SCHIEDAMSCKE SOURANT Rijksweg 19 nu tachtig mij:1 j oe ii In 't voorjaar beslissing r indhoos vernielt kantoor waterstaat Oudste raadsleden hebben neg wel zin Vijf aannemers genoemd voor renovatie in Jetigdiiaveii waagt geld voor nieuwe peuterspeelzaal IN KERK BESTOLEN Maassluis heeft 1231 buitenlanders Eerste paal woningen aan Willemskade Groen licht voor woningbouw Geraamde kosten fors gestegen: Traject Vlaardingen- Delft Bejaarde valt door windvlaag Verbouwing politiebureau Drukte op deebaads- receptie sêsl.- Eén man licht gewond Niet doen alsof CDA plaatsetijk één geheel is" ERTAN m Woensdag 4 januari 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 25996-4 pagin/VS Broersvest 3 - telefoon administratie 26809! redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De 52-jarige voor man A- M. de V. mist dertien betaalcheques en pas. Deze zijn uit zijn jas gehaald ter wijl die m de garderobe ven tte Singelkerk hing. De nog onbekende dief heeft inmid dels reeds vijf cheques 4 hon derd gulden verzilverd. Stad genoot M. W. de V. werd ook bestolen. De 33-jarige mon teur heeft bij de politie aan gifte gedaan van diefstal van een cassetterecorder ter waar de van 185 gulden. Deze werd uit zijn Citroen gestolen. Het dak van de Eend ts hiervoor opengesneden. De aangerichte' schade bedraagt 200 gulden. Met een valse sleutel is een in breker ook binnen gekomen jn de woning van de 17-jange H. J. aan de Lekstraat. De Schiedamse mist 325 gulden uit een geldkistje. Maassluis Het aantal geregi streerde buitenlanders bij de vreemdelingendienst van de gemeentepolitie Maassluis be draagt sinds 31 december vo rig jaar 1231. Dit betekent, dat het aantal buitenlanders ten opzichte van 1976 met bijna 250 is toegenomen. De groot ste groep wordt gevormd door Turken: 578. Op de tweede plaats komen de Marokkanen met 122 personen. De derde plaats wordt ingenomen door Groot-Brittannie met 104 per sonen. In totaal telt Maassluis 3? nationaliteiten. In 1977 werden 35 illegalen uit Maas sluis het land uitgezet In 1976 waren dit er 23- Schiedam Voor nieuwbouw aan de Wiltemskade wordt nog deze maand de eerste paal geslagen. Waarschijnlijk over veertien dagen. In een klein jaar tijd realiseert het Rotterdamse aannemers bedrijf MUWI dan in totaal twaalf woningen: zes met twee kamers en zes met drie kamers. Vorig jaar rijn daar reeds een paar oude pakhui zen voor gesloopt De vier etages hoge nieuwbouw naast de verffabriek van VE- VEO komt in de vnje sector te liggen, koop zal worden door Gerard Bakker BV,~éen makelaarskantoor in de Maas stad. Eigenaresse is nu nog beheersmaatschappij CO- BEB, dat eveneens aan de Willemskade in Schiedam- Zuid is gevestigd. Schiedam Voor de bouw van 128 woningen bij het reeds in aanbouw zijnde winkelcen trum Sethei is groen licht ge geven. Gedeputeerde Staten van Zuid-HoÜand gaven hun toestemming aan het besluit van de gemeenteraad .waarbij' voor de bouw een krediet is verleend van bijna tieneneen- half miljoen De kosten voor de aanleg vaö rijksweg 19 ziïn voor dit jaar weer fors gestegen. Alleen al het traject tussen Vlaardingen en Delft gaat volgens de begro ting tachtig miljoen gulden kosten. Dit betekent een stijging van vijf miljoen gulden ten opzichte van het vorige jaar. Vergeleken met de stijging zoals die vorig jaar werd begroot valt dat verschil nog enigszins mee. Toen begrootte rijkswa terstaat de aanleg van de weg, die een schakel vormt tussen een snelle verbinding van Amsterdam naar Brussel en leg verzet. Zijn minister Tjerk Westerterp liet er bij rijn ver trek echter geen gras over groeien: „Die weg moet er komen", stelde hij. Politici van de regeringsverant woordelijke partijen hebben inmiddels diverse malen hun voorkeur voor de aanleg van de rijksweg uitgesproken. Of de Tweede Kamer de weg, die opgenomen is in de structuur- nota verkeer en vervoer, zal „slikken" is nog de vraag. Wat inmiddels wel vaststaat is dat