspolitiek wordt gevoerd De heer B J Hudepöhl wordt de projectleider consulent van de Shchtmg voor het Bejaar denwerk n Schiedam H j legt de nadrukk ng op de functie d e het gebouw als ontmoe tingscentrum heeft Het een trum kan ook ger en worden als een organisatie waarbij de nadruk valt op de dienst ver lening aan alle bejaarden waarbij het mogehjk gemaakt wordt dat bejaarden op een verantwoorde man er zelf standig kunnen bl jven wonen in hun vertrouwde omgeving waardoor dan weer een effj cienter opnamebeleid in de verpleegtehuizen kan worden gerealiseerd Quousque Tandem in gebouw De Teerstoof Nieuwstraat 12, van half negen tot half twee t Honk Hoogstraat 148 van half negen tot half twee Doele discobar m clubhuis De Doele Doeleplem 1, van half negen tot elf uur Dukt en m centrum De Duk dalf R jnstraat 1 van half j acht tot tien uur voor dertien tot en met zestien jarigen Zaterdag t Honk Hoogstraat 148 van half negenhtot half twee De Ton Lange Haven 121 van half acht tot een uur Koffiebar De Goede Haven, Westfrankelandsedijk 1 vanaf acht uur Quousue Tendem in gebouw De Teerstoof Nieuwstraat 12, van half negen tot half twee De Tempel Spmhuispad 24, vanaf acht uur Instu f Schiedam m gebouw Ar cade Lange Haven 71 vanaf alf acht met medewerking van de Continental Uptight Band Zondag t Honk Hoogstraat 148, van half negen tot twaalf uur j De Ton Lange Haven 121, van half acht tot half een D scosoos Groenoord Kaja in boerderij Landvreugd Swee- lincks ngel van zeven uur tot half twaalf De Tempel Sp nhuispad 24, vanaf acht uur Woensdag Quousque Tandem Nieuwstraat 12 van half ne gen tot half een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1972 | | pagina 3