I aacl verontwaardigd over personeelsstop Schiedam zoekt naar mazen in wet Vier praatgroep voor opbouwwerkers SCHOTEL BOOS OP WETHOUDER ,9Bezuiniging niet eerder te voorzien?" Monopool wordt danszaal GALJE BEGINT OPNIEUW Maatregel van tijdelijke aard 33 Oproep in oude wijken: Cornells Moerman vandaag 85 jaar Bap Blommers verlaat Wilton Jeugdstad boekt record PvdA verbiedt dubbel functies Vrijdag 6 januari 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 25998 8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - kiachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De commissie voor financiën zal een onderzoek instellen naar de beweringen van wethou der IJsbrand van der Velden, dat een reeks van bezuinigingsmaatregelen In de personeelssfeer niet eerder waren te voorzien. Hoewel de raad nog geen anderhalve maand geleden de begroting voor Vlaar- dlngen over 1976 vaststelde, was er toen nog geen sprake van een vorm van personeelsstop. Dat dit in de gisteravond vastgestelde meerjarenbegroting pas was aangekondigd, leidde tot ongezouten kritieken van de oppositie voerende fracties op de wethouder van financiën. Het liberale raadslid vond het een onbegrijpelijke zaak, dat de maatregel met eerder kon worden bekend gemaakt. IJsbrand van der Velden stelde echter, dat daar pas kijk op kwam na de vaststelling van de begroting over 1978 hetgeen door de WD sterk in twijfel werd getrokken De liberalen uitten bovendien kritiek op het feit, dat beide begrotingen met gelijktij dig werden behandeld. „Dat had u dan maar eerder moeten voorstellen," meende de wethouder. De vaststelling van de meerjarenbegroting vond met zonder slag of stoot plaats. Maar liefst negen voorstel len tot wijzigingen werden door de verschillende raads fracties ingediend. Eén daarvan leidde tot het afwijzen van het in de begroting vermelde voorstel van wethou- der Bas Goudriaan om plaatsing van een gladheidsmel der, ondanks dat hij de daarvoor benodigde tachtigdui zend gulden „een krentje" noemde in de totale begro ting 130 miljoen. Tot veler verbazing diende burgemeester Wim Kie- boom plotseling ook een soort van amendement in, hetgeen voor een raadsvoorzitter niet alleen ongebrui kelijk is maar ook reglementair onmogelijk. In een vurig betoog pleitte hij voor de aanschaf van een duikersauto ten behoeve van de brandweer. De PvdA, die het vorige 3aar voltallig met alle wethou ders een dergelijk voorstel afwees, vroeg daarop om schorsing van de vergadering. De raad aanvaardde later het voorstel van de socialisten om daar de investering in 1979 voor te doen „Flauwekul", noemden Quast (WD) en GPV-er Van der Meer desgevraagd het PvdA-voorstel. „Vorig jaar wezen zij het voorstel af en waren wij juist voorstander van de aanschaf van de duikapparatuur. De laatste tijd vonden enkele spectaculaire reddingen m het water plaats en veranderen ze hun mening. Om zelf met voor schut te gaan en hun wethouders met al te veel af te vallen komen ze met een gematigd voorstel met nu maar het volgende jaar de apparatuur aan te schaf fen," aldus Jan Quast. Hoewel hij de PvöA-fractle voorlegde, dat de begro ting van dit jaar een dergelijke aanschaf toelaat, meende de socialist Hans Versluys toch om „diverse financieel-technische technische redenen" de investe ring pas in 1979 te plegen. Het oude bioscoopgebouw in de Schiedamse binnen stad: straks danszaal. Schiedam De oude Monopool-bioscoop krijgt weer een bestem ming. In het gebouw op de hoek van de Hoogstraat en Appel markt komt binnenkort een filiaal van dansschool Sittofi. Aan de verbouwing wordt reeds druk gewerkt. Het pand tegenover het Stedelijk Museum heeft na het vertrek van bar La Romantica ruim een jaar leeggestaan, Daarvoor heeft op de tweede verdieping discotheek De Appel er een tijdje gedraaid. Voor die tweede verdieping, het oude balkon van de