het deel voorbij Delft na bij Den Haag waar de weg in noord-oostelijke richting naar Ypenburg afbuigt en uitkomt op rijksweg 4 zal worden aangelegd. Daar vormt de weg namelijk een deel van de nieuwe r randweg. Luxemburg, op tien miljoen gulden meer dan wanneer de weg in 1976 was aangelegd. Reden van deze geringere stij ging dit jaar ligt deels aan het grondwerk, dat het aanne mingsbedrijf Oostenrijk bv voor het traject Delft-Vlaar- dïngen inmiddels heeft uitge voerd. Het Rotterdamse bedrijf voltooi de het werk ongeveer een jaar geleden. De aanwezigheid van een groot bord in Vlaardin gen, dat suggereert dat Oos tenrijk bv nog steeds met de werkzaamheden bezig is, ver klaart directeur J. Boniet een voudig: „Niemand heeft ons opdracht gegeven het weg te halen dus genieten we zo van een leuke, gratis reclame." Gespeculeerd Over de vraag of de njksweg door Midden-Delfland uiteind elijk al dan niet ral worden gerealiseerd wordt nog steeds hevig gespeculeerd. Ex-staats- secretaris Michel van Huiten van verkeer en waterstaat heeft rich altijd tegen de aan-. Schiedam Door een wind vlaag is gistermiddag in de wijk Groenoord de 81-jarige G. Magitto geveld. De vrouw uit Schiedam viel op het Sibeliuspleïn. Met een ge broken heup moest zij daarna door een ambulance van de GG en GD naar hel Noletzie- kenhuis worden gebracht Vlaardingen Burgemeester Wim Kieboom rekent eiop dat het Vlaardingse hoofdbu reau op de lijst voorkomt van politiebureaus die binnen vijf jaar nieuwbouw mogen ple gen of mogen uitbreiden/ver bouwen. In bet voorjaar zal bekend worden of Vlaardin gen inderdaad op deze lijst van het ministerie van bin nenlandse zaken staat, en hoe boog. In het ongunstigste ge val kan het op z'n minst nog vijf jaar en voordat met de h* ige uitbreiding van h «au aan de Delft- sevee. xan worden be gonnen. De eerste plannen voor uitbrei ding stammen reeds uit 1967. De situatie is nu zo, dat twee ADVERTENTIE dagverblijven voor arrestan ten m gebruik zijn als type- en theoriekamer. Voorts zijn m verband met ruimtegebrek 20 korpsleden ondergebracht m een dependance. Burgemeester Kieboom over de uitbreiding: „Vlaardingen staat op de prioriteitenlijst van de provincie Z-Holland. Hoe hoog we staan op de landelijke lijst kan ik met zeg gen. Daar krijgen we pas m het voorjaar emg inzicht in. Ik verwacht gewoon bij die groe- p te horen die in de komende vijf jaar mag gaan uitbreiden. Gesteld, dat wij dan mogen uitbreiden in de periode 1978 tot 1980 dan behoort het zeker tot de mogelijkheden om dit jaar nog met de verbouwing te starten". De verbouwijg komt m het kort hierop neer, dat de voorgevel van het politiebureau zal wor den gewijzigd, de hoge trap verdwijnt en de mgang aan de zijkant van het gebouw komt aan de Delftseveerweg. Ver der zal er een vleugel (twee bouwlagen) langs het gymnas tieklokaal worden gebouwd. De totale kosten, gerekend naar het prijspeil van 1976, bedragen zes miljoen gulden, Schiedam Jeugdhaven- Nieuwiand wii een nieuwe peuterspeelzaal. Om voor dat doel naast het gebouw aan de Albania straat een porto-ca- bin neer te kunnen zetten heeft men een bedrag van 85.000 gulden op de begroting voor dit jaar gezet. Deze ïs reeds ingediend bij de ge meente en het ministerie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk. In het wijkcentrum aan het Dr Wibaulplem is ook al een peu ter speelzaal gepland. Ook ai wordt die bij de komende ver bouwing gerealiseerd, wil men toch naast de Jeugdha- ven een porto-cabin. Twee van dergelijke peutervoorzie- xungen zouden in Nieuwland wel nodig zijn. De huidige zaal in de kelder van de Jeugdhaven voldoet met aan de eisen en is met onge veer 45 kinderen vol. Boven dien is er een grote wachtlijst, die nog dagelijks groeit. „Mo menteel is er geen peuter-toi let", aldus Hugo Koole, een van de sociaal-cultureelwer- kers, „verder vmden een hele boel mensen het maar niks dat de peuterzaal in de kelder is. En