SCMDAMSCHE COURA VT VERZEKERING STELT EEN ONDERZOE LIT Afdeling Vlaardingen Ëflil mm Overheid moet meer doen voor buitenlandse werknemers' redt het niet meer 2 kranten voor één prijs ém lÉPi Snel praten met Rotterdam over bejaardentarief RET GEMEENTE AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE WATEROVERLAST Vreemdelingen aantrekken wel mogelijk CAMPMAN TERUG IN RAAD MAANDAG BESLISSING OVER AANSLUITING BIJ ROTTERDAM Klok in Kethel WÈM •vu ■Hl I Wijkvereniging Groenoord: Cel wordt boek rijker Dr. L. W. Labordus overleden Zaterdag 5 augustus 1972 ONAFHANKELIJK DAGBLAD' 4 pagina's 99ste jaargang no. 24480 Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 376792 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Verzekeringsex- perts beginnen, maandag met het onderzoek naar de aan sprakelijkheid voor de water overlast die aan de Broers- vest grote schade heeft aan gericht- Nagegaan zal dan worden in. hoeverre de, ge meente Schiedam al dan niet nalatig is geweest. Enkele winkeliers hebben Vanochtend op het stadhuis een bespre king gevoerd met burgemees ter H. Boelfsema en wethou der B. E. Codlê. De winkeliers blijven voorlopig nag in onze kerheid, of ze een schadever goeding zullen krijgen uitge keerd. Hen zijn daarover nog geen vaste toezeggingen ge daan. Dit weekeinde wordt be kend gemaakt wanneer en hoe met de herstelwerkzaamhe den zal worden begonnen. Inmiddels is de gemeentelijke brandweer steeds in de weer geweest om de kelders leeg te pompen. Personeel van de af deling rioleringen begon giste- _zen met de aanleg van de noodverblnding met het riool gemaal In de Marconistraat. De noodverbinding begint op de Broersvest, vlakbij de kruising Lange Kèrkstraat- 'Huis te Riviereweg/ Broers- vest. De autobussen van de RET, die door de kermis toch al een tijdelijke halte hebben, moesten nu naar de andere zijde van de Broersvest ver huizen. De stemming onder de winkeliers, die gisteren zijn gedupeerd, is nog wat onze ker. ,,We wachten met span ning op het onderzoeik door de verzekering," zegt één van hen. „Voor ons draait het om het feilt of de gemeente in deze nu nalatig is geweest of niet, We hebben haar tijden lang gewaarschuwd dat het rioolwater zou kunnen zijn, maar dat werd tot donderdag middag eigenlijk steeds ont kend. Nu blijkt het wel het ge val te zijn". Schiedam WV-direkteur Pil- lard is van mening dat er nog heel wat te doen is met het toeristische probleemgebied Waterweg Noord. Hij wijst op de mogelijkheden die er zijn om hier een aardig weekeinde door te brengen, zonder dat men zich geheel op Rotter dam richt. Voor de eigen in woners zijn er voorts diverse mogelijkheden om er vlak bij huis eens op uit te trekken. Op verzoek van onze krant heeft hij zijn gedachten eens over de naaste toekomst laten gaan. Die gedachten kwamen telkens weer uit bij regionali satie, het in. één gebied sa menwerken van de diverse WV's, een streven dat pro vinciaal gezien slechts vaag op gang komt, maar dat voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een levensnoodzaak is, als men tenminste nog vreemdelingen hierheen wil trekken. Een opmerkelijke op merking van de heer Pillard is dat hij de industrie als toe ristisch object durft te *,ver- kop en". Zie verder pagina 3. Het VW-kantoor is minimaal aangeduid. Echiedam Het oud-KVP- raadsüd H. A. D Campman komt terug in de Schiedamse gemeenteraad. De heer Campman, die eerder bedank te- alsTid.