bioscoop, heeft Cees Sitton van de Lange Haven ook al plannen. Ook in die ruunte wil hij een danszaal laten bouwen. Waarschijn lijk gebeurt dat echter pas aan het eind van dit jaar. De buurt is wat geschrokken van de nieuwe vestiging aan de winkelstraat. Men vreest geluidsoverlast en last van geparkeerde auto's en brommers. De dansleraar heeft een aantal buren echter reeds verzekerd dat zij daar geen last van zullen hebben. Schiedam Hopelijk heeft het provinciale bestuur meer hart voor Midden-Delfland dan de stadsplanners van Schiedam hebben gehad. Hei regionale belang van dit broedgebied voor (weide)vo- gels is zeer groot en daarom mag niet een stukje van Mid den-Delfland worden afges noept omdat Schiedam er sportvelden nodig vindt voor de nieuwe wijk Woudhoek- Noord, Het bovenstaande betoog is van de samenwerkende milieu- werkgroepen voor het bedoel de polderlandschap, de SMMD, die aan de Schiedam se bouwplannen een pagma wijden in het deze week ver schenen Milieu-Actief; dat is een dne-maandebjkse uitgave van stichting Centrum Milieu beheer Zuid-Holland. Onder het motto „Schiedam zoekt naar mazen in de Mid- den-Delflandwet" wordt na drukkelijk gesteld, dat vijf duizend woningen in Schie- dam-Noord (goedgekeurd door de gemeenteraad) een ernstige aantasting zullen be tekenen voor de zogenaamde groene bufferzóne. Over het raadsbesluit en de bezwaar schriften daartegen, die deze week nog konden worden in gediend, moeten gedeputeerde staten van Zuid-Holland zich gaan buigen. De SMMD vermelden, dat in de Midden-Delflandwet staat' „Elementen, die voor natuur behoud van waarde zijn, die nen ongerept te blijven". Snapt Schiedam de bedoeling daarvan niet, vraagt men zich af. De conclusie: in Woudhoek is nog plaats voor hooguit de helft van het aantal woningen dat de gemeente beoogt en als alle gaten in de oude stad nog worden opgevuld, levert dat ook nog ongeveer vijfüen- - A-' o Vijfduizend woningen in Woudhoek-Noord is ontoelaat baar, stellen de SMMD. De helft zou nog gaan, maar de bestaande bouwplannen (richting Delft) houden met Mid den-Delfland te weinig rekening. honderd woningen op „Kwa liteit van de woonomgeving is hoogst belangrijk. In de Woudhoekplannen zijn de wo ningen teveel opeengepakt en te hoog; en te weinig is met het landschap en met de boeren rekening gehouden. Schiedam in de vier oude wijken van Schie dam worden deze maand overleggroepen ge vormd die een programma gaan opstellen voor de optouwwerkers die binnenkort wor den aangesteld. Diverse organisaties en groe pen worden daar deze week per brief voor uitgenodigd door de Stichting Schiedams Werkgeversinstituut ten behoeve van het Op bouwwerk. In centrum De Kreek aan de Lan ge Haven wordt donderdag 12 januari over de plannen nog een algemene informatieavond gehouden. Hel is de bedoeling van de SSWO dat straks de nieuwe overleggroepen in Oost, West, Zuid en Centrum bestaan uit twee vertegenwoordigers van elke groep of organisatie die meent van de diensten van de opbouwwerkers gebruik te künner maken; dus niet alleen maatschappelij ks of kerkelijke organisaties, maar ook bij voorbeeld actiegroepen. Samen gaat men het werk en de werkinhoud van de nieuwe functio narissen bepalen. Twee van de vier groepen doen dat waarschijn lijk voor niets, omdat er vrijwel zeker maar twee opbouwwerkers komen. Er zijn er wel vier aangevraagd, maar het ministerie van CRM heeft al te kennen gegeven dat dat te duur zou worden. In onderling overleg zal over enige tijd moeten worden uitgemaakt waar de prioriteiten liggen. De groepen in de wijken waar geen opbouw werker komt zullen een „slapend bestaan" gaan leiden tot er toch meer functionarissen mogen komen of tot dat een opbouwwerker wordt overgeplaatst. Dat laatste is echter on waarschijnlijk, volgens een bestuurslid van het SSWO, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen en clubhuizen. >Ï'*Z3 v -v.. A y. A'X~/- A %pp Vandaag is de Vlaardingse arts dr. Comelis Moerman 85 jaar gewor den. Eerbiedwaardiger dan zijn ho ge leeftijd is de kaukertherapie die hij aan het eind van de dertiger jaren ontwikkelde om deze meest gevreesde ziekte te bestrijden. De Moerman-therapie is in al öie jaren verguisd en vereerd. Sinds een aantal jaren echter is er in medisch wetenschappelijke kring, zowel van uit het binnen- als het buitenland, steeds sterker de overtuiging ge groeid dat Moerman's bijdrage van grote waarde blijkt te zijn om de kanker te bestrijden. Moerman vindt eindelijk erkenning voor zijn werk. In Amerika leverde hem dat anderhalf jaar geleden reeds een hoge onderscheiding op: in öns land zijn er nog steeds geves tigde instituten die in bem een soort kwakzalver zien. Verslaggevers Cor van Groningen en Jaap Hazejager berichten elders in deze krant meer over de taaie strijd van Orudis Moerman aan het kankerfroat. P. -mf: De woning van de familie Schotel. De rechter zal moeten uitmaken of de woning al of niet gerenoveerd wordt. Vlaardingen Indische Buurtbewoner de heer C M Schotel is verontwaardigd over het gedrag van wethouder voor stadsontwikkeling Bas Goudriaan. Naar aanleiding van een brief, dte Schotel schreef aan de wethouder, heeft Goudriaan gezegd, dat in het schrijven verdachtmakingen werden vermeid De Indische Buurtbewoner verstuurde deze brief op woensdag 21 december Diezelfde dag zou hij eigenlijk om vijf uur 's middags een gesprek hebben met Goudriaan op het stad huis „Maar", zo vermeldt Schotei's brief, „gezien uw optreden en uitlatingen bij vorige vergaderingen en het persoonlijk gesprek dat ik met u heb gehad, heb ik er geen behoefte aan opnieuw een discussie met u te voeren betreffende de renovatie". De heer Schotel woont in een William Pontwo ning in de Lombokstraat 7. Hij huurt de woning van de gemeente, die het complex van 144 eengezinspanden aan het renoveren is. De daarmee samenhangende huurverhoging zal neerkomen op plus minus 125 gulden per maand en Schotel wil dat met betalen De renovatie van zijn eigen woning hoeft voor hem met zo per se. De gemeente heeft nu een kort geding aangespannen om de familie Schotel voor een periode van tweeenhalve maand de toegang tot haar huis in de Lom bokstraat te ontzeggen. In die tijd wordt de woning dan gerenoveerd. Vervolgens zal de gemeente bij de kantonrechter een procedure aanspannen om het huurcontract te wijzigen De heer Schotel is het hier in ieder geval niet mee eens. Zijn verhaal: „Gezien de staat van de woningen, tuinen, schuren, drainage, riole ring, elektrische installatie etc. komt het er ruw geschat op neer, dat 85 procent van de werkzaamheden achterstallig onderhoud is en 15 procent werkelijke wo onverbetering. Dus een zeer voordelige zaak voor het gemeente lijk woningbedrijf. Mede gezien het feit dat de zogenaamde tweeenhalf procent (ongeveer 130 gulden per maand) ook in de jaarlijkse huurverhoging wordt doorberekend". Na de renovatie, die rond de 65.000 gulden per wo ning gaat kosten, wordt de huur per jaar verhoogd met tweeenhalf procent van dit bedrag. Per maand betekent dat een extra huur, d:e zal schommelen tussen de 125 en 130 gulden De heer Schotel vervolgt" „De bewering dat alleen ik bezwaar zou maken tegen de renova tie is met correct. Bij de laatste door de gemeente ingestelde enquête onder de bewo ners was 35 procent tegen de condities waar op de renovatie plaats zou vinden, dus zo'n vijftig hoofdbewoners. Wel iets meer als een tje, dus. Dat er inmiddels verschillende van deze groep overstag zijn gegaan voor de consequenties, verbonden aan een weigering, is een andere zaak". Wat de consequenties van een weigering zul len zijn? De rechter zal in deze beslissen. Vlaardingen Het eerste globa le schetsplan voor het toe komstige wijkcentrum