ook zijn er mensen die denken dat we bij de kerk horen. Dat zou dus moeten veranderen". Wanneer men subsidie krijgt en de peuterspeelzaal inderdaad naar een porto-ca bin verhuist wil men de kelder van de Jeugdhaven meer voor de schoolgaande jeugd openen. Nu kan dat alleen na vier uur wanneer de peuters zijn ver trokken In het clubhuis zou men echter best ook in de pauzes van de omliggende scholen open willen zijn. „De scholieren hoeven dan met meer m de portieken van de flats hier m de buurt te gaan staan, Buurtbewoners hebben daar onlangs nog over ge klaagd", aldus Hugo Koole. Hoek van Holland In een informele sfeer, zonder toe spraken, belegde het dagelijks bestuur van de Hoekse deel- gemeenteraad disdagavond in wijkgebouw De Hoekstee een gezellige nieuwjaarsreceptie. Terwijl buiten een complete storm woedde, werden binnen in het gebouw handen ge schud en dé goede wensen kwamen over en weer. Veel vertegenwoordigers van ver enigingen en organisaties, al smede vertegenwoordigers van politieke groeperingen maakten van de gelegenheid gebruik „hun gericht te laten zien" op deze receptie. Ook veel inwoners van Hoek van Holland die geen officiële functie bekleden kwamen trouwens hun goede wensen aanbieden. Het nieuwjaars borreltje van de deelgemeen- teraad werd gewaardeerd en volgende week dinsdag, in de eerste deelraadsvergadering van het nieuwe jaar, zal voor zitter L. van der Houwen zijn nieuwjaarsrede uitspreken waarin traditiegetrouw alle zaken op een rijtje worden x Een ruïne van planken blesl er over. toen terstaat was getrokken. de windhoos over het gebouw van rrjkswa- ,Een teuke gratis reclame Hoek van Holland Een compleet vernield kan toor van de dienst van Rijkwaterstaat aan de Stationsweg, dat was de belangrijkste schade die werd aangericht door een windhoos die dinsdag rond twaalf uur over Hoek van Holland trok. Ongeveer tien personeelsleden van water staat, die in het houten kantoor aan het werk waren, kwamen met de schrik vrij. Slechts één van hen werd licht gewond. bleek met bestand tegen de windhoos „Het dak van het gebouw werd compleet opgelicht en meters verder weer neergesmeten", zo vertelde een geschrokken functionaris die m het gebouw aan het werk was, samen met een tiental colle ga's. „Het is onvoorstelbaar dat er niemand gewond werd, want binnen enkele seconden ontstond er enorme chaos van gebroken balken en gescheurde wanden De windhoos werd vooraf gegaan door een inkt- Na de windhoos werd Hoek van Holland bedolven zwarte duisternis en tijdens het daarop volgende hevige onweer bereikte de wind plotseling een ongekende kracht. In Hoek van Holland vlogen dakpannen door de straten waardoor enkele auto's werden beschadigd. Het houten waterstaatskantoor aan de Stationsweg onder een snel neervallend pak sneeuw dat echter een uur later alweer verdwenen was Voor zover bekend hebben zich verder geen ongelukken voorgedaan. Wel is er m de Hoek vrij veel schade aan ingewaaide ruiten en ver nielde daken Schiedam De kans is groot dat de twee oudste leden van de gemeenteraad, Cees Lans bergen (63) en Piet Poot (67) na de verkiezingen van dit jaar toch in de raad blijven zitten. Beiden zijn üd van het CDA, maken al sinds de jaren zestig deel uit van het Schie- damse gemeentebestuur en zijn afkomstig uit do agrari sche sector. Zowel Poot als Lansbergen, de nestor van de raad. hebben overwogen met het raadswerk te stoppen, vanwege hun leef tijd en ook gezien het feit dat binnen het CDA enkele jonge ren enthousiast leken. Door slaggevend voor partijgenoten om aan te dringen op hun kandidatuur was het feit, dat beide „ouwe rotten" bij de verkiezingen m 1974 een aan zienlijk aantal voorkeurstem men kregen. Boer Lansbergen: „Er is nog altijd een duidelijke Kethelse gemeenschap. Een vaste saamhorigheid". Vlaardingen Binnen de projectgroep stadsvernieuwing Vettenoordsepolder zijn vijf aannemers genoemd, die m aan merking komen voor