-van de- raad-,-neemt* de opengevallen plaats in van de heer J. Foppen. Het Cen traal Stembureau heeft de heer Campman inmiddels offi cieel benoemd verklaard. Schiedam Ook Kethel weet sinds kort hoe laat het is. Voor de win kels aan de Schïedamseweg ls een klok neer gezet van het zelfde model ais elders in de stad al is geplaatst. De Laan van Bol'Es en het Bacbmanpiein en ook het winkel centrum De Kethel hebben al zo'n klok. De klok is er mede geko men op aandrang van de wijkver- eniging Groen- oord, die zich ook heeft beijverd voor het plaatsen van klokken in Groenoord. Schiedam De overheid aok de ge meentelijke moet veel meer gaan 'öoen om wat duidelijker te worden voor de 120.000 buitenlandse werkne mers, die er in ons land zijn. Dit vindt 'de Stichting Hulp aan Buitenlandse 'Werknemers, die ook voor de ongeveer 1700 buitenlandse werknemers die met 'hun gezinnen in Schiedam leven, zorg -draagt. Qverheids- en particuliere instanties die- •hen via vertaalde brieven en formulie- ren, via tolken en door het nemen van maatregelen om bijvoorbeeld uitbui ting tegen te gaan, meer rekening te houden met het gegeven dat er zoveel buitenlandse werknemers zijn. De po sitie van deze mensen scfhreeuwt vol gens de stichting om verbetering. De Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers vindt dat reeds te veel ta ken ter hand worden genomen, die ei genlijk de taak van anderen zijn. „De overheid heeft een eigen verantwoor delijkheid", zegt de directie van de stichting, die daarop steeds zal blijven wijzen waar dat noodzakelijk mocht zijn. Er zouden verder ook in Schiedam per nationaliteit ruime en goed ingerichte centra moeten komen, ingericht naar eigen stijl en smaak van de buitenland se werknemers. Daarin zouden ze aan al die activiteiten kunnen meedoen, welke ze noodzakelijk en wenselijk achten, enerzijds als brugfunctie tus sen hen de Nederlandse bevolking. Als verdere wens heeft de stichting nog dat de voorlichting aan de buitenland se werknemers over allerlei zaken zou moeten worden verbeterd. Uitbrei ding van de radïozendtijd en het ver krijgen van televisiezendtijd waardoor in de eigen taal ai die informatie wordt verstrekt, die voor hen belangrijk is, Is dan ook noodzakelijk, aldus de stich ting. Vlaardingen De Vlaardingse afdeling van het Humanistisch Verbond verkeert in een Impasse, In het augustusnummer van Binding, het maandblad van de humanisten, maakt de redak- tie gewag van de problemen waarmee het bestuur te kampen heeft. ,Het Is onmogelijk," zo schrijft Binding, voor ons onvolledige bestuur om op de huidige wijze door te gaan; herhaalde ver geefse verzoeken om meer medeleven van de leden en de ge bleken onmogelijkheid om een voorzitter te vinden, brengen ons tot de conclusie." Mevrouw W. D. Blitz-Sneep, se cretaresse van het Humanis tisch Verbond, zegt over de si tuatie: „Er zijn wel leden, oh, dat wel. Maar als er iets moet worden, gedaan, als je een be roep op diezelfde leden doet, !ho maar. Het is fijn dat we die leden hebben, we willen hen ook echt niet fcwijt, maar het is erg tragisch dat men nooit méér doet dan contribu tie betalen." Maandag zal er een bestuurs vergadering zijn. In navolging van de Schiedamse afdeling fdie in juni tot samengaan be sloot) zal het bestuur zich he raden over een aansluiting bij de afdeling Botterdam, „De afdeling Schiedam" zag het allemaal rdet meer en wij vre zen dat op de bestuursverga dering eenzelfde geluid zal weerklinken," zo staat er in Binding te lezen. FORMALITEIT Mevrouw Blitz: „In feite zijn die bestuursvergadering en ook de jaarlijkse ledenverga dering die in. september wordt gehouden, niet meer dan een formaliteit. Het staat vast dat we ons bij Rotterdam zullen aansluiten. Als we ons aan sluiten bij Rotterdam, hebben we de leden iets te bieden. Dan komen er voor de spre ker, die we aanvankelijk eerst in Vlaardingen zouden uitno digen, tenminste meer dan de vaste vijf of zes mensen. De opkomst bij nagenoeg iedere aktiviteit, die het Humanisti sche Verbond in Vlaardingen organiseerde, was nimmer groter dan steeds hetzelfde kleine groepje, Het vreemde is, dat het ledental n-og steeds toeneemt. Iedereen betaalt keurig op tijd zijn contributie en ls in htrt en ziel humanist. Maar zodra je een beroep op hen