VONKENREGEN SCHOORSTEEN VEROORZAAKT BRAND Terugloop bevolking zet zich voort SCHIEDAMSCHE COURANT Bouwplannen voor volgend jaar: „Buren" hebben klachten over haardenfabriek Beautiful Garden bij Instuivers Provincie wil (nog) geen afbreekbare plastic vmlzak Regionale adviesraad natuurbehoud OpelRekord: dikke inruil, magere km-prijs. vanaf f 11.919,- Pietersen Co. Schiedam B.V. Bewoners Van Beethovenflat verenigd Vlaardingcn - Het Rijnmond gebied krijgt binnenkort een regionale raad van ad vies voor natuurbehoud -en beheer. De streek kent nog tal van terreinen en land schappen van natuurweten schappelijke waarde. Het is echter we] zaak, dat op korte termijn maatregelen worden genomen om deze gebieden in de toekomst te kunnen 'heho'üden*. Daar over zal de nieuwe raad moeten adviseren. De regionale raad wordt in gesteld door het openbaar •lichaam Rijnmond. De raad zal zich baseren op het in januari van dit jaar verschenen rapport van het buro OD 205, dat een on derzoek heeft ingesteld naar het landschap en met name naar de elementen met natuurwetenschappe lijke waarde in het Rijn mondgebied. In het ont- werp-streekplan is als een van de beleidsuitgangspun ten genomen, dat veel aan dacht nodig zal zijn voor het behoud en de bescher ming van gebieden met na tuurwetenschappelijke waarden. Het Rïjnmondbestuur heeft de afgelopen maanden oriënterende besprekingen gevoerd met funktionaris- sen uit de sector natuurbe scherming. Negen mensen 2ijn al bereid gevonden In de raad zitting te nemen. Het zijn ir. W.J. Weidema, direkteur van Het Zuidhol lands Landschap, ir. J.L. Kooien, voorzitter van de werkgroep Biesbosch, prof, dr. P. Sevenster, medewer ker van het milieu-onder- zoek aan de R.U. in Leiden en hoogleraar aan de V.U. van Brussel, drs. W.J. ter Keurs, medewerker van de afdeling milieu-onderzoek aan de R.U. in Leiden, drs. C.W.P.M. Blom, medewer ker van het biologisch sta tion. Weever's Duin in Oost- voome dr. R. de Jong, medewerker van het Rijks museum van Natuurhisto- rle, drs. J. Mennema, me dewerker van het Rijks herbarium, ir. W.Z. v.d. Meer consulent voor de na tuurbescherming van Staatsbosbeheer en dr. M.J. Adriani, direkteur van het bilogisch. station Weevers' Duin. Mie faceten van natuurbe heer zijn in de raad verte- [genwoordid: landschaps ecologie, botanie, zoö logie, vogelkunde, insekten- kunde en hydrobiologie (de studie van levende organis men in de waterwereld). Volgens het Rijnmondbe- stuur zal het werk van de raad kunnen bestaan uit „inventariseren, evalueren en adviseren". De eerste zittingsperiode van de re gionale raad duurt tof 1 september 1976. De formatie Beautiful Garden. Schiedam - De Schoonhovense formatie Beautiful Garden geeft zondagavond een concert in de sociëteit Instuif Schiedam. Deze steeds bekender wordende groep heeft sinds enkele dagen de beschikking over de nieuwste Ame rikaanse synthesizer, die het Beautiful Garden-geluid nog aantrekkelijker maakt. In de Instuif aan de Lange Haven staJlatie van de Schoonhovena- 71 genieten de Schoonhovenaren ren te gebruiken, grote populariteit. Regelmatig Beautiful Garden brengt voorna- De ijzergieterij en haardenfabriek Rg]a N.V, aan de Fokkerstraat met bovenop het gebouw de „vuurspuwende" schoorsteen. treden ze met veel succes op in de sociëteit. Ook elders in het land en in België en Duitsland is Beautiful Garden een veel ge vraagde gast. De band dankt een deel van haar geslaagde optredens aan de uit stekende