Minder baldadighedenmaar COURANT SCHIEDAMSCHE 1978 begint met branden Kamers gezocht geEiimem 1 dakloos na felle uitslaande brand Middenstand, wil trap van Liesveld naai* Hoogstraat WF/RDM HEEFT MEUWE DIRECTIE Turken tuigëöi! agenten mérf|f kettingen «jj^| i Inbreker besteelt bejaarde Hulp bieden aan crepeergevallen Arts met aaes bedreigd Tonnen olie in Vulcaanhaven Wie zal dat betalen? bnO!rJlZ.'«U ?.I ft-, -ij os!öi-.vwoi^1 iia*nst>. t^»loO eïbgjflaM «o ?*sn 103de jaargang no. 25994 -4 fagiplvs SCHIEDAM EN KETHEL iSB» ONAFHANKELIJK DAGBLAD Eroersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtcndienst 144144 ■Wi rwiK*rtW ri*w- i«»i 111 fReed de brandweéfW^èardingen af en aan, in de twee buurgemeejiJgnSi^giedam en Maassluis is de jaarwisseling tamelijk rustig verlopen. „Minder baldadigheden, jnaacjaeei meer vuurwerk", conclu deerde de Schied^ms^p^litie, en daarom hield de brandweer nauwèlf&ia'6een oogje in het zeil. „Een ontzettend rommelige start van 1978", mopperde echter in VlaarÖ j Vlaardingen Met kettèrf;' I gen en stukken hout ,h!èö*| j- Stó£r iieö A vi jftieQag^tflQiF: 1 Jongeren op politiéagëdtfea' Üosgeslagen. Een hoofdjfc-| gent brak daarbij cujri' neus, van een brigadier1' J werden beide armen gis*? 1 kneusd. De massale veebtf^ partij vond een kwartiertje^ j na de jaarwisseling plaats- j nabij de kaalslag aan j Van Lcyden Gael, alwdar; een groot kexstboomvinür was ontstoken. I Terwijl agenten dit tafé-' i reel gadesloegen, kwanieh'; de jongeren in de lëef-'^ tijd var ongeveer achttien jaar op hen af, volgens i de politie zonder enige aanleiding. Het begon' op de Binnensingel; daar "yfc len de eerste klappen,'tar«" j wijl nog geen twee minu- j ten later twee andere póli- j bemannen slaag ootvin- 3 jen. De jongeren hadden dch toen naar de kaalslag begeven. 'i'.'-S' I Ondanks de overmacht slaagde de politie erin drie j knullen te arresteren. Van I iet drietal is één gisteren j weer op vrije voeten ge- j sleld. De anderen zitten j nog vast, beschuldigd van a openlijke geweldpleging. LSpecteur G. J. M. Bierllnff. Vele honderden kerstbomen wa ren vorige week al in het ge bied boven de Waterweg in beslag genomen door de poli tie, in samenwerking met de reinigingsdiensten, vanwege het brandgevaar dat bestond. Alleen op vrijdag al pikte de Schiedamse politie vierhon derd bomen in, die vooral in flatkelders waren opgesta- peld. Ook in leegstaande gebouwen werden grote hoeveelheden bomen aangetroffen, Vermoe delijk omdat er vuurwerk bij werd afgestoken, ontstond een felle uitslaande brand in een slooppand aan de Hoofd straat in Schiedam, het vroe gere graanbedrïjf van Egbert. Met drie wagens rukte de brandweer uit. De brand was „kort maar zeer fel" en ver woestte de achtergevel en een groot deel van het dak. Dat was om kwart over één, vijf kwartier na de jaarwisseling. In Vlaardingen was veel meer bedrijvigheid (en terwijl Maassluis. Maasland en Hoek van Holland de uitrukploegen bij wijze van spreken alleen maar appelflappen hadden te bieden). Bieriing: „Op veel plaatsen hebben wij natuurlijk de nieuwja3rsvu- ren gewoon uit laten branden, anders werk je rellen in de hand. Maar daardoor is op veel plaatsen wel het asfalt gesmolten". Ook in Schiedam was dat traditiegetrouw het geval op de hoek Lekstraat/- Nieuwe Maasstraat in de Gor zen, terwijl het grootste vuur in het westen opiaaide. Een zeer onverwachte brand ontstond in het roomse be jaardencentrum De Meerpaal tussen de Willem de Zwijger laan en de Holysingel. Ter wijl in één van de kamers een oude vrouw