het opknappen van de zogeheten „nader-cndenzaek"-womn- gen. Het vijftal is: de SSN, Van de Luytgaarden, het bouw- en renovatie- team Vlaardingen, Muwi en Van der Waal. Volgende week woensdagmiddag wordt op een bijeenkomst van de pro jectgroep in de VOP-keet een concept advies behandeld Als hiermee akkoord wordt gegaan, zal aan het college van burgemeester en wethouders de voor dracht van het vijftal kandidaten worden doorgespeeld. Op zijn beurt kan het col lege de dienst van gemeentewerken in schakelen om te controleren of de vijf aannemers al of met in aanmerking ko men. De voorbereidingen voor het nader onder zoek verlopen tot nu toe soepel. Het Rotterdamse architectenbureau Van As- peren Sc Hallema heeft de 63 woningen inmiddels nader onderzocht. De op dracht, die het college aan het architec tenduo had gegeven, luidde; „Kijk eens of die pandjes nog gerenoveerd kunnen worden!" Het betrof hier woningen, waarvan de bestemming niet bekend was. In het VOP-aktieplan staat dat de 63 woningen nader onderzocht moeten worden. Afhankelijk van het resultaat zou dan gezegd kunnen worden of de woningen gerenoveerd zouden worden óf gesloopt. De uitslag van de ondervindin gen van Van Asoeren Hallema was; „Er k&n gerenoveerd worden. De wonin gen zitten technisch nog solide genoeg in elkaar". De eerste vraag, die aan het vijftal wordt voorgelegd betreft de prijs, waarvoor gedacht wordt de woningen op te knap pen. De hoogte van de mogelijke aan- neemsom is enorm belangrijk voor de onderhandelingen met de Provinciale Di rectie voor de Volkshuisvesting Of, wan neer de renovatie méér dan 55 000 gul den per warung zou gaan kosten, met het ministerie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening De PDV heeft al laten doorschemeren, dat het met een volledige, „uitgeklede" renovatie van de 63 woningen wel goed zit. „Maar dan moeten we eerst de pnjs van de aanne mer weten", aldus de PDV. Boer Lansbergen (links) staat als senior van de raad 2P- KVP-vöordraclit „op de wip" zoais hij zelf zegt oij CHu er Poot valt het katholieke voorste! we! in aoede aarde. a Of beide confessionelen inder daad op de definitieve verkie zingslijst zullen komen, hangt af van de vergaderingen die daarover nog moeten worden gehouden Een voordracht is nog niet bekend. Tot nu toe heeft alleen het CDA-lid Wim Poels onze krant laten weten, dat hij ruet een nieuwe raads periode wil volgen Maandag-) avond 2ei hij meer tijd voor zijn gezin te willen maken Poot- „Het is natuurlijk koffie dik kijken De drie verenigin gen. waaruit het CDA u> ge vormd, moeten zich nog over de gezamenlijke lijst buigen Bij ons van de CHU is in elk geval het K VP-voor stel goed gevallen. Ik dacht' bij de ARP ook wel Dat onderscheid ma ken wij nog steeds Zolang het CDA landelijk nog wordt ge zien als een federatie, moet je niet op de situatie vooruitlo pen en doen alsof het plaatse lijk een onwrikbaar geheel Evenals Poot, die de afgelopen tijd de meeste schriftelijke vragen van de raad heeft ge steld, over allerlei voorvalle tjes, heeft Lansbergen zich beschikbaar gesteld. Op de KVP-voordracht staat hij „op de wip". Gistermiddag zei hij- „Ik heb aanvankelijk laten doorschemeren, dat ik weg wd, want het is goed dat er jongeren bij komen Aan de andere kant' ik ben nog ge zond, en een stuk rustiger en ervarener geworden. En het is met aan ie prijzen, dat de routiniers allemaal uit de raad stappen. Daarom stel ik mij beschikbaar en de achter ban moet maar bezien wat weitsehjk is Dit nieuwsblad, waarin u al het mauws uit eigen om geving kunt vindon, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamscb Nieuwsblad, Stuur mij titl nieuwsblad 14dagen gratis op proof toe in combinatie mei: Rotlerdamsch Nieuwsblad De-te bon m epen envelop tonder postzegel storen naar Antwoordnummer 834. Rotterdam V. DEVÈNTKBSTRAAT iri TFL "3 1144. Kooply^nd feoptnd!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1