SCHiEDAMSCHE COURANT Politie in jaaroverzicht Voortaan mag dat actievoeren Verzoek bijdrage .Politie kan militaire scholing niet missen KetheUappers stellen gemeente aansprakelijk Van Dop benoemd tol korpschef Ik necfii dëprotf Bouwen in de Dijkpoider! Borstonderzoek: RIJNMOND NOGMAALS MET KLEM: gfifü Korpschef Ben van Toledo: Voor verzakkingen na verandering waterpeil: Kamer van Koophandel Wilton weer voorzitter Dinsdag 3 januari 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -403de jaargang no. 25995 -4 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtondienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Agressiviteit stijgt enorm Vlaardingen Conform de landelijke ten dens is ook het aantal agressieve delicten in Vlaardingen verleden jaar enorm geste gen. In vijf jaar tijd is het aantal gestegen van 88 naar 415 gevallen. In 1976 bedroeg dat aantal nog 375. De landelijke cijfers: 51.000 in 197S en 62.ÖCQ gevallen verleden jaar. Andere opvallende cijfers die genoemd worden in bet jaaroverzicht van de Vlaar- dingse politie zijn van mishandelingen en vernielingen. Het aantal mishandelingen in Vlaardingen is ten opzichte van 1976 met maar liefst 30% gestegen. Ook het aantal vernielingen (dat tenminste is aan gegeven) steeg van 269 is 1976 maar 285 in het afgelopen jaar. Het laatste getal betreft alleen de eerste elf maanden van 1977, omdat alle cijfers over de maand december nog niet zijn verwerkt De ver nielingen gepleegd in 1977 beliepen een bedrag van ongeveer 170.000 gulden. Bijna de helft van dit bedrag betrof vernielin gen aan geparkeerd staande voertuigen, namelijk 72.000 galden. Het aantal bedreigingen en vechtpartijen in en nabij cafés en (jeugd-)socteteiten is in belangrijke mate gestegen. Vele malen moest assistentie worden verleend, daar groepjes jongelui de rust verstoorden. Ook overige baldadigheden gepleegd door groepen jongeren namen in sommige wij- ken ernstige vormen aan. Dit jaar zal de politie dan ook extra, gerichte, baldadig heidscontroles uitvoeren. Het aantal misdrijven is ten opzichte van 1976 iets afgenomen. In 1976 werden 3060 en verleden jaar 2956 misdrijven in Vlaar dingen gepleegd. Het aantal inbraken daalde van 836 in 1976 naar 720 in het afsciopen jaar. Een ander geruststellend feit is, dat straatroof en zakkenrollerij te verwaarlozen valt Tweemaal kwam een straatroof voor en zakkenrollers sloegen achtmaal in het afgelopen jaar toe. Verkeer Het aantal aanrijdingen in het verkeer is licht gestegen. In 1976: 1518 tegen 1535 in 1977. Het aantal verkeersdoden bleef ten opzichte van 1976 hetzelfde, namelijk vijf. Wegens technische gebreken moesten 284 voertuigen naar het bureau worden ge bracht Het befaamde „drankartikel" werd in het afgelopen jaar door 150 perso nen overtreden (tegen 115 in 1976). In totaal werden 330 personen niet in staat geacht hun voertuig te besturen en kregen een rijverbod opgelegd. In 1976 kregen 357 bestuurders een rijverbod. Het «anfol overtreders van de maximum-snelheid steeg iets: van 1280 in 1976 naar 1300. Er werden regelmatig snelheden gemeten van 150 A 160 km per uur. Het aantal „door- roodlicht-rijders" is ia de drie jaar, dat de roodlichtcamera's in gebruik zijn, opge lopen tot 3200. Vaak moest de camera buiten werking worden gesteld, daar het foto-aanbod niet kon worden verwerkt Het afgelopen jaar werden 12^U0 bekeu ringen uitgedeeld, waarvan 3500 voor fou tief parteren. Vreemdelingen Het aantal in Vlaardingen verblijvende vreemdelingen is vrijwel constant geble ven, namelijk 3200. Het aantal illegalen nam toe; 67 werden het land uitgezet, tegen 34 in 1976; bijna een verdubbeling. Meer vreemdelingen brachten hun verblijf door in een hotel: 2818 tegen 2464 in 1976. Schiedam Het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor het Tubero va-borstonderzoek 1 blijft voorlopig nog. Wethou- der Eef Collé wil dat nog niet afschaffen, ondanks het Her baalde verzoek daartoe van 1 CD A-raadslid Els Hellwig- Kuipers. De gevraagde 3,50 zou brood- l nodig zijn omdat anders ande- re zaken op het gebied van de - volksgezondheid moeten af- i vallen. Verdere discussie - daarover verwijst de CPN- 1 wethouder naar de toekomsti ge gezondheidsraad. Wel stemde Collé er onlangs mee in de