lag te slapen, kwam een afgeschoten vuur pijl binnenstuiven door het op een kier staande raam. De „dader", J. J. B. R, uit Vlaar dingen, schrok daardoor enorm en schoot onmiddellijk te hulp. Hij stormde het be jaardenhuis binnen, stevende op de kamer af en wist met eigen middelen de beginnen de brand te blussen. Vuurwerk was ook de oorzaak van containerbrandjes in de Eksterlaan en op de Broek- weg, van brand in een post bus aan de Goudsesingel en vermoedelijk ook van brand in eea veriaten pand aan de Nieuwelaan, eveneens in Vlaardingen. In liet met Aste- rix en Obelix beschilderde pand nummer 50 ontdekten twee» surveiUance*agenten veel rommel, die aan het branden was gegaan. Krachtig werd opgetreden tegen de negentienjarige P. van den H. en zijn zestienjarige mak ker H. J. H. (beiden uit Vlaar dingen), die in de Ploris de |duedam - £en zeer fêUéimt- I slaande brand heeft gister- ij jjwgen een bovenwoning--aan de Alei dsstraat in Schièdam- :J j es.t totaa' venvoest. De^ne- :J te^hogc vlammen blakerden zelfs een boom die eèiriphar uit de voorgevel Staat 'f7,4 ^Qorister van nummer k ue 28-jarige uit Surihamë, g. afkomstige E.S.B., is mét hhaï Ll. ..-.Kt® ^üedam Bij een rhbraiak j hgt Fabriplein in Schie- flsm-Wesl is de 74-jangirBe- Jaarde S.S.S. bestolen. inbreker die de woning;Var. ?e Schiedammer bimiin- jwam door over een schutting 5 Muteren en zich doorgaan Joveniicht te wringen!.^- voor ongeveer 800 gul denman Puilen. Vermist wordeiï£t& verse onderscheid in gen, .Yéftn cassetterecorder, bandr"""'**^ WoktVVee faoxen en een"' vier kinderen door de politie overgebracht naar haar zus in Rotterdam. Benedenbuurman H.H. v. B., eveneens afkom stig uit Suriname, is ook voor lopig ondergebracht bij fami lie in de Maasstad, nadat hij door waterschade zijn woning moest verlaten. De brand in de woonkamer werd 's morgens ora kwart over zes ontdekt door de vrouw die het door de rook op bed benauwd had gekre gen, Zij slaagde erin haar kin deren van drie, vier, zes en acht jaar in veiligheid te bren gen. daarbij geholpen door buurman G. die daarvoor on dermeer een ruit intrapte. De brandweer rukte uit met vier v/agens en was het vuur na een kwartter meester. Haar de oorzaak wordt nog een nader onderzoek ingesteld door des kundigen van politie en brandweer. Vermoed wordt dat een en ander komt door een gashaard. De schade die in de bovenwoning werd aan gericht wordt voorlopig ge schat op 75.000 gulden. De ^bewoonster is verzekerd. Schiedam Wie bereid is een kamer te verhuren aan mensen die :om welke reden dan ook) op straat komen te staan, is meer dan welkom bij de Trechter, het werkJoos- heidsproject aan de Broersvest. Binnen twee weken zal de Trechter een op roep plaatsen aan de bevolking om goede kamers te verhuren, tegen redelijke prijs, aan mensen die anders in grote moeilijkheden zouden komen. „Een noodgedwongen nieuwjaarsactle", peinst Hans Verlinde, secretaris van het pro ject. „Volgens wethouder Collé is een crisis centrum veor mensen in sociale nood hele maal niet nodig, ma^r dat is larie. Bij ons blijkt geregeld hoe groot die geestelijke el lende kan zijn^ Met de actie willen wij in elk geval de crepeergevallen, al vind ik gevallen een rotwoord, proberen te helpen". De Trechter hoopt na de oproep een adressen bestand op te bouwen van kamers, die kun nen worden verhuurd. Verlinde: „Veel werklo zen. die op een kamer wonen, moeten vaak voldoen aan heel strenge eisen, zoals op tijd binnen zijn, Of zij moeten een heel hoge huur betalen wat ondoenlijk is voor mensen met