SCHIEDAMSCHE COURANT Kraakactie gelegaliseerd' Kaalslag niet per sé duurder VEEL HUISWERK VOOR COLLEGE BEBOUWING PALENVELD: Verbouwing Maas! and 8 genieentehu is krijgt gestalte -Comité maakt Gusto-brochure J Complot met CDA en VVD? Ik neem de proef 1 Adesn- pauze voor sigaren- I handelaren I Huisvestingsvergunning voor Turks gezin: Grondwaarde hangt van het houwen af" EERSTE PAAL WINKEL - COMPLEX Amendementen en motie op meerjarenbegroting Donderdag S januari 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 25997 - 6 PAGINA'S Broersvesl 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vishandelaren willen politieke rel Vlaardmgen De visverwerfeende industrie, gegroe peerd rond de tïesthavenkade en Vetteoordskade is uit op een politieke rei. Dit in verband met de plannen van de gemeente Viaardingen om op het Palenveld dat grenst aan de Vetteoordskade tien a twaalf woningen te bouwen. De heer X van der Drift van firma Warmeio Sc Van der Drift aegt: „Zoals de zaak nu behandeld wordt, loopt het de spuigaten uit. Op 14 november hebben wij een gesprek gehad met wethouders Goudriaan en Van der Velden. Wij maakten onze bezwaren kenbaar. Maar het kwam erop neer dat onze bedrijven wel kunnen inpakken." Naast genoemde firma rijn de mensen van haring-, vis- en fusthan- del W. Kwakkelstein en Betz Van Heijst's handelmaatschappij ernstig geschrokken van de laatste editie van het gemeentelijk informatiebtaadje „VOP vernieuwt". Hienn worden mededelin gen gedaan over de geplande nieuwbouw (ir> totaal ongeveer 5? woningen) op het Laxnoenterrein/Palenveld. Een citaat luidt „De inschrijvers uit het sloopgebied hebben van de gemeente de garantie voor een nieuwe woning gekregen Voor de visverwerkende industriëlen was dit de druppel, die de emmer heeft doen overlopen. Eergisteren heeft Van der Drift contact gezocht met WD-fractievoorzitter Henriette Hoogendijk. Vervolgens heeft Van der Drift een telefonisch gesprek gevoerd met liberaal Floor Quasi. Deze heeft op zijn beurt CD A-fractie- voorzitter Jelle Wijnstok over deze kwestie aan de lijn gehad En op zijn beurt onthulde Wijnstok gistermiddag dat hij een telefoontje verwachtte van de vishandelaren. Een complot? De heer Van der Drift zegt: „Het is te dol om los te lopen. Onze bedrijven bestaan al eeuwen. En door 20'n geïmporteerde Amsterdammer (wethouder Goudriaan, red.) moe ten we er straks uit. Het is toch geen wild-west hier!" Hij vervolgt: „Het feit, dat de gemeente woningen belooft aan het Palenveld, noem ik volksverlakkerij." Van der Drift zegt voorts over zijn toenaderingspoging tot VVD en CDA „Deze partijen willen er een politieke stunt van gaan maken." WD-er Quast zal volgende week tijdens de commissie voor economische aange legenheden (woensdag 11 januari) aan voorzitter/wethouder IJs brand van der Velden vragen wat er moet gebeuren met de drie bedrijven. Quast zal evenmin verzwijgen, dat hij het een vreemde zaak vindt, dat de leden van de commissie voor stadsontwikkeling nog niet op de hoogte zijn van de bouwplannen. Quast zit zelf ook in deze commissie en'zegt: „Het is raar te lezen in „VOP vernieuwt" dat de gemeente en de toekomstige bewoners overeen stemming hebben bereikt. Maar ik weet nog van mks. Je moet toch gewoon weten waarhéén gebouwd gaat worden. En dan straks niet zeggen van „Gut ja, die bedrijven staan er ook nog". Kijk, in principe ben ik nog met tegen bebouwing. Dat kan ik pas beoordelen als ik de plannen heb gezien. En wij als raads commissie hadden toch wei op de hoogte moeten worden ge steld." Schiedam Sigarenhande- laars in Schiedam menen dat de rage om in automaten E E Turkse munten in plaats van E E guldens te stoppen al weer E E bijna voortij is. Het hoogte- E punt van de truc met de 50 E kurusmuntst ukken, die maar E vijf cent waard zijn, was al weer een kleine drie maan- den geleden. 