onderzoekcentra in de diverse wijken van Schie dam beter zichtbaar te ma ken, naar aanleiding van de kritiek die vorig jaar op de bereikbaarheid werd gespuid, met name in Nieuwland. Aan de dienst gemeentewerken zal nu worden gevraagd duidelij- t ke wegwijzers te plaatsen. Tevens is besloten het college van burgemeester en wethou- ders te adviseren de bijsluiter bij de oproep voor het perio dieke onderzoek in drie talen te doen drukken. Daarbij zul len de meest voorkomende ta len van de buitenlandse werk nemers in Schiedam moeten horen, Maasland Het dagelijks be stuur van het Openbaar li chaam Rijnmond heeft nog maals met klem erop gewezen, cat in het ontwerp-streekplan Zuid-Holland-West wordt opge- i nomen dat het gedeelte van de niikpolder in Maasland be bouwd moet worden. Het be treft hier met name het gedeel- - te ten zuiden van rijksweg 20. nJjnmond heeft zijn angst (géén woningen in de Dijkpoider!) I Wederom vermeld in een be- jaarschrift aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland. de jaren na 1986 is de Dijkpol- der waarin 2000 A 2500 wonin- Sen gebouwd kunnen worden, i ^dig - vindt Rijnmond - voor 1 de verdere, evenwichtige uit- treidting van Maassluis, j Rij n-nondbestuurd eren stel- u ^arne op de rechter 5 Maasoever is geen vervangende j bouwlocatie beschikbaar.Gelet het feit, dat het merendeel de arbeidsplaatsen en cen- «umvooraeningen op de n°ordelïjke oever liggen en de j*ververbindingen reeds zwaar telast zijn, dient een bouwloca- nooridelijke oever ver- y; de voorkeur te hebben boven op de zuidelijke oever". Elk jaar, op elke nieuwjaar- sMsfuif ven de gemeente Schie dam, zal het één actiegroep geoorloofd zijn op officiële wijze terug te blikken op het voor gaande jaar en door de mi crofoon wensen uit te spre ken ten overstaan van de aan wezige „burgerij". Die toezegging heeft het actie comité voor huisvesting van jon geren (KJS) ontlokt aan burge meester drs. Arie Lems, tijdens de demonstratie die gisteravond werd gehouden in het Scfite- damse stadskantoor. Verliep de zogenaamde 1978-borrel In Vlaardingen en Maassluis vlek keloos, althans wat het pro gramma betrof, in Schiedam wa ren veel Wikken gericht op de demonstratieve borden van het onderhavige comité, dat met de actie baanbrekend werk ver richtte voor actiegroepen in de toekomst. Hoe de bedoelde nieuwjaarsbetogen geregeld zuilen worden, moet nog worden vastgesteld. Naast prins Carnaval zorgde het comité voor lichte bombarie. Gewezen werd op de resultaten van de stuurgroep voor alleen staanden en tweepersoonshuis houdens, die in Schiedam al een jaar aan de gang is, onder voorzitterschap van Lems, en waarvan volgens het comité het enige oordeel nu is: het intrap pen van tfe bekende open deur. „Er is behoefte aan woningen. Woopie. Dat wisten we al jaren geleden. Moet daarvoor een stuurgroep een jaar aan de siag?" akjus woordvoerders van het Komitee Jongerenhuisves ting Schiedam. Honderden Schiedammers be zochten de gem een te tij ke re ceptie, en In Vlaardingen was het zelfs nog drukker. Bleven alle wethouders tot het „bittere" eind (in de grote buurstad was dat niet het gavai), een grote hoeveelheid Viaardingers woon de de spannende toespraak van burgervader Wim Kieboorn bij. Evenals vorig jaar hebban ook de Maassluizers van de gele genheid gebruik gemaakt om het gemeentebestuur een voor spoedig 1978 en veel wijsheid bij het besturen van de eerste stad aan de Waterweg too te wensen. Direct al na begin van de nieuwjaarsreceptie in het ontmoetingscentrum Koningshof moest men al In de rij gaan staan om de goede wensen met een handdruk te kunnen be krachtigen. Hel wachtBn ward met aileen beloond met een hapje en een drankje maar ook door vrolijke noten door levende muziek. Vlaardingen De politieman kan een opleiding tot semisoldaat niet meer missen. Gezien de gebeurtenissen in het afgelopen jaar is de Vlaar- dingse politiecommissaris, Ben van Toledo, tot deze conclusie gekomen. Hoewel Vlaardingen nog niet te maken heeft gehad met de meest ernstige vormen van criminaliteit kapingen en gijzelingen werd de politie er indirect wel mee geconfronteerd, vanwege de vele bijstand die aan andere korpsen werd verleend. In totaal beliep deze bijstand 3800 manuren. „De harde vormen