een uitkering. Of de kamerhuur kan 20 slecht geregeld zijn, dat zij elk moment eruit kunnen worden gezet. Problemen, die op die manier kunnen rijzen, willen wij met een eerste aan zet proberen op te vangen. En als dat nodig is, zal verdere begeleiding worden aangebo den". Met de op handen zijnde actie wil de Trechter niet gaan zitten op de stoel van het JAC, het Leger des Heils of de politie (Verlinde: „V/ij zoeken geen pleeggezmnetje of een onderko men voor één nacht") en ook wil de Trechter voorkomen dat „iedereen" komt aankloppen om een kamer. „Het gaat ons om die mensen, die het werke lijk. nodig hebben. Met tachtig adressen zou den wij meer dan tevreden zijn. Veel mensen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, zijn daar- mee geholpen. Wij begrijpen dat veeJ mensen niet zomaar een kamt-,* durven verhuren. En dat is een beetje jammer. Al zouden sommige mensen maar zeggen: ik sta niet te springen maar Dan rijn wij al een heet eind", aldus Hans Verlinde Bij de Trechter heeft de projectgroep over de problematiek gesproken met de rechtswinkel en stichting maatschappelijk werk. maar. vol gens Verlinde, het moet niet bij praten blij ven. „De actie is een dringende noodzaak. Vroeger 1 ad je in het Proviniershuis twee woninkjes tdie als noodopvang dienst deden. Maar deze staan ook al niet vrij meer/ zij zijn permanent bewoond". Via advertenites in plaatselijke bladen hoopt de Trechter een aantal Schiedammers warm te kunnen maken voor de actie, waarmee de kamerbewoning in de stad ook aanmerkelijk kan worden verbeterd. Het telefoonnummer van het werkloosheidshroject is 010-265255. Vijfdelaan met rotjes grote schade aanrichtten in een te lefooncel. Boeken waren ver brand. de cel was onbruik baar geraakt. Het duo had de zakken vol vuurwerk. De poli tie zoekt uit, of het tweetal ook de schade in een telefoon cel aan de Dirk de Derdelaan op hun geweten heeft; daar was ondermeer de hoorn uit het apparaat gerukt. Sclüedam Een nog onbeken de man heeft gistermorgen een Turkse arts in zijn wo ning aan de Nieuwe Damlaan bedreigd met een uitbeenmes en vermoedelijk een pistool. Na een korte worsteling is de ongeveer 25-jarige man," ver moedelijk ook een Turk, ge vlucht. Met een donkere zonnebril op en met het verzoek de 59-jari- ge arts H. O. O. even onder vier ogen te mogen spreken kwam hij 's morgens om één uur de woning binnen. Een maal in de behandelkamer eiste hij geld. De arts verzette zich daartegen en slaagde erin het nies af te pakken, waarop de overvaller de benen nam. Vlaardingen Ruim twee ton stookolie is gisterochtend over de Vulcaanhaven uitge vloeid; dit ernstige milieu-in cident deed zich voor ter hoogte van de HVO-fabriek. Het Noorse vrachtschip zin- ge li ta werd daar gebunkerd door tanker Lichter Vera, maar tijdens de werkzaam heden rar.'tte een leiding los. Een zwart plakkaat kwam over de Vulcaanhaven te lig gen. De rivierpolitie werd meteen ingeseind, en ook de dienst centraal milieubeheer Van Rijnmond (DCMR) werd ingeschakeld. Een onderzoek worth- ingesteld. Vlaardingen De Vlaardingse middenstand wil door het aanleggen van een trap nabij de Hema het winkelend publiek, een makkelijker verbinding bieden tussen het Liesveld en de Hoogstraat. Op het ogenblik, moet men gebruikmaken van de tunneltjes aan weerszijden van bet Licsveldvi&durt, die ..slingerend" hun weg naar beneden vinden- In principe zijn deze tunneltjes aangelegd om ook rolstoelge bruikers een mogelijkheid te bieden zelfstandig naar beneden of naar boven te gaan. Maar de helling in de