1 Tn het Westen, waar veel Turken wonen, is het raak geweest Sigarenmagazijn l De Kroon aan de Westfran- kelandsestraat zag zich on- langs gedwongen zijn siga- rettcnautomaten van de ge-1 l vel te halen. „Mede door die E Turkse muntjes", aldus de I eigenaar, „daar heb ik veel 1 E last van gehad. Op het laatst heb ik ze er maar af laten z halen, want ik wiJ niet met E verlies gaan werken. Vol- gens mij hebben een hele- E boel collega's in deze wijk dat gedaan." i Bij sigarenhande! Van Beur- 2 E den aan de St. Liduinastraat E valt- het tegenwoordig wel E mee met de oplichterij. Op e het Rubensplein, eveneens e in Schiedam-West, denkt si- E garenboer J, Ra riemaker er 5 E net zo over. „Het i? hier een tijdje ont-1 l zettend erg geweest, maar nu gaat het wel weer", ver-1 telt Schiedammer G- Orgens van 't Hoekje aan de Boer- haavelaan in Oost; iets dat wordt bevestigd door zijn collega van Be ma aan de nabijgelegen Professor Ka- merlingh Onneslaan. i HinnitiHti rum urn j inn muf imii li iifiiiiif 1 iniitiir; Schiedam - De kraakactie in de Van der Elststraat is gelegaliseerd. Het Turkse gezin dat vorig jaar september in een nog bewoond pand trok heeft inmid dels van de gemeente een officiële huisvestingsver- gunning gekregen. Het huis in Schiedam-West is nu ook weer normaal aangesloten op het gas-, water- en electriciteitsnet. „Het is eigenlijk geen kraakactie geweest. Het huis is alleen clandestien betrokken. Dat maakt verschil. Het stond geen jaar of zo leeg", zei gistermiddag T. Smidh, chef van het gemeentelijk bureau huisvesting. Hayati (30) en Hamm (2?) Karacabey zijn dik tevreden met hun nieuwe onderkomen op de hoek van de Aleidastraat. Vóór rij deze benedenwoning betrokken hebben zij immers met hun kinderen Osman (7), Mustafa (6) en Bulent (2) twee jaar lang m één kamertje moeten wonen; tot het huis aan de Bdderdijkstraat werd verkocht en zij op straat kwamen te staan. De gemeentewoning waar zij introkken, omdat ze dachten dat het niet was bewoond, werd aanvankelijk niet aangesloten op het electriciteitsnet. Stroom werd via een draadje van de bovenburen verkregen. Water werd m een keteltje bij de overburen gehaald. Nu de huisves- tmgsvergunning rond is, ;s ook dat allemaal met meer nodig. Joop Stouthandel, die na een bezoek aan zijn broer m Rotterdam-Zuid de krakers m zijn huis vond. stemde er destijds vrij snel in toe om naar een kleiner huis m de Gorzen te verhuizen. Hij kreeg een huis in de Ouddorpsestraat, zoals wij ai eerder meldden. Over de oplevering heeft de 37-jarige Schiedammer nog kort geleden stampei gemaakt op het stadskantoor. Maasland De uitbreiding en verbouwing van het gemeentehuis van Maasland vordert gestaag. Niettemin zal het nog tot 1979 duren voor alle plannen gerealiseerd zijn. Het gemeentehuis ziet er aan de voorzijde dan nog nagenoeg hetzelfde uit als nu het geval is. Naast, in en achter het gebouw is echter praktisch uitgebreid of vernieuwd. Daarmee komt dan een einde aan het al jarenlange gewoeber met de beschikbare ruimte. Het bij bet gemeentebuis betrekken van het daarnaast liggende pand 's-Herenstraat 15 („Huize Baren