in de Vettenoordse polder kan m de prullenbak. Gisteravond heeft de Wassenaarse architect W. Galjé tegenover een bewo- nersgroep van de VOP moe ten erkennen, dat het plan met voldoet aan het eisenpak ket van de bewoners, aan de hand waarvan Galjé in ijltem po een ontwerp is gaan ma ken. Afgelopen maandag kre gen de VOP-ers die eigen lijk liever een andere archi tect voor hun wijkcentrum hadden gekozen het globale schetsplan reeds gepresen teerd. Volgens dit plan zou het te bouwen centrum een oppervlakte beslaan van 950 m2. Terwijl slechts een ruimte van 850 m2 beschikbaar is Hierbij kwam nog, dat m het globale ontwerp van Galjé een aantal „broodnodige voor zieningen" met waren meege nomen, die m totaal een runri- te zouden innemen van 150 m2 Voorts had Galjé een re kensommetje gemaakt, waar uit bleek dat het wijkcentrum in de2e vorm 1 5 miljoen zou gaan kosten. Dat is anderhal ve ton meer dan maximaal zou kunnen worden besteed Op maandag 16 januari zal de Wassenaarse architect met de bewoners uit de VOP een nieuw globaal schetsplan be spreken. Schiedam Na twintig jaar secretaris van de onderne mingsraad te zijn geweest en na een dienstverband van bij na vijftig jaar neemt aan staande woensdag Bap Blom mers afscheid van Wilton-Fij- enoord. De man, die geducht is om zijn bulderende stemge luid en alom respect heeft ge kregen om zijn hartelijkheid en oprechte a an pax, gaat bij de werf weg wegens het berei ken van de pensioengerechtigd de leeftijd. In de kantine van de Schiedam se werf begint de receptie om vier uur 's middags. Officieel is vrijdag de dertiende de laatste werkdag van Blom mers. Vlaardingen Jeugdstad heeft een record geboekt In de af gelopen zes dagen hebben maar beist 7568 scholieren een bezoek gebracht aan het LijnbaancompJex Een derge lijk aantal bezoekers werd in zes dagen nog nooit bereikt. Het gemiddelde lag w voor gaande jaren rond de duizend bezoekertjes per dag. Alleen ai de afdeling sport en spel trok 1354 deelnemers. Verder hadden het 1 uchtkussen,/&,%,- draadspannen, óraadsplannen en de filmvoorstellingen een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Een groot probleem vormden wel de 12 en 14-jan- gen, die te oud zijn voor Jeugdstad en daarom wat doelloos rondlopen. De com missie Vakantiebesteding zal trachten hiervoor een oplos sing te vinden. In totaal wer den 240 pakken poffertjesmix en 500 eieren verwerkt. Voor het maken van tosti's werden 160 broden en 60 kilo kaas gebnukt. Voor de handenar beid werd gebruik gemaakt van 500 kilo klei Schiedam Leden van de PvdA in Schiedam mogen niet meer dan één be stuursfunctie vervuilen. Die knoop heeft de plaatse lijke afdeling deze week doorgehakt, m navolging van de Vlaardingse afde ling Raadslid Lou van der Stel diende daartoe een motte in, onder het motto „spreiding van macht móet, om te beginnen in de eigen partij"; het meren deel van de vijftig aanwezi gen in zaal Irene ging daarmee akkoord. Het is tot nu toe mogelijk geweest om als gemeente raadslid ook zitting te ne men in bijvoorbeeld de Rijnmondraad, provinciale staten of de Kamers, maar Van der Stel wilde daar voor een stokje steken. In de praktijk heeft dat geen consequenties: het besluit geldt voor na de verkiezin gen in mei van dit jaar. en er was nog geen PvdA'er die had laten weten trek te hebben m meer dan één zetel. Het is nog wel toegestaan dat de socialisten op twee ver kiezingslijsten staan, maar dan geldt de voorwaarde dat zij slechts op één van die lijsten op een verkies bare plaats staan. Bij voor baat moet worden uitgeslo ten dat de betrokkenen op de andere lijst ook hoge ogen gooien. Van der Stel: „Op deze ma nier wordt het eens moge lijk, dat meer leden bij het partijwerk worden betrok ken. Nu kunnen meer le den een bestuursfunctie gaan vervullen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1