beide tunnels is van dien aard dat rolstoelgebruikers tenminste op hun hoede moeten zijn. Voor de voetgangers betekent het gebruikmaken van de tunneltjes een „omwandeling". Daarom is men eerder geneigd door de panden van de Hema of C A te lopen om van de Hoogstraat naar het Liesveld of andersom te gaan. Een oplossing voor dit euvel noemt de Vlaardingse middenstand het aanleggen van een trap, die zou komen te liggen tussen de Hema en hobbyartikelenzaak Van Lopik. Aan de Hoog straatzijde zit tussen deze twee panden een opening van circa vijftien meter. Deze loopt breder uit naar de Kuiperstraat, welke een „verdieping" lager ligt. De grond tussen de twee panden is eigendom van de gemeente Vlaardingen: Zij heeft deze aan de Hema in erfpacht uitgege ven. Echter het grootwinkelbedrijf heeft geen plannen met de lap grond (zie ons krant van 28 november 1977). De Hema wil het best afstoten. De middenstand is overigens van mening dat de gemeente moet opdraaien voor de aaniegkosten van de trap. In dit verband wordt een bedrag van drie ton genoemd. De gemeente vindt het op haar beurt „acceptabeler", als de winkeliers zelf in hun geldbuidel tasten. Wethouder voor stadsontwikkeling Bas Goudriaan zegt: „Laat ze het zelf maar betalen. Trouwens, wij hebben'op de afdeling al een bestaand plan liggen voor de aanpak van die tunneltjes naast het Liesveldviaduct. Dat plan ligt er al zo'n anderhalf jaar. Voor de uitvoering ervan hebben v/ij echter geen geld". Een ander bezwaar dat kleeft aan het trapplan van de middenstanders is, dat in het voorontwerp-structuurplan staat opgenomen, dat naast de Hema winkel- en woonvoorzieningen zullen komen. Nu heeft het structuurplan weliswaar geen juridische consequenties, het aanvaarden van het trapplan zou inhouden, dat een derde wijziging in dat structuurplan moet worden aangebracht. De eerste was de verantwoording van de bestemming van een stukje grond aan de Roemer Visscherstraat (waar de NVV-wo- ningen gebouwd gaan worden); de tweede- zal naar alle waar schijnlijkheid worden de bungalow aan het Van Heutszpark, die volgens het oude, maar geldige bestemmingsplan gebouwd mag worden, terwijl de raadsleden vinden da-, „dat ene bungalowtje best geschrapt raag worden"; de derde siructuur- planwijziging zou dan de brede trap tussen de Hema en Van Lopik moeten worden. En dan te bedenken, dat het structuurplan in rijn definitieve vorm nog niet eens is goedgekeurd door de Vlaardingse gemeenteraad. Schiedam Sinds gisteren is er een nieuwe directie bij scheepswerven Wilton-Pij e- noord in Schiedam en de Rot- terdamsche Droogdok Maat schappij op de Heijplaat. Voorzitte van de directie is drs Wil —3, die al directielid was. Hij krijgt in de stal' naast zich: J. C. Meicherts (voor re paratie en machinefabrieken) cn W. Zipp (nieuwbouw) Vorige week is hun benoeming door de raad van bestuur van het Hijn-Schfcide-Verolme- concern, waarhij WF en RDM zijn aangesloten, aan de on dernemingsraad bekendge maakt Na het vertrek van ir. Bart Wil- ton, in de lente van vorig jaar. bestond de directie van beide werven uit drs Bos en ir Otto van der Vorm. De laatste ver trekt echter medio februari naar scheepswerf Boe Ie (vesti gingen in Krimpen en Schie dam), waar hij directeur wordt;. Drs W. Bos, voorzitter van de nieuwe directie van WF en RDM. Als bedrijfsdirecteuren zijn met ingang van gisteren benoemd: ir P. R. Eysker (offshorel ine uwbo uw RDM), ir W. den Duik (machinefabriek RDM) en H. L. D. Keelbaas (repara tie Wf).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1