apparAUfltr. uüe ook bij. de Engelse topgroep Middle of the Road in de smaak bleek te vallen. Middle cf the Road gaf melijk Zuidamerikaanse en Eu ropese popmuziek. Hierbij treedt de vakkundige samen zang op de voorgrond. De bezetting van Beautiful Gar den is als volgt. Dick Hage- mamsolozan g; Ger van de La- gemaat: solo- en slaggitaar en zang; Ron de Wit: basgitaar en zang; Gerrfi Bohrè: hammond orgel en piano; Cor-Grave- Stein: slagwerk. er bij een optreden met Beauti- Het programma begint zondag- ful Garden in het voorprogram- avond om acht uur. de toegangs- ma de voorkeur aan, om de in- prijs is drie gulden. Schiedam/Vlaardingen - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voelen er niet voor om er bij de gemeentebesturen in de provincie op aan te dringen een afbreekbaar soort plastic vuilniszak in te voeren. GS is van mening dat bij het af breken van het plastic mogelijk meer schade wordt aangericht dan door het plastic gewoon te verwerken als afval. Bij het afbreken van plastic ko men namelijk chemische stoffen Yrij, die een schadelijke invloed Gedeputeerde staten hebben deze op het milieu kunnen hebben. opmerkingen gemaakt naar Volgens de provincie zijn boven- aanleiding van vragen van bet dien de afbrekende plastic zak- CHU-StatenHd J. W. Sluimer. ken nog niet noodzakelijk, om dat slechts drie procent van het afval van de stad bestaat uit kunststoffen. Dat is zo weinig dat het bij de verwerking geen problemen oplevert. Schiedam - „Het is waanzin dat zo'n fabriek er nog staat", zegt de heer J. P. Baans, directeur van een stoelenfabriek aan de Plesmanstraat. Hij doelt hierme op de ijzergiete rij en haardenfabriek Rola N.V. aan de Fokkerstraat. Af gelopen vrijdag moesten hij en de naastliggende timmer fabriek van J. va nder Tempel inderhaast de brandweer om assistentie vragen bij een beginnend brandje op hun beider daken. Oorzaak volgens het tweetal: een schoorsteen van Rola N.V. die op gezette tijden een vonkenregen laat neerda len, waardoor de omringende daken In brand dreigen te worden gezet. Die dreiging is enkele keren uitgekomen, evenals afgelopen vrijdag. De fabriek van Rola N.V., de ver meende dader weigert echter te geloven dat zij' de schuldige zijn. Een woordvoerder ontkent glashard dat hun schoorsteen de brand van afgelopen vrijdag en de keren daarvoor heeft veroor zaakt. Hij wijst zelfs de firma Baans als de schuldige aan. Wel moet hij toegeven dat er vlammen <2ij het niet „meters hoge" zoals wordt gesugge reerd") uit de pijp omhoog ko men. „Het wordt zo vaak over dreven", zegt hij. „U kent dat wel, de brandweer en de politie staan erbij en zo". die de brandweer bijtijds kon waarschuwen". „De schade is nu nihil. Als er echter geen mens meer aanwe zig was in die fabriek, zou het vee! erger zijn geweest. Tot nu toe werkten we echter tegelij kertijd dat die schoorsteen vuur spuwt", aldus de beer aBans. De heer J. van der Tempel, direc teur van de timmerfabriek: „Drie maanden geleden, ik meen in juni of juli, gebeurde het ook al. Toen was. het geluk kig ook niet zo ernstig". PREVENTIE „De brandweer heeft ttx 1 wel op dracht gegeven mijn dt schoon te maken, omdat er zaagsel op lag. Brandpreventie nomen ze dat. Nu, afgelopen vrijdag heb ben ze het geconstateerd. Het dak stond toch te roken", aldus de heer Van der Tempel. Blijft de hamvraag „wie is de schuldige" over. En daar staan de beide meningen recht tegen over elkaar. De heer J. Baans: „Het is het derde