doet, geven ze „niet thuis". TIJDVERSCHIJNSEL Mevrouw Blitz !s niet teleurge steld in haar plaatsgenoten: „Zo zijn de mensen nu een maal. Het is een tijdverschijn sel. Alles wat vereniging heet, heeft met dit soort problemen te maken. Het zijn steeds de zelfde mensen, meestal be stuursleden, die voor het werk opdraaien. Bij het Humanis tisch Verbond in Vlaardingen floreert in feite alleen het be jaarden- en ziekenwerk. Er zijn twee dames die zich suf sjouwen voor de oudere en zieke mensen. Hoe goed dat werk op zich ook is, je kan moeilijk beweren dat dat het Humanistisch Ver bond ls." Schiedam De wiikverenlglng Groenoord rou graag zien dat snel met Rotterdam besprekingen worden begonnen over de invoering van. een gereduceerd tarief voor bejaarden op de lij nen van de RET. ..Het is een treurige zaak dafc alles al zo lang Is opgehouden." schrijft het oud-raadslid J. Foppen in het wijkblad van de wijkvereniging. Hij beschuldigt b en w ervan» de zaak van het 65 -tarief op de lange baan te schuiven. Zoals bekend heeft wethouder Bolmers *ran financiën en openbaar vervoer enige tijd geleden in onze krant meege deeld. dat bij een bejaarden tarief nog niet zonder meer ziet zitten, maar eerst met Rotterdam over het lijnennet in Schiedam wil gaan praten. De wethouder vindt dat het lij nennet in Schiedam korter is dan dat van de RET te Rot terdam en wil daarom minder betalen om bejaarderspassen te krijgen. Dit om een verkap te subsidie aan de RET tegen te gaan. De wijkvereniging is het niet met de opvatting van de wethouder eens. In het artikel wordt opgemerkt dat ook de bejaarde Schie dammer best eens van het lij nennet in Rotterdam gebruik zal willen maken, bijvoor beeld voor een bezoek aan Lijnbaan, Diergaarde, bios coop en schouwburg. Het antwoord van het college op vragen uit de raad over deze zaak noemt de wijkvereniging zwak," Het artikel eindigt met een oproep aan de be jaarden," zich inzake het ge reduceerde tarief te vereni gen. Het motief daarvoor;1 „Vooral nu zo spoedig al de verkiezingen komen, weet je tenslotte nooit wat er voor u wat dit betreft uit te slepen valt." Schiedam De telefooncel aan de Van Anrooylaan is één telefoonboek rijker geworden. Nadat de wijkvereniging Groenoord de PTT had ver zocht iets te doen aan de cel zander telefoonboeken, in de Van Anrooylaan ,is er nu één boek geplaatst. De wijkver eniging hoopt nu, dat ook de rest van. de boeken zal worden geplaatst. Schiedam Tijdens een vakan tie in Denemarken is de oud rector van het Stedelijk Gym nasium in Schiedam, dr. Lv W. Labordus, deze week op 64-jarige leeftijd overleden. Hij is sinds 1 september 1962 rector van het Gymnasium geweest en bleef dat tot 11 ja nuari 1972, toen hij om ge zondheidsredenen ontslag vroeg uit deze functie en con rector en Ieraar oude talen bleef. Per 1 januari zou dr. Labordus met pensioen gaan. De heer Labordus, die in ISO? in Den Haag is geboren, doorliep daar het Stedelijk Gymna sium en deed in 1925 staats examen, Tot 1931 studeerda hij klassieke letteren en wijs begeerte aan de Rijksuniversi teit van Leiden, met als hoofdvak het Grieks. Aan deze universiteit promo veerde de heer Labordus in 1943 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op het proef schrift ,.De astronomischs mythen van Homeros tot Ara- tis". Profiteer nti vin het uniek» «nbod 2 kranten t» ontvjnjeji voor 4» priiavan ito: de I Schiedirmcfi» Courent met nfauw» uit uw ic»4 tn emjavinj, en h«e RoaerdimichB Nituwiblid mitheclutite blnnen-anhuiMnt»nijenU(»w».0»«fon»iiuopdr*cht«)okbiil u U d»t«n irwie, zonder entje wplichtinj, de SC RN tt bucrjcn en «mdck| zelfde vele pluspunten. Dm bon In ep«n ■nvelop, zonder pottMjet, alurtn naar ftotterdimKh Nieuwiblad. antwoordnummer 834, Rotterdam m~«. de SC -i- RN 14 dijen jratb naar»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1972 | | pagina 1