dregt") bood het meeste soelaas. Dit eeuwenoude grachtenpand, dat op de monumenten lijst staat, is inwendig geheel verbouwd en gerestaureerd. In dit pand worden diverse afdelingen onder gebracht. De werkzaamhe den aan dit pand zijn momenteel zover gevorderd, dat het maart dit jaar in gebruik kan worden genomen. Vervolgens kan dan de aanbouw en de verbouwing van het gemeentehuis zelf ter hand worden genomen. in die verbouwing is ook voorzien het gelijk maken van de vloer ten behoeve van gehandicapten, alsmede de bouw van een personenlift. Een belangrijk aspect is ook, dat de kleine raadzaal wordt vergroot. Deze ruimte is gevonden door er de huidige kamer van de gemeentesecretaris bij te trekken. De verbouwing van de raadzaal heeft tot gevolg dat er gedurende enkele maanden geen gebruik van kan worden gemaakt Het houden van raads- en commissievergaderingen en het voltrekken van huwelijken moet daarom elders gebeuren. Daartoe heeft het gemeentebestuur tijdens de verbouwing een permanente ruimte gehuurd in het Trefpunt. Een tussenoplossing van de WD vond geen gehoor. De liberale raadsfractie had liever „De Rozenhof' als tijdelijk onderkomen gezien. Trouwen en kleinere vergaderingen zullen tijdelijk gebeuren in de bovenzaal van de naast het Trefpunt liggende ,„d' Oude pastorie". Voor de maandelijkse raadsvergaderingen wordt gebruik ge maakt van de grote zaal van het Trefpunt -H'. "V 9 Wethouder Zijdeveld: niet bang dat grond in binnenstad te duur wordt. Schiedam De kaalslag in de binnenstad hoeft Schiedam geen tonnen geld te kosten. Voor een financieel debdcle is wethouder voor stadsontwikkeling ir. Chris Zijdeveld niet bang: Volgens hem is namelijk nog niet te zeggen, hoe het jarenlange braaklig- gen van „het gat van Bolmers" doorwerkt La de prijs van de grond. „Zelfs is onmogelijk nu sl te stellen, dat die grond duurder is geworden. Het hangt hele maal af van wat er met die grond gaat gebetiren. Bouw je op die plek een wolkenkrab ber, dan is de grond natuur lijk Iets meer waard dan wan neer je er turf gaat steken. In het geval van de wolkenkrab ber zou de grond de gemeente veel meer opbrengen", zei Zij develd gistermiddag tegen over onze krant. Het uitblijven van bouwwerk zaamheden in Schiedams stadshart zal op den duur wel consequenties hebben voor de grond, die in erfpacht wordt uitgegeven. „Wat de waarde van de grond betreft, wij van het stadskantoor zeggen wel eens* wat de gek ervoor geeft. Dat leidt wel eens tot een aanmerkelijk hogere prijs, dan wanneer je de waarde openbaar probeert te maken. Het zou logisch zijn als je zegt: grond die bouwrijp blijft liggen wordt elk jaar duurder, zoweJ voor degene die het on derhoudt als voor degene die er iets mee wil gaan doen. Wat je als gemeente aan fi nanciële kosten enn stopt, moet je wel proberen terug te halen", aldus Zijdeveld Hij voegt er aan toe: ,Jn de bmnenstadssaneringsgebie- den kom je er vaak niet uit Het is een marktsituatie. De waarde hangt af van het bou wen: winkels of warenhuizen of woningen, premiekoop, wo ningwet of vnje sector, in alle gevallen zou je op een andere prijs komen". De wethouder benadrukt dat de waarde met kan worden ge schat, zolang met bekend is wat gebouwd gaat worden, maar dat aan de andere kant wel terzijnertijd kan worden terugberekend hoe groot een eventuele prijsstijging is. „Als je eenmaal weet: daar komen winkels, dan kan je zeggen: een paar jaar geleden was realisatie daarvan goedkoper geweest", 20 het Zijdeveld doorschemeren, „In het stads kantoor hebben wij daarvan wel enkele interne rekensom metjes gemaakt". Maassluis Wethouder I. van der Knaap van Maassluis zal vrijdag 20 januan om dne uur m de middag de officiële aanvangshandeling verrichten van de bouw van het winkel complex in de Steendijkpol- der Na afloop van de hande ling zal een gezelschap van genodigden m de Korunghof bijeenkomen. Schiedam - Een brochure is in de maak, waarin comité Gu?