brandje dat bij ons ontstaat. Het is toch waanzin dat die fabriek naast ons staat Op bepaalde tijden Een woordvoerder - z'n naam wil spuwt de schoorsteen vuur. Ge- hij liever niet in de krant zlen- lukkig is de schade tot nu toe van Rola: „Het Is beslist niet meegevallen. Er was toevallig waar dat wij die brandjes ver- vrijdag nog een man aanwezig oorzaken". En dan een onthul- I De gewraakte schoorsteen close-up. lende uitspraak: „De Is zelf de schuldige. Zij hebben een eigen oven staan op hun terrein, een zogenaamde motinstallatie (een installatie om afval te verbranden). Nou, deze installatie heeft zelf de brand veroorzaakt. Evenals de vorige keren". De heer Baan blijft echter niet bij de pakken neerzitten. Hij is van plan een bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van Schiedam te sturen, om zo doende de vuurspuwende schoorsteen „omver te haten". De heer Van der Tempel ziet nog geen aanleiding om er werk van te maken. Hij: „De mensen van de Hinderwet hebben mij be loofd er wat aan de gaan doen. Ik onderneem nog geen stappen. Ik zal het één of twee dagen af wachten". De directeur is wel nog boos op de brandweer. „Vrijdag hebben ze het dak nat gespoten. Zij rukten daarna echter al weer in, ondanks dat de schoorsteen nog vlammen van één, twee meter produceer de. Ze hadden op z'n minst toch een brandwacht kunnen achter laten". REPARATIE Wat betreft het bezoek van de Hinderwet, zegt de woordvoer der van Rola: „Ze zijn inder daad geweest, maar na vijf mi nuten zijn ze alweer wegge- gaan'LEen pikant detail:onze woordvoerder zag een dag na de brand de firma Baans hun motinstallatie die volgens hem I de brand heeft veroo-zaakt - re pareren. firma Blijft echter de vraag waarom deze firma moeilijkheden schijnt te hebben veroorzaakt tijdens het bezoek van de hte- derwetambtenaren. „Heibel", zoals de politie het noemde. Na dat „gehelbel" werd de vuur spuwende schoorsteen binnen de kortste keren gedoofd. Schiedam - In de maand ok tober is de bevolking van Schiedam weer teruggelo pen van 80.220 tot een in wonertal van 80.170. De De cijfers wat betreft Vlaardin- gen vertonen eenzelfde tendens. Zestig Vlaardingers kwamen naar Schiedam en slechts 12 personen verhuisden in omge keerde volgorde. verwachting is, dat ais jn totaal verlieten 493 personen deze lijn zich voortzet in de komende maanden, Schiedam het nieuwe jaar in zal gaan met een aantal inwoners van net boven de 80.000. De gemeente schijnt overigens wel het naar Schiedam trekken van - vooral - Rotterdammers en Vlaardingers te bevorderen om zodoende de leegloop van de stad enigszins te „verdoezelen". Het is niet onwaarschijnlijk dat de mensen van buiten Schiedam eerder een woning krijgen toe gewezen, dan een Schiedammer die in de stad een eigen of een andere woning wil hebben. De cijfers van oktober liegen er wat dit betreft niet om.Uit Rot terdam kwamen in totaal 184 personen naar Schiedam. Slechts. 77 mensen verlieten stad. Schiedam om zich in de Maas de stad. Naast de twee andere Rijnmondgemeentes, waren pro vincies als Noord-Brabant (waar S3 Schiedammers zich vestigden), Gelderland (24) en Utrecht en Noord-Holland (waar ieder 21 personen zich vestig den) favoriet. BUITENLAND Uit het buitenland kwamen 61 mensen naar Schiedam. Vieren dertig Schiedammers weken op hun beurt uit naar een ander land. In totaal kwamen 444 personen naar Schiedam, zodat de bevol kingscijfers slechts een lichte terugslag te zien gaven. Eind