van criminaliteit, die ons tot voor kort onbekend waren in ons land en waar aan inmiddels menig collega van ons ten offer viel, maken het noodzakelijk om politiemensen min of meer militair te scholen. Vandaar de ME (mobiele eenheidj-opleidmg te Woensdrecht, al smede de ME-oefemngen op de Veluwe", aldus de Vlaardingse korpschef gistermiddag tijdens de beedigmg van vijf nieuwe korpsleden voor Vlaardingen, Hij deed een beroep op de ervaren politiemensen te zorgen dat de pas afgestudeerde collega's worden gevormd tot volwaardige leden van het korps. Zonder de naam Kalma te noemen, stelde Van Toledo hem wel duidelijk als voorbeeld toen hij de nieuwkomers en de overige korps!eden wees op hun recht van vrije meningsuiting. Dit bete- kent volgens de korpschef niet dat de politiemen sen onder het mom van vnje meningsuiting bezig kunnen zijn met een levenswijze, die daarmee in strijd is. „De afgelegde eed legt ons het „Noblesse oblige" op: dus trouw, loyaliteit en discretie". Schiedam Twaalf KetheUap pers en de kerkvoogdij van de hervormde dorpskerk stel len de gemeente aansprake lijk voor de gevolgen van eventuele grondverzakkin gen. Burgemeester en wet houders heeft men daar per aangetekende brief van op de hoogte gesteld. De oorzaak van de verontrus ting in de oude dorpskern van Vlaardingen De heer D. van Dop, hoofd inspecteur bij de politie Vlaardingen, is gisteren door de commissaris van de Koningin beedigd tot korpschef van de Friese gemeente Achtkarspelen. De taak van Van Dop zal in eerste instan tie zijn het opzetten van een gemeentelijk politie-apparaat. Tot voor kort beschikte deze gemeente nog over Rijkspolitie. Nu deze gemeente meer dan 25-duizend in woners telt krijgt rij nu gemeentepolitie De heer Van Dop is drie jaar werkzaam in Vlaardingen geweest. Met vrouw en twee kinderen verwacht hij rond half februari naar Achtkarspelen te verhui zen. Schiedam Ir. Bart Wilton is vanmiddag gekozen tot voorzitter van de kamer van koophandel en fabrie ken voor Rotterdam en Be neden-Maas. „Wanneer men in bepaalde kringen de idee heeft dat de kamer van koophandel uit een groep sherry-drin kende oudere heren be staat, die ach tegoed doen aan de bijdragen van het bedrijfsleven, dan is er iets fundamenteel mis met het imago van de kamer. Dan moeten wij daar zelf iets aan doen," zo sprak Wilton ondermeer bij het aanvaar den van het voorzitter schap. De oud-directeur van de grootste Schiedam- se werf was al eens voorzit ter van de Vlaardmgse Ka mer en volgt de nu de vori ge maand afgetreden mr. J. R.pH. van Schaik op. Nieuw in het bestuur zijn ook de ondervoorzitters P. Th. Biersma en mr. H. A van Walt Meyer. De heren A. Bosnak en A. J. Fibbe zijn als ondervoorzitters in het nieuwe bestuur gebleven. KetheJ is het feit dat de ge meente enige tijd geleden het grondwaterpeil heeft veran derd voor de aanleg van het nabijgelegen park, zoals wij reeds op maandag 31 oktober meldden. Ook de stroomrich ting in de reeds bestaande sloten zou zijn veranderd voor de onlangs m het park gegra ven sloten en vijvers. De buurtbewoners zijn van me ning dat dit alles kwalijke ge volgen zal hebben voor de terp waar de Middeleeuwse Uerk het middelpunt van vormt. Een gesprek dat in oktober met een paar deskundige gemeen teambtenaren werd gevoerd heeft hen net gerustgesteld. Tn de aangetekende brief aan het college van b en w wordt dan ook nogmaals om ophel dering gevraagd. De huiseigenaars die het schrij ven hebben ondertekend wil len de toestand van hun huis op foto's vastgelegd krijgen. Met die opnames zou men la ter kunnen aantonen dat de verwachte scheuren pas in de muren kwamen toen het wa terpeil was veranderd. Deze maand gaan de KetheUappers uitzoeken of eigen foto's een bewijs kunnen vormen of dat de gemeente die moet maken, omdat die aansprakelijk wordt gesteld en mogelijk met een vergoeding over de brug moet komen. Dit nieuwsblad, waarin u al net nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd m combinatie met het Rotterdamsch Nieuws blad. Stuur mij du nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe mcombinatie met: flotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Woonpl Tel Deze bon tn open envelop zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1