< to Open zijn standpunten m duidelijke bewoordingen ui- teen wil zetten. Totdat bekend is wanneer over de scheeps- bouwproblemen een hoorzit ting wordt gehouden door de vaste kamercommissie voor economische zaken, 21 jn ver der geen acties te verwachten van het comité, „tenzij na tuurlijk in de beleidscommis sie scheepsbouw stappen wor den genomen die ontoelaat baar zijn", aldus drs. Ulferd Bruseker, woordvoerder van het comité. Hij wijst op de besprekingen, die momenteel binnen de vak beweging gaande rijn over de relatie van de bonden tot de beleidscommissie. „Op het ogenblik is er weinig te onder nemen", zei Bruseker gister middag, „De datum van de hoorzitting is nog niet vastge steld, zelfs de maand waarin het moet gaan gebeuren is nog niet bekend. Het wachten is ook op de rapporten van andere werfgroepen dan die van Stikker, de president van Rijn-Schelde-Vero line". Dit nieuwsblad, waarin u al net nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotlerdamsch Nieuws- Sluurmij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe in combinatie met Ronerdamsch Nieuwsblad Naam Adres Woon pi Tei Deze bon m apen envelop zonder postzegel storen naar Antwoordnummer $34, Rotterdam Vlaardmgen Het college van burgemeester en wethouders heeft huiswerk gekregen van de Vtaardmgse gemeenteraad. Tijdens de raadsver gadering gisteravond werden door de verschillen de fracties bij de behandeling van de meerjaren begroting voor de jaren 1978 tot en met 1982 drie amendementen, één motie en nog een „verza meld" amendement ingediend. Op slag van elven besloot burgemeester Wim Kieboom dan ook de beraadslagingen te schorsen. Vanavond om half acht gaat het spektakel verder. Vooral het uitstel van de personeelsuitbreiding van de Gemeentelijke Sociale Dienst bleek voor de fracties van het CDA en de WD een moeikjk te verteren aangelegenheid. Het amendement van het CDA over deze kwestie én de verschuiving van de uitbreiding van de Centrale Personeels dienst (CPD) van de gemeente behelsde het ongedaan maken van voorgestelde plannen. Door CDA-man Cees Bot werd het confessionele standpunt vertolkt. Over de sociale dienst, zei hij: „De regering heeft juist voor deze diensten voor het lopende jaar vijftig miljoen méér uitgetrok ken. Ik snap dan met, dan het college voorstelt om die personeelsuitbreiding een jaar te ver schuiven". WD-raadslid mevrouw M. C. van Toor onder streepte deze gedachte. Zij diende een liberale motie in, omdat volgens mevrouw Van Toor de Sociale Deinst toch uitgebreid zou moeten kunnen worden. De wens van de WD: „Het college zal moeten toestaan, zodra daar aanlei ding toe is, dat door de GSD op een éérder tijdstip tot uitbreiding kan worden overgegaan dan thans door het personeelsplan is aangege ven" Het WD-raadslid liet blijken, dat zij het een teer punt vond. „Op de Sociale Dienst dreigt juist een overbelasting. En je kan daar niet tegen de mensen zeggen, „kom volgende maand maar eens terug", aldus mevrouw Van Toor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1