september waren er 80.221, eind oktober 80.170 inwoners. Een verschil van 51. Eind december vorig jaar telde Schiedam nog 81.202 inwoners, zodat tot en met oktober 1032 Schiedammers zich elders zijn gaan vestigen. j BROERSVEST 74.76 - SCHIEDAM I TELEFOON 010-26 94 04 Zaterdag I december 1973 ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - Idachtendienst 376792 SCHIEDAM EN KETHEL 4 pagina's 99ste jaargang no. 24884 26 nieuwe woningen in plaats van Schiedam De woningbouw plannen van de gemeente Schiedam voor het jaar 1974 blijven tot nu toe be duidend beneden het aantal woningen dat in het ont- werp-streekplan Rijnmond wordt genoemd. Dat blijkt uit de „Richtlijn woningbouw Rijnmond 1974", die door het dage lijks bestuur van Rijn mond is opgesteld en op maandag 10 december door de Rijnmondraad zal worden besproken. Terwijl Schiedam voor het vol gend jaar wat betreft de gesub sidieerde woningbouw maar plannen zou hebben voor 26 eensgezinswoningen, staat in de richtlijn dat Schiedam volgens het streekplan zeshonderd subsi die-woningen op papier moet zetten. In een toelichting op de woning- bouwplannen van Schiedam staat dan ook dat „het bedui dend beneden de norm blijft, terwijl op korte termijn plan ning in de gesubsidieerde sector niet voorhanden is". Schiedams wethouder van woning- dienst B. E. CoUé (CPN): „Dat cijfer van 26 slaat alleen op wo ningen waarvan nu zeker is dat daarvoor de plannen volgend jaar worden Ingediend". „Op stapel staat bijvoorbeeld de laatste fase van Woudhoek-Zuid, een complex van 204 eengezins woningen. Dat wordt helemaal volgend jaar gebouwdl Maar de plannen zijn allang ingediend". BINNENSTAD ,Ook ïs bij bet cijfer 26 geen re kening gehouden met het door de gemeenteraad volgend jaar te behandelen globale bestem mingsplan voor de binnenstad. Als dat wordt goedgekeurd, kan onmiddellijk begonnen worden met de bouw van een aantal woningwetwoningen". Eerder berichtte onze krant dat de bouw van de 204 eengezins woningen in Woudhoek onzeker was geworden, omdat de huren veel te hoog uitvielen. Wethou der Collé is echter uit alle macht aan het proberen die om laag te krijgen. Dat zou bijvoor beeld kunnen door Rijkssubsi die. Op initiatief openbaar lichaam Rijnmond Schiedam - De bewoners van de flat aan het Van Beethovenplein hebben deze week besloten tot de oprichting van een bewoners vereniging. Deze zal de onder linge contacten en samenwer king in kwesties van algemeen belang bevorderen. Ook stelt de vereniging zich ten doel om een recreatieruimte voor de bewo ners in te richten en te handha ven. Deze Van Beethoven-vereniging vraagt van de bewoners een mi nimale contributie van twee gul den per flat per maand. Het geld, dat eens per maand opge haald wordt, wil men uitsluitend gebruiken om de toekomstige recreatieruimte „Go-Irm" draaiende te houden. Alleen de bewoners van het ge bouw aan het Van Beethoven- plein kunnen lid worden van de vereniging. „Van Beethoven" za! elk kwartaal een ledenver gadering houden, waarin het be stuur verantwoording zal afleg gen aan de leden. In het eerste jaar van. haar be staan heeft de vereniging het volgende bestuur: de heer P, H. M. Maas, voorzitter; de heer J. E. de Vries, secretaris; pen ningmeester is mevrouw H. M. van Hees en de heer B. J. Efcer is vïce-voorzitter. Voorts maken mevrouw J. Verploegen en de heer C. A. van Stijn deel uit van het bestuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1973 | | pagina 1